Vyhláška č. 500/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Čiastka 190/2006
Platnosť od 01.09.2006
Účinnosť od 01.09.2006

500

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. augusta 2006,

ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.


Viera Tomanová v. r.


Príloha

k vyhláške č. 500/2006 Z. z.

Záznam o registrovanom pracovnom úraze - Vzor


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené