Nariadenie vlády č. 155/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami

Čiastka 56/2006
Platnosť od 15.03.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

155

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. marca 2006

o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3 uvedené v osobitnom predpise1) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na zariadenia pre nepriamy výhľad.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumejú

a) zariadeniami pre nepriamy výhľad zariadenia na pozorovanie priestoru cesty v okolí vozidla, ktorý sa nemôže pozorovať priamym výhľadom; môže ísť o konvenčné zrkadlá, systémy kamera alebo monitor alebo iné zariadenia schopné poskytovať vodičovi informácie o nepriamom výhľade,

b) zrkadlom zariadenie, ktorého účelom je poskytovať jasný výhľad dozadu, na strany alebo pred vozidlo v rámci výhľadov vymedzených v bode 5 prílohy III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/97/ES z 10. novembra 2003 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na typové schválenie zariadení pre nepriamy výhľad a vozidiel vybavených takými zariadeniami, o zmene a doplnení smernice 70/156/EHS a o zrušení smernice 71/127/EHS v platnom znení (ďalej len „smernica“); zrkadlom na účely tohto nariadenia vlády nie sú periskopy,

c) vnútorným zrkadlom zariadenie uvedené v písmene a), ktoré je namontované v priestore pre cestujúcich vo vozidle,

d) vonkajším zrkadlom zariadenie uvedené v písmene a), ktoré je namontované na vonkajšom povrchu vozidla,

e) pozorovacím zrkadlom spätné zrkadlo iné, než je zrkadlo uvedené v písmene b), ktoré môže byť upevnené vnútri alebo zvonku vozidla a ktorého účelom je poskytnúť iné výhľady, než sú vymedzené v bode 5 prílohy III smernice,

f) zariadením kamera alebo monitor pre nepriamy výhľad zariadenie uvedené v písmene a), zabezpečujúce výhľad kombináciou kamery a monitora podľa písmen g) a h),

g) kamerou zariadenie, ktoré pomocou šošoviek premieta obraz vonkajšieho sveta na vrstvu elektronického detektora citlivú na svetlo, ktorý potom tento obraz mení na obrazový signál,

h) monitorom zariadenie, ktoré premieňa obrazový signál na obraz vo viditeľnej spektrálnej oblasti a musí poskytovať minimálny kontrast v rôznych svetelných podmienkach; funkčné požiadavky na monitor a meranie kontrastu jasu sú uvedené v STN EN 12368 a STN ISO 15008,

i) inými zariadeniami pre nepriamy výhľad zariadenia uvedené v písmene a), pri ktorých sa výhľad nedosahuje pomocou zrkadla, alebo zariadenia kamera alebo monitor pre nepriamy výhľad,

j) typom zariadenia pre nepriamy výhľad zariadenia, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto základných znakoch:

1. konštrukcia zariadenia vrátane pripevnenia na karosériu,

2. v prípade zrkadiel trieda zrkadla, tvar, rozmery a polomer krivosti odrazovej plochy zrkadla,

3. v prípade zariadenia kamera alebo monitor dosah záberu a uhol záberu,

k) typom vozidla vzhľadom na nepriamy výhľad vozidlá, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto základných znakoch:

1. typ zariadenia pre nepriamy výhľad,

2. časti karosérie, ktoré zmenšujú výhľad,

3. súradnice bodu R,

4. predpísané polohy a značky typového schválenia povinných zariadení pre nepriamy výhľad a nepovinných zariadení pre nepriamy výhľad, ak sú inštalované,

l) kĺbovým vozidlom kategórie M2 a M3, triedy I vozidlo konštruované s plochami pre cestujúcich tak, aby boli možné časté pohyby cestujúcich.

§ 3

(1) Zariadenia pre nepriamy výhľad a ich montáž na vozidlo musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.2.1, 2 až 9 a dodatkov 1 až 7 prílohy I a v prílohe II okrem bodu 4.2 a v prílohe III smernice.

(2) Určenie očných bodov pre sedadlo s pevným uhlom operadla je ustanovené v dodatku 7 prílohy I smernice. Postup určenia trojrozmernej súradnicovej referenčnej sústavy upravuje osobitný predpis.2)

(3) Test nárazom podľa bodu 4.2 prílohy II smernice sa nevykonáva na zariadeniach zabudovaných do karosérie vozidla, ktorých predná plocha nie je voči pozdĺžnej strednej rovine vozidla naklonená o viac ako 45o, ani na zariadeniach, ktoré nevyčnievajú o viac než 100 mm za obrys karosérie vozidla podľa osobitného predpisu.3)

(4) Postup určenia bodu H a overovanie vzájomnej polohy bodov R a H upravuje osobitný predpis.2)

(5) Nepriamy výhľad podľa bodu 1.3 prílohy III smernice sa určí pri pohybujúcom sa vozidle s hmotnosťou v pohotovostnom stave, ktorá je definovaná v osobitnom predpise.4)

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu5) pre typ zariadenia pre nepriamy výhľad predkladá výrobca.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 1 prílohy I smernice.

