Nariadenie vlády č. 157/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce

(v znení č. 56/2015 Z. z.)

Čiastka 56/2006
Platnosť od 15.03.2006
Účinnosť od 01.04.2015

157

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. marca 2006

o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

(1) Hranice Vojenského obvodu Lešť sa menia takto:

a) z katastrálneho územia Lažteky sa vyčleňujú pozemky s výmerou 15 893 m2 a začleňujú sa do územia obce Pliešovce, katastrálne územie Pliešovce,

b) z katastrálneho územia Podjavorie I. sa vyčleňujú pozemky s výmerou 162 747 m2 a začleňujú sa do územia obce Pliešovce, katastrálne územie Pliešovce,

c) z katastrálneho územia Lešť II. sa vyčleňujú pozemky s výmerou 5 250 m2 a začleňujú sa do územia obce Veľký Lom, katastrálne územie Veľký Lom,

d) z katastrálneho územia Vidov Vrch sa vyčleňujú pozemky s výmerou 13 382 m2 a začleňujú sa do územia obce Horné Strháre, katastrálne územie Horné Strháre.

(2) Zoznam pozemkov, ktoré sa podľa odseku 1 vyčleňujú z územia Vojenského obvodu Lešť, je podľa katastrálnych území, parcelných čísel, druhov pozemkov a výmer uvedený v prílohe č. 1.

§ 1a

(1) Hranice Vojenského obvodu Lešť sa menia tak, že z katastrálneho územia Lažteky sa vyčleňujú pozemky s výmerou 76 274 m2 a začleňujú sa do územia obce Pliešovce, katastrálne územie Pliešovce.

(2) Zoznam pozemkov, ktoré sa podľa odseku 1 vyčleňujú z územia Vojenského obvodu Lešť, je podľa katastrálneho územia, parcelných čísel, druhov pozemkov a výmer uvedený v prílohe č. 1a; tieto pozemky sú vyznačené v kópii z mapy vojenského katastra nehnuteľností, ktorá je v prílohe č. 1b.

§ 2

(1) Hranice Vojenského obvodu Valaškovce sa menia takto:

a) z katastrálneho územia Valaškovce-stred sa vyčleňujú pozemky s výmerou 18 294 m2 a začleňujú sa do územia obce Kamienka, katastrálne územie Kamienka,

b) z katastrálneho územia Valaškovce-sever sa vyčleňujú pozemky s výmerou 7 699 m2 a začleňujú sa do územia obce Zemplínske Hámre, katastrálne územie Zemplínske Hámre.

(2) Zoznam pozemkov, ktoré sa podľa odseku 1 vyčleňujú z územia Vojenského obvodu Valaškovce, je podľa katastrálnych území, parcelných čísel, druhov pozemkov a výmer uvedený v prílohe č. 2.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 157/2006 Z. z.

ZOZNAM POZEMKOV VYČLENENÝCH Z ÚZEMIA VOJENSKÉHO OBVODU LEŠŤ

1. Katastrálne územie Lažteky

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
13/1
13/2
13/3
13/4
13/5
13/6
13/7
13/8
13/9
13/10
13/11
13/12
13/13
13/14
13/15
13/16
13/17
13/18
13/19
13/20
13/21
13/22
13/23
13/24
13/25
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
14 585
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
Spolu z katastrálneho územia Lažteky do katastrálneho územia Pliešovce 15 893

2. Katastrálne územie Podjavorie I.

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
1/2
146
159/2
160/1
160/2
160/3
160/4
160/5
160/6
160/7
160/8
160/9
161/1
161/2
161/3
161/4
161/5
161/6
161/7
161/8
161/9
161/10
161/11
161/12
161/13
161/14
161/15
161/16
161/17
161/18
161/19
161/20
161/21
161/22
161/23
161/24
162/1
162/2
162/3
ostatná plocha
lesný pozemok
ostatná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
8 361
103 833
10 498
12 720
1 768
477
157
258
168
610
533
608
4 683
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
160
20
206
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
10 425
4 872
1 340
Spolu z katastrálneho územia Podjavorie I.do katastrálneho územia Pliešovce 162 747

