Nariadenie vlády č. 318/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spätné zrkadlá motorových vozidiel určené ako náhradné dielce

(v znení č. 132/2007 Z. z.)

Čiastka 110/2006
Platnosť od 28.05.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 15.04.2007 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

318

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. mája 2006

o technických požiadavkách na spätné zrkadlá motorových vozidiel určené ako náhradné dielce

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády upravuje podrobnosti o typovom schválení ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pre typ spätných zrkadiel určených ako náhradné dielce na používanie vo vozidlách kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N31) typovo schválených pred 26. januárom 2007, ktoré sú určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez karosérie, s najmenej štyrmi kolesami a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 (ďalej len „vozidlo“).

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) spätným zrkadlom zariadenie určené na poskytovanie jasného pohľadu dozadu a doboka vozidla v plochách výhľadu okrem periskopov a iných zložitých optických systémov,

b) typom spätného zrkadla zariadenia, ktoré sa nelíšia

1. rozmermi a polomerom zakrivenia odrazovej plochy spätného zrkadla,

2. konštrukciou, tvarom alebo materiálmi spätných zrkadiel vrátane spojov s karosériou.

§ 3

(1) Spätné zrkadlá musia spĺňať konštrukčné a testovacie požiadavky (ďalej len „technické požiadavky“) ustanovené v prílohe I okrem bodov 1 a 5 a doplnku 2, v prílohe II okrem doplnku 2 a v prílohe III smernice Rady 71/127/EHS z 1. marca 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spätných zrkadlách motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).

(2) Postup určenia bodu H a overenie vzájomnej polohy bodov R a H upravuje osobitný predpis.2)

(3) Plochy výhľadu podľa bodu 5.1 prílohy III smernice sa určia na vozidle v pohotovostnom stave, ako je to definované v osobitnom predpise,3) ktoré prepravuje navyše na prednom sedadle jedného cestujúceho s hmotnosťou 75 kg ± 1 %.

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky4) pre typ spätného zrkadla predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu.

(2) Výrobca alebo zástupca výrobcu predloží poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) pre každý typ spätného zrkadla

a) technický popis špecifikujúci typ vozidla, pre ktorý je spätné zrkadlo určené,

b) podrobné nákresy na identifikáciu spätného zrkadla spolu s návodom na montáž; nákresy musia znázorňovať navrhovanú polohu čísla typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a doplnkový symbol vzhľadom na obdĺžnik, ktorý tvorí časť značky typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,

c) štyri vzorky spätného zrkadla, z toho tri na vykonanie testov a jednu, ktorá zostáva u technickej služby na ďalšiu skúšku potrebnú pri neskoršom overení; technická služba môže požadovať ďalšie vzorky.

(3) Vzorky typu spätného zrkadla predložené na typové schválenie ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky musia byť označené zreteľne čitateľnou a neodstrániteľnou obchodnou značkou alebo názvom a musia mať dostatočný priestor na nápis značky typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky; tento priestor sa vyznačí na nákresoch uvedených v odseku 2 písm. b).

(4) Udelenie typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pre typ spätného zrkadla sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády; rovnako to platí pre rozšírenie udeleného typového schválenia ES.

(5) Štátny dopravný úrad5) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pre typ spätného zrkadla podľa vzoru ustanoveného v doplnku 3 prílohy II smernice. Každému schválenému typu spätného zrkadla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky; nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom spätných zrkadiel.

(6) Pre každý schválený typ spätného zrkadla štátny dopravný úrad pridelí výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu značku typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy II smernice. Každé spätné zrkadlo zhodné s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády sa označí značkou typového schválenia ES spôsobom ustanoveným v bode 4 doplnku 2 prílohy II smernice.

(7) Štátny dopravný úrad prijme potrebné opatrenia6) na zabránenie používania značiek typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré môžu vyvolať zámenu medzi spätnými zrkadlami typovo schválenými podľa tohto nariadenia vlády a inými zariadeniami.

(8) Štátny dopravný úrad vykoná po udelení typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pre typ spätného zrkadla, ak je to potrebné v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), náhodné kontroly na overenie zhody vyrábaných modelov so schváleným typom.

(9) Štátny dopravný úrad zasiela každý mesiac typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov kópie osvedčenia o typovom schválení ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pre typ spätného zrkadla, ktoré počas príslušného mesiaca udelil, zamietol udeliť alebo odňal; zároveň uvedie dôvody odňatia typového schválenia ES.

(10) Ak štátny dopravný úrad zistí, že viac spätných zrkadiel označených rovnakou značkou typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky nezodpovedá typu, ktorý schválil, prijme opatrenia6) na zabezpečenie zhody výrobných modelov spätných zrkadiel so schváleným typom a oznámi typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov prijaté opatrenia. Štátny dopravný úrad môže tieto opatrenia rozšíriť na odňatie typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pre typ spätných zrkadiel, ak ide o zásadnú nezhodu so schváleným typom. Ak je štátny dopravný úrad o takejto nezhode informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, prijme rovnaké opatrenia.

(11) Ak štátny dopravný úrad, ktorý udelil typové schválenie ES, má námietky proti nezhode so schváleným typom, ktorú mu oznámil typový schvaľovací úrad iného členského štátu, v spolupráci s dotknutým typovým schvaľovacím úradom prijme opatrenia na vyriešenie vzniknutej situácie a priebežne o tom informuje Európsku komisiu.

§ 5

(1) Príslušný štátny orgán7) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu spätných zrkadiel na trh a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a sú označené značkou typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

(2) Nemožno uvádzať na trh ani do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách spätné zrkadlá označené značkou typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré svojou konštrukciou nezodpovedajú schválenému typu. Za nesplnenie požiadaviek zhody so schváleným typom sa považuje nesplnenie technických požiadaviek podľa prílohy II smernice. Štátny dopravný úrad bezodkladne informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Európsku komisiu o prijatých opatreniach a o ich dôvodoch.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 318/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 71/127/EHS z 1. marca 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spätných zrkadlách motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 073, 27. 3. 1972), smernice Komisie 79/795/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 5.), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), smernice Komisie 85/205/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), smernice Komisie 86/562/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), smernice Rady 87/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), smernice Komisie 88/321/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 9.), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C241, 29. 8. 1994), Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/97/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 32.).

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel.

3) § 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

4) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

5) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

6) Napríklad § 13 a 106 zákona č. 725/2004 Z. z.

7) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.