Zákon č. 218/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov

Čiastka 77/2006
Platnosť od 20.04.2006 do31.08.2012
Účinnosť od 01.05.2006 do31.08.2012
Zrušený 530/2011 Z. z. (nepriamo)

218

ZÁKON

z 15. marca 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona č. 556/2004 Z. z. a zákona č. 630/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

b) územím Európskej únie (ďalej len „únia”) územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, zámorských území Francúzskej republiky a územia britských Normanských ostrovov,

c) členským štátom územie členského štátu únie okrem území uvedených v písmene b),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Článok 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení.“.

2. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

n) rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo svojou nečinnosťou zabrániť rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby.“.

3. V § 5 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „ani inak“.

4. V § 8 ods. 1 písmeno b) znie:

b) na výrobu a prípravu liekov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitného predpisu,6)“.

5. V § 8 ods. 2 písmeno f) znie:

f) zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v malých zásielkach neobchodného charakteru8) alebo príležitostne dovážané z územia tretích štátov v osobnej batožine cestujúcim výlučne na jeho osobnú spotrebu,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Čl. 29 až 31 a čl. 45 až 49 nariadenia Rady č. 918/83/EHS z 28. marca 1983 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. ES L 105, 23. 4. 1983) v platnom znení.“.

6. V § 9 odsek 1 znie:

(1) Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená používať pivo oslobodené od dane podľa § 8 ods. 1. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť užívateľským podnikom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov. Užívateľský podnik je oprávnený odoberať pivo oslobodené od dane podľa § 8 ods. 1 len na základe poukazu na odber piva oslobodeného od dane (ďalej len „odberný poukaz”), o ktorého vydanie písomne požiada colný úrad. Pivo oslobodené od dane podľa § 8 ods. 1 je zakázané vydať bez odberného poukazu.“.

7. V § 9 ods. 2 úvodná veta znie:

„Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať“.

8. V § 9 ods. 4 prvej vete sa za slovo „pred“ vkladajú slová „zaradením do evidencie užívateľských podnikov a pred“ a v druhej vete sa za slovo „úrad“ vkladajú slová „zaradí žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov a“.

9. V § 9 ods. 10 písmeno a) znie:

a) pivo oslobodené od dane bolo opakovane použité na iné účely ako na účely uvedené v odbernom poukaze a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,“.

10. V § 9 odsek 11 znie:

(11) Ak bol užívateľskému podniku odňatý odberný poukaz podľa odseku 10 písm. a), b), d) až i), colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov. Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov aj vtedy, ak užívateľský podnik v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa odňatia odberného poukazu podľa odseku 10 písm. c) nepožiada o vydanie odberného poukazu. Pri vyradení užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov sa použije § 18 ods. 10 písm. a) a ods. 11 rovnako. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov alebo odo dňa odňatia odberného poukazu informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa piva oslobodeného od dane uvedeného v odbernom poukaze.“.

11. V § 10 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo dňom vyňatia piva z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách b) až e),“.

12. V § 10 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) vyňatia piva z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),“.

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).

13. V § 10 ods. 2 písmeno a) znie:

a) zistenia piva, ktoré sa nachádza alebo ktoré sa nachádzalo u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia piva v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s pivom ako s vlastným,“.

14. V § 11 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo vyňala pivo z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách b) až e),“.

15. V § 11 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) ktorá vyňala pivo z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),“.

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).

16. V § 11 ods. 2 písmeno a) znie:

a) nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia piva u nej zisteného, ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré sa u nej nachádzalo, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s pivom ako s vlastným,“.

17. V § 12 ods. 2 prvej vete sa za slová „prevádzkovateľ daňového skladu“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov“.

18. V § 12 ods. 4 sa slová „písm. g) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. h) a i)“.

19. V § 12 ods. 7 sa slová „písm. g) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. h) a i)“.

20. V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“.

21. V § 18 ods. 4 písm. c) druhom bode sa za slovo „zanikla“ vkladajú slová „alebo nezanikla“.

22. V § 18 ods. 4 písm. f) sa slovo „nebol“ nahrádza slovami „nie je“.

23. V § 18 ods. 10 písmeno a) znie:

a) prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob piva ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,“.

