Nariadenie vlády č. 149/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel

(v znení č. 134/2007 Z. z., 247/2013 Z. z.)

Čiastka 56/2006
Platnosť od 15.03.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

149

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. marca 2006

o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1 uvedené v osobitnom predpise,1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, ktoré majú najmenej štyri kolesá a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť prevyšujúcu 25 km.h-1 (ďalej len „vozidlo“), a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na systémy stierania a systémy ostrekovania.

(2) Účelom tohto nariadenia vlády je ustanovením technických požiadaviek na systémy stierania a systémy ostrekovania predných okien vozidiel zabezpečiť dobrú viditeľnosť pri nepriaznivých poveternostných podmienkach. Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na výhľad vodiča vozidla smerom dopredu v uhle 180o.

(3) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa vzťahujú na vozidlá so sedadlom vodiča na ľavej strane.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumejú

a) typom vozidla vzhľadom na systémy stierania a ostrekovania vozidlá, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto základných znakoch:

1. vonkajšie tvary, vnútorné tvary a usporiadanie systémov stierania a systémov ostrekovania, ktoré by mohli ovplyvniť viditeľnosť,

2. tvar a rozmery predného okna a jeho montáž, ak môžu mať vplyv na plochu výhľadu uvedenú v prílohe IV smernice Rady 78/318/EHS z 21. decembra 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o stieračoch a ostrekovačoch motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“),

3. charakteristiky systémov stierania a ostrekovania predného okna,

b) systémom stierania predného okna systém, ktorý sa skladá zo zariadenia na stieranie vonkajšej plochy predného okna spolu s príslušenstvom a ovládačmi potrebnými na spustenie a zastavenie tohto zariadenia (ďalej len „stierač“),

c) stieranou plochou plocha vonkajšieho povrchu mokrého predného okna čistená stieračom predného okna,

d) systémom ostrekovania systém skladajúci sa zo zariadenia na uloženie kvapaliny a jej nastriekavanie na vonkajšiu plochu predného okna spolu s ovládačmi potrebnými na spustenie tohto zariadenia (ďalej len „ostrekovač“).

§ 3

(1) Stierače a ostrekovače na vozidle musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1, 2.1, 2.13, 2.14, 2.15, 3, 4, 7, 8 a 9 a v prílohách III až V smernice.

(2) Pri postupe určenia bodu H a skutočného uhla sklonu operadla sedadla a overovania vzájomnej polohy bodov R a H a vzťahu medzi konštrukčným a skutočným uhlom sklonu operadla sedadla sa musia dodržiavať technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.2)

(3) Trojrozmerná referenčná sieť podľa bodu 2.2 prílohy I smernice sa určí u pohybujúceho vozidla s hmotnosťou v pohotovostnom stave, ktorá je definovaná v osobitnom predpise.3)

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla4) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na stierače a ostrekovače predkladá výrobca.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe VI smernice.

(3) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“).

(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na stierače a ostrekovače sa nesmie zamietnuť, ak

a) vozidlo spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády vzťahujúce sa na stierače a ostrekovače,

b) ostrekovač, ktorý je samostatnou technickou jednotkou, spĺňa technické požiadavky podľa prílohy I smernice,

c) vozidlo je vybavené ostrekovačom schváleným ako samostatná technická jednotka, ktorý je namontovaný v súlade s technickými požiadavkami podľa bodu 6.2.5 prílohy I smernice.

(5) Štátny dopravný úrad5) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na stierače a ostrekovače podľa vzoru ustanoveného v prílohe VIII smernice.

(6) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky6) pre typ ostrekovača predkladá výrobca.

(7) Prílohou k žiadosti podľa odseku 6 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe VII smernice.

(8) Výrobca predloží technickej službe jednu vzorku typu ostrekovača, ktorý má byť schválený; na vyžiadanie predloží ďalšiu vzorku. Vzorky musia byť označené zreteľne čitateľným a nezmazateľným spôsobom obchodným názvom alebo značkou a identifikáciou typu.

(9) Udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ ostrekovača sa nesmie zamietnuť, ak spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(10) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ ostrekovača podľa vzoru ustanoveného v prílohe IX smernice.

(11) Každému schválenému typu vozidla alebo samostatnej technickej jednotky pridelí štátny dopravný úrad číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;7) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla z dôvodov vzťahujúcich sa na stierače a ostrekovače alebo rôznym typom stierača a ostrekovača.

(12) Každý ostrekovač zhodný s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády sa označí značkou typového schválenia ES spôsobom ustanoveným v bode 7 prílohy I smernice, pričom základné schvaľovacie číslo je uvedené v osobitnom predpise,7) a podľa vzoru ustanoveného v doplnku prílohy I smernice.

(13) O každej zmene časti alebo charakteristiky uvedenej v § 2 písm. a) je výrobca povinný informovať štátny dopravný úrad, ktorý môže uložiť vykonanie nových testov zmeneného typu vozidla a vystavenie nového protokolu o testoch; ak z takých testov vyplynie, že technické požiadavky nie sú splnené, vozidlo neschváli.8)

(14) Ak sa zmení typ vozidla alebo typ ostrekovača schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.9)

(15) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.10)

(16) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla11) pre typ vozidla vzťahujúce sa na stierače a ostrekovače a na typové schválenie samostatnej technickej jednotky12) pre typ stieračov a ostrekovačov.

§ 5

(1) Príslušný štátny orgán13) nesmie odmietnuť ani zakázať

a) uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na stierače a ostrekovače, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

b) uvedenie typu stieračov a ostrekovačov na trh alebo do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES pre typ stieračov a ostrekovačov určených ako náhradné dielce, ak sú určené na montáž do už používaných vozidiel a spĺňajú technické požiadavky, ktoré museli spĺňať stierače a ostrekovače v čase, keď bolo vozidlo prvýkrát evidované.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 149/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 78/318/EHS z 21. decembra 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o stieračoch a ostrekovačoch motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 5) v znení smernice Komisie 94/68/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 13) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii, prílohy II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 časť B druhý bod k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel.

3) § 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

4) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

5) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

6) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

7) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

8) § 9 zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

10) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

11) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

12) § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

13) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.