Nariadenie vlády č. 190/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

(v znení č. 168/2007 Z. z., 249/2013 Z. z.)

Čiastka 71/2006
Platnosť od 14.04.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

190

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. marca 2006

o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje technické požiadavky na brzdové zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel kategórie M, N , O a špeciálne vozidlá1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o typovom schválení ES vozidla vzťahujúcom sa na brzdové zariadenia a podrobnosti o typovom schválení ES konštrukčných skupín výmenného brzdového obloženia ako samostatných technických jednotiek.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa vozidlom rozumie vozidlo kategórie M, N alebo O určené na prepravu osôb alebo tovaru a na vykonávanie špeciálnej činnosti, pre ktorú je potrebná špeciálna úprava karosérie alebo vybavenie. Ak ide o vozidlá kategórie N, zariadenie a vybavenie určitých špeciálnych vozidiel, ktoré nie sú určené na prepravu cestujúcich (napríklad mobilné žeriavy, dielenské vozidlá, reklamné vozidlá), sa považujú za náklad. Kĺbové vozidlá kategórie M zložené z dvoch neoddeliteľných, ale kĺbovo spojených jednotiek sa považujú za jedno vozidlo.

§ 3

Brzdové zariadenia vozidla a náhradné brzdové obloženia musia vzhľadom na konštrukciu a testy spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohách I až XIX okrem bodov 3, 4, 5 a 6 prílohy I a bodov 2.8, 3, 4, 7 a 8 prílohy XV smernice Rady 71/320/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o brzdových zariadeniach určitých kategórií motorových vozidiel a prípojných vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na brzdové zariadenie predkladá výrobca vozidla alebo jeho zástupca.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené pre motorové vozidlá v prílohe XVIII smernice alebo pre prípojné vozidlá s inými než nájazdovými brzdovými systémami v prílohe XIX smernice.

(3) Vozidlo, ktorého typ sa má schváliť, poskytne výrobca vozidla alebo jeho zástupca poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“).

(4) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES pre typ konštrukčnej skupiny výmenného brzdového obloženia3) určený na špecifické typy vozidiel predkladá výrobca konštrukčnej skupiny výmenného brzdového obloženia alebo držiteľ typových schválení vozidla udelených podľa tohto nariadenia vlády vzťahujúcich sa na konštrukčné skupiny výmenného brzdového obloženia zhodných s typom podľa osvedčenia o typovom schválení vozidla ustanovenom v bode 1.2 dodatku k doplnku 1 prílohy IX smernice.

(5) Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe XVII smernice.

(6) Výrobca výmenného brzdového obloženia poskytne technickej službe

a) schvaľovaný typ konštrukčnej skupiny brzdového obloženia v dostatočnom počte potrebnom na vykonanie schvaľovacích testov; vzorky musia byť zreteľne a nezmazateľne označené obchodným názvom žiadateľa alebo značkou určujúcou typ,

b) vhodné vozidlo alebo brzdové zariadenie.

(7) Udelenie typového schválenia ES vozidla alebo typového schválenia pre typ vozidla vzťahujúceho sa na brzdové zariadenie sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(8) Štátny dopravný úrad4) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na brzdové zariadenie podľa vzoru ustanoveného v doplnku 1 prílohy IX smernice. Osvedčenie musí byť očíslované podľa požiadaviek ustanovených v prílohe XV bode 4 smernice.

(9) Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia podľa osobitného predpisu;5) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.

(10) Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6)

(11) Udelenie typového schválenia ES konštrukčných skupín výmenného brzdového obloženia vozidla pre typ samostatnej technickej jednotky sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(12) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES konštrukčnej skupiny výmenného brzdového obloženia podľa vzoru ustanoveného v prílohe XVI smernice. Osvedčenie musí byť očíslované podľa požiadaviek ustanovených v prílohe XV bode 4 smernice.

(13) Každému schválenému typu výmenného brzdového obloženia štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;5) nemožno prideliť rovnaké typové schvaľovacie číslo rôznym typom výmenného brzdového obloženia. Rovnaké číslo typového schválenia môže byť uvedené na type výmenného brzdového obloženia, ktoré sa používa na niekoľkých rôznych typoch vozidla.

(14) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla7) pre typ vozidla vzhľadom na brzdové zariadenie a na typové schválenie konštrukčných skupín výmenného brzdového obloženia vozidla pre typ samostatnej technickej jednotky.

(15) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.8)

§ 5

(1) Príslušný štátny orgán9) nesmie odmietnuť alebo zakázať uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov týkajúcich sa brzdového zariadenia, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Príslušný štátny orgán9) nesmie odmietnuť alebo zakázať uvedenie výmenných brzdových obložení z dôvodov týkajúcich sa brzdových systémov vozidla na trh alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(3) Príslušný štátny orgán9) povolí uvedenie výmenných brzdových obložení na trh alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách na ich použitie ako náhradných dielcov pre vozidlá, ktorých typové schválenie ES bolo platné v čase uvedenia príslušných vozidiel do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 190/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 71/320/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúca sa brzdových zariadení určitých kategórií motorových a ich prípojných vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení smernice Rady 74/132/EHS 1974 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2.), smernice Komisie 75/524/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 3.), smernice Komisie 79/489/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 5.), smernice Komisie 85/647/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), smernice Komisie 88/194/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 9.), smernice Komisie 91/422/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Komisie 98/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 20.), smernice Komisie 2002/78/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 30.) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojenom k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods.1 písm. e) a časť B body 2, 3, 4 a 5 prílohy č.1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

3) § 8 ods. 10 a 18 zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

5) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

6) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

7) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

8) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

9) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.