Zákon č. 673/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 258/2006
Platnosť od 28.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007
Literatúra 1
Redakčná poznámka

okrem ustanovení uvedených v čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. decembra 2006

673

ZÁKON

zo 6. decembra 2006,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z. a zákona č. 522/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 31a sa vkladajú § 31b a 31c, ktoré znejú:

㤠31b

(1) V roku 2007 sa lehoty na vykonanie a podanie ročného zúčtovania ustanovujú takto:

a) lehota podľa § 19 ods. 1 do 30. júna 2007,

b) lehota podľa § 19 ods. 2 do 15. mája 2007,

c) lehota podľa § 19 ods. 5 do 31. mája 2007,

d) lehota podľa § 19 ods. 10 do 31. augusta 2007,

e) lehota podľa § 19 ods. 11 do 31. októbra 2007,

f) lehota podľa § 19 ods. 15 do 30. septembra 2007,

g) lehota podľa § 19 ods. 16 do 30. novembra 2007.

(2) V roku 2007 sa lehoty na ročné prerozdeľovanie poistného ustanovujú takto:

a) lehota podľa § 27a ods. 2 do 30. septembra 2007,

b) lehota podľa § 27a ods. 9 do 31. októbra 2007,

c) lehota podľa § 27a ods. 10 do 31. decembra 2007.

§ 31c

Od 1. januára 2007 do 30. apríla 2007 je sadzba poistného pre štát 5 % z vymeriavacieho základu.“.

Čl. II

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z. a zákona č. 527/2006 Z. z. sa mení takto:

1. V § 78a sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.

2. V § 78a ods. 7 sa slová „(odsek 4)“ nahrádzajú slovami „(odsek 3)“.

3. V § 78b ods. 1 sa slová „§ 78a ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 78a ods. 7“.

4. V § 78b ods. 2 sa slová „§ 78a ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 78a ods. 3 a 4“.

5. V § 78b ods. 3 sa slová „§ 78a ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 78a ods. 5“.

6. § 93b znie:

㤠93b

(1) Poskytovateľ je povinný prvý plán zavádzania systému kvality (§ 78a až 78c) vypracovať a predložiť komore na schválenie do 1. apríla 2008.

(2) Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré získajú povolenie po 1. apríli 2008, sú povinné prvý plán zavádzania systému kvality vypracovať a predložiť komore na schválenie do troch mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007 okrem ustanovení uvedených v čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. decembra 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.