Nariadenie vlády č. 367/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel

Čiastka 129/2006
Platnosť od 05.06.2006 do01.01.2013
Účinnosť od 15.04.2007 do01.01.2013
Zrušený 429/2012 Z. z.

367

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. mája 2006

o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na

a) motorové vozidlá1) (ďalej len „vozidlá“) poháňané zážihovým motorom a na vozidlá kategórie M1 a N1 so vznetovými motormi,

b) emisie z výfukového potrubia pri normálnej a nízkej okolitej teplote, prchavé emisie, emisie plynov kľukovej skrine, životnosť zariadení proti znečisťovaniu životného prostredia a palubných diagnostických systémov motorových vozidiel vybavených motormi so zážihovým zapaľovaním,

c) emisie z výfukového potrubia, životnosť zariadení proti znečisťovaniu životného prostredia a palubných diagnostických systémov vozidiel kategórie M1 a N1 vybavených vznetovými motormi,

d) postup typového schválenia ES katalyzátorov ako samostatných technických jednotiek určených pre vozidlá kategórie M1 a N1,

e) rozšírenie typového schválenia ES z vozidiel kategórie M1 a N1 vybavených vznetovými motormi, ktorých referenčná hmotnosť nepresahuje 2 840 kg, ktoré už boli typovo schválené, na vozidlá kategórie M2 a N2.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na vozidlá kategórie N1, ktorým bolo udelené typové schválenie ES uvedené v osobitnom predpise.2)

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) typom vozidla vzhľadom na emisie z výfukového potrubia kategória motorových vozidiel, ktorá sa nelíši v týchto znakoch:

1. ekvivalentná zotrvačná hmotnosť definovaná vo vzťahu k referenčnej hmotnosti, ako je ustanovené v bode 5.1 prílohy III smernice Rady 70/220/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica “) a

2. charakteristiky motora a vozidla, ako sú definované v prílohe II smernice,

b) typom vozidla kategória motorom poháňaných vozidiel, ktoré sa nelíšia v takých základných charakteristikách motora palubného diagnostického systému, ako sú definované v doplnku 2 prílohy XI smernice,

c) vozidlom poháňaným skvapalneným ropným plynom LPG (ďalej len „LPG“) alebo zemným plynom NG (ďalej len „NG“) vozidlo vybavené špecifickým zariadením používajúcim vo svojom pohonnom systéme LPG alebo NG. Také vozidlo na LPG alebo NG môže byť konštruované ako jednopalivové vozidlo alebo dvojpalivové vozidlo,

d) jednopalivovým vozidlom vozidlo, ktoré je konštruované hlavne na stály chod na LPG alebo NG, no môže mať aj benzínový systém na núdzové účely alebo na účely štartovania a objem jeho benzínovej nádrže nie je väčší než 15 litrov,

e) dvojpalivovým vozidlom vozidlo, ktoré môže byť poháňané čiastočne benzínom a čiastočne aj LPG alebo NG,

f) palubným diagnostickým systémom systém na riadenie emisií schopný identifikovať pravdepodobnú oblasť funkčnej poruchy pomocou poruchových kódov uložených v pamäti počítača,

g) katalyzátorom pôvodného vybavenia katalyzátor alebo skupina katalyzátorov, na ktoré sa vzťahuje typové schválenie udelené vozidlu a ktorých typy sú uvedené v bode 1.10 doplnku 1 prílohy X smernice,

h) výmenným katalyzátorom katalyzátor alebo skupiny katalyzátorov určených na výmenu katalyzátora pôvodného vybavenia na vozidlách schválených podľa tohto nariadenia vlády, ktoré boli schválené ako samostatná technická jednotka podľa osobitného predpisu,3)

i) typom katalyzátora katalyzátory, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto znakoch:

1. počet nanesených podkladov, štruktúra a materiál,

2. druh katalytickej činnosti,

3. objem, pomer čelnej plochy a dĺžky podkladu,

4. použitý materiál katalyzátora,

5. pomer použitých materiálov katalyzátora,

6. hustota buniek,

7. rozmery a tvar,

8. tepelná ochrana,

j) schválením výmenného katalyzátora schválenie katalyzátora určeného ako náhradný diel na montáž na jeden alebo niekoľko typov vozidiel na účely zníženia emisií škodlivín, úrovne hluku a ovplyvnenia vlastností vozidla a prípadne palubného diagnostického systému,

k) chybným výmenným katalyzátorom katalyzátor, ktorý je zastaraný alebo sa umelo zhoršil tak, že spĺňa požiadavky uvedené v bode 1 doplnku 1 prílohy XI smernice,

l) hmotnosťou vozidla v pohotovostnom stave hmotnosť definovanú v osobitnom predpise,3)

m) maximálnou hmotnosťou hmotnosť definovanú v osobitnom predpise,3)

n) referenčnou hmotnosťou hmotnosť vozidla v pohotovostnom stave bez jednotnej hmotnosti vodiča 75 kg zvýšená o jednotnú hmotnosť 100 kg.

§ 3

(1) Vozidlo z hľadiska emisií musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.13, 2.17, 2.18, 3, 4 a 8 smernice.

(2) Špecifikácie a skúšky komponentov schopných ovplyvniť emisiu znečisťujúcich látok uvedené v bode 5 prílohy I smernice musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe III až VIII smernice.

(3) Zariadenia na nepretržité meranie emisií motorov motorových vozidiel musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe IX, IXa a XI smernice.

(4) Vozidlo poháňané LPG alebo NG musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe XII smernice.

(5) Výmenný katalyzátor ako samostatná technická jednotka musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 6 prílohy XIII smernice.

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla4) pre typ vozidla z dôvodov emisií z výfukového potrubia, prchavých emisií, životnosti zariadení proti znečisťovaniu životného prostredia, ako aj palubného diagnostického systému predkladá výrobca.

(2) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla z dôvodov palubného diagnostického systému obsahuje informácie uvedené v bode 3.2.12.2.8 prílohy II smernice spolu s vyhláseniami, ktorých požiadavky sú uvedené v bode 3.1.1. prílohy I smernice.

(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky podľa vzoru uvedeného v prílohe II smernice.

(4) Vzor osvedčenia o typovom schválení ES typu vozidla z dôvodov týkajúcich sa emisií z výfukových plynov, prchavých emisií, životnosti a palubného diagnostického systému je uvedený v prílohe X smernice.

(5) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“). Pre vozidlá typovo schválené z hľadiska emisií podľa osobitného predpisu2) technická služba kontroluje, či daný typ vozidla spĺňa limitné hodnoty podľa osobitného predpisu.2)

(6) Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;5) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.

(7) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na emisie z výfukových plynov, prchavé emisie, životnosť a na palubný diagnostický systém sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(8) Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6)

(9) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby s ohľadom na emisie z výfukových plynov, prchavé emisie, životnosť a na palubný diagnostický systém sa prijímajú podľa osobitného predpisu.7)

(10) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky8) pre typ výmenného katalyzátora výfukových splodín predkladá jeho výrobca.

(11) Prílohou žiadosti podľa odseku 10 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy XIII smernice.

(12) Vzor osvedčenia o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky z dôvodov týkajúcich sa výmenného katalyzátora výfukových splodín ako samostatnej technickej jednotky je uvedený v doplnku 2 prílohy XIII smernice.

(13) Výrobca predloží poverenej technickej službe

a) vozidlo typovo schválené podľa tohto nariadenia vlády, vybavené novým katalyzátorom pôvodného vybavenia. Toto vozidlo vyberie žiadateľ so súhlasom poverenej technickej služby. Musí vyhovovať požiadavkám bodu 3 prílohy III smernice. Test vozidla nesmie odhaliť žiadne nedostatky systému regulácie emisií; opotrebované alebo chybne pracujúce pôvodné časti, ktoré majú vzťah k emisiám, sa musia opraviť alebo vymeniť. Testované vozidlo musí byť pred testovaním emisií správne vyladené a nastavené podľa údajov výrobcu,

b) jednu vzorku typu výmenného katalyzátora; vzorka musí byť označená zreteľne čitateľným a nezmazateľným spôsobom obchodným názvom alebo značkou žiadateľa, alebo jeho obchodným označením na obale, v ktorom sa pôvodný výmenný katalyzátor predáva,

c) dodatočnú vzorku výmenného katalyzátora v prípade výmenného katalyzátora určeného na montáž do vozidla, vybaveného palubným diagnostickým systémom; vzorka musí byť označená zreteľne a nezmazateľným spôsobom obchodným názvom alebo značkou žiadateľa, alebo jeho obchodným označením. Musí byť chybná podľa § 2 písm. j).

(14) Ku každému novému výmennému katalyzátoru musia byť priložené tieto informácie:

a) názov a obchodná značka výrobcu katalyzátora,

b) vozidlá vrátane roku výroby, pre ktoré sa výmenný katalyzátor schvaľuje, prípadne vrátane identifikačného označenia, ak je výmenný katalyzátor vhodný na montáž do vozidla, ktoré je vybavené palubným diagnostickým systémom,

c) v prípade potreby montážne pokyny.

(15) Informácie podľa odseku 14 sa musia poskytnúť

a) ako leták priložený k výmennému katalyzátoru alebo

b) inou použiteľnou formou.

