Zákon č. 94/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 314/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 37/2006
Platnosť od 21.02.2006
Účinnosť od 01.03.2019

94

ZÁKON

z 2. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z. a zákona č. 81/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 16 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Sudca ústavného súdu, ktorý má trvalý pobyt mimo sídla ústavného súdu, má právo počas výkonu svojej funkcie na cestu do sídla ústavného súdu z miesta svojho trvalého pobytu a späť bezplatne používať jedenkrát týždenne služobné motorové vozidlo.“.

2. § 22c znie:

㤠22c

Paušálne náhrady a cestovné náhrady pri zahraničných cestách

(1) Generálnemu prokurátorovi patria paušálne náhrady vo výške 50 % mesačného platu.

(2) Výšku náhrady pri zahraničných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie generálneho prokurátora, určí národná rada uznesením.“.

3. Za § 22d sa vkladá § 22e, ktorý znie:

㤠22e

Generálnemu prokurátorovi patria náležitosti a náhrady vyplývajúce z osobitného zákona.8b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

8b) Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.