Nariadenie vlády č. 324/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

Čiastka 112/2006
Platnosť od 30.05.2006 do30.06.2010
Účinnosť od 01.06.2006 do30.06.2010
Zrušený 296/2010 Z. z. (nepriamo)

324

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. mája 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

2. V § 2 sa vypúšťa odsek 5.

3. V § 3 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ak ďalej nie je ustanovené inak.“.

4. § 3 sa dopĺňa odsekmi 4 až 10, ktoré znejú:

(4) Zdravotnícke povolanie lekára ako odborného zástupcu3a) pre ambulancie záchrannej zdravotnej služby3b) je oprávnený vykonávať lekár, ktorý získal

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa odseku 1,

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína alebo v špecializačnom odbore urgentná medicína a

c) najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax v jednom zo špecializačných odborov uvedených v písmene b).

(5) Zdravotnícke povolanie lekára ako odborného zástupcu3a) pre zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti3c) je oprávnený vykonávať lekár, ktorý získal

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa odseku 1,

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a

c) najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax v špecializačnom odbore preukázanom podľa písmena b), z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále zdravotníckeho zariadenia.

(6) Zdravotnícke povolanie lekára ako odborného zástupcu3a) pre zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek3d) je oprávnený vykonávať lekár, ktorý získal

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa odseku 1,

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a

c) najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax v špecializačnom odbore preukázanom podľa písmena b).

(7) Činnosť odborného zástupcu pre zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek podľa odseku 6 môže vykonávať aj laborant, asistent alebo iný zdravotnícky pracovník, ak získal vysokoškolské vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie podľa § 13 ods. 1 písm. a) a b), § 15 ods. 1 písm. a) až c) a § 19 ods. 1, odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax v príslušnom špecializačnom odbore.

(8) Zdravotnícke povolanie lekára ako odborného zástupcu3a) pre stacionár, polikliniku a zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti3e) okrem domu ošetrovateľskej starostlivosti je oprávnený vykonávať lekár, ktorý získal

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa odseku 1,

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a

c) najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax v špecializačnom odbore preukázanom podľa písmena b).

(9) Činnosť odborného zástupcu pre stacionár, okrem stacionára paliatívnej starostlivosti, podľa odseku 8 môže podľa odborného zamerania vykonávať aj

a) sestra s odbornou spôsobilosťou podľa § 9 ods. 8,

b) psychológ, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická psychológia a najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax, alebo

c) liečebný pedagóg, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná pedagogika a najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax.

(10) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe3f) je potrebné, aby lekár okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností a odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore získal aj najmenej trojročnú odbornú zdravotnícku prax v príslušnom špecializačnom odbore.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3f znejú:

3a) § 12 zákona č. 578/2004 Z. z.

3b) § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z.

3c) § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z.

3d) § 7 ods. 2 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z.

3e) § 7 ods. 2 a 3 zákona č. 578/2004 Z. z.

3f) § 10 a § 68 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z.“.

5. V § 5 ods. 2 sa slová „podľa § 21 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 21a ods. 2“.

6. V § 7 ods. 2 písm. a) sa slovo „piatimi“ nahrádza slovom „tromi“.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 35 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8. § 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Farmaceut, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa odsekov 1 a 2, je oprávnený vykonávať činnosť odborného zástupcu podľa osobitného predpisu.8a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) Zákon č. 140/1998 Z. z.“.

9. § 9 sa dopĺňa odsekmi 6 až 10, ktoré znejú:

(6) Zdravotnícke povolanie sestry ako odborného zástupcu3a) pre agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti8b) je oprávnená vykonávať sestra, ktorá získala

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa odsekov 1 a 2,

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite a

c) najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax.

(7) Zdravotnícke povolanie sestry ako odborného zástupcu3a) pre zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti8c) okrem prípadu uvedeného v odseku 8 je oprávnená vykonávať sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon

a) odborných pracovných činností podľa odsekov 1 a 2 a

b) špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v osobitnom predpise.8d)

(8) Zdravotnícke povolanie sestry ako odborného zástupcu3a) pre dom ošetrovateľskej starostlivosti8e) je oprávnená vykonávať sestra, ktorá získala

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa odsekov 1 a 2,

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v osobitnom predpise8d) a

c) najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax.

(9) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe podľa osobitného predpisu3f) je potrebné, aby sestra okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností a odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu8d) získala aj najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax okrem výkonu samostatnej zdravotníckej praxe podľa odseku 10.