3. Katastrálne územie Lešť II.

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
26/1
26/2
26/3
26/4
26/5
26/6
26/7
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
4 721
85
85
44
153
51
111
Spolu z katastrálneho územia Lešť II. do katastrálneho územia Veľký Lom 5 250

4. Katastrálne územie Vidov Vrch

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
63/1
63/2
63/3
63/4
63/5
63/6
63/7
63/8
63/9
63/10
63/11
63/12
63/13
63/14
63/15
63/16
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
12 456
22
22
22
22
22
22
88
88
88
88
88
88
166
27
73
Spolu z katastrálneho územia Vidov Vrch do katastrálneho územia Horné Strháre 13 382

Z Vojenského obvodu Lešť sa vyčleňuje spolu 197 272 m2.

Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 157/2006 Z. z.

ZOZNAM POZEMKOV VYČLENENÝCH Z ÚZEMIA VOJENSKÉHO OBVODU LEŠŤ

Katastrálne územie Lažteky

parcela číslodruh pozemkuvýmera (m2)
501/1zastavaná plocha a nádvorie15 364
501/2zastavaná plocha a nádvorie9 686
501/3zastavaná plocha a nádvorie426
501/4zastavaná plocha a nádvorie2 439
501/5zastavaná plocha a nádvorie419
501/6zastavaná plocha a nádvorie427
501/7zastavaná plocha a nádvorie429
501/8zastavaná plocha a nádvorie433
501/9zastavaná plocha a nádvorie97
501/10zastavaná plocha a nádvorie593
501/11zastavaná plocha a nádvorie316
501/12zastavaná plocha a nádvorie663
501/13zastavaná plocha a nádvorie13 882
501/14zastavaná plocha a nádvorie2 955
501/24zastavaná plocha a nádvorie333
501/25zastavaná plocha a nádvorie676
501/26zastavaná plocha a nádvorie224
501/27zastavaná plocha a nádvorie33
501/28zastavaná plocha a nádvorie160
501/29zastavaná plocha a nádvorie612
501/30zastavaná plocha a nádvorie6
501/31zastavaná plocha a nádvorie820
501/32zastavaná plocha a nádvorie10
501/33zastavaná plocha a nádvorie1 041
501/34zastavaná plocha a nádvorie9 411
501/35zastavaná plocha a nádvorie897
501/36zastavaná plocha a nádvorie1 270
501/37zastavaná plocha a nádvorie1 037
501/38zastavaná plocha a nádvorie724
501/39zastavaná plocha a nádvorie5 597
501/40zastavaná plocha a nádvorie4 263
501/41zastavaná plocha a nádvorie1 031
Spolu z katastrálneho územia Lažteky do katastrálneho územia Pliešovce76 274

Príloha č. 1b k nariadeniu vlády č. 157/2006 Z. z.

Obrázok 1

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 157/2006 Z. z.

ZOZNAM POZEMKOV VYČLENENÝCH Z ÚZEMIA VOJENSKÉHO OBVODU VALAŠKOVCE

1. Katastrálne územie Valaškovce-stred

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69/1
69/2
70
71
96
97
98
99
100
101/1
101/2
102
103
105
164
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
záhrada
záhrada
záhrada
zastavaná plocha
záhrada
záhrada
trvalý trávny porast
zastavaná plocha
záhrada
zastavaná plocha
záhrada
zastavaná plocha
záhrada
záhrada
záhrada
zastavaná plocha
záhrada
trvalý trávny porast
zastavaná plocha
230
1 105
424
391
2 197
930
1 215
1 751
31
577
14
1 052
155
3 414
60
982
208
266
1 029
14
167
1 075
946
61
Spolu z katastrálneho územia Valaškovce-stred do katastrálneho územia Kamienka18 294

2. Katastrálne územie Valaškovce-sever

parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
171/2
171/3
171/4
215/1
215/2
215/3
215/4
215/5
215/6
215/7
ostatná plocha
záhrada
záhrada
záhrada
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
680
190
972
2 778
2 475
97
26
171
88
222
Spolu z katastrálneho územia Valaškovce-sever do katastrálneho územia Zemplínske Hámre7 699

Z Vojenského obvodu Valaškovce sa vyčleňuje spolu 25 993 m2.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené