Zákon č. 610/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 241/2005
Platnosť od 24.12.2005
Účinnosť od 01.01.2006

610

ZÁKON

zo 7. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z. a zákona č. 573/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 6 písmene a) sa suma „50 Sk“ nahrádza sumou „150 Sk“, v písmene b) sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“, v písmene c) sa suma „50 Sk“ nahrádza sumou „200 Sk“ a v písmene d) sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

2. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 6 písmene b) sa za slovo „stratený“ vkladá čiarka a slovo „odcudzený“ a v písmene d) sa za slovo „zničený“ vkladá čiarka a slovo „odcudzený“.

3. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 30 písmená d), g) a h) znejú:

„d) Žiadosť o vydanie nového zbrojného
preukazu............................................
500 Sk
g) Žiadosť o vydanie zbrojnej
licencie..............................................
10 000 Sk
h) Žiadosť o vydanie povolenia na
prevádzkovanie strelnice......................
20 000 Sk"

4. V sadzobníku správnych poplatkov položka 63 znie:

„a) Vydanie vodičského preukazu alebo
medzinárodného vodičského preukazu
a ich rozšírenie .....................................
200 Sk
b) Vydanie vodičského preukazu alebo
medzinárodného vodičského preukazu
ako náhrady za
1. stratený, zničený alebo poškodený
preukaz.............................................
2. za odcudzený preukaz..........................
400 Sk
200 Sk"

5. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 65 písmene b) sa suma „300 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

Čl. II

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z. a zákona č. 533/2005 Z. z. sa mení takto:

V § 9 ods. 30 písm. d) a e) sa slová „§ 15 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 33a ods. 2“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.