Zákon č. 231/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 400/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 82/2006
Platnosť od 22.04.2006
Účinnosť od 01.11.2009
Rozhodnutia súdov 1

231

ZÁKON

z 15. marca 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 81 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nadriadeným je aj predstavený podľa osobitného predpisu,".

2. V § 152 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.".

Čl. III

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z. a zákona č. 474/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 ods. 1 písm. a) sa za slová „pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy" vkladajú slová „pri vykonávaní štátnej služby a".

2. V § 21 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená d) až j).

3. V § 22 sa vypúšťajú odseky 3 až 7. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 1a.

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 5.

4. V § 22 ods. 4 sa slová „písm. e) až j)" nahrádzajú slovami „písm. d) až i)".

5. § 24 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Úrad vlády Slovenskej republiky plní úlohy spojené s vykonávaním nominačnej skúšky štátnymi zamestnancami podľa osobitného predpisu.1d)

(5) Úrad vlády Slovenskej republiky je osobný úrad vedúceho služobného úradu vymenovaného vládou podľa osobitného predpisu.1e)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 1d a 1e znejú:

1d) § 24a až 24c zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1e) § 10 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

6. § 27 sa vypúšťa.

7. V § 39 ods. 2 písm. b) sa za slová „orgánov štátnej správy" vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „okrem štátnych zamestnancov,3)".

8. Za § 40b sa vkladá § 40c, ktorý znie:

㤠40c

(1) Zrušuje sa Úrad pre štátnu službu.

(2) Dňom zrušenia Úradu pre štátnu službu prechádzajú práva a povinnosti Úradu pre štátnu službu vrátane práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby vedúci služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s vedúcimi služobných úradov Ministerstva financií Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky vykoná zmeny štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať výkon týchto kompetencií v uvedených orgánoch.

(4) Majetok štátu, ktorý bol 31. marca 2006 v správe Úradu pre štátnu službu, prechádza 1. apríla 2006 do správy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.".

Čl. IV

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z. a zákona č. 628/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Suma príplatku sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor.".

2. V § 22 odsek 1 znie:

(1) Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, sa poskytuje časť platu v peňažných prostriedkoch v cudzej mene vo výške 60 % funkčného platu. Zostávajúcich 40 % funkčného platu sa poskytuje v slovenských korunách. Plat podľa § 4 ods. 1 písm. j) až n) a náhrady za pracovnú pohotovosť a pohotovosť podľa § 4 ods. 2 sa poskytujú v slovenskej mene.".


Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 131/2002 Z. z., zákonom č. 143/2002 Z. z., zákonom č. 185/2002 Z. z., zákonom č. 411/2002 Z. z., zákonom č. 667/2002 Z. z., zákonom č. 139/2003 Z. z., zákonom č. 267/2003 Z. z., zákonom č. 453/2003 Z. z., zákonom č. 550/2003 Z. z., zákonom č. 551/2003 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 382/2004 Z. z., zákonom č. 403/2004 Z. z., zákonom č. 612/2004 Z. z., zákonom č. 728/2004 Z. z., zákonom č. 757/2004 Z. z., zákonom č. 628/2005 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.