24. V § 19 ods. 1 sa slovo „dvojmesačné“ nahrádza slovom „mesačné“.

25. V § 19 odsek 5 znie:

(5) Prevádzkovateľ daňového skladu

a) je povinný upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak sa zmenili podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri jej určení, a to

1. zvýšiť zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo piva uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je vyššia o viac ako 20 % ako zložená zábezpeka na daň, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k prevýšeniu dane nad zloženou zábezpekou na daň,

2. doplniť zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, a to do 15 dní odo dňa oznámenia podľa odseku 6,

b) môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % ako daň pripadajúca na množstvo piva uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, že tento stav trvá najmenej dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; colný úrad vráti príslušný rozdiel do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.“.

26. V § 19 ods. 8 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

27. V § 20 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území pivo v pozastavení dane alebo pivo oslobodené od dane podľa § 8 ods. 1, iný spôsob prepravy takéhoto piva, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

28. V § 20 odsek 6 znie:

(6) Pivo v pozastavení dane a pivo oslobodené od dane podľa § 8 ods. 1 je možné prepravovať len so sprievodným dokumentom podľa § 24 ods. 1. Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielateľ (dodávateľ) piva a kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať faxom alebo elektronicky colnému úradu miestne príslušnému pre odosielateľa (dodávateľa). Druhý až štvrtý diel musí sprevádzať prepravované pivo. Príjemca (odberateľ) si ponechá druhý diel, v treťom a štvrtom diele potvrdí prevzatie piva a oba diely predloží colnému úradu na potvrdenie. Tretí diel potvrdený colným úradom zašle odosielateľovi (dodávateľovi) najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom pivo prijal. Štvrtý diel si ponechá colný úrad príjemcu (odberateľa). Ak sa počas prepravy piva v pozastavení dane zmení príjemca alebo miesto určenia, dodávateľ je povinný o týchto zmenách bezodkladne informovať colný úrad a súčasne na zadnej strane sprievodného dokumentu vyznačiť nového príjemcu alebo nové miesto určenia; § 24 ods. 4 tu platí rovnako. Preprava piva sa považuje za ukončenú dňom prevzatia piva príjemcom (odberateľom). Dokladom preukazujúcim ukončenie prepravy piva je tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom) a colným úradom príjemcu (odberateľa).“.

29. V § 20 odsek 8 znie:

(8) Zloženú zábezpeku na daň podľa odseku 4 colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie piva potvrdí príjemca (odberateľ) a colný úrad príjemcu (odberateľa).“.

30. V § 21 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo slovenskému zástupcovi (§ 32a ods. 15), alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy10) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy; preprava piva slovenskému zástupcovi (§ 32a ods. 15) alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy10) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa musí uskutočniť so sprievodným dokumentom, musí byť doložená osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise,11)“.

31. V § 21 odsek 3 znie:

(3) Sprievodný dokument sa vyhotovuje v štyroch dieloch. Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielateľ (dodávateľ) a kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať faxom alebo elektronicky colnému úradu miestne príslušnému pre odosielateľa (dodávateľa). Druhý až štvrtý diel musí sprevádzať prepravované pivo. Preprava piva sa považuje za ukončenú dňom prevzatia piva príjemcom (odberateľom). Dokladom preukazujúcim ukončenie prepravy piva je tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom).“.

32. V § 21 odsek 6 znie:

(6) Na pivo, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) a b), musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou prepravy piva slovenskému zástupcovi (§ 32a ods. 15) alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy10) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného piva. Zloženie zábezpeky na daň na pivo, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 19 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na pivo, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na požiadanie povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň dopravca alebo príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a dopravca alebo príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie piva potvrdí príjemca (odberateľ) na treťom diele sprievodného dokumentu; potvrdenie správcu dane iného členského štátu o prevzatí piva príjemcom (odberateľom) sa vyžaduje, ak tento správca dane je povinný podľa právnych predpisov príslušného členského štátu potvrdzovať tretí diel sprievodného dokumentu.“.

