Nariadenie vlády č. 153/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zariadenia obmedzujúce rýchlosť určitých motorových vozidiel

Čiastka 56/2006
Platnosť od 15.03.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 15.03.2006 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

153

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. marca 2006

o technických požiadavkách na zariadenia obmedzujúce rýchlosť určitých motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 uvedené v osobitnom predpise,1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s najmenej štyrmi kolesami a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na zariadenie obmedzujúce rýchlosť.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na vozidlá, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť neprevyšuje hodnoty podľa osobitného predpisu.2)

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) zariadením obmedzujúcim rýchlosť zariadenie, ktorého funkciou je riadenie dodávky paliva do motora, na účely obmedzenia rýchlosti vozidla; môže ísť

1. o prístroj na obmedzenie rýchlosti určený na používanie vo vozidle, ktorý má udelené typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky, alebo

2. o montovaný systém obmedzujúci najvyššiu rýchlosť vozidla, ktorý je zabudovaný do konštrukcie vozidla a spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

b) nenaloženou hmotnosťou hmotnosť vozidla v prevádzkovom režime vrátane chladiaceho prostriedku, olejov, paliva, nástrojov a náhradného kolesa vozidla tam, kde je to použiteľné,

c) typom vozidla vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:

1. značka a typ zariadenia obmedzujúceho rýchlosť,

2. rozsah rýchlostí, na ktoré môže byť obmedzenie nastavené vo vzťahu k testovanému vozidlu,

3. pomer najväčšieho výkonu motora k nenaloženej hmotnosti je menší alebo rovnaký ako pri testovanom vozidle,

4. najvyšší pomer otáčok motora k rýchlosti vozidla v najvyššom prevode je nižší ako pri testovanom vozidle,

d) typom zariadenia obmedzujúceho rýchlosť typ zariadenia, ktoré sa nelíši v týchto základných znakoch:

1. výrobca a typ zariadenia obmedzujúceho rýchlosť,

2. rozsah hodnôt rýchlosti, na ktorý môže byť zariadenie obmedzujúce rýchlosť nastavené,

3. metóda použitá na kontrolu dodávky paliva do motora,

e) limitnou rýchlosťou „V“ najvyššia rýchlosť vozidla tak, že jeho konštrukcia a zariadenie už ďalej nereaguje na akcelerátor,

f) nastavenou rýchlosťou „V set“ uvažovaná rýchlosť pohybujúceho sa vozidla v stabilných podmienkach,

g) stabilizovanou rýchlosťou „V stab“ rýchlosť vozidla, keď sa pohybuje v podmienkach špecifikovaných v bode 1.1.4.2.3 prílohy III smernice Rady 92/24/EHS z 31. marca 1992, ktorá sa týka zariadení alebo podobných rýchlosť obmedzujúcich palubných systémov určitých kategórií motorových vozidiel v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/11/ES (ďalej len „smernica“).

§ 3

(1) Zariadenia obmedzujúce rýchlosť musia spĺňať technické a testovacie požiadavky (ďalej len „technické požiadavky“) ustanovené v bodoch 7.1, 7.2.2, 7.2.3 a 8 prílohy I a v prílohe III smernice.

(2) Pre rozdielne kategórie vozidiel sa limitná rýchlosť V nastavuje podľa osobitného predpisu.2)

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na zariadenie obmedzujúce rýchlosť predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy II smernice.

(3) Výrobca alebo zástupca výrobcu predloží detailný popis typu vozidla a častí vozidla, na ktoré sa vzťahuje zariadenie obmedzujúce rýchlosť, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v doplnku 1 prílohy II smernice, a to v troch vyhotoveniach.

(4) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo zástupca výrobcu poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“).

(5) Vozidlo, ktoré nemá všetky komponenty primerané typu, je možné testovať, len ak výrobca alebo zástupca výrobcu preukáže technickej službe, že absencia komponentov neovplyvní výsledky overovania, ktoré budú v súlade s týmto nariadením vlády.

(6) Pred udelením typového schválenia ES vozidla technická služba overí, či výrobca má prijatý systém riadenia kvality a kontroly výroby.

(7) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na zariadenie obmedzujúce rýchlosť sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(8) Štátny dopravný úrad4) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na zariadenie obmedzujúce rýchlosť podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy II smernice.

(9) Oznámenia o udelení typového schválenia ES vozidla vzťahujúceho sa na zariadenie obmedzujúce rýchlosť, jeho rozšírenie alebo zamietnutie štátny dopravný úrad zasiela typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) podľa vzoru uvedeného v doplnku 2 prílohy II smernice.

(10) Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES; nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.

(11) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky5) pre typ zariadenia obmedzujúceho rýchlosť predkladá jeho výrobca alebo zástupca výrobcu.

(12) Výrobca alebo zástupca výrobcu predloží

a) v troch vyhotoveniach dokumentáciu obsahujúcu technické charakteristiky zariadenia obmedzujúceho rýchlosť a spôsob jeho inštalovania na jednom alebo viacerých typoch vozidiel, na ktorých má byť inštalované,

b) päť vzoriek typu zariadenia obmedzujúceho rýchlosť; vzorky musia byť jasne a nezmazateľne označené obchodným menom žiadateľa alebo typovým označením,

c) vozidlo alebo motor vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť, ktoré má byť typovo schválené, určené po dohode s technickou službou.

(13) Prílohou k žiadosti podľa odseku 11 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 3 prílohy II smernice.

(14) Pred udelením typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ zariadenia obmedzujúceho rýchlosť technická služba overí, či výrobca má prijatý systém riadenia kvality a kontroly výroby.

(15) Udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ zariadenia obmedzujúceho rýchlosť sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(16) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ zariadenia obmedzujúceho rýchlosť podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy II smernice.

(17) Typový schvaľovací úrad pridelí každému schválenému typu zariadenia obmedzujúceho rýchlosť typové schvaľovacie číslo ES podľa bodu 6.2 prílohy I smernice.

(18) Oznámenia o udelení typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ zariadenia obmedzujúceho rýchlosť, jeho rozšírenie alebo zamietnutie štátny dopravný úrad zasiela typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov Európskej únie podľa vzoru uvedeného v doplnku 4 prílohy II smernice.

(19) Každé zariadenie obmedzujúce rýchlosť zhodné s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády sa označí značkou typového schválenia ES spôsobom ustanoveným v bodoch 6.4 a 6.5 prílohy I smernice a podľa vzoru ustanoveného v doplnku 5 prílohy II smernice.

(20) Testy obmedzenia rýchlosti, na ktoré je vozidlo alebo zariadenie obmedzujúce rýchlosť predložené na udelenie typového schválenia ES, ako aj požadovaný výkon limitovania sú uvedené v prílohe III smernice. Na žiadosť výrobcu a so súhlasom štátneho dopravného úradu vozidlá, ktorých neobmedzená maximálna rýchlosť nepresahuje nastavenú rýchlosť ustanovenú pre tieto vozidlá, môžu byť vyňaté z testovania podľa prílohy III smernice, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(21) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla6) pre typ vozidla vzťahujúce sa na zariadenie obmedzujúce rýchlosť a na typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky7) pre typ zariadenia obmedzujúceho rýchlosť.

§ 5

(1) Výrobca alebo zástupca výrobcu oznámi každú zmenu typu vozidla alebo typu zariadenia obmedzujúceho rýchlosť štátnemu dopravnému úradu, ktorý udelil typové schválenie ES. Ak štátny dopravný úrad zistí, že v dôsledku zmeny je potrebné vykonanie nových testov, môže požadovať ďalší protokol o teste; výrobca alebo zástupca výrobcu vykoná testy na vlastné náklady v technickej službe.8)

(2) Potvrdenie alebo zamietnutie typového schválenia ES na základe zmeny podľa odseku 1 štátny dopravný úrad oznamuje typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov v súlade s § 4 ods. 9 a 18.

