Nariadenie vlády č. 205/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám

(v znení č. 172/2007 Z. z., 255/2013 Z. z.)

Čiastka 74/2006
Platnosť od 14.04.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

205

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. marca 2006

o technických požiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách s karosériou alebo bez nej, s najmenej štyrmi kolesami a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km . h-1 a ich prípojné vozidlá okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a všetkých pracovných strojov (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na mechanické spojovacie zariadenia.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) mechanickým spojovacím zariadením medzi motorovými vozidlami a prípojnými vozidlami všetky časti a zariadenia pripevnené na rámoch, nosných častiach karosérie a podvozku vozidiel, pomocou ktorých sú ťažné a ťahané vozidlá navzájom pospájané; patria sem pevné alebo oddeliteľné časti potrebné na upevnenie, nastavenie alebo činnosť spojovacích zariadení,

b) spojovacou guľou a konzolou mechanické spojovacie zariadenia, ktoré využívajú guľovité zariadenie a konzoly na ťažnom vozidle na spojenie s prípojným vozidlom pomocou spojovacej hlavice,

c) typom mechanického spojovacieho zariadenia zariadenia, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:

l. trieda spojovacieho zariadenia,

2. značka továrne alebo obchodný názov,

3. vonkajší tvar alebo hlavné rozmery, alebo iné základné rozdiely v konštrukcii,

4. charakteristické hodnoty D, S, V a U podľa bodov 2.1.18, 2.1.19, 2.1.20 a 2.1.21 prílohy I smernice. Podmienky na pneumatické alebo ekvivalentné zavesenie pre hnaciu nápravu vozidla sú ustanovené v osobitnom predpise,1)

d) typom vozidla vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:

1. konštrukcia,

2. rozmery,

3. tvar a materiály príslušných častí týkajúcich sa upevnenia spojovacieho zariadenia na ťažnom vozidle alebo na prednej časti v prípade prípojného vozidla.

§ 3

(1) Mechanické spojovacie zariadenia vozidiel a ich pripevnenie k vozidlám musia spĺňať technické a testovacie požiadavky (ďalej len „technické požiadavky“) ustanovené v bodoch 1.3, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.17, 3.2 a v bode 5 prílohy I, v prílohách V a VI a v prílohe VII okrem bodov 2.1.l druhej vety a bodu 2.1.4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/20/ES z 30. mája 1994 o mechanických spájacích zariadeniach motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám v platnom znení (ďalej len „smernica“).

(2) Mechanické spojovacie zariadenia vozidiel určené na spojenie vozidiel do súpravy musia spĺňať požiadavky na zabezpečenie

a) kompatibility pri spájaní motorového vozidla s rôznymi typmi prípojného vozidla,

b) bezpečného spojenia vozidiel za všetkých podmienok používania,

c) bezpečného postupu pri spájaní a rozpájaní vozidiel.

(3) Drsnosť povrchu materiálov musí spĺňať STN ISO 468 a geometrické špecifikácie výrobkov musia spĺňať STN EN ISO 1302.

(4) Spôsob upevnenia spojovacích gúľ a konzol na vozidlo kategórie M1 a kategórie M2 s najväčšou prípustnou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg a kategórie N1 uvedený v bode 2.1.1 prílohy VII smernice sa nevzťahuje na terénne vozidlá.2)

(5) Namontovaná spojovacia guľa mechanického spojovacieho zariadenia nesmie zatieňovať miesto alebo viditeľnosť zadnej tabuľky s evidenčným číslom, inak sa musí použiť spojovacia guľa, ktorá sa môže odmontovať bez špeciálnych nástrojov.

(6) Na účely odseku 1 sa typom mechanického spojenia rozumie mechanické spojovacie zariadenie, ktorému môže byť udelené typové schválenie ES podľa osobitného predpisu.3)

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu4) pre typ mechanického spojovacieho zariadenia predkladá výrobca.

(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe III smernice.

(3) Výrobca predloží poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“)

a) mechanické spojovacie zariadenie, ktoré reprezentuje jeho typ a ktoré musí byť nenafarbené; technická služba si môže vyžiadať dodatočné spojovacie zariadenia,

b) na vyžiadanie aj špeciálne časti, ako sú montážne dosky alebo konzoly, doplnkové výkresy alebo vzorky použitých materiálov.