33. V § 22 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Oprávneným príjemcom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. h). Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem piva písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane. Žiadosť musí obsahovať

a) identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,

b) daňové identifikačné číslo žiadateľa,

c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,

d) obchodný názov piva a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,

e) predpokladaný ročný objem piva prijímaného v pozastavení dane v hektolitroch, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,

f) množstvo piva v hektolitroch, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane.

(2) Prílohami k žiadosti sú

a) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,

b) čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 18 ods. 4.“.

34. V § 22 ods. 3 prvej vete sa za slovo „žiadateľa“ vkladá čiarka a slová „ktorý chce prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,“.

35. V § 22 ods. 4 sa slová „dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného kalendárneho mesiaca“.

36. V § 22 odseky 5 až 8 znejú:

(5) Colný úrad pred vydaním povolenia prijať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá povolenie prijať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo piva, ktoré má v danom prípade prijať. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň. Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.

(6) Na zábezpeku na daň sa použije § 19 primerane.

(7) Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 1 oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.

(8) Colný úrad odníme povolenie prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane, ak bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Na zánik povolenia prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane sa použije § 18 ods. 7 až 10 primerane.“.

37. § 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Colný úrad zruší registráciu daňového splnomocnenca, ak daňový splnomocnenec

a) nezabezpečoval dodávky piva počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,

b) porušuje povinnosti podľa tohto zákona,

c) alebo prevádzkovateľ daňového skladu v inom členskom štáte, v ktorého mene zabezpečuje daňový splnomocnenec dodávky piva, o to požiadal.“.

38. V § 25 ods. 5 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba skladá zábezpeku na daň na pivo prepravované v pozastavení dane namiesto odosielateľa.“.

39. V § 26 ods. 1 sa slovo „dopravenie“ nahrádza slovom „vstup“.

40. V § 27 odsek 2 znie:

(2) Pri vývoze piva na územie tretieho štátu sa uplatní postup pri preprave piva v pozastavení dane, a to aj vtedy, ak sa pivo prepravuje cez jeden alebo viacero členských štátov, pričom sa v sprievodnom dokumente namiesto príjemcu uvedie colný úrad výstupu. Preprava piva v pozastavení dane sa považuje za ukončenú dňom potvrdenia výstupu piva z územia únie colným úradom výstupu na treťom diele sprievodného dokumentu. Ak sa ako sprievodný dokument použije jednotný colný doklad, preprava piva v pozastavení dane sa považuje za ukončenú dňom potvrdenia výstupu piva z územia únie colným úradom výstupu na piatom diele jednotného colného dokladu. Na prepravu piva v pozastavení dane sa použije § 21 ods. 6 a 7.“.

41. V § 28 odsek 7 znie:

(7) Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia piva na daňové územie alebo dňom použitia piva na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia piva na daňové územie. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá pivo pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe alebo ktorá pivo ako prvá použila. Daňový dlžník je povinný bezodkladne po vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň, a to

a) colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,

b) Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.“.

42. § 31 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak splnomocnenec pre zásielkový obchod

a) nezabezpečoval dodávky piva počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,

b) porušuje povinnosti podľa tohto zákona,

c) alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky piva, o to požiadal.“.

43. V § 33 ods. 4 sa za slovo „deň“ vkladajú slová „po vzniku udalosti“.

44. § 33 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť iný spôsob vedenia evidencie, ako je uvedený v odseku 4.“.

45. V § 38 odsek 5 znie:

(5) U prevádzkovateľov daňových skladov a v užívateľských podnikoch colný úrad vykoná daňovú kontrolu najmenej jedenkrát za kalendárny štvrťrok; u ostatných kontrolovaných subjektov vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.28) Na začatie daňovej kontroly sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.29)“.

46. V § 39 odsek 3 znie:

(3) Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný podľa osobitného predpisu30) viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

30) Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).“.

47. V § 39 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4.

48. § 40 vrátane nadpisu znie:

㤠40

Pokuty

(1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vydala pivo oslobodené od dane podľa § 8 ods. 1 odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto vydaného piva, najmenej však 10 000 Sk.

(2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá použila pivo

a) oslobodené od dane podľa § 8 ods. 1 na účely neuvedené v odbernom poukaze, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého piva, najmenej však 5 000 Sk,

b) oslobodené od dane podľa § 8 ods. 1 bez vydaného odberného poukazu, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého piva, najmenej však 10 000 Sk.