(3) Výrobca predloží poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) pre každý typ zariadenia pre nepriamy výhľad

a) v prípade zrkadiel štyri vzorky: tri vzorky na testy a jednu vzorku si ponechá technická služba na ďalšie skúšky; technická služba môže požiadať o ďalšie vzorky,

b) v prípade ostatných zariadení pre nepriamy výhľad jednu vzorku zo všetkých častí.

(4) Vzorky typu zrkadla alebo zariadenia pre nepriamy výhľad iného, než je zrkadlo predložené na typové schválenie ES komponentu, musia byť zreteľne, viditeľne a nezmazateľne označené obchodnou značkou alebo názvom žiadateľa a musia mať dostatočný priestor pre nápis značky typového schválenia ES komponentu; tento priestor sa vyznačí na výkresoch uvedených v bode 1.2.1.2 dodatku 1 prílohy I smernice.

(5) Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia pre nepriamy výhľad sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(6) Štátny dopravný úrad6) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ zariadenia pre nepriamy výhľad podľa vzoru ustanoveného v dodatku 2 prílohy I smernice. Každému schválenému typu zariadenia pre nepriamy výhľad štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu;7) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom zariadenia pre nepriamy výhľad.

(7) Každé zariadenie pre nepriamy výhľad zhodné s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády musí byť označené značkou typového schválenia ES ustanovenou v dodatku 5 prílohy I smernice.

(8) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla8) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž zariadenia pre nepriamy výhľad predkladá výrobca.

(9) Prílohou k žiadosti podľa odseku 8 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 3 prílohy I smernice.

(10) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca technickej službe; vozidlo sa určí v prípade potreby po dohode s technickou službou.

(11) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž zariadenia pre nepriamy výhľad sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(12) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž zariadenia pre nepriamy výhľad podľa vzoru ustanoveného v dodatku 4 prílohy I smernice. Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;7) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.

(13) Ak sa zmení typ vozidla alebo typ zariadenia pre nepriamy výhľad schválený podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.9)

(14) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.10)

(15) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla11) pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž zariadenia pre nepriamy výhľad a na typové schválenie komponentu12) pre typ zariadenia pre nepriamy výhľad.

§ 5

Príslušný štátny orgán13) nesmie odmietnuť ani zakázať

a) uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na montáž zariadenia pre nepriamy výhľad, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

b) uvedenie typu zariadení pre nepriamy výhľad na trh alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 6

(1) Štátny dopravný úrad od 26. januára 2007 zamietne udelenie typového schválenia ES vozidla alebo typového schválenia vozidla pre každý nový typ vozidla vzťahujúceho sa na zariadenie pre nepriamy výhľad, ako aj udelenie typového schválenia ES komponentu pre každý nový typ zariadenia pre nepriamy výhľad, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády týkajúce sa predného zrkadla triedy VI ako komponentu a jeho montáže na vozidlách.

(2) Osvedčenia o zhode COC14) vystavené pre nové vozidlá kategórie M1 a N1 sa považujú za neplatné od 26. januára 2010 a osvedčenia o zhode COC vystavené pre všetky nové vozidlá iných kategórií sa považujú za neplatné od 26. januára 2007, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády týkajúce sa zariadení pre nepriamy výhľad, pričom tieto vozidlá nemožno uvádzať na trh, do evidencie alebo prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

(3) Nemožno uvádzať na trh a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách zariadenia pre nepriamy výhľad ako komponent pre vozidlá kategórie M1 a N1 od 26. januára 2010 a pre všetky vozidlá iných kategórií od 26. januára 2007, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(4) Príslušný štátny orgán udelí podľa osobitného predpisu15) typové schválenie ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pre typ spätných zrkadiel určených ako náhradné dielce na používanie vo vozidlách kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3 typovo schválených pred 26. januárom 2007; rovnako to platí pre rozšírenie udeleného typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pre tento typ spätných zrkadiel, jeho predaj a uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

(5) Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie pre každý nový typ kĺbového vozidla kategórie M2 a M3, triedy I zloženého aspoň z troch kĺbovo spojených tuhých častí, ktoré nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády vzhľadom na zariadenia pre nepriamy výhľad, ak sú splnené požiadavky na výhľad vodiča podľa bodu 5 prílohy III smernice.

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 155/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/97/ES z 10. novembra 2003 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na typové schválenie zariadení pre nepriamy výhľad a vozidiel vybavených takými zariadeniami, o zmene a doplnení smernice 70/156/EHS a o zrušení smernice 71/127/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 32.) v znení smernice Komisie 2005/27/ES z 29. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 081, 30. 3. 2005).

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel.

4) § 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

5) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

6) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

7) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

8) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

10) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

11) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

12) § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

13) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

14) § 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.

15) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 318/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné zrkadlá motorových vozidiel určené ako náhradné dielce.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.