(10) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe sestry v ambulancii všeobecnej zdravotnej starostlivosti o dospelých podľa osobitného predpisu8f) alebo v ambulancii všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast je potrebné, aby sestra okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností získala aj najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8b až 8f znejú:

8b) § 7 ods. 2 písm. e) a § 12 ods. 9 a 11 zákona č. 578/2004 Z. z.

8c) § 7 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z.

8d) Príloha č. 2 časť A písm. b) k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

8e) § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z.

8f) Napríklad § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.“.

10. V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Organizovanie, riadenie a kontrolovanie ošetrovateľskej praxe vykonávanej sestrami vykonáva len sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu8d) a najmenej trojročnú odbornú zdravotnícku prax v príslušnom špecializačnom odbore.“.

11. § 11 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

(6) Zdravotnícke povolanie pôrodnej asistentky ako odborného zástupcu3a) pre zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti8c) je oprávnená vykonávať pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon

a) odborných pracovných činností podľa odsekov 1 a 2 a

b) špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v osobitnom predpise.9a)

(7) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe podľa osobitného predpisu3f) je potrebné, aby pôrodná asistentka okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností a odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu9a) získala aj najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax na gynekologicko-pôrodníckom oddelení zdravotníckeho zariadenia okrem výkonu samostatnej zdravotníckej praxe podľa odseku 8.

(8) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pôrodnej asistentky v ambulancii špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo je potrebné, aby pôrodná asistentka okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností získala aj najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) Príloha č. 2 časť B písm. a) k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z.“.

12. V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Organizovanie, riadenie a kontrolovanie pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej praxe vykonávanej pôrodnými asistentkami vykonáva len pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu.9a)“.

13. Tretia časť vrátane nadpisu znie takto:

„TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 21

(1) Pod odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačných odboroch uvedených v § 3 ods. 4 až 9, § 9 ods. 6 až 9 a § 11 ods. 6 a 7 sa rozumie aj odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušných špecializačných odboroch podľa predpisov platných do 30. apríla 2004.

(2) Od požiadavky získania prípravy na výkon práce v zdravotníctve sa upustí, ak iný zdravotnícky pracovník získal vysokoškolské magisterské alebo inžinierske vzdelanie, ktorému predchádzalo získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 2 časti A až H.

(3) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností liečebného pedagóga podľa tohto nariadenia vlády spĺňa aj zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v inom študijnom odbore, ako je študijný odbor liečebná pedagogika alebo študijný odbor podľa § 21 ods. 8, ktorý v rámci nadväzujúcej odbornej zdravotníckej praxe najmenej päť rokov v priebehu posledných desiatich rokov pred 1. májom 2006 vykonával odborné pracovné činnosti potvrdené Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave ako zodpovedajúce odborným pracovným činnostiam liečebného pedagóga.

(4) Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná pedagogika podľa osobitného predpisu10a) spĺňa aj zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore liečebná pedagogika alebo v študijnom odbore podľa § 21 ods. 8, ak v rámci nadväzujúcej odbornej zdravotníckej praxe potvrdenej Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave podľa odseku 3 vykonával činnosť školiteľa pre študentov vysokoškolského štúdia v študijnom odbore liečebná pedagogika najmenej v priebehu posledných piatich rokov pred 1. májom 2006.

(5) Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore poradenská psychológia podľa osobitného predpisu10b) majú aj

a) psychológovia, ktorí získali osvedčenie na výkon činností poradenskej psychológie podľa osobitného predpisu,10c) alebo

b) psychológovia, ktorí získali osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, majú najmenej päť rokov praxe v práci poradenského psychológa a získali ďalšie vzdelávanie súvisiace s poradensko-psychologickou činnosťou v hodnote ekvivalentnej minimálne 100 kreditom podľa osobitného predpisu.10d)

(6) Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia podľa osobitného predpisu10b) majú aj

a) psychológovia, ktorí získali osvedčenie na výkon činnosti pracovnej a organizačnej psychológie podľa osobitného predpisu,10c) alebo

b) psychológovia, ktorí získali osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, majú najmenej päť rokov praxe v pracovno-organizačnej psychologickej činnosti a získali ďalšie vzdelávanie súvisiace s pracovno-organizačnou činnosťou v hodnote ekvivalentnej minimálne 100 kreditom podľa osobitného predpisu.10d)

(7) Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore školská psychológia podľa osobitného predpisu10b) majú aj

a) psychológovia, ktorí získali osvedčenie na výkon činností školskej psychológie podľa osobitného predpisu,10c) alebo

b) psychológovia, ktorí získali osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, majú najmenej päť rokov praxe v práci školského psychológa a získali ďalšie vzdelávanie súvisiace s poradensko-psychologickou činnosťou v hodnote ekvivalentnej minimálne 100 kreditom podľa osobitného predpisu.10d)

(8) Odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v klinickej psychofyziológii, neurofeedbacku a biofeedbacku podľa osobitného predpisu10b) majú aj zdravotnícki pracovníci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, ktorí v rámci nadväzujúceho sústavného vzdelávania podľa predpisov platných do 30. apríla 2006 absolvovali najmenej 250-hodinový odborný kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku pozostávajúci z teoretickej a praktickej časti najmenej v pomere jedna ku trom, potvrdený Slovenskou asociáciou pre biofeedback a neuroreguláciu, na ktorý nadväzovala najmenej jednoročná odborná prax s metódami biofeedbacku alebo neurofeedbacku, v rámci ktorej preukázateľne odliečili najmenej 10 osôb použitím najmenej

a) 30 sedení, z ktorých každé trvalo najmenej 35 minút u každej osoby pri použití neurofeedbacku alebo

b) 10 sedení, z ktorých každé trvalo najmenej 35 minút u každej osoby pri použití biofeedbacku variability srdcovej frekvencie.

(9) Odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v psychoterapii podľa osobitného predpisu10b) majú aj zdravotnícki pracovníci s vysokoškolským jednoodborovým vzdelaním II. stupňa, ktorí v rámci nadväzujúceho sústavného vzdelávania podľa doterajších predpisov absolvovali psychoterapeutický výcvik trvajúci najmenej 1 450 hodín pozostávajúcich zo 150 hodín teoretického štúdia psychoterapie, z 350 hodín vlastnej skúsenosti v rámci výcvikovej skupiny, zo 150 hodín individuálnej terapie, z 200 hodín supervízie a zo 600 hodín odbornej zdravotníckej praxe, v tom najmenej z 200 hodín psychoterapeutickej praxe na psychiatrickom pracovisku zdravotníckeho zariadenia, potvrdený Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou.

(10) Odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v psychoterapii podľa osobitného predpisu10b) môžu získať aj zdravotnícki pracovníci s iným ako vysokoškolským vzdelaním, ako je uvedené v odseku 9, ktorí v rámci nadväzujúceho sústavného vzdelávania podľa predpisov platných do 30. apríla 2006 absolvovali psychoterapeutický výcvik trvajúci najmenej 1 450 hodín pozostávajúcich zo 150 hodín teoretického štúdia psychoterapie, z 350 hodín vlastnej skúsenosti v rámci výcvikovej skupiny, zo 150 hodín individuálnej terapie, z 200 hodín supervízie a zo 600 hodín odbornej zdravotníckej praxe, v tom najmenej z 200 hodín psychoterapeutickej praxe na psychiatrickom pracovisku zdravotníckeho zariadenia, potvrdený Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou, ak si v rámci sústavného vzdelávania doplnia chýbajúcu časť obsahu štúdia zameraného na psychoterapiu, ktorú absolvovali zdravotnícki pracovníci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa podľa odseku 9. Tá musí byť potvrdená Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou ako ekvivalentná vysokoškolskému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov podľa odseku 9.

§ 21a

(1) Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností získaná podľa právnych predpisov platných do 28. marca 2002, priznaná podľa právnych predpisov platných do 30. apríla 2004 alebo získaná podľa doterajších právnych predpisov zostáva zachovaná, ak ďalej alebo v osobitnom predpise2) nie je ustanovené inak. Zdravotnícky pracovník môže vykonávať odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti podľa právnych predpisov platných do 28. marca 2002, podľa právnych predpisov platných do 30. apríla 2004 alebo podľa doterajších právnych predpisov okrem zdravotníckeho pracovníka uvedeného v odsekoch 4, 6, 12, 13 a v osobitnom predpise.2)

(2) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností zubného lekára spĺňa aj lekár po získaní vysokoškolského vzdelania II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia, ktorý sa začal najneskôr do roku 2003,11) a môže začať samostatne vykonávať odborné pracovné činnosti podľa § 6 ods. 1 až po získaní špecializácie v odbore stomatológia.

(3) Od požiadavky získania špecializácie v odbore stomatológia podľa odseku 2 sa upustí, ak lekár po získaní vysokoškolského vzdelania II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia, ktorý sa začal najneskôr do roku 2003,11) vykonával činnosti podľa § 6 ods. 1 najmenej tri roky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov pod vedením lekára, ktorý spĺňa podmienku uvedenú v odseku 2.

(4) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností farmaceuta podľa § 8 ods. 1 spĺňa aj osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia podľa doterajšieho študijného programu, ktorý sa začal najneskôr do roku 1999.

(5) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sestry podľa § 9 ods. 2 spĺňa aj osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy, v študijnom odbore starostlivosť o chorých – psychológia, v študijnom odbore starostlivosť o chorých – pedagogika alebo v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pedagogika – ošetrovateľstvo podľa právnych predpisov platných do 28. marca 2002 a môže vykonávať odborné pracovné činnosti zdravotníckeho pracovníka v odbore ošetrovateľstvo, prípadne vykonávať pedagogickú činnosť v zariadeniach na výchovu a výučbu a na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

(6) Za sestru podľa § 9 ods. 2 sa považuje aj osoba, ktorá ku dňu účinnosti tohto nariadenia vlády získala vysokoškolské magisterské vzdelanie v študijnom odbore podľa prílohy č. 2 pre kategóriu sestra alebo vysokoškolské magisterské vzdelanie v študijnom odbore ošetrovateľstvo – rehabilitácia podľa doterajších študijných programov do nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii,11) ak získala úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra, zubná sestra alebo ženská sestra podľa doterajších právnych predpisov okrem prípadu podľa odseku 12.

(7) Pod získaním odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v odbore podľa prílohy č. 2 časti I bodu 1 písm. a) sa považuje aj získanie vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia podľa právnych predpisov platných do 28. marca 2002.

(8) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v odbore podľa prílohy č. 2 časti I bodu 1 písm. d) sa považuje aj získanie vysokoškolského vzdelania v odbore učiteľstvo v školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť – špecializácia: liečebná pedagogika – terapeuticko-výchovný smer podľa doterajších právnych predpisov v rokoch 1972, 1973, 1974 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 1975 až 1981 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

(9) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sestry spĺňa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra, zubná sestra alebo ženská sestra okrem prípadu podľa odseku 12 a vykonával činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť najmenej tri roky v priebehu piatich rokov ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády; u zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra, zubná sestra alebo ženská sestra a ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády nevykonávali činnosti sestier najmenej tri roky v priebehu piatich rokov, zamestnávateľ umožní preškolenie na obnovu odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.12)

(10) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sestry spĺňa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získa odbornú spôsobilosť na výkon povolania skončením úplného stredného odborného vzdelania v strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore všeobecná sestra podľa právnych predpisov platných do 30. apríla 2004, ktorý sa začal najneskôr do roku 2001, a ktorý bude vykonávať činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť najmenej tri roky v priebehu piatich rokov najneskôr do roku 2010. Po prerušení pracovnej činnosti sa obnoví odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu.12)

(11) Za sestru na účely tohto nariadenia vlády sa považuje aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon povolania skončením vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná detská sestra, diplomovaná operačná sestra, diplomovaná psychiatrická sestra a diplomovaná kozmetologická sestra v študijnom programe podľa právnych predpisov platných do 30. apríla 2004, ak sa začal najneskôr do roku 2005.

(12) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností pôrodnej asistentky spĺňa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore ženská sestra podľa doterajších právnych predpisov a vykonával činnosti pôrodnej asistentky na gynekologicko-pôrodníckom oddelení zdravotníckeho zariadenia alebo v ambulancii v odbore gynekológia a pôrodníctvo najmenej tri roky v priebehu piatich rokov ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády. Po prerušení pracovnej činnosti sa obnoví odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu.12)

(13) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností spĺňa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník, rehabilitačný asistent, asistent hygienickej služby, rádiologický asistent, rádiologický laborant a vykonával nepretržite činnosti asistenta v príslušnom odbore podľa § 16 ods. 1 a § 20 ods. 1 najmenej tri roky ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády. Po prerušení pracovnej činnosti sa obnoví odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu.12)

(14) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v odbore podľa prílohy č. 2 časti I bodu 1 písm. a) spĺňa aj zdravotnícky pracovník v kategórii iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal vysokoškolské magisterské vzdelanie v študijnom odbore ošetrovateľstvo – rehabilitácia podľa doterajších študijných programov do nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii,11) ak získal úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch rehabilitačný pracovník alebo rehabilitačný asistent podľa doterajších právnych predpisov. Po prerušení pracovnej činnosti sa obnoví odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu.12)

(15) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v odbore podľa prílohy č. 2 časti G bodu 3 písm. b) získajú aj osoby, ktoré absolvovali kurzy v zdravotníckych zariadeniach a kurzy akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky podľa doterajších právnych predpisov, ak si doplnia požadovaný stupeň vzdelania podľa tohto nariadenia vlády do desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády.

