Nariadenie vlády č. 304/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zadné svietidlá do hmly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

(v znení č. 138/2007 Z. z., 263/2013 Z. z.)

Čiastka 107/2006
Platnosť od 25.05.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

304

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. mája 2006

o technických požiadavkách na zadné svietidlá do hmly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez nej, najmenej so štyrmi kolesami a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 a na ich prípojné vozidlá okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a pracovných strojov (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na zadné svietidlá do hmly.

§ 2

Zadné svietidlá do hmly musia spĺňať konštrukčné a testovacie požiadavky (ďalej len „technické požiadavky“) ustanovené v prílohe II smernice Rady 77/538/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zadných svetlách do hmly pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá v platnom znení (ďalej len „smernica“).

§ 3

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu1) pre typ zadného svietidla do hmly predkladá výrobca.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.

(3) Výrobca predloží poverenej technickej službe overovania vozidiel dve vzorky zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu vybavené svietidlom alebo svietidlami, ktoré majú byť schválené. Ak zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu nie sú identické, ale sú symetrické a vhodné na montáž len na jednu stranu vozidla, môžu byť predložené vzorky identické a vhodné na montáž len na pravú stranu vozidla alebo len na ľavú stranu vozidla.

(4) Zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu predložené na typové schválenie ES komponentu musia byť označené spôsobom ustanoveným v bode 2 prílohy I smernice.

(5) Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zadného svietidla do hmly sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(6) Štátny dopravný úrad2) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ zadného svietidla do hmly podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice. Každému schválenému typu zadného svietidla do hmly štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu;3) rovnaké číslo typového schválenia ES nemožno prideliť rôznym typom zadného svietidla do hmly.

(7) Ak sa žiada o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktoré obsahuje zadné svietidlo do hmly a iné svietidlá, štátny dopravný úrad môže prideliť jediné číslo typového schválenia ES komponentu, ak zadné svietidlo do hmly spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a každé z ostatných svietidiel tvoriacich časť zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu spĺňa technické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na tieto ostatné svietidlá.

(8) Každé zadné svietidlo do hmly zhodné s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády sa označí značkou typového schválenia ES komponentu spôsobom ustanoveným v bode 4 prílohy I smernice, pričom základné schvaľovacie číslo je uvedené v osobitnom predpise.3) Pre každý schválený typ zadného svietidla do hmly štátny dopravný úrad pridelí značku typového schválenia ES komponentu podľa vzoru ustanoveného v doplnku 3 prílohy I smernice.

(9) Štátny dopravný úrad prijme potrebné opatrenia4) na zabránenie používania značiek typového schválenia ES komponentu, ktoré môžu vyvolať zámenu medzi zadnými svietidlami do hmly typovo schválenými podľa tohto nariadenia vlády a inými zariadeniami.

(10) Štátny dopravný úrad vykoná po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ zadného svietidla do hmly, ak je to potrebné v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), náhodné kontroly na overenie zhody vyrábaných modelov so schváleným typom.

(11) Ak sa zmení typ zadného svietidla do hmly schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.5)

(12) Opatrenia na zabezpečenie zhody výrobných modelov zadných svietidiel do hmly so schváleným typom sa prijímajú podľa osobitného predpisu.6)

(13) Každé zadné svietidlo do hmly musí spĺňať fotometrické podmienky uvedené v bode 6.2 prílohy I smernice.

(14) Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES komponentu pre zadné svietidlá do hmly určené ako náhradné dielce, ak sú určené na montáž do už používaných vozidiel a spĺňajú technické požiadavky ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,7) v znení platnom v čase, keď bolo vozidlo prvýkrát evidované. Tieto zadné svietidlá do hmly je povolené uvádzať na trh a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

(15) Štátny dopravný úrad zasiela každý mesiac typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov zoznam typových schválení ES komponentu pre typy zadných svietidiel do hmly a typových schválení ES pre typ vozidla vzťahujúcich sa na zadné svietidlá do hmly, ktoré počas príslušného mesiaca udelil, zamietol udeliť alebo odňal; zároveň uvedie dôvody odňatia typového schválenia ES. Štátny dopravný úrad bezodkladne po prijatí žiadosti typového schvaľovacieho úradu iného členského štátu zasiela kópiu osvedčenia o typovom schválení ES, prípadne aj kópiu informačnej zložky.

(16) Ak štátny dopravný úrad zistí, že zadné svietidlá do hmly označené rovnakou značkou typového schválenia ES komponentu nezodpovedajú typu, ktorý schválil, prijme opatrenia na zabezpečenie zhody výrobných modelov zadných svietidiel do hmly so schváleným typom4) a oznámi typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov prijaté opatrenia. Štátny dopravný úrad môže tieto opatrenia v prípade zásadnej nezhody so schváleným typom rozšíriť na odňatie typového schválenia ES komponentu pre typ zadných svietidiel do hmly. Štátny dopravný úrad prijme rovnaké opatrenia, ak je o takej nezhode informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu.

(17) Udelenie typového schválenia ES vozidla8) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na zadné svietidlá do hmly sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, zadné svietidlá do hmly sú označené značkou typového schválenia ES komponentu a sú namontované podľa osobitného predpisu.9)

(18) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na zadné svietidlá do hmly podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.

(19) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla10) pre typ vozidla vzťahujúce sa na zadné svietidlá do hmly a na typové schválenie komponentu11) pre typ zadného svietidla do hmly.

§ 4

(1) Príslušný štátny orgán12) nesmie odmietnuť ani zakázať

a) uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na zadné svietidlá do hmly, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, sú namontované podľa osobitného predpisu9) a sú označené značkou typového schválenia ES komponentu,

b) uvedenie typu zadných svietidiel do hmly na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a sú označené značkou typového schválenia ES komponentu.

(2) Nemožno uvádzať na trh zadné svietidlá do hmly označené značkou typového schválenia ES komponentu, ktoré sa podstatne odlišujú od schváleného typu. Štátny dopravný úrad bezodkladne informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Európsku komisiu o prijatých opatreniach a o ich dôvodoch.

§ 5

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 304/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 77/538/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zadných svetlách do hmly pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 4.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), smernice Rady 87/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), smernice Komisie 89/518/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C241, 29. 8. 1994), smernice Komisie 1999/14/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 23.) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

3) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

4) Napríklad § 13 a 106 zákona č. 725/2004 Z. z.

5) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

6) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

7) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve (EHK č. 38).

8) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10, § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

10) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

11) § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

12) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.