Vyhláška č. 9/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Čiastka 7/2006
Platnosť od 11.01.2006
Účinnosť od 01.02.2006 do31.12.2020
Zrušený 435/2020 Z. z.

OBSAH

9

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2005

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje podrobnosti o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len „správa“).

(2) Správy vypracúvajú školy, združené stredné školy, súčasti škôl, spojené školy a školské zariadenia (ďalej len „škola“) okrem zariadení školského stravovania.

§ 2

(1) Správa obsahuje

a) základné identifikačné údaje o škole:

1. názov školy,

2. adresu školy,

3. telefónne a faxové čísla školy,

4. internetovú a elektronickú adresu školy,

5. údaje o zriaďovateľovi školy,

6. mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie,

7. údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy,

b) údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení,

c) údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy,

d) údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie,

e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania,

f) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov,

g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy,

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy,

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,

j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,

k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole,

l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy,

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov,

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa financovaných aktivít,

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít,

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov,

n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia,

o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení,

p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.

(2) Správa môže obsahovať aj ďalšie informácie o

a) psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania v škole,

b) voľnočasových aktivitách školy,

c) spolupráci školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom,

d) vzájomných vzťahoch medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú.

§ 3

(1) Správu za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní v pedagogickej rade príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. októbra príslušného kalendárneho roka a na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka. Prílohou správy je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy k predkladanej správe.

(2) Riaditeľ školy správu zverejní v škole na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy, ak je zriadená, najneskôr do 31. decembra.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2006.


Martin Fronc v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.