Oznámenie č. 116/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Dohode o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Čiastka 64/2007
Platnosť od 17.03.2007
Uzavretie zmluvy 30.01.2004
Ratifikácia zmluvy 18.12.2004
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 15. októbra 2006.

116

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. januára 2004 bol v Londýne prijatý Dodatok k Dohode o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Národná rada Slovenskej republiky s dodatkom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1312 z 26. októbra 2004 a rozhodla o tom, že ide o zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky dodatok ratifikoval 18. decembra 2004.

Dodatok nadobudol platnosť 15. októbra 2006.

K oznámeniu č. 116/2007 Z. z.

DODATOK

k Dohode o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Článok 1 Dohody o založení Banky bude zmenený podľa nasledujúceho znenia: (nový text je napísaný kurzívou)

Článok 1

Cieľ

V rámci podpory hospodárskeho pokroku a obnovy bude cieľom banky podpora prechodu k otvoreným trhovo orientovaným ekonomikám a podpora súkromnej a podnikateľskej iniciatívy v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré sa prihlásili k princípom parlamentnej demokracie, pluralizmu a trhovej ekonomiky a ktoré tieto princípy používajú v praxi. „Zámer banky môže byť vykonávaný aj v Mongolsku za tých istých podmienok. Preto akýkoľvek odkaz v tejto Dohode a v jej prílohách na „stredoeurópske a východoeurópske krajiny", „krajiny strednej a východnej Európy", „recipientskú krajinu (alebo krajiny)" alebo na „členskú recipientskú krajinu (alebo krajiny)" sa bude vzťahovať aj na Mongolsko.“

Anglické znenie textu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené