Vyhláška č. 87/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu

Čiastka 39/2005
Platnosť od 11.03.2005
Účinnosť od 15.03.2005
Rozhodnutia súdov 2

87

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 3. marca 2005,

ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 63 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 721/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Na účely postupu pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu obdobím, za ktoré sa vypočíta a zúčtuje odplata za správu dôchodkového fondu, je kalendárny mesiac (ďalej len „príslušný mesiac“).

(2) Pri výpočte odplaty za správu dôchodkového fondu za príslušný mesiac sa postupuje podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1.

(3) Na účely postupu pri výpočte odplaty za správu dôchodkového fondu v prípade prestupu sporiteľa z jedného dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou podľa § 96 ods. 1 zákona v príslušnom mesiaci (ďalej len „prestup“) príslušným obdobím je obdobie, počas ktorého boli v príslušnom mesiaci na osobnom dôchodkovom účte evidované dôchodkové jednotky dôchodkového fondu, z ktorého sporiteľ prestúpil alebo do ktorého sporiteľ prestúpil.

(4) Pri výpočte odplaty za správu dôchodkového fondu za príslušný mesiac v prípade prestupu sa postupuje podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2.

§ 2

(1) Pri zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu sa postupuje tak, že odplata za správu dôchodkového fondu vyjadrená v slovenských korunách sa v deň jej zúčtovania prepočíta na dôchodkové jednotky a počet týchto dôchodkových jednotiek sa odpočíta z osobného dôchodkového účtu. Na prepočítanie odplaty za správu dôchodkového fondu vyjadrenej v slovenských korunách podľa prvej vety sa použije aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky podľa § 75 ods. 5 zákona.

(2) Dňom zúčtovania odplaty za správu dôchodkového fondu je prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom mesiaci.

(3) Dňom zúčtovania odplaty za správu dôchodkového fondu, z ktorého sporiteľ prestúpil v príslušnom mesiaci, je deň, ku ktorému sporiteľ prestúpil z jedného dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Dňom zúčtovania odplaty za správu dôchodkového fondu, do ktorého sporiteľ prestúpil v príslušnom mesiaci, je

a) prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom mesiaci, ak sporiteľ po prestupe do tohto dôchodkového fondu bol jeho sporiteľom do konca príslušného mesiaca, alebo

b) deň ďalšieho prestupu v príslušnom mesiaci, ak sporiteľ v príslušnom mesiaci prestúpil z tohto dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

§ 3

Na postup pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu v prípade, keď dôchodková správcovská spoločnosť začala v príslušnom mesiaci vytvárať tento dôchodkový fond, a v prípade prechodu správy dôchodkových fondov na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa § 68 a 69 zákona v príslušnom mesiaci platí § 1 ods. 3 a 4 a § 2 ods. 1 a 3 rovnako.

§ 4

(1) Pri zúčtovaní odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu sa postupuje tak, že odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu vyjadrená v slovenských korunách sa v deň jej zúčtovania prepočíta na dôchodkové jednotky a počet týchto dôchodkových jednotiek sa odpočíta z osobného dôchodkového účtu. Na prepočítanie odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu vyjadrenej v slovenských korunách podľa prvej vety sa použije aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky podľa § 75 ods. 5 zákona.

(2) Dňom zúčtovania odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu je deň pripísania dôchodkových jednotiek, ktoré zodpovedajú príspevku na starobné dôchodkové sporenie, na osobný dôchodkový účet.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2005.


v z. Miroslav Beblavý v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 87/2005 Z. z.

VZOREC NA VÝPOČET ODPLATY ZA SPRÁVU DÔCHODKOVÉHO FONDU ZA PRÍSLUŠNÝ MESIAC

Vzorec 01-1

kde

OSDFp = odplata za správu dôchodkového fondu v príslušnom mesiaci vyjadrená v slovenských korunách,

S = výška odplaty za správu dôchodkového fondu (percentuálna sadzba) určená podľa § 63 ods. 2 zákona,

Hd = aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v deň „d“ určená s presnosťou na štyri desatinné miesta,

Pd = počet dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa v deň „d“ určený s presnosťou na štyri desatinné miesta,

n = počet dní príslušného mesiaca.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 87/2005 Z. z.

VZOREC NA VÝPOČET ODPLATY ZA SPRÁVU DÔCHODKOVÉHO FONDU ZA PRÍSLUŠNÝ MESIAC V PRÍPADE PRESTUPU SPORITEĽA Z JEDNÉHO DÔCHODKOVÉHO FONDU DO INÉHO DÔCHODKOVÉHO FONDU SPRAVOVANÉHO PRÍSLUŠNOU DÔCHODKOVOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU

Vzorec 02-1

kde

OSDFp = odplata za správu dôchodkového fondu, z ktorého sporiteľ v príslušnom mesiaci prestúpil alebo do ktorého sporiteľ v príslušnom mesiaci prestúpil, vyjadrená v slovenských korunách,

S = výška odplaty za správu dôchodkového fondu (percentuálna sadzba) určená podľa § 63 ods. 2 zákona,

Hd = aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v deň „d“ určená s presnosťou na štyri desatinné miesta,

Pd = počet dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa v deň „d“ určený s presnosťou na štyri desatinné miesta,

x = počet dní príslušného obdobia,

n = počet dní príslušného mesiaca.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.