(4) V prípade mechanického spojovacieho zariadenia určeného na špecifický typ vozidla predloží výrobca spojovacieho zariadenia aj údaje o montáži dodané výrobcom vozidla podľa osobitného predpisu;5) technická služba môže tiež požiadať o poskytnutie vozidla reprezentujúceho tento typ.

(5) Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ mechanického spojovacieho zariadenia sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(6) Štátny dopravný úrad6) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre mechanické spojovacie zariadenie podľa vzoru ustanoveného v prílohe IV a v doplnku l k prílohe IV smernice. Každému schválenému typu mechanického spojovacieho zariadenia štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu;7) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom mechanického spojovacieho zariadenia.

(7) Každé mechanické spojovacie zariadenie zhodné s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády musí byť označené značkou typového schválenia ES ustanovenou v bodoch 3.3.4, 3.3.4.1, 3.3.4.2, 3.3.4.3, 3.3.5 a 3.3.6 prílohy I a podľa vzoru ustanoveného v prílohe II smernice.

(8) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla8) vzhľadom na typ mechanického spojovacieho zariadenia predkladá výrobca.

(9) Prílohou žiadosti podľa odseku 8 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe VIII smernice.

(10) Výrobca poskytne technickej službe

a) vozidlo, ktoré reprezentuje jeho typ a ktoré môže byť vybavené mechanickým spojovacím zariadením typovo schváleným ES,

b) ak je vozidlo vybavené mechanickým spojovacím zariadením, ktorým výrobca vozidla prvýkrát vybavil vozidlo, typ mechanického spojovacieho zariadenia vrátane jeho montážnej dosky a konzoly, ak sú; okrem toho sa poskytne typové schválenie ES pre mechanické spojovacie zariadenie.

(11) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na mechanické spojovacie zariadenie sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(12) Štátny dopravný úrad6) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzhľadom na typ mechanického spojovacieho zariadenia podľa vzoru ustanoveného v prílohe IX a v doplnku l k prílohe IX smernice. Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;7) rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla nemožno prideliť.

(13) V prípade štandardných spojovacích zariadení tried A, C, D a G typové schválenie ES vozidiel platí aj pre iné spojovacie zariadenia tej istej triedy bez toho, aby bola potrebná ďalšia kontrola a rozšírenie typového schválenia ES vozidla.

(14) Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.9)

(15) Držiteľ typového schválenia ES vozidla môže požiadať o jeho rozšírenie na iné typy alebo triedy mechanických spojovacích zariadení.

(16) Štátny dopravný úrad6) udelí rozšírenie typového schválenia ES za týchto podmienok:

a) typové schválenie ES komponentu už bolo udelené pre iný typ mechanického spojovacieho zariadenia,

b) spojovacie zariadenie je vhodné pre typ vozidla, pre ktoré sa požiadalo o rozšírenie typového schválenia ES,

c) upevnenie spojovacieho zariadenia na vozidlo zodpovedá upevneniu, ktoré sa navrhuje na udelenie typového schválenia ES komponentu.

(17) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.10)

(18) Štátny dopravný úrad vykonáva kontroly raz za rok.

(19) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla pre typ vozidla11) vzťahujúce sa na mechanické spojovacie zariadenie a na typové schválenie komponentu12) pre mechanické spojovacie zariadenie.

§ 5

Príslušný štátny orgán13) nesmie odmietnuť ani zakázať

a) uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na jeho nepovinné vybavenie mechanickým spojovacím zariadením, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

b) uvedenie komponentu na trh alebo používanie mechanických spojovacích zariadení, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 205/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/20/ES z 30. mája 1994 o mechanických spájacích zariadeniach motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, l3/zv. l3.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. l bod 3.5.3. k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel.

2) Príloha č. 1 bod 5 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 8 ods. 10, 17 a 18 zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 196/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery motorových vozidiel kategórie M1.

6) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

7) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

8) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

10) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

11) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

12) § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

13) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.