Oznámenie č. 592/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne

Čiastka 236/2005
Platnosť od 20.12.2005
Účinnosť od 01.02.2019
Literatúra 1
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

592

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne.

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne1).

(2) Rámcová účtová osnova pre účtovné jednotky podľa odseku 1 je prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

Podrobnosti o postupoch účtovania

§ 2

Na účely ustanovenia postupov účtovania sa rozumie

a) finančnou činnosťou hlavná činnosť účtovných jednotiek ustanovená osobitným predpisom2),

b) prevádzkovou činnosťou činnosť, ktorú vykonávajú účtovné jednotky na zabezpečenie svojej hlavnej činnosti,

c) bežnou činnosťou finančná činnosť a prevádzková činnosť,

d) mimoriadnou činnosťou činnosť, ktorá vznikla z výnimočných náhodilých udalostí nesúvisiacich s hlavnou činnosťou účtovných jednotiek.

§ 3

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k nadobudnutiu vlastníckeho práva alebo jeho zániku, nadobudnutiu práva k cudzím veciam napríklad kúpnou zmluvou, darovacou zmluvou alebo inou zmluvou, k rozhodnutiu štátneho orgánu, vzniku pohľadávky a záväzku, ich zmene alebo zániku napríklad zmluvou, postúpením pohľadávky, prevzatím dlhu, splnením, k inkasu a platbe, zisteniu škody, manka, schodku, prebytku, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a ďalším skutočnostiam, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré nastali a sú k dispozícii potrebné doklady, ktoré tieto skutočnosti dokumentujú, alebo ktoré vyplývajú z vnútorných podmienok účtovnej jednotky alebo z osobitných predpisov. Pri príspevku do kapitálového fondu z príspevkov akcionárov 2a) je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň splatenia príspevku, pričom pri nepeňažnom príspevku je dňom splatenia príspevku deň prevzatia príspevku akcionára zdravotnou poisťovňou.

(2) Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovanie skutočností

a) podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

b) podľa § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len „upravujúci závierkový účtovný prípad“), ak sú tieto skutočnosti významné, uvedú sa v poznámkach; upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad pokles trhovej ceny cenných papierov v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,

c) z dôvodu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 10 zákona do dňa schválenia účtovnej závierky.

§ 4

Účtovanie nákladov a výnosov a ich časové rozlišovanie

(1) Náklady a výnosy sa účtujú vždy do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účtoch nákladov a účtoch výnosov bežného účtovného obdobia. Pri zostavovaní účtovnej závierky sa o opravy chýb, ktoré majú taký významný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky, upraví nerozdelený zisk alebo neuhradená strata účtovej skupiny 43. Prijaté náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období sa účtujú na účtoch výnosov bežného účtovného obdobia.

(2) Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období sa časovo rozlišujú ako náklady budúcich období na účte Náklady budúcich období účtovej skupiny 39, alebo výdavky budúcich období na účte Výdavky budúcich období účtovej skupiny 39.

(3) Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako výnosy budúcich období na účte Výnosy budúcich období účtovej skupiny 39 alebo príjmy budúcich období na účte Príjmy budúcich období účtovej skupiny 39.

(4) Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známe ich vecné vymedzenie, výška a obdobie, ktorého sa týkajú.

(5) Účtovné prípady, ktoré sa týkajú len jedného bežného účtovného obdobia, sa časovo nerozlišujú, ak tým nie sú významne ovplyvnené priebežné výkazy ziskov a strát zostavené podľa zákona.

(6) Časové rozlíšenie podľa odsekov 2 a 3 sa nepoužíva, ak účtovaním do nákladov alebo výnosov bez časového rozlíšenia nie je dotknutý účel časového rozlíšenia a účtovná jednotka tým preukázateľne nesleduje zámernú úpravu výsledku hospodárenia.

(7) Obstarávacie náklady na poistné zmluvy a ostatné účtovné prípady sa časovo rozlišujú, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(8) Na účty časového rozlíšenia podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

(9) V prípade časového rozlíšenia podľa odsekov 1 až 8 sa postupuje podľa tohto opatrenia a podľa vnútorných podmienok účtovnej jednotky.

§ 5

Účtovanie kurzových rozdielov

(1) Kurzové rozdiely, ktoré vznikli preceňovaním majetku a záväzkov v cudzej mene, sa účtujú

a) na účtoch aktív a účtoch pasív neuvedených v písmene b) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55 alebo v prospech účtu Ostatné výnosy účtovej skupiny 65,

b) na účtoch finančného umiestnenia na ťarchu účtu Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 56 alebo v prospech účtu Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 66.

(2) Podľa odseku 1 sa neúčtujú kurzové rozdiely

a) z čistých investícií spojených s podielovými cennými papiermi a vkladmi v cudzej mene v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a podielovými cennými papiermi a vkladmi v cudzej mene v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, ktoré sa účtujú na účte Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov účtovej skupiny 40; na účte nákladov Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 56 alebo účte výnosov Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 66 sa účtujú pri úbytku týchto podielových cenných papierov a vkladov, pričom čistá investícia do obchodnej spoločnosti je podiel vykazujúcej účtovnej jednotky na vlastnom imaní tejto obchodnej spoločnosti; čisté investície spojené s podielovými cennými papiermi a vkladmi sú dlhodobé pohľadávky a záväzky, ktoré tvoria časť čistej investície v dcérskej účtovnej jednotke alebo pridruženej účtovnej jednotke, ich vyrovnanie nie je plánované, ani nie je pravdepodobné, že by v blízkej budúcnosti nastalo a v svojej podstate predstavujú zvýšenie alebo zníženie podielu v dcérskej účtovnej jednotke alebo pridruženej účtovnej jednotke; pridružená účtovná jednotka je obchodná spoločnosť, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv,

b) z finančných záväzkov v cudzej mene, ktorými sa účtovná jednotka zabezpečuje proti kurzovému riziku z čistých investícií do podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, ktoré sa účtujú na účte Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov účtovej skupiny 40; na účte nákladov Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 56 alebo účte výnosov Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 66 sa účtujú pri úbytku týchto čistých investícií do podielových cenných papierov a vkladov,

c) z podielových cenných papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach v cudzej mene oceňovaných metódou vlastného imania, ktoré sa účtujú spoločne s ostatnými zmenami z ocenenia metódou vlastného imania.

(3) Pri majetku a záväzkoch oceňovaných reálnou hodnotou je kurzový rozdiel súčasťou tejto hodnoty a samostatne sa o ňom neúčtuje.

(4) Na účely postupov účtovania sa podielmi na základnom imaní v obchodných spoločnostiach rozumejú

a) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, ak má účtovná jednotka podiel viac ako 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

b) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, ak má účtovná jednotka podiel najmenej 20 % a najviac 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti.

§ 6

Účtovanie zmeniek

(1) Zmenky3) sa oceňujú ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu obstarávacou cenou a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka alebo k inému dňu v priebehu účtovného obdobia reálnou hodnotou. Rozdiel medzi obstarávacou cenou zmenky a predajnou cenou zmenky (úrokový výnos alebo úrokový náklad) sa účtuje v deň predaja na účtoch zmeniek so súvzťažným zápisom na príslušný účet účtovej skupiny 65 alebo na príslušný účet účtovej skupiny 55. Ak sa tento rozdiel časovo a vecne vzťahuje aj na iné ako bežné účtovné obdobie, časovo sa rozlíši.

(2) Ručenie neskorším majiteľom zmenky, ktoré vzniklo z prevodu (indosamentu) zmenky, okrem eskontu, sa účtuje na podsúvahovom účte Zmenky k inkasu použité na úhradu do doby ich splatnosti účtovej skupiny 72, a to odo dňa prevodu do dňa splatnosti zmenky. Tento účet sa znižuje o zaplatené sumy pri čiastočnom splácaní.

(3) Pri eskonte zmenky zdravotnou poisťovňou sa zmenka prevedie na účet Eskontované pohľadávky účtovej skupiny 32.

(4) Do doby splatenia zdravotnou poisťovňou eskontovanej zmenky zmenkovým dlžníkom trvá záväzok predávajúceho voči banke alebo pobočke zahraničnej banky. Tento záväzok sa účtuje v prospech účtu Eskontné úvery účtovej skupiny 36. Ak ide o záväzok presahujúci dobu jedného účtovného obdobia, účtuje sa na samostatných analytických účtoch.

§ 7

Účtovanie dane z pridanej hodnoty

(1) V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje daň z pridanej hodnoty za nadobudnuté tovary a služby, pri ktorých je právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty na ťarchu analytického účtu k syntetickému účtu Nepriame dane a poplatky účtovej skupiny 37, cena bez dane z pridanej hodnoty na ťarchu príslušných účtov majetku účtovej skupiny 10 a účtovej triedy 2 alebo nakúpených výkonov na príslušný účet nákladov a celkovú sumu záväzku v prospech účtu Rôzni veritelia účtovej skupiny 36 alebo účtu Iné záväzky účtovej skupiny 36 alebo v účtovej skupine 48 alebo v prospech účtu Pokladnica účtovej skupiny 23 v prípade nákupu v hotovosti. V prospech analytického účtu k syntetickému účtu Nepriame dane a poplatky účtovej skupiny 37 sa účtuje daň z pridanej hodnoty za zdaniteľné obchody ako daň z pridanej hodnoty za dodané tovary a služby, cena bez dane z pridanej hodnoty v prospech príslušného účtu výnosov a celkovú sumu pohľadávky na ťarchu príslušných účtov Rôzni dlžníci, Iné pohľadávky účtovej skupiny 32 alebo účtu Pohľadávky voči zamestnancom účtovej skupiny 35, alebo účtu Ostatné dlhodobé pohľadávky účtovej skupiny 11 alebo na ťarchu účtu Pokladnica účtovej skupiny 23 v prípade predaja v hotovosti.

(2) Rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty účtovanou za nadobudnuté tovary a služby a daňou z pridanej hodnoty účtovanou za dodané tovary a služby sa účtuje, ak je

a) pasívny, na ťarchu účtu Nepriame dane a poplatky účtovej skupiny 37 a v prospech účtu Bežné účty účtovej skupiny 23, alebo v prospech účtu Pokladnica účtovej skupiny 23,

b) aktívny, v prospech účtu Nepriame dane a poplatky účtovej skupiny 37 a na ťarchu účtu Bežné účty účtovej skupiny 23 alebo účtu Pokladnica účtovej skupiny 23.

(3) V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorá účtuje podľa odseku 1 a ktorej vznikne právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri aktívnom zostatku účtu Nepriame dane a poplatky účtovej skupiny 37 a toto právo uplatňuje koeficientom, sa rozdiel medzi pomernou výškou odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty a daňou z pridanej hodnoty účtovanou za nadobudnuté tovary a služby zaúčtuje pri dani z pridanej hodnoty vzniknutej z dôvodu obstarania

a) hmotného majetku a nehmotného majetku na ťarchu príslušných majetkových účtov,

b) výkonov a zásob na ťarchu nákladov na účet Ostatné náklady účtovej skupiny 55.

(4) V účtovnej jednotke, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje nakúpený majetok vrátane dane z pridanej hodnoty na príslušné účty účtovej skupiny 10 alebo účtovej triedy 2 a všetky nakúpené výkony sa účtujú vrátane dane z pridanej hodnoty na príslušný účet nákladov.

(5) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu4), sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov.

(6) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu5), pri ktorom nevzniká účtovnej jednotke právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu4), je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny.

§ 8

Účtovanie dane z príjmov

(1) Daň z príjmov podľa osobitného predpisu6), ktorá je súčasťou nákladov účtovnej jednotky, sa účtuje na účtoch účtovej skupiny 57.

(2) Pri dani z príjmov sa osobitne účtuje

a) splatná daň z príjmov za dané bežné účtovné obdobie a zdaňovacie obdobie,

b) odložená daň z príjmov do budúcich účtovných období a zdaňovacích období.

(3) Ak v účtovnom období vznikne z bežnej činnosti zisk a z mimoriadnej činnosti strata, pričom za účtovnú jednotku ako celok je vytvorený zisk, účtuje sa splatná daň z príjmov za činnosť, v ktorej sa dosiahol zisk na ťarchu analytického účtu Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti k syntetickému účtu Splatná daň z príjmov účtovej skupiny 57 a v prospech účtu Daň z príjmov účtovej skupiny 37. Za činnosť, v ktorej sa dosiahla strata, sa účtuje záporná daň z príjmov na analytický účet Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti k syntetickému účtu Splatná daň z príjmov účtovej skupiny 57 so súvzťažným zápisom na účet Daň z príjmov účtovej skupiny 37 ako zníženie záväzku zo splatnej dane z príjmov. Na účte Dodatočné odvody dane z príjmov účtovej skupiny 57 sa účtujú dorubky a vratky dane z príjmov za minulé roky podľa platných platobných výmerov. Zostatok účtu Daň z príjmov účtovej skupiny 37 je výsledný zúčtovací vzťah účtovnej jednotky voči príslušnému daňovému úradu.

(4) Splatná daň z príjmov sa účtuje na ťarchu analytického účtu Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti alebo analytického účtu Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti k syntetickému účtu Splatná daň z príjmov účtovej skupiny 57 a v prospech účtu Daň z príjmov účtovej skupiny 37.

(5) Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok sa účtujú na účte Odložená daň z príjmov účtovej skupiny 37 a vypočítava sa z dočasných rozdielov medzi daňovou základňou aktív alebo záväzkov a jeho účtovnou hodnotou vykázanou v súvahe.

(6) Daňovou základňou na účely účtovania o odloženej dani z príjmov je hodnota majetku a hodnota záväzku zistená podľa osobitného predpisu6). Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzku a ich daňovou základňou sú najmä

a) zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť zdaniteľné sumy pri určovaní základu dane z príjmov, najmä

1. účtovná hodnota hmotného majetku je vyššia ako je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena hmotného majetku je vyššia ako je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu6),

2. účtovná hodnota pohľadávky je vyššia ako je jej daňová základňa, napríklad pohľadávka z úrokov z omeškania, ktoré sa zahrnú do základu dane až po ich inkase, hodnota pohľadávky v cudzej mene je vyššia o sumu kurzového zisku účtovaného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorý bude zdaňovaný pri inkase pohľadávky,

3. účtovná hodnota majetku pri kúpe podniku alebo jeho časti, vklade podniku alebo jeho časti, pri splynutí, zlúčení, rozdelení obchodnej spoločnosti z dôvodu precenenia na reálnu hodnotu je vyššia ako daňová základňa,

4. účtovná hodnota finančného majetku je vyššia ako daňová základňa, napríklad podiely na základnom imaní ocenené metódou vlastného imania okrem prípadu, ak následne v tejto výške budú vyplatené dividendy a tieto nebudú zdanené, v tomto prípade sa odložený daňový záväzok rovná nule,

5. účtovná hodnota záväzku v cudzej mene vrátane prijatých úverov v cudzej mene a rezerv v cudzej mene je nižšia ako daňová základňa, napríklad hodnota záväzku je nižšia o kurzový zisk účtovaný ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorý bude zdaňovaný pri platbe záväzku,

b) odpočítateľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť odpočítateľné hodnoty pri určovaní základu dane z príjmov, najmä

1. účtovná hodnota hmotného majetku je nižšia ako je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena hmotného majetku je nižšia ako je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu6),

2. účtovná hodnota pohľadávky je nižšia ako je jej daňová základňa, napríklad bola vytvorená opravná položka k pohľadávke a tento rozdiel medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou pohľadávky bude v budúcnosti daňovo uznaný,

3. účtovná hodnota záväzku je vyššia ako jeho daňová základňa, napríklad záväzky daňovo uznané až po ich zaplatení, hodnota záväzku v cudzej mene je vyššia o kurzovú stratu účtovanú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorá bude predmetom zdanenia pri platbe záväzku,

4. účtovná hodnota majetku je nižšia ako daňová základňa, napríklad účtovná hodnota pohľadávky je nižšia o kurzovú stratu účtovanú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorá bude predmetom zdanenia pri inkase pohľadávky.

(7) Na analytickom účte k účtu Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok účtovej skupiny 37 sa účtujú sumy dane z príjmov na úhradu v budúcich obdobiach z dôvodu zdaniteľných dočasných rozdielov.

(8) Na analytickom účte k účtu Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok účtovej skupiny 37 sa účtujú sumy dane z príjmov nárokované v budúcich obdobiach pri

a) odpočítateľných dočasných rozdieloch,

b) prevedených nevyužitých daňových stratách,

c) prevedených nevyužitých daňových odpočtoch.

(9) Odložená daňová pohľadávka vzniknutá z odpočítateľných dočasných rozdielov sa účtuje na analytickom účte Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok účtovej skupiny 37 len, ak je pravdepodobné, že základ dane, voči ktorému sa odpočítateľné dočasné rozdiely budú môcť použiť, je dosiahnuteľný a ak existujú dostatočné zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré sa vzťahujú k rovnakým daňovým úradom a k tej zdaňovanej jednotke, u ktorej sa očakáva vrátenie

a) v rovnakom období, v ktorom je očakávaný návrat odpočítateľných dočasných rozdielov,

b) v obdobiach, v ktorých daňová strata, ktorá vyplýva z odloženej daňovej pohľadávky môže byť spätne uplatnená alebo prevedená do ďalších období.

(10) Odložená daňová pohľadávka pri splnení podmienok podľa odseku 9 sa zúčtuje v období, v ktorom odpočítateľné dočasné rozdiely vznikajú. O odloženej daňovej pohľadávke, o ktorej sa neúčtovalo, sa účtuje v takej sume, v akej je pravdepodobné, že budúci základ dane z príjmov umožní jej vyrovnanie, napríklad skvalitnenie podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky jej umožní dosiahnuť v budúcnosti dostatočný základ dane z príjmov, aby splnila kritériá pre účtovanie o odloženej daňovej pohľadávke.

(11) Ak sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky v účtovnej jednotke preveruje účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky a ak je nepravdepodobné, že bude dosiahnutý základ dane, ktorý by umožnil použiť časť alebo celú odloženú daňovú pohľadávku, účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky sa znižuje vo výške v akej je pravdepodobné, že základ dane nebude dosiahnutý.

(12) Odložená daňová pohľadávka, ktorá vznikla z prevedených nevyužitých daňových strát alebo prevedených nevyužitých daňových odpočtov sa účtuje na analytickom účte k účtu Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok účtovej skupiny 37 vo výške v akej je pravdepodobné, že budúcim základom dane bude možné kryť nevyužité daňové straty a nevyužité daňové odpočty.

(13) Odložená daň sa neúčtuje v prípade dočasných rozdielov vzniknutých z ocenenia goodwillu.

(14) Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok, ktoré vznikajú v súvislosti s určitým účtovným prípadom, sa účtujú v závislosti od toho, ako sa účtuje účtovný prípad.

(15) O odložených daniach vyplývajúcich z dočasných rozdielov súvisiacich s podielmi v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách sa neúčtuje, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:

a) účtovná jednotka, ktorá má tieto podiely, je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a zároveň b) je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti.

(16) Odložená daň za materskú účtovnú jednotku a jednotlivé dcérske účtovné jednotky sa vzájomne neúčtuje.

§ 9

Účtovanie pri otvorení a uzavretí účtovných kníh

(1) Účty hlavnej knihy sa otvoria podvojnými účtovnými zápismi. Zostatky jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív vykázané na účte Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70 sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív v účtovej skupine 70 na účte Začiatočný účet súvahový.

(2) Účtovnými zápismi na ťarchu účtu Začiatočný účet súvahový účtovej skupiny 70 a v prospech príslušných novootvorených účtov pasív a účtovnými zápismi v prospech účtu Začiatočný účet súvahový účtovej skupiny 70 a na ťarchu príslušných novootvorených účtov aktív sa účtujú ich začiatočné stavy.

(3) Zisk účtovaný v prospech účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70 sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje v prospech účtu Výsledok hospodárenia v schvaľovaní účtovej skupiny 42 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Začiatočný účet súvahový účtovej skupiny 70. Strata účtovaná na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70 sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje na ťarchu účtu Výsledok hospodárenia v schvaľovaní účtovej skupiny 42 so súvzťažným zápisom v prospech účtu Začiatočný účet súvahový účtovej skupiny 70.

(4) Stav účtu Výsledok hospodárenia v schvaľovaní účtovej skupiny 42 sa vyrovná po schválení návrhu na rozdelenie zisku, alebo návrhu na úhradu straty, príslušným orgánom účtovnej jednotky ak ide o

a) účtovný zisk účtovnými zápismi v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 41 - Fondy tvorené zo zisku, alebo v prospech účtu Záväzky voči spoločníkom účtovej skupiny 34 alebo účtu Nerozdelený zisk minulých rokov účtovej skupiny 43,

b) účtovnú stratu účtovnými zápismi na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 41 - Fondy tvorené zo zisku, alebo na ťarchu účtu Pohľadávky voči spoločníkom účtovej skupiny 31; na ťarchu účtu Neuhradená strata minulých rokov účtovej skupiny 43 sa účtuje, ak sa neuhradená strata prevádza do ďalších rokov.

(5) Po otvorení účtovných kníh sa prípadné rozdiely zo zmien použitých spôsobov oceňovania majetku účtujú ako účtovný prípad nasledujúceho účtovného obdobia, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 43 Výsledok hospodárenia minulých rokov.

(6) Na usporiadanie položiek účtovnej závierky a ich obsahové vymedzenie sa vzťahuje osobitný predpis7).

(7) Pri uzavretí účtovných kníh sa zisťujú

a) obraty strán Má dať a Dal jednotlivých syntetických účtov,

b) konečné zostatky účtov aktív a pasív a konečné stavy účtov nákladov a výnosov,

c) základ dane z príjmov a splatná daň z príjmov účtovnej jednotky za účtovné obdobie alebo odložená daň z príjmov,

d) účtovný výsledok hospodárenia.

(8) Syntetické účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi. Účtovné knihy sa uzavrú prevodom zostatkov súvahových účtov a zostatku účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 71 na účet Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70.

(9) Konečné stavy účtov nákladov sa účtujú na ťarchu účtu Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k neživotnému poisteniu, Zúčtovanie výsledku hospodárenia netechnického účtu účtovej skupiny 71, konečné stavy účtov výnosov sa účtujú v prospech účtov Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k neživotnému poisteniu, Zúčtovanie výsledku hospodárenia netechnického účtu účtovej skupiny 71. Zostatky účtov Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k neživotnému poisteniu, Zúčtovanie výsledku hospodárenia netechnického účtu účtovej skupiny 71 sa účtujú na ťarchu alebo v prospech účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 71. Výsledný zostatok účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 71 sa podľa svojej povahy účtuje v prospech, alebo na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70.

(10) Konečné zostatky účtov aktív sa účtujú na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70, konečné zostatky účtov pasív sa účtujú v prospech účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70. Ak ide o účtovnú stratu sa na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70 účtuje zostatok účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 71. Ak ide o zisk sa v prospech účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70 účtuje zostatok účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 71.

(11) Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov Splatná daň z príjmov a Odložená daň z príjmov účtovej skupiny 57.

(12) Výsledok hospodárenia po zdanení, ktorým je účtovný zisk alebo účtovná strata, sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.

(13) Pri uzavretí technického účtu k neživotnému poisteniu a netechnického účtu sa účtuje takto:

a) obraty všetkých účtov účtových skupín 50 až 51 sa účtujú na ťarchu účtu Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k neživotnému poisteniu účtovej skupiny 71; obraty všetkých účtov účtových skupín 60 až 61 sa účtujú v prospech účtu Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k neživotnému poisteniu účtovej skupiny 71; výsledok hospodárenia zistený porovnaním strany Má dať a Dal účtu Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k neživotnému poisteniu účtovej skupiny 71 sa podľa svojej povahy účtuje na ťarchu, alebo v prospech účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 71,

b) obraty všetkých účtov účtových skupín 55 až 57 sa účtujú na ťarchu účtu Zúčtovanie výsledku hospodárenia netechnického účtu účtovej skupiny 71; obraty všetkých účtov účtových skupín 65 až 67 sa účtujú v prospech účtu Zúčtovanie výsledku hospodárenia netechnického účtu účtovej skupiny 71; výsledok hospodárenia zistený porovnaním strany Má dať a Dal účtu Zúčtovanie výsledku hospodárenia netechnického účtu účtovej skupiny 71 sa podľa svojej povahy účtuje na ťarchu alebo v prospech účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 71.

(14) Konečné stavy účtov Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k neživotnému poisteniu, Zúčtovanie výsledku hospodárenia netechnického účtu účtovej skupiny 71 nadväzujú na príslušné riadky výkazu ziskov a strát.

(15) Na základe údajov účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70 a účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 71 sa zostaví účtovná závierka.

§ 10

Vnútroorganizačné účtovníctvo

Vnútroorganizačné účtovníctvo možno viesť

a) priamo na analytických účtoch nákladov a účtoch výnosov účtových tried 5 a 6,

b) prostredníctvom účtov v účtových skupinách 59 a 69,

c) kombináciou postupov podľa písmen a) a b),

d) v samostatnom účtovnom okruhu v účtovej triede 8.

Účtovné zásady

§ 11

Zásady vzájomného započítania

(1) V účtovníctve sa vzájomne nezapočítava majetok a záväzky alebo náklady a výnosy.

(2) Za započítanie sa považuje vysporiadanie

a) pohľadávok a záväzkov voči tej istej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka a sú vedené v rovnakých menách, s výnimkou prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov tej istej fyzickej osobe alebo právnickej osobe a pohľadávok, ktoré sa uplatňujú v reštrukturalizácii8)

b) dobropisov (refundácií) týkajúcich sa konkrétnej nákladovej položky alebo výnosovej položky a vzťahujúcich sa k účtovnému obdobiu, v ktorom bol náklad alebo výnos zaúčtovaný,

c) dorubkov a vratiek dane z príjmov, nepriamych daní a poplatkov.

§ 12

Zásady pre vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom

(1) V účtových skupinách rámcovej účtovej osnovy sa zriaďujú syntetické účty, na základe ktorých sa zostaví účtový rozvrh účtovnej jednotky podľa § 13 zákona. Odporúčané syntetické účty sú súčasťou rámcovej účtovej osnovy. Ak sa v účtovnej jednotke zriadia a číselne označia syntetické účty doplnené názvom podľa podmienok a potrieb účtovnej jednotky v rámci vymedzených účtových skupín, zabezpečí sa príslušnosť účtov a ich číselného označenia k účtovej skupine podľa tohto opatrenia.

(2) Pri vytváraní analytických účtov sa berú do úvahy najmä tieto hľadiská:

a) účel majetku a záväzkov, nákladov a výnosov,

b) pohľadávky a záväzky podľa jednotlivých dlžníkov a veriteľov,

c) časové hľadisko,

d) mena euro a cudzia mena najmä pri účtovaní pohľadávok a záväzkov, podielov, cenných papierov, cenín a peňažných prostriedkov, majetku v zahraničí,

e) položky účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok účtovnej závierky a požiadavky na zverejňovanie údajov z účtovnej závierky a na účely podľa osobitného predpisu6),

f) majetok podľa zdrojov krytia,

g) členenie podľa požiadaviek vyplývajúcich z osobitného predpisu9).

(3) Ďalšie analytické účty sa vytvárajú podľa potrieb účtovnej jednotky, a to najmä pre potreby

a) finančného riadenia účtovnej jednotky,

b) technických výsledkov poistenia a zaistenia,

c) užívateľov údajov z účtovnej závierky.

Zásady pre členenie majetku a záväzkov

§ 13

Všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov

(1) Ako finančné aktíva sa účtujú

a) hotovosť a iné peňažné prostriedky splatné na požiadanie,

b) právo na získanie hotovosti alebo iného finančného aktíva iného subjektu vzniknuté na základe zmluvy alebo vyplývajúce z osobitného predpisu10),

c) právo na zámenu finančných nástrojov, ktoré vzniklo na základe zmluvy a za podmienok podľa zmluvy,

d) kapitálový nástroj iného subjektu.

(2) Ako finančné záväzky sa účtujú záväzky

a) uhradiť hotovosť inému subjektu, vzniknuté na základe zmluvy,

b) zameniť finančné nástroje vzniknuté na základe zmluvy za podmienok podľa zmluvy.

(3) Ak finančný záväzok alebo jeho časť zanikne, nevykazuje sa finančný záväzok alebo jeho časť v súvahe. Rozdiel medzi hodnotou záväzku v účtovníctve alebo jeho časti, ktorý zanikol alebo bol prevedený na iný subjekt, a medzi sumou za tento záväzok uhradenou, sa účtuje do nákladov alebo výnosov.

(4) Finančným nástrojom na účely tohto opatrenia je akýkoľvek právny vzťah, na základe ktorého vzniká finančné aktívum jednej zmluvnej strany a finančný záväzok alebo kapitálový nástroj druhej zmluvnej strany.

(5) Kapitálovým nástrojom na účely tohto opatrenia je zostatkový podiel na aktívach subjektu po odpočítaní všetkých jeho záväzkov napríklad akcie, obchodný podiel a podielový list.

(6) Z časového hľadiska majetok a záväzky sa členia na

a) krátkodobé, ak doba použiteľnosti, alebo zostatková doba splatnosti je do jedného roka vrátane,

b) dlhodobé, ak doba ich použiteľnosti alebo zostatková doba splatnosti je viac ako jeden rok.

(7) Zmluvná doba splatnosti pohľadávok alebo záväzkov je doba dohodnutá v zmluve, v ktorej sa majú pohľadávky alebo záväzky splatiť. Podľa zmluvnej doby splatnosti sa pohľadávky alebo záväzky účtujú na príslušných syntetických účtoch.

(8) Zostatková doba splatnosti je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi zmluvnou dobou splatnosti a dobou, ktorá uplynula do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pohľadávky a záväzky sa vykazujú podľa zostatkovej doby splatnosti v účtovnej závierke v poznámkach.

§ 14

Zásady pre členenie majetku, ktorým je hmotný majetok a nehmotný majetok

(1) Dlhodobým hmotným majetkom sú nehnuteľné veci a samostatné hnuteľné veci, ktorých vstupná cena je vyššia ako suma ustanovená osobitným predpisom6) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú najmä pozemky, budovy, stavby, súbory hnuteľného majetku vrátane príslušenstva, stroje, prístroje a zariadenie, ich časti a súčasti, dopravné prostriedky, nástroje, zdravotnícke pomôcky, svetelné reklamy a nábytok v účtovej skupine 10 a 21. Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky sa účtuje v účtovej skupine 21 i ostatný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom6) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok (napríklad zdravotnícke pomôcky, ktoré obstaráva pre poistencov za účelom výpožičiek). Na týchto účtoch sa účtuje aj príslušenstvo hmotného majetku, ktoré tvorí s hlavnou vecou jeden majetkový celok a ktoré je aj súčasťou jeho ocenenia.

(2) Hmotný majetok sa člení na

a) prevádzkový majetok, ktorý účtovná jednotka využíva pri výkone svojich hlavných činností,

b) neprevádzkový majetok, ktorý účtovná jednotka nevyužíva pri výkone svojich hlavných činností,

c) odpisovaný majetok,

d) neodpisovaný majetok, napríklad pozemky, umelecké diela, ak nie sú súčasťou stavieb, zbierky, najmä zbierky mincí a platidiel a knižné zbierky.

(3) Dlhodobým nehmotným majetkom sú zložky majetku, ktorých vstupná cena je vyššia ako cena ustanovená osobitným predpisom6) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje najmä softvér, vynálezy chránené patentom, autorské práva, ocenenie goodwillu v účtovej skupine 20. Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky sa účtuje v účtovej skupine 20 i ostatný nehmotný majetok, ktorého cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom6) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(4) Na účte účtovej skupiny 20 sa účtuje goodwill obstaraný napríklad kúpou, výmenou alebo vkladom podniku alebo jeho časti, rozdelením, splynutím alebo zlúčením obchodných spoločností alebo družstiev. Na ťarchu účtu Goodwill sa účtuje, ak je rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného majetku a záväzkov v deň obstarania kladný. Ak je tento rozdiel záporný, ide o záporný goodwill a účtuje sa v prospech účtu Goodwill. Pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti sa účtuje goodwill, ak je kúpna cena alebo uznaná hodnota vkladu vyššia ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ktorou sa tento majetok a záväzky ocenia v účtovníctve kupujúceho alebo prijímateľa vkladu. Pri rozdelení, splynutí a zlúčení sa účtuje goodwill, ak je účtovná hodnota podielu jednej zúčastnenej obchodnej spoločnosti v inej zúčastnenej obchodnej spoločnosti vyššia ako je reálna hodnota majetku a záväzkov pripadajúca na tento podiel. O goodwille vytvorenom vlastnou činnosťou sa neúčtuje.

(5) Nehmotný majetok vytvorený vývojom alebo ktorý je vo fáze vývoja v rámci vnútorného projektu, sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 20, ak sa preukáže, že

a) technický stav dokončenia nehmotného majetku je taký, že ho bude možné využívať alebo predať,

b) existuje zámer dokončiť nehmotný majetok a využívať alebo predať ho a účtovná jednotka je schopná nehmotný majetok využívať alebo predať,

c) majetok bude vytvárať predpokladaný budúci ekonomický úžitok a akým spôsobom,

d) sú dostupné zodpovedajúce technické zdroje, finančné zdroje a ostatné zdroje pre dokončenie vývoja a pre využitie alebo predaj nehmotného majetku,

e) účtovná jednotka je schopná spoľahlivo oceňovať výdavky súvisiace s nehmotným majetkom v priebehu jeho vývoja.

(6) Na účtoch nehmotného majetku sa neúčtujú

a) výdavky na výskum, ktorým je pôvodné a plánované skúmanie vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky; výdavky na výskum sa zahŕňajú do nákladov v účtovných obdobiach, keď boli vynaložené,

b) vlastnou činnosťou vytvorené značky, vydavateľské tituly, databázy klientov a obdobné výsledky vlastnej činnosti; tieto výdavky sa zahŕňajú do nákladov v účtovných obdobiach, ak boli vynaložené.

