Nariadenie vlády č. 517/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel

(v znení č. 167/2007 Z. z.)

Čiastka 198/2006
Platnosť od 20.09.2006 do23.11.2009
Účinnosť od 15.04.2007 do23.11.2009
Zrušený 415/2009 Z. z.

517

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. septembra 2006

o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M11) s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t a kategórie N11) (ďalej len „vozidlo“) a na samostatné technické jednotky2) určené na montáž a použitie na jednom alebo na viacerých typoch vozidiel (ďalej len „samostatná technická jednotka“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na systémy čelnej ochrany dodávané ako pôvodne namontované vybavenie vozidiel alebo ako samostatné technické jednotky.

(2) Účelom tohto nariadenia vlády je zlepšiť bezpečnosť chodcov a vozidiel prostredníctvom pasívnych opatrení.

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) typom vozidla kategória vozidiel, ktoré sa z hľadiska časti nachádzajúcej sa pred stĺpikmi A nelíšia v takých podstatných znakoch ako konštrukcia, hlavné rozmery, materiály vonkajších plôch vozidla, usporiadanie vonkajších a vnútorných komponentov, spôsob upevnenia systému čelnej ochrany do tej miery, že by mohli mať vplyv na platnosť výsledkov nárazových skúšok uvedených v § 3 ods. 2,

b) vonkajším povrchom vozidla vonkajšok vozidla pred stĺpikmi A vrátane kapoty, blatníkov, svetlometov, svetelných signalizačných zariadení a viditeľných spevňovacích dielov,

c) nárazníkom podľa typového schválenia ES predná, spodná, vonkajšia časť vozidla, ktorej účelom je chrániť vozidlo v prípade čelnej zrážky s iným vozidlom pri nízkej rýchlosti, ako aj prídavné zariadenia k tejto časti vozidla, napríklad podložky na upevnenie tabuľky s evidenčným číslom, a nezahŕňa zariadenia, ktoré sa namontujú na vozidlo po typovom schválení ES a ktorých účelom je dodatočná čelná ochrana vozidla,

d) systémom čelnej ochrany samostatná konštrukcia alebo samostatné konštrukcie, napríklad ochranné rúrkové rámy alebo pridaný nárazník umiestnený nad alebo pod nárazník, ktorý je súčasťou pôvodného vybavenia a je určený na ochranu vonkajšieho povrchu vozidla pred poškodením pri zrážke s akýmkoľvek predmetom; systémom čelnej ochrany nie sú konštrukcie s najvyššou hmotnosťou do 0,5 kg, ktoré sú určené len na ochranu svetlometov.

(2) Na účely posudzovania systémov čelnej ochrany, ktorým sa udeľuje typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky, sa pri vykonávaní skúšok systém čelnej ochrany upevňuje na vozidlo alebo na rám, ktorý predstavuje rozmery predného vonkajšieho okraja konkrétneho typu vozidla, pre ktoré sa systém čelnej ochrany typovo schvaľuje.

§ 3

(1) Systém čelnej ochrany musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 1 prílohy I okrem bodov 1.1, 1.3, 1.6 a 1.7 a v bode 2 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/66/ES z 26. októbra 2005 o používaní systémov čelnej ochrany motorových vozidiel, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS v znení smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006 (ďalej len „smernica“).

(2) Skúšky systému čelnej ochrany musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 3 prílohy I smernice.

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na systém čelnej ochrany predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 musí byť priložený informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 1 prílohy II smernice.

(3) Výrobca alebo zástupca výrobcu poskytne poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, vybavené systémom čelnej ochrany; na požiadanie technickej služby predloží aj špecifické súčiastky alebo vzorky použitých materiálov.

(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na systém čelnej ochrany sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(5) Štátny dopravný úrad4) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na systém čelnej ochrany podľa vzoru ustanoveného v dodatku 3 prílohy II smernice.

(6) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky5) pre typ systému čelnej ochrany predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu.

(7) K žiadosti podľa odseku 6 musí byť priložený informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 2 prílohy II smernice.

(8) Výrobca alebo zástupca výrobcu predloží technickej službe vzorku typu systému čelnej ochrany, ktorý má byť schválený; technická služba môže požiadať o ďalšie vzorky. Vzorky typu systému čelnej ochrany musia byť zreteľne a nezmazateľne označené obchodným menom alebo obchodnou značkou žiadateľa a typovým označením; musia mať dostatočný priestor pre neskorší nápis značky typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky.

(9) Udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ systému čelnej ochrany sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(10) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ systému čelnej ochrany podľa vzoru ustanoveného v dodatku 4 prílohy II smernice.

(11) Každý systém čelnej ochrany zhodný s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády musí byť označený značkou typového schválenia ES spôsobom ustanoveným v bode 3.2 prílohy II smernice, pričom základné schvaľovacie číslo je uvedené v osobitnom predpise.6)

(12) Značka typového schválenia ES sa umiestni na systém čelnej ochrany tak, aby sa nedala odstrániť a bola jasne čitateľná, aj keď je systém čelnej ochrany namontovaný na vozidle.

(13) Vzor značky typového schválenia ES je ustanovený v dodatku 5 prílohy II smernice.

(14) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla 7) pre typ vozidla vzťahujúce sa na systém čelnej ochrany a na typové schválenie samostatnej technickej jednotky8) pre typ systému čelnej ochrany.

§ 5

Príslušný štátny orgán9) nesmie odmietnuť ani zakázať

a) uvedenie nového typu vozidla vybaveného systémom čelnej ochrany na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na systém čelnej ochrany, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

b) uvedenie nového typu systému čelnej ochrany dodávaného ako samostatná technická jednotka na trh alebo do používania v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 6

(1) Štátny dopravný úrad od 25. novembra 2006 zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) alebo typového schválenia vozidla7) pre nový typ vozidla vybavený systémom čelnej ochrany, ako aj žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky5) alebo typového schválenia samostatnej technickej jednotky8) pre nový typ systému čelnej ochrany dodávaný ako samostatná technická jednotka, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Od 25. mája 2007 v prípade vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

a) sa považujú osvedčenia o zhode COC10) vystavené pre nové vozidlá za neplatné na účely podľa osobitného predpisu,11)

b) je zakázané uvedenie na trh nových vozidiel, ku ktorým nie je priložené osvedčenie o zhode COC, ich evidencia alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

(3) Od 25. mája 2007 je zakázané uvádzať na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách systémy čelnej ochrany dodávané ako samostatné technické jednotky,12) ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.


§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. septembra 2006.


v z. Dušan Čaplovič v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 517/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/66/ES z 26. októbra 2005 o používaní systémov čelnej ochrany motorových vozidiel, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 25. 11. 2005).

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 2 písm. z) zákona č. 725/2004 Z. z.

3) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

5) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

6) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

7) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

8) § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

10) § 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.

11) § 8 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

12) § 8 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.