(3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 10 ods. 2 písm. a), uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného piva, najmenej však 10 000 Sk, a takéto pivo zabezpečí.30a) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení piva pivo prepadne v prospech štátu a colný úrad je povinný ho zničiť. Na zničenie piva sa primerane použije osobitný predpis.31)

(4) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila § 20 ods. 4, § 21 ods. 6 alebo § 28 ods. 2 písm. b), uloží colný úrad pokutu vo výške 20 % dane pripadajúcej na množstvo takto prepravovaného piva.

(5) Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu, ktorý predal pivo oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať pivo s daňou, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto predaného piva, najmenej však 100 000 Sk.

(6) Prevádzkovateľovi daňového skladu pre zahraničných zástupcov, ktorý predal pivo oslobodené od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 32a ods. 12 až 14 alebo predal pivo oslobodené od dane osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup piva oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto predaného piva, najmenej však 100 000 Sk.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

30a) § 14a a 70 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

49. Za § 43b sa vkladá § 43c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠43c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2006

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 9 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006, sa považuje za zaradenú do evidencie užívateľských podnikov podľa § 9 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 až do dňa ukončenia doby platnosti odberného poukazu.

(2) Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 9 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 nebolo ukončené, colný úrad posúdi túto žiadosť, ako keby bola predložená po 30. apríli 2006; colný úrad vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti podľa § 9 v znení účinnom od 1. mája 2006.

(3) Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 30. aprílu 2006 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 a na pokuty sa vzťahuje § 40 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006, ak je takto určená výška pokuty pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšia.“.

50. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1

k zákonu č. 107/2004 Z. z. v znení zákona č. 218/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992) v znení smernice Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 390, 31. 12. 1992), smernice Rady 94/74/ES z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994), smernice Rady 96/99/ES z 30. decembra 1996 (Ú. v. ES L 8, 11. 1. 1997), smernice Rady 2000/44/ES z 30. júna 2000 (Ú. v. ES L 161, 1. 7. 2000), smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000), nariadenia Rady 807/2003/ES zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003) a smernice Rady 2004/106/ES zo 16. novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).

2. Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992).

3. Smernica Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992).

4. Smernica Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o harmonizácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v medzinárodnom cestovnom ruchu (Ú. v. ES L 133, 4. 6. 1969) v znení smernice Rady 72/230/EHS z 12. júna 1972 (Ú. v. ES L 139, 17. 6. 1972), smernice Rady 78/1032/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28.12.1978), smernice Rady 78/1033/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978), smernice Rady 81/933/EHS zo 17. novembra 1981 (Ú. v. ES L 338, 25. 11. 1981), smernice Rady 82/443/EHS z 29. júna 1982 (Ú. v. ES L 206, 14. 7. 1982), smernice Rady 84/231/EHS z 30. apríla 1984 (Ú. v. ES L 117, 3. 5. 1984), smernice Rady 85/348/EHS z 8. júla 1985 (Ú. v. ES L 183, 16. 7. 1985), smernice Rady 87/198/EHS zo 16. marca 1987 (Ú. v. ES L 78, 20. 3. 1987), smernice Rady 88/664/EHS z 21. decembra 1988 (Ú. v. ES L 382, 31. 12. 1988), smernice Rady 89/194/EHS z 13. marca 1989 (Ú. v. ES L 73, 17. 3. 1989), smernice Komisie 89/220/EHS zo 7. marca 1989 (Ú. v. ES L 92, 5. 4. 1989), smernice Rady 91/191/EHS z 27. marca 1991 (Ú. v. ES L 94, 16. 4. 1991), smernice Rady 91/673/EHS z 19. decembra 1991 (Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991), smernice Rady 91/680/EHS zo 16. decembra 1991 (Ú. v. ES L 376, 31. 12. 1991), smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992), smernice Rady 92/111/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 384, 30. 12. 1992), smernice Rady 94/4/ES zo 14. februára 1994 (Ú. v. ES L 60, 3. 3. 1994) a smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000).“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 556/2004 Z. z., zákonom č. 630/2004 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.