(7) O dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá nemá k tomuto majetku vlastnícke právo, ak ide o

a) dlhodobý hnuteľný majetok, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok užíva,

b) dlhodobý nehnuteľný majetok obstaraný na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva účtovná jednotka nehnuteľnosť užíva,

c) technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom odpisuje nájomca za podmienok ustanovených osobitným predpisom6),

d) dlhodobý hmotný majetok pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,

e) dlhodobý majetok obstaraný formou finančného prenájmu.

§ 15

Zásady pre členenie majetku a záväzkov, ktorými sú cenné papiere a ich účtovanie

(1) Majetok, ktorým sú cenné papiere, sa člení podľa charakteru výnosov na

a) cenné papiere s pevným výnosom (ďalej len „dlhové cenné papiere“), a to s

1. pevnou úrokovou mierou,

2. premenlivou úrokovou mierou, ak jej premenlivosť (variabilita) je vopred určená vo vzťahu k úrokovým mieram používaným na verejnom trhu k určeným dátumom alebo obdobiam,

b) cenné papiere s premenlivým výnosom.

(2) Cenné papiere, ktoré sa nepovažujú za podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom (ďalej len „podielové cenné papiere s rozhodujúcim vplyvom“) a podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (ďalej len „podielové cenné papiere s podstatným vplyvom“), sa členia podľa zámeru, s ktorým boli obstarané, na cenné papiere

a) určené na obchodovanie,

b) určené na predaj,

c) držané do splatnosti,

d) obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie.

(3) Ako cenný papier určený na obchodovanie sa účtuje cenný papier, ktorý je finančným aktívom držaným na účely obchodovania a dosahovania zisku z cenových rozdielov.

(4) Ako cenný papier držaný do splatnosti sa účtuje cenný papier s určenou splatnosťou, pri ktorom má účtovná jednotka zámer a schopnosť držať ho do splatnosti. Účtovná jednotka nemá preukázateľnú schopnosť držať cenný papier do splatnosti, ak nemá finančné zdroje na držanie cenného papiera do splatnosti alebo podlieha právnemu alebo inému obmedzeniu, ktoré by mohlo zmariť jej zámer držať cenný papier do splatnosti. Ako cenný papier držaný do splatnosti sa neúčtuje dlhopis, pri ktorom má emitent právo ho odkúpiť za hodnotu významne nižšiu ako je jeho akumulovaná hodnota; pričom akumulovanou hodnotou finančného aktíva sa rozumie cena použitá pri prvotnom účtovaní aktíva postupne zvyšovaná o úrokové výnosy a znížená o opravnú položku vytvorenú k tomuto aktívu, ak je k tomuto aktívu tvorená a akumulovanou hodnotou finančného záväzku cena použitá pri prvotnom účtovaní záväzku postupne zvyšovaná o úrokové náklady. Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách, s ktorými účtovná jednotka nemá zámer obchodovať sa účtujú na samostatnom účte Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie účtovej skupiny 12 a oceňujú sa ako cenné papiere držané do splatnosti.

(5) Ako cenný papier určený na predaj sa účtuje cenný papier, ktorý nie je cenným papierom určeným na obchodovanie ani cenným papierom držaným do splatnosti. Na účtoch cenných papierov určených na predaj sa účtujú ostatné podiely, v iných ako akciových spoločnostiach, napríklad podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý nespĺňa charakter podielov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom alebo podielov v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom. Na účtoch cenných papierov určených na predaj sa neúčtujú dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách, s ktorými účtovná jednotka nemá zámer obchodovať. Tieto cenné papiere sa účtujú na účte Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie účtovej skupiny 12. Zmeny reálnych hodnôt cenných papierov určených na predaj sa účtujú na účte Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov účtovej skupiny 40 súvzťažne s účtami príslušných cenných papierov.

(6) Cenný papier, ktorý vznikol pri transformácii rôznych aktív, napríklad úverov vrátane hypotekárnych úverov, pohľadávok z kreditných kariet (sekuritizácia) sa účtuje ako cenný papier určený na obchodovanie, cenný papier určený na predaj alebo cenný papier držaný do splatnosti. Neúčtuje sa do portfólia cenné papiere obstarané v primárnych emisiách, ktoré nie sú určené na obchodovanie; toto sa nevzťahuje na hypotekárne záložné listy.

(7) Presuny cenných papierov z portfólia cenných papierov obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie, do portfólia cenných papierov určených na predaj alebo do portfólia cenných papierov držaných do splatnosti sa neúčtujú.

(8) Pre účtovanie presunov cenných papierov medzi cennými papiermi určenými na obchodovanie, cennými papiermi určenými na predaj a cennými papiermi držanými do splatnosti platí, že

a) presuny cenných papierov z portfólia cenných papierov určených na obchodovanie do portfólia cenných papierov určených na predaj alebo do portfólia cenných papierov držaných do splatnosti sa neúčtujú,

b) presuny cenných papierov z portfólia cenných papierov určených na predaj do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie sa účtujú, a to, ak sa stanú súčasťou portfólia cenných papierov, s ktorými účtovná jednotka skutočne obchoduje s cieľom tvorby zisku z krátkodobých zmien ceny,

c) presuny cenných papierov z portfólia cenných papierov určených na predaj do portfólia cenných papierov držaných do splatnosti sa účtujú pri zmene zámeru alebo po uplynutí lehoty podľa písmena e), v ktorej sa neúčtujú cenné papiere do portfólia cenných papierov držaných do splatnosti,

d) presuny cenných papierov z portfólia cenných papierov držaných do splatnosti do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie alebo do portfólia cenných papierov určených na predaj sa účtujú, ak dôjde k zmene zámeru alebo schopnosti držať cenné papiere do splatnosti,

e) ak dôjde k predaju alebo k presunu viac ako nevýznamnej časti cenných papierov držaných do splatnosti, presunie sa zostávajúca časť všetkých cenných papierov do splatnosti do portfólia cenných papierov na predaj; do konca účtovného obdobia, v ktorom sa uskutočnil predaj alebo presun viac ako nevýznamnej časti cenných papierov držaných do splatnosti do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie alebo do portfólia cenných papierov určených na predaj a počas doby nasledujúcich dvoch účtovných období, sa neúčtujú žiadne cenné papiere do portfólia cenných papierov držaných do splatnosti,

f) písmeno e) sa nevzťahuje na účtovné prípady uskutočnené

1. do troch mesiacov pred splatnosťou cenných papierov, keď zmena úrokových mier by nemala významne ovplyvniť hodnotu týchto cenných papierov alebo

2. po tom ako účtovná jednotka prijala od emitentov okrem úrokových výnosov dosiahnutých z kupónov počas držby týchto cenných papierov, aspoň 90 % obstarávacej ceny týchto cenných papierov alebo

3. v dôsledku výnimočnej udalosti, ktorú nemohla účtovná jednotka predpokladať, alebo ktorú účtovná jednotka nemohla ovplyvniť, napríklad v dôsledku výrazného zhoršenia ekonomickej situácie emitenta, v dôsledku zmien daňových predpisov, ktoré znižujú výhody plynúce z daňovo oslobodených príjmov z týchto cenných papierov.

(9) Pri presune cenných papierov z portfólia cenných papierov určených na predaj do portfólia cenných papierov držaných do splatnosti sa reálna hodnota ku dňu presunu považuje za novú akumulovanú hodnotu, ktorá je ďalej zvyšovaná o dosahované úrokové výnosy. Pri presune cenných papierov z portfólia cenných papierov držaných do splatnosti do portfólia cenných papierov určených na predaj alebo do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie je cenný papier ku dňu presunu ocenený reálnou hodnotou so súčasným účtovaním rozdielu z ocenenia na účtoch nákladov alebo účtoch výnosov. Ak je k presunutým cenným papierom zaradeným do portfólia cenných papierov držaných do splatnosti vytvorená opravná položka, zruší sa pred takýmto presunom účtovaným na účet cenných papierov držaných do splatnosti. Po presune cenných papierov do portfólia cenných papierov určených na predaj alebo do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie je do nákladov alebo výnosov zahrnutý len rozdiel medzi reálnou hodnotou presunutého cenného papiera a jeho akumulovanou hodnotou.

(10) Vlastné akcie sa bez ohľadu na účel nadobudnutia11) účtujú na účte Vlastné akcie účtovej skupiny 11 Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky v obstarávacej cene. V účtovníctve sa na vlastné akcie vytvára Rezervný fond na vlastné akcie podľa § 48 ods. 3.

(11) Vlastné dlhové cenné papiere sa účtujú v pasívach na samostatných účtoch v rámci účtových skupín vydaných cenných papierov.

(12) Vyrovnanie kúpy alebo predaja cenných papierov sa môže účtovať prostredníctvom súvahového účtu Iné pohľadávky účtovej skupiny 32. Na tomto účte sa účtujú tiež poskytnuté marže a vklady tuzemským burzám alebo zahraničným burzám. Ak sú ako poskytnuté marže použité cenné papiere účtovnej jednotky, účtujú sa i naďalej na súvahových účtoch, zároveň sa účtujú na príslušnom účte účtovej skupiny 73.

(13) Ak sa cenné papiere, ktoré sa účtujú v aktívach, odovzdajú na nakladanie, do úschovy, správy alebo na uloženie inej účtovnej jednotke12), účtujú sa ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky v účtovnej hodnote aj na príslušných podsúvahových účtoch účtovej skupiny 73.

§ 16

Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek

(1) Opravné položky sa tvoria k účtom majetku, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, ak zníženie hodnoty majetku v účtovníctve je preukázané na základe údajov zistených pri inventarizácii a nie je trvalého charakteru.

(2) Ak došlo k trvalému znehodnoteniu majetku oceňovaného reálnou hodnotou pri účtovaní rozdielov do vlastného imania, vykoná sa odpis tohto majetku alebo jeho príslušnej časti do nákladov a súčasne sa účtuje vysporiadanie účtu Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov účtovej skupiny 40.

(3) Opravné položky sa tvoria k

a) pohľadávkam z finančných činností, napríklad pohľadávkam z predpísaného poistného,

b) pohľadávkam z iných ako finančných činností, napríklad pohľadávkam z obchodných záväzkových vzťahov, poskytnutým preddavkom,

c) cenným papierom držaným do splatnosti a cenným papierom obstaraným v primárnych emisiách a neurčeným na obchodovanie,

d) ostatným podielom, ktoré nespĺňajú charakteristiku podielu v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom alebo obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom,

e) hmotnému majetku a nehmotnému majetku.

(4) Tvorba opravných položiek sa účtuje na ťarchu účtu nákladov a v prospech príslušného účtu opravných položiek. Zníženie alebo zrušenie opravných položiek sa účtuje v prospech účtov výnosov a na ťarchu príslušných účtov opravných položiek. Tvorba a zníženie alebo zrušenie opravných položiek sa neúčtuje priamo v prospech alebo na ťarchu príslušného účtu majetku. Ak už boli opravné položky vytvorené, dodatočná tvorba opravnej položky sa upraví o sumu zvýšenia alebo zníženia očakávaných ekonomických úžitkov.

(5) Na opravné položky sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Zníženie opravných položiek sa účtuje v prospech účtov výnosov a na ťarchu príslušných účtov opravných položiek, ak zanikne riziko, na ktoré boli vytvorené.

(6) Opravné položky k účtom aktív v cudzej mene sa účtujú v eurách a cudzích menách. Kurzové rozdiely z precenenia opravných položiek v cudzej mene sa účtujú rovnako ako kurzové rozdiely z precenenia aktív a pasív v cudzej mene, ku ktorým sa vzťahujú.

(7) Opravné položky sa netvoria

a) na zvýšenie hodnoty aktív nad výšku ocenenia v účtovníctve,

b) k záväzkom,

c) k aktívam oceňovaným reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania.

(8) Ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky sa posudzuje výška tvorby opravnej položky pri cenných papieroch držaných do splatnosti a dlhových cenných papieroch nadobudnutých v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie.

(9) Opravné položky sa tvoria k jednotlivým dlhopisom držaným do splatnosti vo výške, ktorá sa rovná zníženiu hodnoty dlhopisu z dôvodu zvýšenia úverového rizika emitenta dlhopisu, netvoria sa v dôsledku zmien úrokových mier bezrizikových finančných nástrojov. Spravidla sa netvoria k štátnym dlhopisom a dlhopisom centrálnych bánk štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

(10) Opravné položky sa tvoria k jednotlivým cenným papierom držaným do splatnosti z dôvodu predpokladanej straty.

(11) Opravné položky k zmenkám, ktoré sú držané do splatnosti a dlhovým cenným papierom, ktoré sú nadobudnuté v primárnych emisiách neurčeným na obchodovanie sa tvoria k jednotlivým cenným papierom rovnakým spôsobom, ako sa tvoria opravné položky k jednotlivo posudzovaným pohľadávkam z finančných činností.

(12) Výška tvorby opravnej položky sa posudzuje ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky k

a) podielovým cenným papierom a vkladom s rozhodujúcim vplyvom alebo podielovým cenným papierom a vkladom s podstatným vplyvom neocenených metódou vlastného imania,

b) ostatným podielom, v inej ako akciovej spoločnosti, ktoré nie sú podielmi v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom alebo v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom.

(13) Opravné položky k podielovým cenným papierom a ostatným podielom sa tvoria vo výške rozdielu, o ktorý ocenenie podielu v účtovníctve prevyšuje mieru podielu účtovnej jednotky na vlastnom imaní spoločnosti. Miera podielu účtovnej jednotky na vlastnom imaní obchodnej spoločnosti sa nepoužije, ak

a) účtovná jednotka je v reštrukturalizačnom konaní,

b) na majetok účtovnej jednotky bol vyhlásený konkurz,

c) bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu účtovnej jednotky pre nedostatok majetku,

d) bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok účtovnej jednotky nepostačuje na úhradu nákladov konkurzného konania.

(14) Opravná položka sa v prípadoch podľa odseku 13 tvorí vo výške ocenenia podielových cenných papierov a vkladov v účtovníctve.

(15) Ak nie sú na účely určenia opravnej položky k podielovým cenným papierom a vkladom s rozhodujúcim vplyvom alebo podielovým cenným papierom a vkladom s podstatným vplyvom alebo k ostatným podielom k dispozícii údaje o vlastnom imaní spoločnosti ku dňu posúdenia výšky opravnej položky, možno použiť posledné dostupné údaje z riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky, ak nie sú staršie ako dva roky. Pri účtovných jednotkách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom sa použijú údaje z účtovnej závierky overenej audítorom. Ak nie sú k dispozícii žiadne uvedené údaje, opravná položka sa tvorí vo výške ocenenia podielových cenných papierov a vkladov alebo ostatných podielov v účtovníctve.

(16) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba opravnej položky alebo sa upraví jej výška, napríklad ak vyhlásenie konkurzu na majetok niektorého z odberateľov, ktorý sa začal po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka potvrdzuje, že znehodnotenie pohľadávok z obchodného styku existovalo už ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.

(17) Opravné položky nemajú aktívny zostatok.

(18) Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že ich suma je iná ako je ich suma v účtovníctve, nevytvárajú sa opravné položky, ale zvýšenie alebo zníženie záväzkov sa účtuje na účte záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov alebo v prospech príslušného účtu výnosov, napríklad, ak podľa zmluvy vzniká povinnosť platiť úroky z omeškania alebo penále, ak nie je záväzok splatený alebo splácaný včas.

§ 17

Zásady pre tvorbu a použitie rezerv

(1) Rezervy sa tvoria podľa osobitných predpisov13) a ako ostatné rezervy.

(2) Rezervy sa tvoria na základe zásady opatrnosti na riziká a straty. Rezerva je záväzkom predstavujúcim existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky. Rezerva sa účtuje vo výške najlepšieho odhadu sumy, potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka; pri zisťovaní najlepšieho odhadu sa zohľadňujú všetky riziká a neistota, ktoré sú nevyhnutným charakteristickým znakom každej udalosti.

(3) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov vytvorí alebo upraví výška rezervy, a to napríklad, ak na základe súdneho rozhodnutia bola do dňa zostavenia účtovnej závierky potvrdená výška povinnosti.

(4) Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo neurčitou výškou alebo aj s neurčitým časovým vymedzením aj s neurčitou výškou. Záväzky s určitým časovým vymedzením a s určitou výškou sa neúčtujú na účtoch rezerv, ale na príslušných účtoch záväzkov.

(5) Rezervy sa členia podľa účelu ich použitia.

(6) Rezervy sa účtujú v eurách a cudzej mene, v ktorej sa môže uskutočniť plnenie alebo úhrada za zdravotnú starostlivosť. Ak sa účtuje rezerva aj v cudzej mene, kurzové rozdiely sa účtujú rovnako ako kurzové rozdiely z iných záväzkov.

(7) Rezervy sa tvoria na ťarchu príslušného účtu nákladov účtovej skupiny 56 so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 45.

(8) Na rezervy sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Čerpanie rezervy sa účtuje v prospech účtov výnosov, ak pominú dôvody, na ktoré boli vytvorené. Zostatky účtov rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia.

(9) Rezervy sa používajú len na účely, na ktoré boli vytvorené. Použitie ostatných rezerv sa účtuje v prospech príslušného účtu výnosov účtovej skupiny 66 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu v účtovej skupine 45. Ak je použitie rezervy nižšie ako je tvorba na určený účel, nepoužitá časť rezervy sa účtuje v prospech účtov výnosov.

(10) Tvorba a použitie ostatných rezerv sa účtuje, ak tak ustanovuje vnútorný predpis účtovnej jednotky.

(11) Rezervy, technické rezervy a ostatné rezervy sa vytvárajú na povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z uzatvorených zmlúv alebo zo záväzkov účtovnej jednotky spočívajúcich v jej dobrovoľnom rozhodnutí splniť si povinnosť voči tretím stranám, napríklad ak na základe prístupu účtovnej jednotky v minulosti, zverejnenia pravidiel alebo oznámenia svojej zodpovednosti možno očakávať, že táto povinnosť bude splnená.

(12) Rezervy sa netvoria k súvahovým aktívam, ani na opravu dlhodobého hmotného majetku.

(13) Rezerva na zamestnanecké požitky sa účtuje na účte Ostatné rezervy účtovej skupiny 45. Rezerva na zamestnanecké požitky sa tvorí pre prípad vyplácania odchodného, vyplácania plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov.

Účtovné metódy určujúce spôsoby oceňovania a ich použitia

§ 18

(1) Akumulovanou hodnotou finančného aktíva je cena použitá pri prvotnom účtovaní aktíva postupne zvyšovaná o úrokové výnosy a znížená o opravnú položku vytvorenú k tomuto aktívu, ak je k tomuto aktívu tvorená. Akumulovanou hodnotou finančného záväzku je cena použitá pri prvotnom účtovaní záväzku postupne zvyšovaná o úrokové náklady.

(2) Ako úrokové výnosy alebo úrokové náklady sa účtuje pri

a) dlhových cenných papieroch s kupónmi postupne dosahovaný rozdiel, ktorým je prémia alebo diskont medzi menovitou hodnotou a čistou obstarávacou cenou a postupne dosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach; pričom obstarávacou cenou sa rozumie obstarávacia cena znížená o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania cenného papiera,

b) dlhových cenných papieroch bez kupónov a zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou.

(3) Dosiahnuté úrokové výnosy a dosiahnuté úrokové náklady vzťahujúce sa k aktívam a záväzkom sa účtujú ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky spolu s týmito aktívami a záväzkami. Dosiahnuté úrokové výnosy a dosiahnuté úrokové náklady sú súčasťou účtových skupín, v ktorých sa aktíva a záväzky účtujú.

(4) Úrokové výnosy alebo úrokové náklady sa účtujú vypočítané podľa metódy efektívnej úrokovej miery alebo lineárnej metódy, ktorú možno použiť pri

a) cenných papieroch určených na obchodovanie,

b) cenných papieroch určených na predaj,

c) záväzkoch z cenných papierov určených na obchodovanie,

d) cenných papieroch držaných do splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti v deň vyrovnania nákupu kratšou ako jeden rok,

e) cenných papieroch obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie so zostatkovou dobou splatnosti v deň vyrovnania nákupu kratšou ako jeden rok,

f) vydaných krátkodobých cenných papieroch,

g) účtovaní úrokových výnosov pohľadávok a úrokových nákladov záväzkov, a to v obdobiach medzi jednotlivými splátkami, ak tieto obdobia sú kratšie ako jeden rok.

(5) Metóda efektívnej úrokovej miery je spôsob výpočtu amortizácie pri použití efektívnej úrokovej miery finančného aktíva alebo finančného záväzku, ktorou sa vyjadrujú budúce peňažné toky na súčasnú účtovnú hodnotu finančného aktíva alebo finančného záväzku až do doby splatnosti alebo do najbližšieho dňa ocenenia. Spôsob výpočtu zohľadňuje aj všetky dohodnuté poplatky.

(6) Technické rezervy podľa osobitného predpisu14) sa tvoria v takej výške, aby táto výška bola v každom okamihu dostatočná do tej miery, aby bola účtovná jednotka schopná splniť svoje záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv alebo z vykonávania verejného zdravotného poistenia. Rozdiely pri oceňovaní technických rezerv sa účtujú na príslušnom účte technickej rezervy so súvzťažným zápisom na príslušný účet tvorby alebo použitia tejto rezervy.

(7) V účtovnej jednotke, ktorá je veriteľom, sa účtujú zmluvne dohodnuté úroky vrátane úrokov z omeškania v bežnom účtovnom období v prospech výnosov, čím sa zvýši pohľadávka voči dlžníkovi. Rovnako sa postupuje, ak uplatnenie úrokov z omeškania nie je zmluvne dohodnuté, ale účtovná jednotka ho písomne uplatnila.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá je dlžníkom sa účtujú zmluvne dohodnuté úroky vrátane úrokov z omeškania v bežnom účtovnom období na ťarchu nákladov, čím sa zvýši záväzok voči veriteľovi. Rovnako sa postupuje, ak uplatnenie úrokov z omeškania nie je zmluvne dohodnuté, ale účtovná jednotka ho písomne uplatnila.

§ 19

Účtovné metódy určujúce spôsoby oceňovania hmotného majetku a nehmotného majetku

(1) Súčasťou obstarávacej ceny hmotného majetku sú všetky náklady potrebné na obstaranie a uvedenie majetku do používania. Ocenenie nového osobného motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie podľa osobitného predpisu14a).

(2) Ocenenie hmotného majetku sa zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena hmotného majetku alebo nehmotného majetku podľa osobitného predpisu6). O sumu technického zhodnotenia, ktoré pri jednotlivom majetku neprevýši sumu určenú osobitným predpisom6) sa nezvýši obstarávacia cena tohto majetku a účtuje sa do nákladov na účet Ostatné náklady účtovej skupiny 55.

(3) Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.

(4) Súčasťou obstarávacej ceny nehmotného majetku sú clá a ďalšie výdavky priamo vynaložené v súvislosti s prípravou majetku pre jeho plánované využitie.

(5) Ocenenie jednotlivého nehmotného majetku sa zvyšuje o technické zhodnotenie, ak výdavky na nehmotný majetok v súhrne za účtovné obdobie prevýšia sumu ustanovenú osobitným prepisom6) a technické zhodnotenie je v tomto období uvedené do používania.

(6) O výdavky vynaložené na nehmotný majetok, ktoré účtovná jednotka v predchádzajúcich účtovných obdobiach zahrnula do nákladov sa nezvyšuje vstupná cena6) nehmotného majetku v ďalších účtovných obdobiach.

(7) Nehnuteľnosti, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv sa oceňujú v súlade s osobitným predpisom15). Zmeny reálnych hodnôt nehnuteľností sa účtujú na ťarchu alebo v prospech účtu Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov účtovej skupiny 40 so súvzťažným zápisom na príslušnom účte finančného umiestnenia. Ak bolo účtovnej jednotke ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka známe, že sa predaj nehnuteľnosti uskutoční do troch mesiacov, zníži sa jej hodnota o odhadnuté výdavky s tým spojené.

§ 20

Účtovné metódy určujúce spôsoby oceňovania cenných papierov

(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Jej súčasťou sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke pri prvotnom účtovaní známe, napríklad poplatky a provízie sprostrekovateľom investičných služieb, poradcom, tuzemským burzám alebo zahraničným burzám.

(2) Pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papieroch určených na predaj, ak ide o dlhopisy s kupónmi sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja, alebo do dňa ich splatnosti, postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy. Odo dňa dohodnutia nákupu cenných papierov určených na obchodovanie alebo cenných papierov určených na predaj, ak je nákup dohodnutý v rámci spotovej operácie, do dňa dohodnutia ich predaja alebo do dňa ich splatnosti sa oceňujú tieto cenné papiere reálnou hodnotou. Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie postupne zvyšuje o dosahované výnosy iné ako úrokové výnosy z kupónov, ktorými sú prémie alebo diskont. Takto ocenené dlhové cenné papiere sa ocenia reálnou hodnotou ku dňu ocenenia. Zmeny reálnych hodnôt cenných papierov určených na obchodovanie sa účtujú na účte nákladov Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 56 alebo účte výnosov Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 66 súvzťažne s príslušnými účtami cenných papierov a zmeny reálnych hodnôt cenných papierov na predaj sa účtujú na účte účtovej skupiny 40 Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov súvzťažne s príslušnými účtami cenných papierov.

(3) Pri cenných papieroch držaných do splatnosti a cenných papieroch obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie je ocenenie cenných papierov odo dňa vyrovnania nákupu do dňa ich splatnosti alebo dňa vyrovnania predaja postupne zvyšované o dosahované výnosy iné ako úrokové výnosy z kupónov, ktorými sú prémie alebo diskont. Ak dôjde k predaju cenných papierov držaných do splatnosti alebo cenných papierov obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie, rozdiel medzi akumulovanou hodnotou týchto cenných papierov a ich predajnou cenou v deň vyrovnania predaja sa účtuje do výnosov alebo nákladov ako zisk alebo strata z predaja cenných papierov.

(4) Pri cenných papieroch vydaných účtovnou jednotkou sa obstarávacia cena odo dňa vyrovnania emisie do dňa splatnosti postupne zvyšuje o úrokové náklady na vydané cenné papiere.

(5) Vlastné dlhové cenné papiere sa oceňujú pri prvotnom účtovaní obstarávacou cenou, ktorej súčasťou sú náklady na obchody.

(6) Reálna hodnota cenného papiera sa určuje podľa § 27 zákona ako trhová cena vyhlásená najneskoršie ku dňu ocenenia, ak je nesporné, že za trhovú cenu je možno cenný papier predať; pri dlhovom cennom papieri je táto cena vrátane dosiahnutého úrokového výnosu. Ak nie je možné určiť reálnu hodnotu trhovou cenou, reálna hodnota sa zistí postupom podľa § 27 ods. 7 zákona.

(7) Reálna hodnota cenného papiera sa rovná

a) miere podielu účtovnej jednotky na vlastnom imaní obchodnej spoločnosti, ak ide o akcie,

b) miere podielu účtovnej jednotky na čistej hodnote majetku16) v podielovom fonde, ak ide o podielové listy,

c) súčasnej hodnote cenného papiera, ak ide o dlhopisy a zmenky; pri zmenkách sa súčasná hodnota určuje maximálne do výšky rozdielu medzi obstarávacou cenou zmenky upravenou o dosahované úrokové výnosy a opravnou položkou, ktorú by účtovná jednotka tvorila, ak by sa zmenka považovala za pohľadávku z úveru.

(8) Reálna hodnota cenných papierov sa rovná nule, ak bol

a) na majetok emitenta cenných papierov vyhlásený konkurz,

b) zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu emitenta cenných papierov pre nedostatok majetku,

c) zrušený konkurz z dôvodu, že majetok emitenta cenných papierov nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzného konania.

(9) Ak nie sú na účely určenia reálnej hodnoty k dispozícii údaje o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti alebo čistej hodnote majetku podielového fondu, možno na účely výpočtu reálnej hodnoty použiť posledné dostupné údaje z riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky, ak nie sú staršie ako dva roky. Pri účtovných jednotkách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa použijú údaje z overenej účtovnej závierky. Ak účtovná jednotka nemá k dispozícii žiadne údaje, reálna hodnota sa rovná nule.

(10) Podielové cenné papiere a vklady s rozhodujúcim vplyvom a podielové cenné papiere a vklady s podstatným vplyvom sa oceňujú obstarávacími cenami alebo metódou vlastného imania.

(11) Pri ocenení metódou vlastného imania sa podielové cenné papiere a vklady podľa odseku 10 pri obstaraní oceňujú obstarávacou cenou. Goodwill zahrnutý v obstarávacej cene sa prevedie na príslušný účet nehmotného majetku účtovej skupiny 20. Pre ocenenie metódou vlastného imania sa použijú údaje z účtovnej závierky dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky. Ocenenie podielových cenných papierov a vkladov podľa odseku 10 sa

a) zníži o prijaté dividendy v sume nezníženej o daň z príjmov, alebo o ďalšie prijaté príspevky z rozdelenia,

b) zvýši o podiel na zisku alebo zníži o podiel na strate dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky; účtuje sa súvzťažne s účtom Prírastky hodnoty finančného umiestnenia skupiny 66 alebo účtom Úbytky hodnoty finančného umiestnenia skupiny 56.

(12) Pri ocenení metódou vlastného imania podľa odseku 11 sa prijaté dividendy, alebo ďalšie prijaté príspevky z rozdelenia účtujú v prospech výnosov na účet Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovnej skupiny 66 so súvzťažným zápisom na účte účtovej skupiny 23, alebo účte Príjmy budúcich období účtovej skupiny 39; súčasne sa zníži ocenenie podielových cenných papierov a vkladov podľa odseku 10 o hodnotu zodpovedajúcu prijatým dividendám, alebo iných prijatých príspevkov z rozdelenia, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 66. Ocenenie podielového cenného papiera a vkladu sa znižuje alebo zvyšuje o podiely na zmenách na vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, ktoré neboli zahrnuté do výkazu ziskov a strát dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku zmien vzniknutých z kurzových rozdielov účtovaných v súvahe. Rozdiely z takéhoto ocenenia podielových cenných papierov a vkladov podľa odseku 10 sa účtujú do nákladov alebo výnosov na účtoch Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 66 alebo na účtoch Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 56. Suma, o ktorú zisk z ocenenia podielových cenných papierov a vkladov v ekvivalencii zahrnutý účtovnou jednotkou do výkazu ziskov a strát na účtoch Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 66 prevyšuje prijaté dividendy, alebo ďalšie prijaté príspevky z rozdelenia sa pri rozdelení zisku prevedie do rezervného fondu. Ocenenie podielového cenného papiera a vkladu podľa odseku 10 sa rovná nule, ak podiel účtovnej jednotky na stratách dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky sa rovná oceneniu podielového cenného papiera a vkladu podľa odseku 10 v účtovníctve účtovnej jednotky alebo ho prevyšuje.

(13) Ocenenie podielového cenného papiera a vkladu podľa odseku 10 sa rovná nule, ak

a) účtovná jednotka je v reštrukturalizačnom konaní,

b) na majetok účtovnej jednotky bol vyhlásený konkurz,

c) bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu účtovnej jednotky pre nedostatok majetku,

d) bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok účtovnej jednotky nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzného konania.

(14) Na ocenenie podielových cenných papierov a vkladov podľa odseku 10 ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky sa použijú údaje o vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky toho istého dňa ako je deň, ku ktorému sa podielové cenné papiere a vklady oceňujú. Ak dcérska účtovná jednotka alebo pridružená účtovná jednotka nezostavuje účtovnú závierku k rovnakému dňu ako účtovná jednotka, možno použiť údaje o vlastnom imaní dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu ocenenia najviac tri mesiace.

§ 20b

Účtovanie pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení

(1) Pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení účtovných jednotiek sa v účtovníctve zanikajúcej účtovnej jednotky ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu zaúčtujú rozdiely medzi zisteným ocenením majetku a záväzkov v účtovníctve a ocenením podľa § 27 ods.1 písm. c) zákona, a to na príslušné účty majetku a záväzkov, s prípadným použitím účtu Goodwill so súvzťažným zápisom na účte Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení účtovej skupiny 40. Ocenením majetku a záväzkov v účtovníctve sa na účely zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia účtovnej jednotky rozumie ocenenie majetku a záväzkov po zohľadnení odpisov a opravných položiek. Pri cenných papieroch a derivátoch sa postupuje podľa § 15 a 20.

(2) Zostatok účtu Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení účtovej skupiny 40 sa vykazuje v otváracích súvahách účtovných jednotiek vzniknutých splynutím, rozdelením alebo zlúčením v účtovníctve právneho nástupcu na účtoch účtovej skupiny 40 Základné imanie a kapitálové fondy, účtovej skupiny 41 Fondy zo zisku alebo účtovej skupiny 43 Výsledok hospodárenia minulých rokov, a to v súlade so zmluvou o splynutí, zmluvou o rozdelení alebo zmluvou o zlúčení.

(3) Pri splynutí účtovných jednotiek sú v otváracej súvahe účtovnej jednotky, ktorá je právnym nástupcom, vysporiadané ich vzájomné pohľadávky a záväzky. Pri zlúčení účtovných jednotiek sú v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je právnym nástupcom, vysporiadané ich vzájomné pohľadávky a záväzky. O prípadné rozdiely vzniknuté vysporiadaním vzájomných pohľadávok a záväzkov pri splynutí sa upraví účet účtovej skupiny 43 Nerozdelený zisk minulých rokov alebo účet Neuhradená strata minulých rokov v otváracej súvahe. Pri zlúčení sa tieto rozdiely účtujú na príslušný účet nákladov alebo výnosov v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je právnym nástupcom.

§ 21

Odpisovanie majetku

(1) Trvalé zníženie hodnoty hmotného majetku alebo nehmotného majetku sa vyjadruje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov, ak nejde o škodu. Hmotný majetok a nehmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu, v ktorom sa uvádza aj spôsob zaokrúhľovania odpisov.

