Vyhláška č. 662/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 645/2005 Z. z.

Čiastka 254/2006
Platnosť od 22.12.2006 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2007 do31.12.2009
Zrušený 547/2009 Z. z. (nepriamo)

662

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

zo 6. decembra 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 645/2005 Z. z.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 639/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 645/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na trojkolesových vozidlách, štvorkolkách a motocykloch s postranným vozíkom, ktoré nemajú predné sklo, sa prvá časť nálepky nalepuje na ich dobre viditeľnú, rovnú, čistú a nie ľahko vymeniteľnú časť spravidla v smere jazdy.“.

2. V § 4 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa slovo „Sk“.

3. V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) dátum predaja.“.

4. Prílohy č. 2 až 5 k vyhláške č. 734/2004 Z. z. sa nahrádzajú prílohami č. 1 až 4 k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


Ľubomír Vážny v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 662/2006 Z. z.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s ročnou dobou platnosti

Obrázok 02-1

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s ročnou dobou platnosti

Obrázok 02-2

Príloha č. 2 k vyhláške č. 662/2006 Z. z.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s mesačnou dobou platnosti

Obrázok 03-1

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s mesačnou dobou platnosti

Obrázok 03-2

Príloha č. 3 k vyhláške č. 662/2006 Z. z.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s týždňovou dobou platnosti

Obrázok 04-1

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s týždňovou dobou platnosti

Obrázok 04-2

Príloha č. 4 k vyhláške č. 662/2006 Z. z.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s 1 - dňovou dobou platnosti

Obrázok 05-1

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s 1 - dňovou dobou platnosti

Obrázok 05-2


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.