(16) Ak žiadateľ o typové schválenie preukáže poverenej technickej službe zodpovednej za testy typového schválenia vozidiel, že výmenný katalyzátor zodpovedá typu uvedenému v bode 1.10 doplnku 1 prílohy X smernice, udelenie osvedčenia o typovom schválení nezávisí od overenia súladu s požiadavkami špecifikovanými v bode 6 prílohy XIII smernice.

(17) Každému schválenému typu výmenného katalyzátora štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia podľa osobitného predpisu;5) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia rôznym typom výmenného katalyzátora.

(18) Každý výmenný katalyzátor zhodný s typom schváleným podľa tohto nariadenia musí byť označený značkou typového schválenia ES podľa bodu 5 prílohy XIII smernice, pričom základné schvaľovacie číslo je uvedené v osobitnom predpise.5)

(19) Udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ výmenného katalyzátora vzťahujúceho sa na emisie z výfukových plynov, prchavé emisie, životnosť a na palubný diagnostický systém nemožno odmietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(20) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla pre typ4) vozidla vzťahujúceho sa na emisie z výfukových plynov, prchavé emisie, životnosť a na palubný diagnostický systém a na typ schválenia samostatnej technickej jednotky8) pre typ výmenného katalyzátora.

§ 5

(1) Štátny dopravný úrad9) udelí typové schválenie ES alebo typové schválenie pre vozidlo so zážihovým motorom alebo vznetovým motorom, ak bude vozidlo spĺňať technické požiadavky na palubné diagnostické systémy na kontrolu emisií ustanovené osobitným predpisom.2)

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje

a) na vozidlá so zážihovým motorom kategórie M1, N1 triedy I, II, III a na vozidlá so vznetovým motorom kategórie M1 s počtom miest na sedenie väčším ako šesť osôb vrátane miesta pre vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2 500 kg,

b) na vozidlá so vznetovým motorom kategórie M1 s počtom miest na sedenie do šiestich osôb, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 2 500 kg, a na vozidlá so vznetovým motorom kategórie N1 triedy I,

c) od 1. januára 2007 na vozidlá so vznetovým motorom kategórie N1 triedy II, III a na vozidlá kategórie M1, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2 500 kg.

(3) Pre vozidlá, ktorým nevyplýva povinnosť vybavenia palubným diagnostickým systémom a sú vybavené takým systémom, platia požiadavky ustanovené osobitným predpisom.2)

(4) Pre vozidlá kategórie M1, N1 triedy I a od 1. januára 2007 pre vozidlá kategórie N1 triedy II, III sa považujú za neplatné osvedčenia o zhode vozidla COC, ktoré majú vystavené nové vozidlá, ak ich emisie znečisťujúcich látok nespĺňajú technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.2)

(5) Všetky typy vozidiel kategórie M1 vyňatých z časti 8.2 prílohy I smernice okrem vozidiel kategórie M1 vybavených vznetovými motormi, ktorých maximálna hmotnosť prevyšuje 2 500 kg, a vozidiel kategórie N1 triedy I so vznetovými motormi musia byť vybavené palubnými diagnostickými systémami pre reguláciu emisií v súlade s prílohou XI smernice.

(6) Nové typy vozidiel a od 1. januára 2007 všetky typy vozidiel kategórie N1 triedy II a III vybavené vznetovými motormi, ktorých maximálna hmotnosť prevyšuje 2 500 kg, a vozidiel kategórie N1 triedy I so vznetovými motormi musia byť vybavené palubnými diagnostickými systémami na reguláciu emisií v súlade s prílohou XI smernice.

§ 6

Príslušný štátny orgán10) nesmie odmietnuť ani zakázať

a) uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na emisie, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

b) uvedenie výmenného katalyzátora na trh, jeho uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov týkajúcich sa emisií, ak sú splnené požiadavky tohto nariadenia vlády.

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.


§ 8

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. júna 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha

k nariadeniu vlády č. 367/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 70/220/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení smernice Rady 74/290/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2.), smernice Komisie 77/102/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 4.), smernice Komisie 78/665/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 5.), smernice Rady 83/351/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 7.), smernice Rady 88/76/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 9.), smernice Rady 88/436/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 9.), smernice Rady 89/458 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Komisie 89/491/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Rady 91/441/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Rady 93/59/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 12.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 13.), smernice Komisie 96/44/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 17.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/69/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 18.), smernice Komisie 98/77/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 21.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 23.), smernice Komisie 1999/102/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/1/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 26.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/100/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 27.), smernice Komisie 2002/80/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 30.), smernice Komisie 2003/76/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 31.) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. ES L 236, 23. 9. 2003).

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 368/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

4) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

5) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

6) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

7) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

8) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

10) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.