(2) Odpisy majetku sa účtujú v prospech účtu oprávok a na ťarchu príslušných účtov odpisov v účtovej triede 5, a to do výšky, v ktorej je majetok ocenený v účtovníctve.

(3) Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k hmotnému majetku a nehmotnému majetku.

(4) Sadzby účtovných odpisov sa určujú podľa potrieb účtovnej jednotky, napríklad z hľadiska času, doby použiteľnosti alebo vo vzťahu k výkonom. Ostatný hmotný majetok a ostatný nehmotný majetok možno odpisovať aj jednorazovo.

(5) Účtovné odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.

(6) Mimoriadny odpis sa vykoná, ak dôjde k trvalému zníženiu ocenenia majetku; v takom prípade sa upraví aj odpisový plán.

(7) Vyradenie hmotného majetku sa vykoná najmä z dôvodu jeho predaja, likvidácie, bezodplatného prevodu alebo v dôsledku škody. Zostatková cena vyraďovaného majetku, ktorý nie je úplne odpísaný a ostatné náklady spojené s vyradením majetku, sa účtujú podľa charakteru vyradenia na ťarchu účtu Ostatných nákladov účtovej skupiny 55.

(8) Pri čiastočnej likvidácii jednotlivej zložky hmotného majetku trvalým vyradením vecí, bez toho, aby sa majetok znehodnotil alebo stratil spôsobilosť užívania, sa ocenenie majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej veci, ktorá by bola súčasťou ocenenia majetku a po vyradení má povahu samostatnej hnuteľnej veci, pričom sa miera odpísania vyradenej veci zhoduje s mierou odpísania pôvodného majetku.

(9) Ak účtovná jednotka odstúpi od zmluvy na dodanie prác alebo z akýchkoľvek iných dôvodov nedôjde k dokončeniu prác spojených s obstarávaním hmotného majetku, výdavky účtované na príslušnom účte obstarania hmotného majetku sa jednorazovo odpíšu na príslušný účet v účtovej skupiny 55.

(10) Technické zhodnotenie vykonané na prenajatom majetku a odpisované nájomcom sa odpíše v priebehu nájmu. Zostatková cena technického zhodnotenia pri predčasnom skončení nájmu sa účtuje v účtovníctve nájomcu do nákladov na ťarchu účtu Ostatných nákladov účtovej skupiny 55. Ak sa nájomca s prenajímateľom dohodnú o odplatnom prevode technického zhodnotenia, účtuje sa o takomto prevode v účtovníctve nájomcu ako o predaji hmotného majetku. Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu sa účtujú v účtovníctve nájomcu na ťarchu účtu Ostatných nákladov účtovej skupiny 55.

(11) V účtovnej jednotke sa zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti so záporným goodwillom znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie ako je už zaúčtovaná výška goodwillu, príslušná časť goodwillu sa odpíše hneď pri kúpe, vklade podniku alebo jeho časti, zlúčení, splynutí alebo rozdelení. Ak budúce zníženie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie ako je už zaúčtovaná výška záporného goodwillu, príslušná časť záporného goodwillu sa odpíše hneď pri kúpe, vklade podniku alebo jeho časti, zlúčení, splynutí alebo rozdelení. Odpisy goodwillu sa účtujú na ťarchu účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55, odpisy záporného goodwillu v prospech tohto účtu.

(12) V účtovnej jednotke sa v súvislosti s odpisovaním nehmotného majetku, ktorým je poistný kmeň obstaraný kúpou alebo prevodom,16a) zisťuje v akej výške sa v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky alebo znížia ekonomické úžitky, napríklad veková štruktúra poistného kmeňa, počet poistených, pri ktorých zaniklo poistenie a počet poistených, pri ktorých došlo k prepoisteniu. Na základe týchto zistení sa upraví odpisový plán.

§ 22

Finančný prenájom

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

a) finančným prenájmom obstaranie majetku s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu majetku,

b) dohodnutými budúcimi platbami platby počas dohodnutej doby finančného prenájmu, ktoré má nájomca uhradiť, alebo môžu byť od neho požadované, okrem platieb za služby alebo dane počas dohodnutého obdobia finančného prenájmu, ktoré majú byť uhradené prenajímateľom a nájomcovi refundované a platieb neurčených pevnou sumou v závislosti na rozsahu použitia; ak má nájomca na konci dohodnutej doby finančného prenájmu možnosť kúpiť majetok od prenajímateľa za kúpnu cenu, ktorá nie je vyššia, ako by bola zostatková cena prenajatého hmotného majetku, ktorú by mal majetok pri rovnomernom odpisovaní a na začiatku dohodnutej doby finančného prenájmu možno očakávať, že nájomca ju využije, dohodnuté budúce platby zahŕňajú aj platby požadované za túto možnosť,

c) istinou u prenajímateľa celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné výnosy; pričom nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery alebo metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery,

d) istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými finančnými výnosmi.

(2) Pri finančnom prenájme sa u nájomcu postupuje takto:

a) majetok používaný na základe finančného prenájmu sa účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu so súvzťažným zápisom v prospech účtu účtovej skupiny 48 Záväzky z prenájmu,

b) dohodnuté platby uhradené prenajímateľovi sa rozdeľujú na časť, o ktorú sa znižuje záväzok a na časť tvorenú nákladmi na prenájom, ktorá sa účtuje do úrokových nákladov účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55 a to tak, aby počas dohodnutej doby finančného prenájmu bola zabezpečená konštantná úroková miera pri zostatku záväzku za každé obdobie,

c) prenajatý majetok sa u nájomcu odpisuje obdobne ako vlastný majetok, a to v prospech účtu Oprávky k odpisovanému hmotnému hnuteľnému majetku účtovej skupiny 21 a na ťarchu účtu Správna réžia účtových skupín 51; ak nájomca nemá dostatočnú istotu, že na konci dohodnutej doby finančného prenájmu získa vlastnícke právo k tomuto majetku, majetok sa odpisuje počas doby použiteľnosti, alebo počas určenej doby dohodnutej s prenajímateľom podľa toho, ktorá doba je kratšia.

(3) Odovzdanie majetku, ktorý bol predmetom finančného prenájmu z dôvodu predčasného ukončenia zmluvy sa u nájomcu účtuje v prospech účtu Oprávky k odpisovanému hmotnému hnuteľnému majetku účtovej skupiny 21 a na ťarchu príslušného analytického účtu k účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55 vo výške zostatkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku. Vyradenie majetku sa účtuje na ťarchu účtu Oprávky k odpisovanému hmotnému hnuteľnému majetku účtovej skupiny 21 - Hmotný hnuteľný majetok so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku. Zánik záväzku sa u nájomcu účtuje na ťarchu príslušného účtu dlhodobého záväzku so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu Ostatné výnosy účtovej skupiny 65.

Osobitné ustanovenia k postupom účtovania

§ 23

Účtovná jednotka účtuje v rámci týchto účtových tried:

a) Účtová trieda 1 - Finančné umiestnenie,

b) Účtová trieda 2 - Nehmotný majetok, hmotný hnuteľný majetok a ostatný majetok,

c) Účtová trieda 3 - Pohľadávky, záväzky a prechodné účty,

d) Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky,

e) Účtová trieda 5 - Náklady,

f) Účtová trieda 6 - Výnosy,

g) Účtová trieda 7 - Závierkové účty a podsúvahové účty,

h) Účtová trieda 8 - Vnútroorganizačné účtovníctvo.

Účtová trieda 1 - Finančné umiestnenie

§ 24

(1) V účtovej triede 1 sa účtujú

a) pozemky a stavby (účtová skupina 10),

b) finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky (účtová skupina 11),

c) ostatné finančné umiestnenie (účtová skupina 12),

d) cenné papiere určené na obchodovanie (účtová skupina 15),

e) cenné papiere určené na predaj a ostatné podiely (účtová skupina 16).

(2) Na účtoch tejto účtovej triedy sa účtuje majetok účtovnej jednotky, obstaraný vo forme finančného umiestnenia prostriedkov technických rezerv, ktorým ručí za svoje záväzky (riziká) z finančnej činnosti. Ďalej sa na účtoch tejto účtovej triedy účtuje majetok obstaraný z vlastných zdrojov účtovnej jednotky. Majetok účtovnej jednotky sa účtuje na analytických účtoch podľa zdrojov obstarania.

§ 25

10 - Pozemky a stavby

(1) Na účtoch účtovej skupiny 10 sa účtujú

a) pozemky a stavby (nehnuteľnosti)17), ktoré má účtovná jednotka vo vlastníctve alebo v podielovom spoluvlastníctve; pozemky a stavby sa účtujú na samostatných analytických účtoch ako

1. prevádzkové, ktoré účtovná jednotka využíva priamo na finančnú činnosť alebo vyplývajú z plnenia úloh, ktoré s týmito činnosťami bezprostredne súvisia, napríklad budova účtovnej jednotky a pozemok, na ktorom stojí; tieto nehnuteľnosti sa uvádzajú samostatnou položkou v súvahe,

2. neprevádzkové, ktoré účtovná jednotka využíva na podnikanie okrem finančnej činnosti, napríklad prenajímané stavby a pozemky,

b) oprávky k stavbám, ktoré vyjadrujú mieru opotrebovania týchto aktív podľa odpisového plánu účtovnej jednotky.

(2) Ako pozemky sa účtujú aj porasty a nevyhnutný priestor pod povrchom a nad povrchom napríklad otvárka a skrývka, ktoré sa neodpisujú, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(3) Pri vyradení majetku z finančného umiestnenia účtovej skupiny 10 sa zostatková cena a ostatné náklady spojené s vyradením účtujú na ťarchu účtu Náklady na realizáciu finančného umiestnenia účtovej skupiny 55.

§ 26

11 - Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky

Na účtoch účtovej skupiny 11 sa účtujú

a) podielové cenné papiere a vklady s rozhodujúcim vplyvom, podielové cenné papiere a vklady s podstatným vplyvom a nie sú primárne určené na obchodovanie,

b) dlhopisy, ktoré boli vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom alebo dlhopisy, ktoré boli vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom a nie sú primárne určené na obchodovanie,

c) ostatné dlhodobé pohľadávky najmä voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv,

d) opravné položky.

§ 27

12 - Ostatné finančné umiestnenie

Na účtoch účtovej skupiny 12 sa účtujú

a) dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie okrem cenných papierov, ktoré sa účtujú v účtovej skupine 11,

b) štátne dlhopisy a ostatné dlhopisy držané do splatnosti,

c) pokladničné poukážky držané do splatnosti,

d) zmenky držané do splatnosti,

e) podielové listy,

f) hypotekárne záložné listy,

g) vklady v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, alebo iné peniazmi oceniteľné hodnoty, ktoré účtovná jednotka umiestnila ako termínované vklady v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk,

h) iné finančné umiestnenie, ktorými sú položky, o ktorých sa neúčtuje na inom účte tejto účtovej skupiny alebo účtovej triedy, napríklad kultúrne pamiatky, ktoré účtovná jednotka obstarala z prostriedkov technických rezerv, a ktoré nie sú primárne určené na obchodovanie,

i) opravné položky.

§ 28

15 - Cenné papiere určené na obchodovanie

Na účtoch účtovej skupiny 15 sa účtujú cenné papiere držané na účely obchodovania a dosahovania zisku z cenových rozdielov. Cenné papiere, ktoré sa účtujú v tejto účtovej skupine sú štátne dlhopisy a ostatné dlhopisy, pokladničné poukážky, zmenky, akcie a podielové listy.

§ 29

16 - Cenné papiere určené na predaj a ostatné podiely

Na účtoch účtovej skupiny 16 sa účtujú nakúpené cenné papiere nezaradené do cenných papierov určených na obchodovanie a cenných papierov držaných do splatnosti ani cenných papierov obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie; cenné papiere, ktoré sa účtujú v tejto účtovej skupine sú štátne dlhopisy a ostatné dlhopisy, pokladničné poukážky, zmenky, akcie, podielové listy a ostatné podiely.

Účtová trieda 2 - Nehmotný majetok, hmotný hnuteľný majetok a ostatný majetok

§ 30

V účtovej triede 2 sa účtuje majetok účtovnej jednotky, ktorý nie je súčasťou finančného umiestnenia prostriedkov technických rezerv v účtovej triede 1 a zahrňuje

a) nehmotný majetok (účtová skupina 20),

b) hmotný hnuteľný majetok (účtová skupina 21),

c) obstaranie majetku (účtová skupina 22),

d) pokladničné hodnoty a bankové účty (účtová skupina 23),

e) ostatný majetok (účtová skupina 26).

§ 31

20 - Nehmotný majetok

Na účtoch účtovej skupiny 20 sa účtujú

a) goodwill,

b) softvér obstaraný samostatne, ktorý nie je súčasťou dodávky hardvéru, jeho ocenenia alebo vytvorený vlastnou činnosťou účtovnej jednotky, na účely opakovaného predaja alebo obchodovania s ním, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru,

c) poistný kmeň obstaraný kúpou alebo prevodom,16a)

d) ostatný nehmotný majetok, ktorým sú výsledky výskumnej činnosti a vývojovej činnosti ako aj nehmotný majetok, ktorý nie je možné účtovať na iný účet tejto účtovej skupiny; účtujú sa tu aj priemyselné práva a podobné práva, najmä práva k vynálezom, priemyselným vzorom, zlepšovacím návrhom, ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobkov a úžitkovému vzoru,

e) oprávky,

f) opravné položky.

§ 32

21 - Hmotný hnuteľný majetok

(1) Na účtoch účtovej skupiny 21 sa účtuje

a) hmotný hnuteľný majetok odpisovaný,

b) hmotný hnuteľný majetok neodpisovaný,

c) oprávky k hmotnému hnuteľnému majetku,

d) opravné položky.

(2) Zostatková cena majetku z účtov účtovej skupiny 10 z vlastných zdrojov účtovnej jednotky a účtov skupín 20 a 21, ktorý nie je úplne odpísaný, sa účtuje v prípade predaja, darovania, likvidácie, škody alebo manka na ťarchu účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55.

(3) Na účte Hmotný hnuteľný majetok neodpisovaný sa účtujú aj umelecké diela a predmety kultúrnej hodnoty17a), ktorých obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom5) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok; ak má účtovná jednotka vnútorný predpis o hmotnom hnuteľnom majetku účtovanom priamo do spotreby, účtujú sa tieto umelecké diela s výnimkou predmetov kultúrnej hodnoty17a) priamo do spotreby na účet Ostatné náklady účtovej skupiny 55.

(4) Prebytok neodpisovaného dlhodobého majetku sa účtuje na ťarchu účtu Hmotný hnuteľný majetok neodpisovaný účtovej skupiny 21 a v prospech účtu Ostatné výnosy účtovej skupiny 65.

§ 33

22 - Obstaranie majetku

(1) Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtujú

a) náklady na obstaranie nehmotného majetku alebo hmotného majetku na účte Obstaranie nehmotného majetku a hmotného majetku do doby ich zaradenia do používania účtovaného v účtových triedach 1 a 2,

b) poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku a hmotného majetku, ktorými sú sumy poskytnuté tretím osobám pri tomto spôsobe obstarania majetku, samostatne v analytickej evidencii sa vedú preddavky na pozemky a stavby,

c) opravné položky.

(2) V prípade zrušenia prác spojených s obstarávaním majetku sa výdavky účtované na príslušnom účte účtovej skupiny 22 jednorazovo odpíšu na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 55.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 22 sa ďalej účtuje hmotný majetok a nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne, a to súvzťažne v prospech účtu Výnosy budúcich období účtovej skupiny 39, a tieto sa rozpúšťajú vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov k tomuto majetku rovnako ako majetok uvedený v § 44 ods. 5 písm. a). Hmotný majetok a nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 22 a súvzťažne v prospech účtu Ostatné kapitálové fondy účtovej skupiny 40.

§ 34

23 - Pokladničné hodnoty a bankové účty

(1) Na účtoch účtovej skupiny 23 sa účtuje

a) pokladnica, ktorá sa člení v analytickej evidencii na menu euro a na cudzie meny,

b) iné pokladničné hodnoty napríklad ceniny, šeky, alebo ďalšie pokladničné hodnoty,

c) peniaze na ceste,

d) bežné účty.

(2) Ako ceniny sa účtujú najmä poštové známky, kolky, úverové a platobné karty, stravné lístky iných subjektov prevádzkujúcich stravovacie zariadenia. Ceniny, ktoré tvoria prísne zúčtovateľné tlačivá, napríklad stravné lístky na závodné stravovanie vo vlastnej závodnej jedálni, sa účtujú na podsúvahovom účte Iné hodnoty v evidencii účtovej skupiny 72.

(3) Vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami alebo výdavkami peňazí z účtu Pokladnica a účtu Bežné účty alebo účtom Vklady v bankách účtovej skupiny 12 alebo časového nesúladu vo vzťahu k úverovým účtom Krátkodobé úvery účtovej skupiny 36 a účtovou skupinou 47 a medzi bankovými účtami navzájom sa účtuje na účet Peniaze na ceste.