§ 21b

(1) Zdravotnícky pracovník, ktorý nespĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 3 ods. 4 až 9, sa považuje za odborne spôsobilého podľa tohto nariadenia vlády najneskôr do 31. decembra 2010.

(2) Sestra, ktorá nespĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 9 ods. 6 až 8, sa považuje za odborne spôsobilú podľa tohto nariadenia vlády najneskôr do 31. decembra 2010; sestra, ktorá získala len úplné stredné odborné vzdelanie, sa považuje za odborne spôsobilú, ak splní odbornú spôsobilosť podľa § 9 ods. 6 až 8 najneskôr do 31. decembra 2012.

(3) Pôrodná asistentka, ktorá nespĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 11 ods. 6, sa považuje za odborne spôsobilú podľa tohto nariadenia vlády najneskôr do 31. decembra 2010.

(4) Zdravotnícky pracovník, ktorý nespĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 3 ods. 10, sa považuje za odborne spôsobilého podľa tohto nariadenia vlády najneskôr do 30. júna 2008.

(5) Pôrodná asistentka, ktorá nespĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 11 ods. 7 a 8, sa považuje za odborne spôsobilú podľa tohto nariadenia vlády najneskôr do 30. júna 2008.

(6) Sestra, ktorá nespĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 9 ods. 9 až 10, sa považuje za odborne spôsobilú podľa tohto nariadenia vlády najneskôr do 31. decembra 2010; sestra, ktorá získala len úplné stredné odborné vzdelanie, sa považuje za odborne spôsobilú, ak splní odbornú spôsobilosť podľa § 9 ods. 9 až 10 najneskôr do 31. decembra 2012.

§ 21c

Preberanie právnych aktov Európskych spoločenstiev

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10d znejú:

10a) Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z.

10b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z.

10c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.

10d) § 42 zákona č. 578/2004 Z. z.“.

14. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 742/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 77/452/EHS z 27. júna 1977 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnej kvalifikácii sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 81/1057/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.), smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.), smernice Rady 89/595/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

2. Smernica Rady 77/453/EHS z 27. júna 1977 o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa činností sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 89/595/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

3. Smernica Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

4. Smernica Rady 78/687/EHS z 25. júla 1978 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení týkajúcich sa činností zubných lekárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

5. Smernica Rady 80/154/EHS z 21. januára 1980 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 80/1273/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.), smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

6. Smernica Rady 80/155/EHS z 21. januára 1980 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie činnosti pôrodných asistentiek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

7. Smernica Rady 81/1057/EHS zo 14. decembra 1981, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 75/362/EHS a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov a veterinárnych lekárov vzhľadom na nadobudnuté práva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.).

8. Smernica Rady 85/432/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

9. Smernica Rady 85/433/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 85/584/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

10. Smernica Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 75/362/EHS a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek spolu so smernicami Rady 75/363/ES a 78/1027/EHS týkajúcimi sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k činnostiam lekárov, veterinárnych lekárov a pôrodných asistentiek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.).

11. Smernica Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré smernice o uznávaní odborných kvalifikácií v dôsledku zjednotenia Nemecka (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.).

12. Smernica Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách. (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 2.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/50/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 2.), smernice Komisie 98/21/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 3.), smernice Komisie 98/63/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 3.), smernice Komisie 99/46/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 3.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 85/384/EHS týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004 ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 8.).“.

15. V prílohe č. 2 časti F sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

2. vysokoškolské bakalárske štúdium

a) zdravotnícke a diagnostické pomôcky,“.

Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 3 a 4.

16. V prílohe č. 2 časti I prvom bode sa slovo „rehabilitácia“ nahrádza slovom „fyzioterapia“.

17. V prílohe č. 2 časti I prvom bode sa za písmeno r) vkladajú nové písmená s) a t), ktoré znejú:

s) fyzika so zameraním na lekársku fyziku alebo na dozimetriu,

t) chémia so zameraním na kvasnú chémiu,“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.