Nariadenie vlády č. 198/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel

(v znení č. 140/2007 Z. z., 251/2013 Z. z.)

Čiastka 72/2006
Platnosť od 14.04.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

198

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. marca 2006

o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M1,1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, najmenej so štyrmi kolesami a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na hlavové opierky.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) typom vozidla vzhľadom na hlavové opierky vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:

1. obrysy a vnútorné rozmery karosérie tvoriace priestor pre cestujúcich a

2. typy a rozmery sedadiel,

b) hlavovou opierkou zariadenie tvoriace pevnú súčasť operadla sedadla alebo zariadenie konštruované na montáž na sedadlo vozidla a určené na samostatné používanie ako individuálne vybavenie používané dospelými cestujúcimi na sedadlách v smere jazdy, ktorého účelom je obmedziť posun hlavy cestujúceho smerom dozadu vzhľadom na jeho trup, aby sa znížilo nebezpečenstvo zranenia krčných stavcov v prípade nehody,

c) typom sedadla sedadlá, ktoré sa nelíšia svojimi rozmermi, rámom ani čalúnením, môžu sa líšiť povrchovou úpravou alebo farbou,

d) typom hlavovej opierky hlavové opierky, ktoré sa nelíšia svojimi rozmermi, rámom ani čalúnením, môžu sa líšiť povrchovou úpravou, farbou alebo poťahmi,

e) bodom H bod určený v osobitnom predpise,2)

f) bodom R alebo referenčným bodom sedenia bod určený v osobitnom predpise,2)

g) referenčnou čiarou r priamka, ktorá na testovacej figuríne majúcej hmotnosť a rozmery priemerného dospelého muža alebo na testovacej figuríne s identickými charakteristikami prechádza kĺbom spájajúcim nohu s panvou a kĺbom spájajúcim krk s hrudníkom; referenčná čiara je znázornená v osobitnom predpise.2)

§ 3

(1) Hlavová opierka musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2.8 a 6 prílohy I a v prílohách III až V smernice Rady 78/932/EHS zo 16. októbra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o hlavových opierkach sedadiel motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).

(2) Postup určenia bodu H a skutočného uhla operadla sedadla, overovanie vzájomných polôh bodov R a H a vzťahu medzi konštrukčným a skutočným uhlom operadla upravuje osobitný predpis.2)

(3) Hlavové opierky musia spĺňať testovacie požiadavky ustanovené v bodoch 7.3, 7.4 až 7.4.3.2, 7.4.3.4 až 7.4.3.7 a 8.4 prílohy I smernice a v prílohe č. 1.

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu3) pre typ hlavovej opierky predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu typu sedadla alebo hlavovej opierky (ďalej len „výrobca alebo zástupca výrobcu“) štátnemu dopravnému úradu.4)

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:

a) podrobný opis hlavovej opierky špecifikujúci charakter materiálu čalúnenia a prípadne polohu sedadla, špecifikáciu nosných prvkov a uchytenia pre typ sedadiel,

b) podrobný opis typu sedadiel,

c) podrobnosti o type vozidla, do ktorého sa majú montovať sedadlá uvedené v písmene b),

d) rozmerové výkresy charakteristických častí sedadla a hlavovej opierky.

(3) Výrobca alebo zástupca výrobcu poskytne poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“),

a) ak je hlavová opierka integrálnou časťou sedadla, štyri kompletné sedadlá,

b) ak je hlavová opierka určená na pevné uchytenie na sedadle,

1. dve sedadlá z každého typu, na ktorý sa má upevniť hlavová opierka,

2. dvojnásobný počet hlavových opierok, ako je počet typov sedadiel, na ktoré sa majú upevniť hlavové opierky, a naviac štyri hlavové opierky.

(4) Technická služba môže požadovať predloženie špecifických častí alebo vzoriek použitých materiálov a typu vozidla uvedeného v odseku 2 písm. c).

(5) Zariadenia predložené na typové schválenie ES komponentu pre typ hlavovej opierky

a) musia byť jasne a nezmazateľne označené obchodným názvom alebo značkou,

b) musia mať na bočnej strane primerané miesto pre značku typového schválenia ES komponentu; toto miesto sa musí vyznačiť vo výkresoch uvedených v odseku 2 písm. d),

c) ak hlavová opierka tvorí integrálnu časť sedadla, označenia uvedené v písmenách a) a b) sa musia umiestniť na časti sedadla, ktorá sa používa ako hlavová opierka.

(6) Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ hlavovej opierky sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(7) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ hlavovej opierky podľa vzoru ustanoveného v prílohe VII smernice.

(8) Pre každý typ hlavovej opierky štátny dopravný úrad pridelí výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu značku typového schválenia ES komponentu podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice.