§ 35

26 - Ostatný majetok

Na účtoch účtovej skupiny 26 sa účtujú

a) na samostatných analytických účtoch obstaranie a evidencia zásob na sklade; ak má účtovná jednotka vnútorný predpis o druhoch zásob účtovaných priamo do spotreby, účtujú sa tieto zásoby priamo do spotreby na účet Ostatné náklady účtovej skupiny 55 bez ich účtovania na sklad,

b) hodnoty, ktoré nie je možné zaúčtovať na iný účet v účtovej triede 2; ide napríklad o prostriedky účtovnej jednotky zložené na účet u príslušného úradu spravidla v zahraničí, ktorými sú šekové poštové účty,

c) opravné položky.

Účtová trieda 3 - Pohľadávky, záväzky a prechodné účty

§ 36

(1) V účtovej triede 3 sa účtujú

a) pohľadávky z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia a zaistenia, záväzky z verejného zdravotného poistenia a záväzky z individuálneho zdravotného poistenia a zaistenia (účtové skupiny 30 a 33),

b) pohľadávky voči spoločníkom a účastníkom združenia a záväzky voči spoločníkom a účastníkom združenia (účtové skupiny 31 a 34),

c) ostatné pohľadávky a ostatné záväzky (účtové skupiny 32 a 36),

d) pohľadávky a záväzky voči zamestnancom a inštitúciám (účtová skupina 35),

e) dane a dotácie (účtová skupina 37),

f) prechodné účty aktív a pasív (účtová skupina 39).

(2) V samostatnej analytickej evidencii sa vedú pohľadávky a záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv, tieto údaje sa uvádzajú v účtovnej závierke v poznámkach.

(3) Pohľadávky, ktorých výška sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu, sa účtujú na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisia, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre odberateľa. Tieto pohľadávky sa vedú na samostatnom analytickom účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad, ak sa do dňa zostavenia účtovnej závierky získala informácia o výške tržby z predaja majetku, ktorý účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

§ 37

30 - Pohľadávky z poistenia a zaistenia

(1) Na účtoch účtovej skupiny 30 sa účtujú

a) predpísané poistné v hrubej výške, ktoré zahŕňa všetky sumy poistného splatného podľa poistných zmlúv počas účtovného obdobia, nezávisle od skutočnosti, či sa tieto sumy vzťahujú celé alebo len sčasti k budúcim účtovným obdobiam (nezaslúžené poistné), ide najmä o

1. všetky sumy poistného, ktoré dosiaľ neboli predpísané, pretože sa výpočet poistného môže vykonať až na konci kalendárneho roka,

2. podiel účtovnej jednotky na celkovom poistnom v prípade spolupoistenia,

3. zaistné splatné zo zaistenia dohodnutého poisťovateľom s jedným alebo viacerými zaisťovateľmi, vrátane prírastkov portfólia, ktorými je súbor dlhodobých poistných zmlúv účtovnej jednotky, poistný kmeň, po odpočítaní úbytkov portfólia v prospech jedného alebo viacerých zaisťovateľov a po odpočítaní storien,

b) pohľadávky pri operáciách zaistenia; ide o položky, na ktorých sa zmluvné strany dohodli v zaisťovacej zmluve pri operáciách zaistenia a ktoré sa vyúčtovávajú medzi poisťovateľom a zaisťovateľom; spravidla pôjde o podiel zaisťovateľa na poistnom a poistných plneniach a províziu pre poisťovateľa na účte Pohľadávky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 30,

c) pohľadávky voči sprostredkovateľom pri poskytovaní individuálneho zdravotného poistenia,

d) ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia,

e) opravné položky,

f) pohľadávky z verejného zdravotného poistenia; v účtovnej jednotke sa na tomto účte účtujú pohľadávky z titulu verejného zdravotného poistenia voči poisteným podľa osobitného predpisu10),

g) pohľadávky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“); v účtovnej jednotke sa na tomto účte účtujú pohľadávky voči úradu18) z titulu nároku na poistné verejného zdravotného poistenia a nároku na úrok z omeškania podľa osobitného predpisu10),

h) pohľadávky voči inej zdravotnej poisťovni; v účtovnej jednotke sa na tomto účte účtujú pohľadávky voči inej zdravotnej poisťovni najmä z titulu prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu10) a nároku na odplatu za prevod poistného kmeňa,16a)

i) pohľadávky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti; na tomto účte sa účtujú aj poskytnuté preddavky z verejného zdravotného poistenia,

j) pohľadávky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky.

(2) V prípade spolupoistenia podľa príslušnej poistnej zmluvy sa účtuje u každého z poisťovateľov len jeho podiel pohľadávok v účtovej skupine 30 a záväzkov v účtovej skupine 33 a nákladov a výnosov na príslušných účtoch technických účtov.

(3) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre pohľadávky z verejného zdravotného poistenia vo výške poistného je posledný deň kalendárneho mesiaca, za ktorý bolo príslušnej zdravotnej poisťovni vykázané poistné podľa osobitného predpisu19). Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30 vo výške predpísaného poistného v hrubej výške je deň uzavretia poistnej zmluvy20), zmluvy o spolupoistení alebo zaisťovacej zmluvy alebo deň, ktorý je určený týmito zmluvami. Pohľadávky sa účtujú ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu na ťarchu príslušného účtu pohľadávok bez ohľadu na to, či poistné bolo alebo nebolo zaplatené, ak nejde o zákonné poistenia podľa osobitného predpisu21). Súvzťažne sa účtuje v prospech príslušných účtov v účtovej triede 6, najmä účtov Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 60. Pri zániku poistenia podľa osobitného predpisu22) sa vykoná storno pohľadávky predpísaného poistného v hrubej výške a s tým súvisiacich účtovných zápisov vo výške, na ktorú účtovnej jednotke nevznikol nárok z dôvodu ukončenej poistnej zmluvy. Ak je účtovná jednotka podľa osobitného predpisu23) povinná vrátiť poistníkovi alebo platiteľovi poistného23) zostávajúcu časť poistného, účtuje sa táto suma v deň, keď ju zistila, ako záväzok účtovnej jednotky na účte Záväzky z poistenia voči poisteným účtovej skupiny 33 alebo účte Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 33.

(4) Na účte Pohľadávky voči úradu sa účtujú pohľadávky podľa odseku 1 písm. g) a pohľadávky za starostlivosť poskytnutú poistencom Európskej únie na území Slovenskej republiky, pričom pri akceptovaní námietky sa zníženie pohľadávky účtuje súvzťažne ako zníženie príslušných výnosov.

§ 38

31 - Pohľadávky voči spoločníkom a účastníkom združenia

Na účtoch účtovej skupiny 31 sa účtujú

a) pohľadávky voči upisovateľom základného imania účtovnej jednotky podľa osobitného predpisu24),

b) pohľadávky voči spoločníkom,

c) pohľadávky pri združovaní podľa osobitného predpisu25); zostatok tohto účtu sa odsúhlasuje účastníkmi združenia.

§ 39

32 - Ostatné pohľadávky

(1) Na účtoch účtovej skupiny 32 sa účtujú

a) pohľadávky účtovnej jednotky vyplývajúce z obchodných záväzkových vzťahov najmä podľa Obchodného zákonníka; na týchto účtoch sa neúčtujú pohľadávky z poistenia a zaistenia,

b) dlhodobé a krátkodobé cudzie zmenky a cudzie zmenky na vlastný rad,

c) pohľadávky, ktoré boli prevedené na eskont z príslušného účtu pohľadávok a na základe ich eskontu bol účtovnej jednotke poskytnutý eskontný úver; ak príde pri eskontovanej pohľadávke k jej úhrade dlžníkom, účtuje sa táto skutočnosť v prospech účtu Eskontované pohľadávky účtovej skupiny 32 a na ťarchu účtu Eskontné úvery účtovej skupiny 36; rozdiel medzi výškou eskontovanej pohľadávky a výškou poskytnutého úveru sa účtuje na účte Ostatné náklady účtovej skupiny 55,

d) pohľadávky z dôvodu prevádzkových preddavkov, pričom na analytických účtoch sa vedú poskytnuté dlhodobé preddavky,

e) pohľadávky z dlhopisov vydaných účtovnou jednotkou, ktoré účtuje účtovná jednotka ako emitent dlhopisov, a to so súvzťažným zápisom na príslušný účet Dlhopisy vydané účtovnou jednotkou účtovej skupiny 36, alebo účet Dlhopisy vydané účtovnou jednotkou účtovej skupiny 48; analytická evidencia sa vedie podľa jednotlivých emisií,

f) iné pohľadávky, o ktorých sa neúčtuje na inom účte tejto účtovej skupiny,

g) opravné položky.

§ 40

33 - Záväzky z poistenia a zaistenia

(1) Na účtoch účtovej skupiny 33 sa účtujú

a) záväzky z poistenia voči poisteným,

b) záväzky voči sprostredkovateľom pri poskytovaní individuálneho zdravotného poistenia,

c) záväzky pri operáciách zaistenia,

d) záväzky voči úradu18),
e) záväzky voči inej zdravotnej poisťovni,

f) záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,

g) záväzky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky.

(2) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre záväzky z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia a zaistenia účtovej skupiny 33 je deň doručenia faktúry od poskytovateľa z ohláseného poskytnutia zdravotnej starostlivosti alebo ohlásenej poistnej udalosti, o ktorom sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky v súlade s osobitnými predpismi. Tieto záväzky sa účtujú ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu bez ohľadu na to, či úhrada za zdravotnú starostlivosť alebo poistné plnenie boli už vyplatené alebo nie na účte Záväzky z poistenia voči poisteným účtovej skupiny 33. Sumy plnenia záväzku pri verejnom zdravotnom poistení sa účtujú upravené na základe posúdenia revízneho lekára, ak tak ustanovuje vnútorný predpis účtovnej jednotky.

(3) Na účte Záväzky voči úradu sa účtujú aj záväzky účtovnej jednotky z titulu prijatých preddavkov od úradu za starostlivosť poskytnutú poistencom Európskej únie na území Slovenskej republiky.

(4) Na účte Záväzky voči inej zdravotnej poisťovni sa účtujú záväzky účtovnej jednotky voči inej zdravotnej poisťovni najmä z titulu prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu,10) odplaty za prevod poistného kmeňa a odplaty za postúpenie pohľadávok z verejného zdravotného poistenia.

(5) Na účte Záväzky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky sa účtujú aj príspevky na správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému podľa osobitného predpisu26) a príspevky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu26a) súvzťažne na ťarchu účtu Ostatné technické náklady.

§ 41

34 - Záväzky voči spoločníkom a účastníkom združenia

Na účtoch účtovej skupiny 34 sa účtujú záväzky

a) účtovnej jednotky z upísaných podielových cenných papierov a vkladov dosiaľ nezaplatených; súvzťažnými účtami sú účty v účtovej skupine 11,

b) voči spoločníkom,

c) pri združovaní podľa osobitného predpisu25); zostatok tohto účtu sa odsúhlasuje účastníkmi združenia.

§ 42

35 - Zamestnanci a inštitúcie

Na účtoch účtovej skupiny 35 sa účtujú

a) záväzky, alebo pohľadávky účtovnej jednotky z pracovnoprávnych vzťahov vrátane poskytnutých preddavkov na mzdy,

b) ostatné záväzky voči zamestnancom, ktoré nie je možné účtovať na účtoch Záväzky voči zamestnancom zo závislej činnosti, napríklad nárok na náhradu cestovných výdavkov,

c) pohľadávky voči zamestnancom, ktorými sú napríklad preddavky k vyúčtovaniu, uplatnené náhrady škody ako aj schodok pri inventarizačnom rozdiele peňažných hotovostí a cenín voči hmotne zodpovednej osobe,

d) pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo vzťahov účtovnej jednotky k Sociálnej poisťovni, iným zdravotným poisťovniam, ostatné záväzky voči zamestnanom podľa osobitného predpisu27), ako aj záväzky voči zamestnancom vyplývajúce z kolektívnej zmluvy,

e) opravné položky.

§ 43

36 - Ostatné záväzky

Na účtoch účtovej skupiny 36 sa účtujú

a) záväzky účtovnej jednotky z obchodných záväzkových vzťahov28),

b) zmenky, ak zmenkový záväzok účtovnej jednotky je kratší ako jeden rok,

c) krátkodobé úvery poskytnuté účtovnej jednotke treťou osobou; analytické účty sa vedú podľa úverov poskytnutých od bánk alebo pobočiek zahraničných bánk,

d) úvery poskytnuté na základe eskontu pohľadávok; splnenie záväzku dlžníka voči účtovnej jednotke (veriteľovi) pri eskontovanej pohľadávke sa účtuje v prospech tohto účtu a rozdiel medzi výškou eskontného úveru a eskontovanou pohľadávkou sa účtuje na účet Ostatné náklady účtovej skupiny 55; analytické účty sa vedú podľa eskontných úverov poskytnutých bankami alebo pobočkami zahraničných bánk,

e) krátkodobé dlhopisy vydané účtovnou jednotkou so súvzťažným zápisom na účet Pohľadávky z vystavených dlhopisov účtovej skupiny 32,

f) krátkodobé pôžičky na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov z dôvodu nesplatenia pohľadávok z vystavených dlhopisov na účte Pohľadávky z vystavených dlhopisov účtovej skupiny 32; analytické účty sa vedú podľa konvertibilných mien,

g) prijaté prevádzkové preddavky,

h) iné záväzky, ktoré sa neúčtujú na iných syntetických účtoch účtovej skupiny 36,

i) krátkodobé rezervy; na účte Krátkodobé rezervy sa účtujú rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, napríklad za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, reklamácie, ak je neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky,

j) nevyfakturované dodávky; na účte Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky; ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad na základe účtovného dokladu sa získala informácia o výške záväzku, ako aj obstarávacia cena majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

§ 44

37 - Zúčtovanie daní a dotácií

(1) Na účtoch účtovej skupiny 37 sa účtujú

a) platené preddavky na daň z príjmov v priebehu roka a vyúčtovanie záväzku účtovnej jednotky za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania,

b) ostatné priame dane vrátane daní, ktorých platbu zabezpečuje účtovná jednotka ako platiteľ zrážkou vo vzťahu k tretej osobe,

c) nepriame dane a poplatky,

d) dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie,

e) odložené daňové pohľadávky a odložené daňové záväzky.

(2) Pri uzavieraní účtovných kníh sa na účte Daň z príjmov účtuje záväzok účtovnej jednotky ako platiteľa zo splatnej dane za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Splatná daň z príjmov účtovej skupiny 57.

(3) Na účte Ostatné priame dane sa účtuje daň z príjmov, ktorá sa odvádza daňovému úradu účtovnou jednotkou ako platiteľom dane z príjmov vybraná od daňovníka alebo zrazená daňovníkovi dane z príjmov, napríklad zamestnancom alebo akcionárom pri výplate dividend. Ďalej sa tu účtujú iné priame dane, napríklad daň z nehnuteľností alebo daň z motorových vozidiel. Analytické účty k tomuto účtu sa vedú podľa jednotlivých daní.

(4) Na účte Nepriame dane a poplatky sa účtuje najmä daň z pridanej hodnoty a poplatky. Daň z pridanej hodnoty sa účtuje podľa § 7. Analytické účty sa vedú samostatne pre jednotlivé dane účtované na tomto účte. Záväzok z nepriamych daní sa účtuje v prospech tohto účtu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Rôzni dlžníci účtovej skupiny 32, Iné pohľadávky účtovej skupiny 32 alebo na účet Pohľadávky voči zamestnancom účtovej skupiny 35 alebo na ťarchu príslušných účtov v účtovej triede 2 alebo 5, ak zdaniteľný obchod bol uskutočnený pre vlastnú potrebu účtovnej jednotky alebo pri bezodplatnom plnení v prospech tretej osoby ako aj pri vzniku škody. Na ťarchu účtu Nepriame dane a poplatky sa účtujú platby vrátane preddavkov na vyrovnanie záväzku z nepriamych daní. Ďalej sa na ťarchu tohto účtu účtuje nárok na vrátenie nepriamych daní za zdaňovacie obdobie a to so súvzťažným zápisom v prospech účtu Rôzni veritelia účtovej skupiny 36 alebo Iné záväzky účtovej skupiny 36 alebo účtov účtovej skupiny 48. Poplatky sa účtujú v prospech tohto účtu a na ťarchu účtu Dane a poplatky účtovej skupiny 56.

(5) V prospech účtu Dotácie zo štátneho rozpočtu a účtu Ostatné dotácie sa účtuje príjem dotácií zo štátneho rozpočtu alebo ostatných dotácií. Ako ostatné dotácie sa účtujú aj prijaté peňažné dary. Na ťarchu týchto účtov sa účtujú

a) dotácie na obstaranie hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu Výnosy budúcich období účtovej skupiny 39,

b) dotácie na úhradu nákladov so súvzťažným zápisom na účet Ostatné výnosy účtovej skupiny 65.

