Nariadenie vlády č. 303/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na prednú ochranu motorových vozidiel proti podbehnutiu

(v znení č. 166/2007 Z. z., 262/2013 Z. z.)

Čiastka 106/2006
Platnosť od 25.05.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

303

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. mája 2006

o technických požiadavkách na prednú ochranu motorových vozidiel proti podbehnutiu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na

a) vozidlá kategórie N2 a N3 vzhľadom na montáž predných ochranných zariadení, ktorých typ bol schválený ako samostatná technická jednotka, a vzhľadom na ich ochranu proti podbehnutiu,

b) predné ochranné zariadenia proti podbehnutiu vozidla (ďalej len „predné ochranné zariadenie“) ako samostatné technické jednotky určené na montáž na vozidlá kategórie N2 a N3.

(2) Vozidlá kategórie N2 s najväčšou hmotnosťou 7,5 tony musia spĺňať požiadavku 400 mm svetlej výšky podvozku vozidla od zeme.

(3) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na terénne vozidlá kategórie N2 a N3.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) vozidlom vozidlá kategórie N2 a N31) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, ktoré majú najmenej štyri kolesá a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť prevyšujúcu 25 km.h-1,

b) predným ochranným zariadením zariadenie určené ako súčasť vozidla, ktoré možno schváliť ako samostatnú technickú jednotku,2)

c) typom predného ochranného zariadenia také zariadenia proti podbehnutiu vozidla, ktoré sa navzájom nelíšia v základných znakoch, akými sú tvar, rozmery, spôsob upevnenia, materiály a označenia uvedené v § 4 ods. 3,

d) ochranou proti podbehnutiu

1. špeciálne predné ochranné zariadenie namontované vpredu na vozidle alebo

2. karoséria, časti podvozku alebo iné komponenty, ktoré vzhľadom na svoj tvar a parametre možno považovať za súčasti plniace funkciu predného ochranného zariadenia,

e) typom vozidla vozidlá, ktoré sa navzájom podstatne nelíšia v týchto znakoch:

1. šírka prvej prednej nápravy meraná medzi vonkajšími krajnými časťami pneumatík bez ohľadu na vydutie pneumatík tesne nad zemou,

2. konštrukcia, rozmery, tvar a materiály prednej časti vozidla, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

3. schválené predné ochranné zariadenie namontované na vozidle,

4. najväčšia hmotnosť typu vozidla.

§ 3

Predné ochranné zariadenia musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v osobitnom predpise uvedenom v bode 3 prílohy II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/40/ES z 26. júna 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prednej ochrane motorových vozidiel proti podbehnutiu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS v platnom znení (ďalej len „smernica“), ktorý je v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.3)

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky4) pre typ predného ochranného zariadenia predkladá jeho výrobca.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 1 prílohy I smernice.

(3) Vzorku typu predného ochranného zariadenia poskytne výrobca poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“). Technická služba môže v prípade potreby požadovať predloženie ďalšej vzorky. Vzorky musia byť zreteľne a nezmazateľne označené obchodným názvom alebo značkou výrobcu a typovým označením.

(4) Udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ predného ochranného zariadenia alebo typové schválenie sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(5) Štátny dopravný úrad5) vydá osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ predného ochranného zariadenia podľa vzoru ustanoveného v dodatku 4 prílohy I smernice.

(6) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla5) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž predných ochranných zariadení, ktorých typ bol schválený ako samostatná technická jednotka, predkladá výrobca vozidla.

(7) Prílohou k žiadosti podľa odseku 6 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 2 prílohy I smernice a osobitnom predpise.6)

(8) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, spolu s namontovaným predným ochranným zariadením, ktorého typ bol schválený ako samostatná technická jednotka, poskytne výrobca technickej službe.

(9) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž predných ochranných zariadení, ktorých typ bol schválený ako samostatná technická jednotka, sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(10) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž predných ochranných zariadení, ktorých typ bol schválený ako samostatná technická jednotka, podľa vzoru ustanoveného v dodatku 5 prílohy I smernice.

(11) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES pre typ vozidla vzhľadom na jeho ochranu proti podbehnutiu predkladá výrobca vozidla.

(12) Prílohou k žiadosti podľa odseku 11 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 3 prílohy I smernice.

(13) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca technickej službe.

(14) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzhľadom na jeho ochranu proti podbehnutiu sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(15) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzhľadom na jeho ochranu proti podbehnutiu podľa vzoru ustanoveného v dodatku 6 prílohy I smernice.

(16) Každému schválenému typu predného ochranného zariadenia a typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;7) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES inému typu predného ochranného zariadenia alebo rôznym typom vozidla.

(17) Každé predné ochranné zariadenie zhodné s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády sa označí značkou typového schválenia ES spôsobom ustanoveným v bode 3 prílohy I smernice, pričom základné schvaľovacie číslo je uvedené v osobitnom predpise;7) vzor je ustanovený v dodatku 7 prílohy I smernice.

(18) Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.8)

(19) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.9)

(20) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na predné ochranné zariadenia a na typové schválenie samostatnej technickej jednotky pre typ predného ochranného zariadenia.

§ 5

Príslušný štátny orgán10) nesmie odmietnuť alebo zakázať

a) uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách vzhľadom na predné ochranné zariadenie, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

b) uvedenie typu predného ochranného zariadenia na trh ani do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 303/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/40/ES z 26. júna 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prednej ochrane motorových vozidiel proti podbehnutiu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 25.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, prílohy II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

3) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve.

4) § 2 písm. z) zákona č. 725/2004 Z. z.

5) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

7) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

8) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

9) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

10) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.