(3) V prípade rozšírenia typového schválenia ES typu vozidla alebo typu zariadenia obmedzujúceho rýchlosť štátny dopravný úrad vydá nové zmenené osvedčenie o typovom schválení ES označené sériou čísel rozšírenia.

§ 6

(1) Každé vozidlo alebo zariadenie obmedzujúce rýchlosť typovo schválené ES podľa tohto nariadenia vlády musí byť vyrobené tak, aby bolo v zhode so schváleným typom na základe splnenia požiadaviek uvedených v § 3 ods. 1 a 2.

(2) Na overenie splnenia požiadaviek podľa odseku 1 sa vykonávajú kontroly výroby.

(3) Držiteľ typového schválenia ES musí najmä

a) zabezpečiť existenciu postupov účinnej kontroly kvality vozidla alebo zariadenia obmedzujúceho rýchlosť,

b) mať prístup k testovaciemu zariadeniu nevyhnutnému na kontrolu zhody s každým schváleným typom,

c) zabezpečiť, aby sa výsledky testov zaznamenali a priložené doklady boli prístupné po dobu určenú po dohode so štátnym dopravným úradom,

d) analyzovať výsledky každého typu testu tak, aby sa overila a zabezpečila zhodnosť charakteristík vozidla alebo zariadenia obmedzujúceho rýchlosť v prípustných toleranciách priemyselnej výroby,

e) zabezpečiť, aby sa vykonali testy a kontroly pre každý typ vozidla alebo zariadenia obmedzujúceho rýchlosť v súlade s postupmi schválenými štátnym dopravným úradom,

f) zabezpečiť, aby každá sada vzoriek alebo testovaných častí, ktoré nie sú zhodné s typom, vyvolali ďalší odber vzoriek a nový test; musia byť prijaté všetky nevyhnutné opatrenia na obnovenie zhody výroby.

(4) Štátny dopravný úrad môže kedykoľvek overovať zhodu kontrolných metód používaných v každom výrobnom zariadení.

(5) Pri každej kontrole má inšpektor k dispozícii testovacie a výrobné záznamy.

(6) Inšpektor môže náhodne vybrať vzorky, ktoré majú byť testované v laboratóriu výrobcu. Minimálny počet vzoriek sa môže určiť podľa výsledkov vlastných kontrol výrobcu.

(7) Ak sa kvalita výroby javí ako neuspokojivá alebo je potrebné overiť platnosť testov vykonaných podľa odseku 6, inšpektor vyberie vzorky, ktoré sa zašlú technickej službe, ktorá vykonala testy pre typové schválenie ES.

(8) Štátny dopravný úrad alebo v jeho mene poverená technická služba môžu vykonať všetky testy uvedené v tomto nariadení vlády. Bežná frekvencia kontrol je raz za dva roky. Ak sa počas kontroly zistia neuspokojivé výsledky, štátny dopravný úrad čo možno najskôr zabezpečí prijatie potrebných opatrení na obnovenie zhody výroby.

§ 7

(1) Príslušný štátny orgán9) nesmie zakázať

a) uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky alebo používania v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na zariadenie obmedzujúce rýchlosť, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

b) uvedenie zariadenia obmedzujúceho rýchlosť na trh alebo do používania v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Štátny dopravný úrad odníme typové schválenie ES, ktoré udelil pre typ vozidla alebo typ zariadenia obmedzujúceho rýchlosť, ak nie sú splnené technické požiadavky uvedené v bode 7 prílohy I smernice; bezodkladne zašle kópiu osvedčenia o typovom schválení ES typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov podľa vzoru uvedeného v doplnku 2 alebo 4 prílohy II smernice.

§ 8

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


§ 9

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 153/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Rady 92/24/EHS z 31. marca 1992, ktorá sa týka zariadení alebo podobných rýchlosť obmedzujúcich palubných systémov určitých kategórií motorových vozidiel (Ú. v. ES L 129, 14. 5. 1992) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/11/ES (Ú. v. EÚ L 044, 14. 2. 2004).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel.

3) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

5) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

6) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

7) § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

8) § 9 ods. 2 a § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.