(6) Prijaté dotácie na obstaranie hmotného majetku podľa odseku 5 sa účtujú na účtoch výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z hmotného majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby uvedenia tohto majetku do používania. Ak zo zmluvy vyplýva povinnosť vrátiť časť dotácie, účtuje sa toto vrátenie na ťarchu účtu Výnosy budúcich období účtovej skupiny 39 alebo Ostatné výnosy účtovej skupiny 65 a v prospech účtu Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo Ostatné dotácie. Pri porušení finančnej disciplíny sa účtuje na ťarchu účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55 súvzťažne s účtom Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo Ostatné dotácie.

(7) Odložená daňová pohľadávka sa účtuje ku dňu zostavenia účtovnej závierky na ťarchu účtu Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok podľa daňovej sadzby platnej v nasledujúcom účtovnom období so súvzťažným zápisom v prospech účtu Odložená daň z príjmov účtovej skupiny 57. Odložený daňový záväzok sa účtuje ku dňu zostavenia účtovnej závierky v prospech účtu Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok podľa daňovej sadzby platnej v nasledujúcom účtovnom období so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Odložená daň z príjmov účtovej skupiny 57.

§ 45

39 - Prechodné účty aktív a pasív

(1) Na účtoch účtovej skupiny 39 sa účtujú

a) náklady budúcich období,

b) výdavky budúcich období,

c) výnosy budúcich období,

d) príjmy budúcich období,

e) vnútorné zúčtovanie,

(2) Na účte Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov budúcich účtovných období. Tieto náklady sa účtujú v prospech tohto účtu a na ťarchu príslušných účtov nákladov. Obstarávacie náklady14) na poistné zmluvy a nájomné vrátane zmlúv o kúpe prenajatej veci sa účtujú do nákladov počas doby, na ktorú bola uzavretá príslušná poistná zmluva. Analytické účty k syntetickému účtu Náklady budúcich období sa vedú oddelene pre nájomné a pre obstarávacie náklady na poistné zmluvy. Na účte Náklady budúcich období sa účtujú aj komplexné náklady budúcich období na samostatných analytických účtoch.

(3) Obstarávacie náklady na poistné zmluvy sa časovo rozlišujú za všetky príslušné poistné zmluvy alebo za jednotlivé poistné zmluvy ako

a) komplexné náklady budúcich období alebo

b) náklady budúcich období.

(4) Pri obstarávacích nákladoch podľa odseku 3 sa postupuje ako pri technickej rezerve na poistné budúcich období.

(5) Zostatok časovo nerozlíšených obstarávacích nákladov podľa odseku 3 na poistné zmluvy z účtu Náklady budúcich období sa uvedie v účtovnej závierke v poznámkach a následne sa obstarávacie náklady účtujú na ťarchu účtu Obstarávacie náklady na poistné zmluvy účtovej skupiny 51.

(6) Na účte Výdavky budúcich období sa účtujú náklady, ktoré síce súvisia s bežným účtovným obdobím, avšak výdavok nebol dosiaľ uskutočnený. Ako výdavky budúcich období je možné účtovať len sumy, pri ktorých je známe, že sa v budúcich účtovných obdobiach vynaložia v určitej výške na príslušný účel, napríklad nájomné platené pozadu. Zúčtovanie výdavkov budúcich období s príslušným účtom nákladov sa vykoná v období, s ktorým výdavky vecne súvisia.

(7) Na účte Výnosy budúcich období sa účtujú príjmy prijaté v bežnom období, ktoré vecne súvisia s výnosmi budúcich období, napríklad nájomné prijaté vopred, sumy paušálov na zaistenie servisných služieb prijaté vopred. Výnosy budúcich období sa účtujú na príslušný účet výnosov v období, s ktorým výnosy vecne súvisia.

(8) Na účte Príjmy budúcich období sa účtujú sumy neprijaté alebo neinkasované účtovnou jednotkou ku dňu uzavretia účtovných kníh, ktoré časovo a vecne súvisia s výnosmi bežného účtovného obdobia, a nie sú účtované priamo na účtoch pohľadávok voči právnickým osobám a fyzickým osobám. Sú to najmä výnosové provízie, pevné dosiaľ neprijaté úrokové výnosy. Na tomto účte sa účtuje súvzťažne s príslušnými účtami výnosov účtovej triedy 6.

(9) Na účte Vnútorné zúčtovanie sa účtuje o vzťahoch medzi jednotlivými vnútornými organizačnými jednotkami účtovnej jednotky. Tento účet pri uzavretí účtovných kníh nevykazuje zostatok.

Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

§ 46

V účtovej triede 4 sa účtuje

a) vlastné imanie, ktorými sú základné imanie, kapitálové fondy, fondy tvorené zo zisku, hospodárske výsledky minulých rokov, hospodársky výsledok v schvaľovaní (účtové skupiny 40 až 43),

b) účty technických rezerv a účty ostatných rezerv (účtové skupiny 44 a 45),

c) vklady pri pasívnom zaistení (účtová skupina 46),

d) dlhodobé úvery (účtová skupina 47),

e) dlhodobé záväzky (účtová skupina 48).

§ 47

40 - Základné imanie a kapitálové fondy

(1) Na účtoch účtovej skupiny 40 sa účtujú

a) základné imanie,

b) emisné ážio,

c) ostatné kapitálové fondy,

d) oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov,

e) oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení.

(2) Na účte Základné imanie sa účtuje základné imanie a jeho zmeny podľa osobitného predpisu28) zapísané do obchodného registra so súvzťažným zápisom na účet Pohľadávky z upísaného základného imania účtovej skupiny 31. Na samostatných analytických účtoch k uvedenému účtu sa účtuje základné imanie upísané a nesplatené a základné imanie splatené.

(3) Na účte Emisné ážio sa účtuje rozdiel medzi menovitou hodnotou a vyššou predajnou cenou akcií vydaných účtovnou jednotkou pri zvyšovaní jej základného imania upísaním nových akcií. Ako zníženie stavu tohto účtu sa môže účtovať zvýšenie základného imania, úhrada strát, výplata spoločníkom a podobne, ak je to v súlade s osobitným predpisom28).

(4) Na účte Ostatné kapitálové fondy sa účtujú ostatné kapitálové fondy, ktoré sa tvoria z iného zdroja ako zo zisku po zdanení, napríklad z aktívneho rozdielu pri premene konvertibilných dlhopisov na akcie, bezodplatným nadobudnutím hmotného majetku, nehmotného majetku, alebo precenením majetku, ku ktorému dochádza podľa osobitného predpisu. Analytické účty k syntetickému účtu Ostatné kapitálové fondy sa vedú podľa jednotlivých kapitálových fondov a samostatne sa evidujú nepeňažné dary. V rámci syntetického účtu Ostatné kapitálové fondy sa účtuje na samostatnom analytickom účte kapitálový fond z príspevkov akcionárov.2a) V prospech analytického účtu Kapitálový fond z príspevkov akcionárov sa účtuje prijatie príspevku akcionára v hodnote uvedenej v príslušnej zmluve súvzťažne na ťarchu účtu účtovej skupiny 31 Pohľadávky voči spoločníkom. Použitie splateného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov akcionárov na prerozdelenie medzi akcionárov sa účtuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na ťarchu analytického účtu Kapitálový fond z príspevkov akcionárov a v prospech účtu účtovej skupiny 34 Záväzky voči spoločníkom.

(5) Na účte Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov sa účtujú zmeny reálnych hodnôt ocenenia majetku a záväzkov účtovnej jednotky, ako aj kurzové rozdiely z čistých investícií spojených s podielovými cennými papiermi a vkladmi v cudzej mene. Na ťarchu tohto účtu sa neúčtuje použitie týchto oceňovacích rozdielov na zvýšenie základného imania, úhradu strát, na výplatu pre spoločníkov a podobne.

(6) Na účte Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení sa v účtovníctve zanikajúcej účtovnej jednotky účtuje podľa § 20a a 20b.

§ 48

41 - Fondy tvorené zo zisku

(1) Na účtoch účtovej skupiny 41 sa účtuje

a) rezervný fond, ktorý sa tvorí podľa osobitného predpisu28aa) a používa sa podľa osobitného predpisu28),

b) ostatné fondy tvorené zo zisku po zdanení; tieto fondy sa sledujú samostatne na analytických účtoch a ich stav sa uvádza v účtovnej závierke v poznámkach.

(2) Ak sa uhrádza zdravotná starostlivosť, na ktorú je použitý výsledok hospodárenia účtovnej jednotky podľa osobitného predpisu,28a) použitie výsledku hospodárenia sa zaúčtuje na ťarchu účtu Nerozdelený zisk minulých rokov alebo účtu osobitného fondu, ak je účtovnou jednotkou vytvorený, súvzťažne v prospech účtu nákladov účtovej skupiny 50 v časovej súvislosti s účtovaním poskytnutej zdravotnej starostlivosti na ťarchu účtu nákladov účtovej skupiny 50, súvzťažne v prospech účtu záväzkov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti účtovej skupiny 33.

(3) Rezervný fond na vlastné akcie sa tvorí podľa osobitného predpisu28b) v rovnakej výške ako je hodnota nadobudnutých vlastných akcií súvzťažne s účtom účtovej skupiny 42 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo s účtom účtovej skupiny 43 Nerozdelený zisk minulých rokov. Zníženie alebo zrušenie rezervného fondu na vlastné akcie sa účtuje na ťarchu účtu Rezervný fond na vlastné akcie a v prospech účtu účtovej skupiny 43 Nerozdelený zisk minulých rokov.

§ 49

42 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Na účte Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa účtuje rozdelenie zisku po zdanení alebo vysporiadanie straty podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom28) alebo v súlade s rozhodnutím orgánov účtovnej jednotky. Ide o účtovné prípady nasledujúceho účtovného obdobia.

§ 50

43 - Výsledok hospodárenia minulých rokov

Na účtoch účtovej skupiny 43 sa účtuje

a) nerozdelený zisk minulých rokov so súvzťažným zápisom na účet Výsledok hospodárenia v schvaľovaní účtovej skupiny 42,

b) nerozdelená strata minulých rokov, ktorá vznikla v minulých účtovných obdobiach a nebola uhradená so súvzťažným zápisom na účet Výsledok hospodárenia v schvaľovaní účtovej skupiny 42.

§ 51

44 - Technické rezervy

(1) Na účtoch účtovej skupiny 44 sa účtujú technické rezervy podľa osobitného predpisu14). Pri účtovaní tvorby a použitia technických rezerv sa účtuje ich hrubá výška ako aj podiel zaisťovateľov na nich, ak to vyplýva zo zmluvy. Analytické účty sa vedú tak, aby bolo možné zistiť

a) podiel zaisťovateľa alebo zaisťovateľov na tvorbe a použití technických rezerv,

b) prevody alebo prechody technických rezerv v súvislosti s prírastkami alebo úbytkami portfólia poistného kmeňa,

c) zmenu stavu príslušnej technickej rezervy,

d) umiestnenie prostriedkov technických rezerv podľa osobitného predpisu14).

(2) Zmena stavu technickej rezervy za účtovné obdobie sa vypočítava ako rozdiel medzi konečným zostatkom a začiatočným stavom príslušnej technickej rezervy v bežnom účtovnom období. Zmena stavu príslušnej technickej rezervy sa vypočítava v hrubej výške a z toho podiel zaisťovateľov.

(3) Na účte Technická rezerva na poistné budúcich období sa účtuje tvorba a použitie tejto rezervy, ktorá je formou časového rozlíšenia poistného. Táto rezerva sa vzťahuje na predpísané poistné v hrubej výške účtované na účtoch Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 60 a na podiel zaisťovateľov účtovaný na účtoch Predpísané poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom účtovej skupiny 60. Analytické účty sa vedú samostatne pre verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie. Informácia o použitej metóde tvorby tejto technickej rezervy sa uvedie v účtovnej závierke v poznámkach.

(4) Na účte Technická rezerva na poistné plnenia sa účtuje tvorba a použitie tejto rezervy. Analytické účty sa vedú osobitne pre verejné zdravotné poistenie a pre individuálne zdravotné poistenie. Na účte Technická rezerva na poistné plnenia sa účtujú technické rezervy na úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu2). Pre verejné zdravotné poistenie sa analytické účty vedú samostatne na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá

a) nebola ku dňu účtovnej závierky uhradená,

b) bola poskytnutá ku dňu zostavenia účtovnej závierky, ale do tohto termínu nebol zdravotnej poisťovni doručený účtovný doklad,

c) bude poskytnutá poistencom zaradeným v zozname čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.2)

(5) Na účte Záväzky z poistenia voči poisteným účtovej skupiny 33 sa účtuje, ak bolo vykázané poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ale úhrada za ňu nebola vykonaná v bežnom účtovnom období.

(6) Na účte Technická rezerva na poistné prémie a zľavy sa účtujú všetky zúčtovateľné sumy za bežné účtovné obdobie z dôvodu prémií a zliav na poistnom pri individuálnom zdravotnom poistení. Ďalej sa na tomto účte účtujú podiely na ziskoch, najmä prebytkoch poistného, vrátenie poistných prémií (ristorno) a ostatné sumy obdobnej povahy určené v prospech poistených alebo iných osôb, ktoré majú právo na poistné plnenie vyplývajúce z poistných zmlúv. Tieto sumy sa účtujú na tomto účte, ak sa neúčtujú na inom účte technických rezerv. Ak je výška podielov na ziskoch a poistných prémiách (ristornoch) významná, uvádza sa v účtovnej závierke v poznámkach.

(7) Na účte Iné technické rezervy sa účtujú záväzky a iné sumy na ťarchu účtovnej jednotky, ktoré neboli zahrnuté do žiadnej z predchádzajúcich technických rezerv. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých technických rezerv, ich stav sa uvádza v účtovnej závierke v poznámkach.

§ 52

45 - Rezervy

Na účtoch účtovej skupiny 45 sa účtuje tvorba a použitie rezerv podľa § 17. Ide o rezervy, ktoré sa tvoria podľa osobitného predpisu29) a ostatné rezervy. Na účtoch tejto účtovej skupiny sa neúčtujú technické rezervy a krátkodobé rezervy. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých rezerv, ich tvorba a použitie sa uvádza v účtovnej závierke v poznámkach.

§ 53

46 - Vklady pri pasívnom zaistení

Na účte Záväzky zo zložených vkladov od zaisťovateľov sa účtujú záručné vklady zložené u účtovnej jednotky zaisťovateľom, ktoré predstavujú záväzok účtovnej jednotky voči zaisťovateľovi. Na samostatných analytických účtoch sa vedú vklady, ktorými sú cenné papiere.

§ 54

47 - Dlhodobé úvery

Na účtoch účtovej skupiny 47 sa účtujú bankové úvery alebo ostatné úvery, ktoré majú dlhodobý charakter. Analytické účty sa vedú pre dlhodobé bankové úvery, ktoré sa poskytujú pri eskonte zmeniek.

§ 55

48 - Dlhodobé záväzky

(1) Na účtoch účtovej skupiny 48 sa účtujú

a) záväzky voči obchodným spoločnostiam s rozhodujúcim vplyvom,

b) záväzky voči obchodným spoločnostiam s podstatným vplyvom,

c) dlhopisy dlhodobého charakteru vydané účtovnou jednotkou so súvzťažným zápisom na účet Pohľadávky z vystavených dlhopisov účtovej skupiny 32,

d) záväzky z finančného prenájmu, využitie výsledkov duševnej tvorivej činnosti na základe zmlúv,

e) prijaté dlhodobé preddavky,

f) pôžičky zaručené dlhopisom, najmä dlhodobé pôžičky, prijaté na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov pre nesplatenie pohľadávok z vystavených dlhopisov v účtovej skupine 32,

g) ostatné dlhodobé záväzky ako aj záväzky z tichého spoločenstva.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 48 sa účtujú aj dlhodobé záväzky z dôvodu financovania energetickej služby s garantovanou úsporou energie29a) (ďalej len „garantovaná energetická služba“) na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor. 29b) Prijatie energetického zhodnotenia majetku sa
účtuje ako technické zhodnotenie hmotného majetku29c) na ťarchu účtu účtovej skupiny 22 a v prospech účtu účtovej skupiny 48. Na tomto účte sa neúčtujú služby za servis počas trvania zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor fakturované poskytovateľom garantovanej energetickej služby. Tieto služby sa účtujú na ťarchu účtu Správna réžia účtovej skupiny 51 a v prospech účtu Rôzni veritelia účtovej skupiny 36. Ak sa nedosiahnu zmluvne dohodnuté hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti, účtuje sa na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor zníženie záväzku na ťarchu účtu účtovej skupiny 48. Ak bola garantovaná energetická služba obstaraná z dotácií na obstaranie dlhodobého majetku, účtuje sa v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním zníženia hodnoty energetického zhodnotenia majetku použitie dotácie na ťarchu účtu Výnosy budúcich období účtovej skupiny 39 a v prospech účtu Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo Ostatné dotácie účtovej skupiny 37. Technické zhodnotenie hmotného majetku sa odpíše v priebehu trvania zmluvného vzťahu s poskytovateľom garantovanej energetickej služby.