(9) S každou hlavovou opierkou zodpovedajúcou schválenému typu výrobca dodá používateľom hlavovej opierky podrobnosti o typoch a charakteristikách sedadiel, pre ktoré je hlavová opierka schválená, a prípadne pokyny o jej správnom upevnení k príslušnému sedadlu.

(10) Štátny dopravný úrad prijme potrebné opatrenia na zabránenie používania značiek typového schválenia ES komponentu, ktoré môžu vyvolať zámenu medzi hlavovými opierkami typovo schválenými ES podľa tohto nariadenia vlády a inými zariadeniami.

(11) Štátny dopravný úrad vykoná po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ hlavovej opierky v prípade potreby v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) náhodné kontroly na overenie zhody vyrábaných modelov so schváleným typom.

(12) Štátny dopravný úrad

a) zasiela každý mesiac typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov kópie osvedčenia o typovom schválení ES komponentu a osvedčenie o rozšírení typového schválenia ES komponentu pre typ hlavovej opierky, ktoré počas príslušného mesiaca udelil alebo zamietol udeliť,

b) informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov o každom odňatí typového schválenia ES komponentu pre typ hlavovej opierky a o jeho dôvodoch do jedného mesiaca odo dňa odňatia typového schválenia ES komponentu.

(13) Ak štátny dopravný úrad zistí, že väčší počet hlavových opierok označených rovnakou značkou typového schválenia ES komponentu nezodpovedá typu, ktorý schválil, prijme opatrenia na zabezpečenie zhody výrobných modelov so schváleným typom5) a oznámi typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov také prijaté opatrenia, ktoré môžu viesť až k odňatiu typového schválenia ES komponentu pre typ hlavovej opierky. Ak je o takomto nesúlade informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, prijme rovnaké opatrenia.

(14) Udelenie typového schválenia ES vozidla6) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na hlavové opierky sa nesmie zamietnuť, ak sú označené značkou typového schválenia ES komponentu a určené na montáž v type vozidla odovzdanom na typové schválenie ES.

(15) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla7) pre typ vozidla vzťahujúce sa na hlavové opierky.

§ 5

(1) Príslušný štátny orgán8) nesmie odmietnuť ani zakázať

a) uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na hlavové opierky, ak sú označené značkou typového schválenia ES komponentu a sú určené na montáž v type vozidla odovzdanom na typové schválenie ES,

b) uvedenie typu hlavovej opierky na trh z dôvodov vzťahujúcich sa na jej konštrukciu alebo spôsob fungovania, ak je označená značkou typového schválenia ES komponentu.

(2) Nemožno uvádzať na trh typ hlavovej opierky označenej značkou typového schválenia ES komponentu, ktorá sa nezhoduje so schváleným typom. Štátny dopravný úrad bezodkladne informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Európsku komisiu o prijatých opatreniach a o ich dôvodoch.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 198/2006 Z. z.

TESTY

Okrem požiadaviek podľa § 3 ods. 3 musia hlavové opierky spĺňať tieto testovacie požiadavky:

1. Bod R sedadla, do ktorého sa zabuduje hlavová opierka, sa overuje postupom podľa § 3 ods. 2.

2. Výška hlavovej opierky sa určuje takto:

2.1 všetky čiary musia prebiehať v rovine súmernosti uvažovaného sedadla, jej priesečník so sedadlom určuje obrys hlavovej opierky a operadla sedadla, ako znázorňuje obrázok 1 v prílohe III smernice,

2.2 figurína zodpovedajúca priemernému dospelému mužovi alebo figurína uvedená v osobitnom predpise1) musí byť umiestnená v obvyklej polohe na sedadlo; ak je operadlo sedadla sklápacie, je zabezpečené v polohe zodpovedajúcej sklonu smerom dozadu referenčnej čiary trupu figuríny čo možno najbližšie uhlu 25o od vertikály,

2.3 priemet referenčnej čiary figuríny1) prebieha v rovine uvedenej v bode 2.1; dotyčnica S k vrcholu hlavovej opierky je kolmá na referenčnú čiaru,

2.4 vzdialenosť h od bodu R k dotyčnici S je výškou, ktorá sa berie do úvahy pri uplatňovaní požiadavky bodu 6.4 prílohy I smernice.

3. Posunutá referenčná čiara r1 sa určí tak, že sa pôsobí na časť simulujúcu chrbát figuríny1) počiatočnou silou vyvolávajúcou smerom dozadu moment s veľkosťou 37,3 mdaN bodu vo vzťahu k bodu R.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 198/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 78/932/EHS zo 16. októbra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o hlavových opierkach sedadiel motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 5.) v znení smernice Rady 87/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 8.) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel.

3) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

5) Napríklad § 13 a 106 zákona č. 725/2004 Z. z.

6) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

7) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

8) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.