Nariadenie vlády č. 207/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na riadenie poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

(v znení č. r1/c173/2006 Z. z.)

Čiastka 74/2006
Platnosť od 14.04.2006
Účinnosť od 15.04.2006 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

207

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. marca 2006

o technických požiadavkách na riadenie poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory1) (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na riadenie traktora.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) traktorom motorové vozidlo vybavené kolesami so vzduchovými pneumatikami a aspoň s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila a ktoré je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nosenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve a ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km.h-1 do 40 km.h-1; traktor môže byť upravený na prepravu nákladu a osôb,

b) riadením traktora je kompletné zariadenie, ktorého účelom je meniť smer pohybu traktora a ktoré môže obsahovať tieto prvky:

1. ovládanie riadenia,

2. mechanizmus riadenia,

3. riadené kolesá,

4. špeciálne zariadenia vytvárajúce prídavnú alebo nezávislú energiu.

§ 3

(1) Riadenie traktora musí spĺňať technické požiadavky na konštrukciu a skúšky ustanovené v prílohe okrem bodu 1.1 a bodu 2.2.4.1.1 smernice Rady 75/321/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa riadenia kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov v platnom znení.

(2) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitných predpisov2) týkajúce sa bŕzd, ak je medzi hydraulickým mechanizmom riadenia a hydraulickým brzdovým systémom hydraulická väzba a ak sú oba systémy napájané z toho istého zdroja energie, nesmie v prípade zlyhania oboch systémov sila potrebná na uvedenie mechanizmu riadenia do činnosti presiahnuť 40 daN.

§ 4

(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre typ traktora vzťahujúce sa na riadenie traktora sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Štátny dopravný úrad4) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzťahujúcom sa na riadenie traktora.

(3) Požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla5) pre typ traktora vzťahujúce sa na riadenie traktora.

§ 5

Príslušný štátny orgán6) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na riadenie, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 207/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Rady 75/321/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii zákonov členských štátov, týkajúca sa riadenia kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2.) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice Komisie 88/411/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 9.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.) a smernice Komisie 98/39/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 20.).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č.1 časť B šiesty bod zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

5) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

6) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.