Nariadenie vlády č. 64/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

(v znení č. 108/2011 Z. z., 287/2011 Z. z.)

Čiastka 29/2006
Platnosť od 11.02.2006
Účinnosť od 29.09.2011 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

64

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 25. januára 2006

o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory1) kategórie T1, T3 a T41a) (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na traktory kategórie T4.3, ak je referenčný bod sedadla vzdialený viac ako 100 mm od stredovej pozdĺžnej roviny traktora.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) priestorom na obsluhu minimálny objem priestoru medzi všetkými pevnými časťami konštrukcie traktora, ktorý je k dispozícii vodičovi traktora a umožňuje mu zo sedadla ovládať traktor požadovaným spôsobom úplne bezpečne,

b) referenčným bodom sedadla S priesečník stredovej pozdĺžnej roviny sedadla, tangenciálnej roviny pri spodnej časti čalúneného operadla sedadla a vodorovnej roviny; vodorovná rovina pretína dno sedadla 150 mm pred referenčným bodom sedadla S,

c) referenčnou rovinou rovina rovnobežná so stredovou pozdĺžnou rovinou traktora, ktorá prechádza cez referenčný bod sedadla.

§ 3

Priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktorov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodu 1.1 smernice Rady 80/720/EHS z 24. júna 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa priestoru pre obsluhu, prístupu k miestu vodiča, k dverám a oknám poľnohospodárskych a lesných traktorov v platnom znení (ďalej len „smernica“).

§ 4

(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla1b) pre typ traktora vzťahujúceho sa na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktora sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Štátny dopravný úrad2) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzťahujúcom sa na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktora podľa vzoru ustanoveného v prílohe II smernice.

(3) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla3) pre typ traktora vzťahujúce sa na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktora.

§ 5

Príslušný štátny orgán4) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktora, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 64/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 80/720/EHS z 24. júna 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa priestoru pre obsluhu, prístupu k miestu vodiča, k dverám a oknám poľnohospodárskych a lesných traktorov (Ú. v. ES L 194, 28. 7. 1980) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982), smernice Komisie 88/414/EHS (Ú. v. ES L 200, 26. 7. 1988) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Ú. v. ES L 277, 10. 10. 1997).

2. Smernica Komisie 2010/22/EÚ z 15. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych a lesných traktorov (Ú. v. EÚ L 91, 10. 4. 2010).

3. Smernica Komisie 2010/62/EÚ z 8. septembra 2010, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia ich technických ustanovení menia a dopĺňajú smernice Rady 80/720/EHS a 86/297/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES, 2009/60/ES a 2009/144/ES týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú. v. EÚ L 238, 9. 9. 2010).

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek.

1a) Príloha č. 1 časť B šiesty bod k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1b) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

2) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

3) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 114 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.