Účtová trieda 5 - Náklady

§ 56

(1) V účtovej triede 5 sa účtujú

a) všetky náklady na finančnú činnosť a prevádzkovú činnosť účtovnej jednotky, pri ktorých sa uplatňuje účelové členenie nákladov podľa predmetu činnosti účtovnej jednotky, a to verejné zdravotné poistenie, individuálne zdravotné poistenie a ostatné činnosti, b) tvorba technických rezerv podľa osobitných predpisov14), podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenie alebo ostatných nákladoch, alebo ich podiel na tvorbe technických rezerv, tvorba opravných položiek k jednotlivým zložkám majetku účtovnej jednotky a tvorba ostatných rezerv, c) mimoriadne náklady, vnútroorganizačné prevody nákladov a daň z príjmov za vlastnú činnosť.

(2) Ak nevyplýva z postupov účtovania inak, účtujú sa náklady na verejné zdravotné poistenie, individuálne zdravotné poistenie a zaistenie a ostatné náklady so súvzťažným zápisom na príslušné účty záväzkov a podiely zaisťovateľov alebo ostatné sumy účtované v prospech príslušných účtov nákladov so súvzťažným zápisom na príslušné účty pohľadávok.

(3) Na technickom účte sa účtujú náklady súvisiace s finančnou činnosťou. Na netechnickom účte sa účtujú náklady, ktoré súvisia s ostatnými činnosťami.

(4) Náklady v účtovej triede 5 za účtovné obdobie sa účtujú vždy časovo rozlíšené.

(5) Zmena stavu príslušnej technickej rezervy za bežné účtovné obdobie sa vypočítava ako rozdiel medzi tvorbou a použitím tejto technickej rezervy. Zmena stavu príslušnej technickej rezervy sa vypočítava v hrubej výške a z toho podiel zaisťovateľov. Príslušný údaj sa uvádza vo výkaze ziskov a strát.

§ 57

Technický účet a netechnický účet

(1) V rámci technického účtu k neživotnému poisteniu sa na účtoch účtových skupín 50 až 51 účtujú

a) náklady na poistné plnenie,

b) náklady na uzavieranie a správu poistných zmlúv a zaisťovacích zmlúv neživotného poistenia vrátane likvidácie,

c) tvorba technických rezerv,

d) tvorba opravných položiek,

e) ostatné náklady spojené s neživotným poistením a neživotným zaistením.

(2) V rámci netechnického účtu účtových skupín 55 až 57 sa účtujú

a) náklady na finančné umiestnenie,

b) dane a poplatky,

c) tvorba rezerv,

d) tvorba opravných položiek,

e) náklady, ktoré vznikli z ostatných činností účtovnej jednotky a ktoré sa neúčtujú na technických účtoch k neživotnému poisteniu.

(3) Ak nie je možné niektorý z účelovo členených nákladov jednoznačne priradiť k technickému účtu, účtuje sa takýto náklad prvotne na účet Ostatné náklady účtovej skupiny 55 a z tohto účtu sa následne zaúčtuje na príslušný technický účet Správna réžia účtovej skupiny 51 alebo účet Ostatné technické náklady účtovej skupiny 51.

(4) Postup podľa odseku 3 sa nevzťahuje na dane a poplatky vedené na účtoch Dane a poplatky, Odložená daň z príjmov, Dodatočné odvody dane z príjmov účtovej skupiny 57, tie náklady z účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55, ktoré nesúvisia s poistením a zaistením, a ďalej náklady, pre ktoré sú účty len v netechnickom účte Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu účtovej skupiny 55, Tvorba opravných položiek k majetku účtovej skupiny 55, Tvorba rezerv účtovej skupiny 56 a Mimoriadne náklady účtovej skupiny 56. V účtovnej jednotke sa upraví postup prevodov týchto nákladov. Informácie o postupe a o celkovej výške takto vykonaných prevodov sa uvedú v účtovnej závierke v poznámkach.

(5) Náklady na finančné umiestnenie v rámci neživotného poistenia sa účtujú na účtoch účtovej skupiny 55 až 57 - Netechnický účet.

(6) Prevedené náklady z finančného umiestnenia, ak sú náklady z finančného umiestnenia prvotne účtované na netechnickom účte v účtových skupinách 55 a 56 a časť týchto nákladov patrí do technického účtu k neživotnému poisteniu, sa zaúčtuje táto časť do účtových skupín 50 a 51.

§ 58

Technický účet

(1) Na ťarchu účtu Náklady na poistné plnenia účtovej skupiny 50 sa účtuje predpis poistného plnenia, ktorým je hrubá výška vrátane podielu zaisťovateľov nákladov na poistné plnenia, ktoré zahŕňajú všetky sumy za bežné účtovné obdobie voči osobám, ktoré majú právo na poistné plnenie. Tieto náklady predstavujú záväzok účtovnej jednotky, ktorý sa účtuje so súvzťažným zápisom na príslušný účet účtovej skupiny 33. Vo výkaze ziskov a strát sa hrubá výška týchto nákladov znižuje o podiel zaisťovateľov na týchto nákladoch a o zmenu stavu príslušnej technickej rezervy účet Technická rezerva na poistné plnenie účtovej skupiny 44. V prospech účtu Náklady na poistné plnenie účtovej skupiny 50 sa účtujú sumy z nadobudnutia veriteľských práv zaplatením pohľadávky veriteľovi za dlžníka (subrogácia) a ďalej náhrady škôd za dlžníka najmä z pohľadávok postihnutých výkonom rozhodnutia (regresy), výplaty poistného plnenia poškodenému za poisteného podľa poistnej zmluvy.

(2) Na ťarchu účtu Náklady na poistné plnenie účtovej skupiny 50 sa účtuje úhrada nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom. V prospech účtu Náklady na poistné plnenie účtovej skupiny 50 sa účtuje úhrada nákladov za neodkladnú zdravotnú starostlivosť hradená úradom, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa osobitného predpisu10) a úhrada nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom iných zdravotných poisťovní, alebo poistencom z iných členských štátov Európskej únie.

(3) Náklady podľa odseku 1 sa vo výkaze ziskov a strát upravujú o zmenu stavu technickej rezervy na poistné plnenie. V prípade podstatných rozdielov medzi výškou technickej rezervy na poistné plnenia na začiatku bežného účtovného obdobia, ktorá je určená na poistné plnenia, ktoré nastali počas minulých účtovných období a sú dosiaľ neuhradené, na úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť, ktorá nebola nahlásená a uhradená v bežnom účtovnom období a sumami vyplatenými v bežnom účtovnom období na poistné plnenia, ktoré nastali počas minulých účtovných období, na úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v minulých účtovných obdobiach a výškou technickej rezervy na tieto dosiaľ neuhradené poistné plnenia alebo dosiaľ nevykonanú úhradu za zdravotnú starostlivosť na konci bežného účtovného obdobia sa druh a rozsah tohto rozdielu uvedie v účtovnej závierke v poznámkach; analytické účty nákladov na poistné plnenia a technických rezerv účet Technická rezerva na poistné plnenia účtovej skupiny 44 sa vedú tak, aby bolo možné zistiť uvedený rozdiel.

(4) V prospech účtov Podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenia účtovej skupiny 50 sa účtuje podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenia so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Pohľadávky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 30, alebo účtu Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30.

(5) Na ťarchu účtov Tvorba technickej rezervy na poistné plnenia, Tvorba technickej rezervy na poistné budúcich období, Tvorba iných technických rezerv sa účtuje tvorba technických rezerv v hrubej výške vrátane podielu zaisťovateľov so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 44.

(6) V prospech účtov Podiel zaisťovateľov na tvorbe technickej rezervy na poistné plnenia, Podiel zaisťovateľov na tvorbe technickej rezervy na poistné budúcich období, Podiel zaisťovateľov na tvorbe iných technických rezerv v účtovej skupine 50 sa účtuje podiel zaisťovateľov na technických rezervách so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu v účtovej skupiny 44.

(7) Na účtoch Poistné prémie a zľavy účtovej skupiny 51 sa účtujú náklady, ktoré predstavujú záväzky účtovnej jednotky zahrnuté v účte Technická rezerva na prémie a zľavy, a to spravidla so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch účtovej skupiny 33. Podiel zaisťovateľov na týchto nákladoch sa účtuje v prospech účtu Podiel zaisťovateľov na prémiách a zľavách účtovej skupiny 51. Ak je výška poistných prémií a zliav významná, ich suma sa uvedie v účtovnej závierke v poznámkach.

(8) Náklady spojené s uzavieraním poistných zmlúv sa účtujú na účte Obstarávacie náklady na poistné zmluvy účtovej skupiny 51. Zahŕňajú priame náklady aj nepriame náklady, napríklad provízie vyplácané sprostredkovateľom za uzavretie poistných zmlúv, platy, provízie vyplácané zamestnancom za uzavretie poistných zmlúv, náklady na vyhotovenie poistných spisov, náklady na spracovanie návrhov a vydanie poistných zmlúv, náklady na znalecké posudky, lekárske vyšetrenia, na propagáciu a iné vedľajšie výdavky spojené s uzavieraním poistných zmlúv. Ak sa účtujú náklady podľa odsekov 9 až 11, účtuje sa súčasne i prevod týchto nákladov; z analytickej evidencie sa zisťuje zmena stavu výšky takto prevedených obstarávacích nákladov.

(9) Na účte Správna réžia účtovej skupiny 51 sa účtujú osobné náklady, odpisy hmotného a nehmotného majetku s výnimkou odpisov goodwillu a finančného umiestnenia, spotreba energie, provízie za obnovovanie alebo udržiavanie poistných zmlúv, náklady spojené s inkasom poistného, správou poistných zmlúv, správou portfólia, riadením podielov na ziskoch a pasívne zaistenie. Na tomto účte sa účtujú aj náklady, ktoré priamo súvisia s obdobím od založenia účtovnej jednotky do vzniku účtovnej jednotky, napríklad súdne poplatky, notárske poplatky, náklady na pracovné cesty, mzdy, odmeny za sprostredkovanie a nájomné. Na tomto účte sa neúčtujú náklady, ktoré sú obstarávacími nákladmi na poistné zmluvy, nákladmi na poistné plnenia a nákladmi na finančné umiestnenie.

(10) Na ťarchu účtu Ostatné technické náklady účtovej skupiny 51 sa účtujú ostatné technické náklady v hrubej výške. Ide najmä o účtovné prípady, ktoré sa neúčtujú na inom účte nákladov v rámci technického účtu. Účtuje sa tu aj tvorba opravných položiek k pohľadávkam z poistenia a zaistenia a odpis týchto pohľadávok. Na tomto účte sa účtujú na samostatných analytických účtoch náklady na príspevok úradu podľa osobitného predpisu9). Na tomto účte sa účtujú aj penále a úroky z omeškania pri úhradách za zdravotnú starostlivosť a úroky z úveru pri kontokorentnom úvere účtovanom na účte účtovej skupiny 36 priamo súvisiacom s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.

(11) V prospech účtu Podiel zaisťovateľov na ostatných technických nákladoch účtovej skupiny 51 sa účtuje podiel zaisťovateľov na príslušných nákladoch, vo vzťahu k účtu Ostatné technické náklady účtovej skupiny 51 podľa zaisťovacej zmluvy, so súvzťažným zápisom na účet Pohľadávky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 30 alebo na účet Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30.

§ 59

Netechnický účet

(1) Na účte Náklady na finančné umiestnenie účtovej skupiny 55 sa účtujú náklady súvisiace s obstaraním cenných papierov na obchodovanie, náklady na správu alebo riadenie finančného umiestnenia z účtovej triedy 1 a jeho odpisy. Ide napríklad o náklady spojené s vyradením nehnuteľnosti alebo jej prenájmom. Analytické účty, ktoré sa k tomuto účtu vytvárajú podľa potrieb účtovnej jednotky, sa vedú pre neživotné poistenie a pre netechnický účet.

(2) Na účte Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu účtovej skupiny 55 sa účtujú opravné položky.

(3) Na účte Náklady na realizáciu finančného umiestnenia účtovej skupiny 55 sa účtuje zostatková cena pri vyradení majetku z finančného umiestnenia v neživotnom poistení z účtovej triedy 1. V prípade stavieb je súvzťažným účtom účet Oprávky k stavbám účtovej skupiny 10, v ostatných prípadoch vyradenia majetku z účtovej triedy 1 sú súvzťažnými účtami priamo účty príslušného finančného umiestnenia. Analytické účty, ktoré sú vytvorené podľa potrieb účtovnej jednotky, sa vedú podľa spôsobu vyradenia majetku predajom alebo likvidáciou. Na účte Prevedené náklady z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému poisteniu účtovej skupiny 55 sa účtujú prevedené náklady z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému poisteniu.

(4) Na účte Ostatné náklady účtovej skupiny 55 sa účtujú náklady vyplývajúce z ostatných činností účtovnej jednotky, najmä náklady z obchodných záväzkových vzťahov a ostatných záväzkov účtovaných v účtovej skupine 36 alebo náklady, ktoré nie je možné účtovať na inom nákladovom účte netechnického účtu, napríklad spotreba materiálu, spotreba energie, a náklady podľa § 57 ods. 3, ktoré sa vedú na samostatných analytických účtoch. Na ťarchu účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55 sa účtujú

a) penále, pokuty, úroky z omeškania a iné sankcie podľa osobitných predpisov30),

b) manká a škody.

(5) Sankcie podľa odseku 4 písm. a) sa neúčtujú do nákladov príslušného technického účtu k neživotnému poisteniu. Analytické účty sa pre tento účet vytvárajú podľa potrieb účtovnej jednotky. Na účte Ostatné náklady účtovej skupiny 55 sa účtuje tiež nehmotný majetok, ktorý sa neúčtuje v účtovej skupine 20.

(6) Na účte Tvorba opravných položiek k majetku účtovej skupiny 55 sa účtuje tvorba opravných položiek podľa § 16. Na účte Tvorba rezerv účtovej skupiny 56 sa účtuje tvorba rezerv na ostatné riziká a straty podľa § 17.

(7) Na účte Dane a poplatky účtovej skupiny 56 sa účtujú všetky dane vrátane dane, ktorej platbu zabezpečuje účtovná jednotka ako platiteľ vo vzťahu k tretej osobe okrem dane z príjmov účtovanej v účtovej skupine 57 a akékoľvek poplatky so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu záväzkov v účtovej triede 3.

(8) Na účte Mimoriadne náklady účtovej skupiny 56 sa účtujú mimoriadne náklady, z výnimočných náhodilých udalostí nesúvisiacich s predmetom podnikania účtovnej jednotky.

(9) Opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účtoch nákladov bežného účtovného obdobia, alebo na účtoch účtovej skupiny 43, ak ide o opravy chýb zásadného charakteru. Za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzku, vyplývajúcich zo zmeny úprav ocenenia podľa § 26 a 27 zákona, napríklad účtovanie výšky opravnej položky a rezerv, úprava doby používania alebo spôsobu opotrebenia dlhodobého majetku.

(10) Na účte Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 56 sa účtujú zmeny reálnych hodnôt finančného umiestnenia alebo iného majetku a záväzkov a kurzové rozdiely podľa § 5.

(11) Na účtoch účtovej skupiny 57 sa účtuje daň z príjmov podľa § 8.

§ 60

59 - Vnútroorganizačné prevody

Na účte Vnútroorganizačné prevody nákladov sa účtujú náklady účtovnej jednotky vyplývajúce z vnútorných vzťahov účtovnej jednotky. Účet Vnútroorganizačné prevody nákladov má ku dňu zostavenia účtovnej závierky zhodný zostatok s účtom Vnútroorganizačné prevody výnosov účtovej skupiny 69. Zostatok tohto účtu sa v účtovnej závierke neuvádza.

Účtová trieda 6 - Výnosy

§ 61

(1) V účtovej triede 6 sa účtujú

a) všetky výnosy, ktoré vznikli z finančnej činnosti a prevádzkovej činnosti účtovnej jednotky, pri ktorých sa uplatňuje účelové členenie výnosov podľa predmetu činnosti účtovnej jednotky a to verejné zdravotné poistenie a ostatné činnosti,

b) použitie technických rezerv podľa osobitných predpisov14), podiel zaisťovateľov na použití technických rezerv, postúpenie poistného, použitie opravných položiek vytváraných k jednotlivým zložkám majetku účtovnej jednotky a použitie rezerv na ostatné riziká a straty,

c) mimoriadne výnosy a vnútroorganizačné prevody výnosov.

(2) Na technických účtoch sa účtujú výnosy súvisiace s finančnou činnosťou účtovnej jednotky; na netechnických účtoch sa účtujú výnosy, ktoré súvisia s ostatnými činnosťami účtovnej jednotky.

(3) Výnosy v účtovej triede 6 za účtovné obdobie sa účtujú vždy časovo rozlíšené. Analytické účty sa vedú v súvislosti s účtami pohľadávok z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30.

(4) Zmena stavu príslušnej technickej rezervy za jedno bežné účtovné obdobie sa vypočíta ako rozdiel medzi tvorbou a použitím tejto rezervy. Zmena stavu technickej rezervy sa vypočíta v hrubej výške a z toho podiel zaisťovateľov. Príslušný údaj sa uvádza vo výkaze ziskov a strát.

§ 62

Technický účet a netechnický účet

(1) V rámci technického účtu k neživotnému poisteniu na účtoch účtových skupín 60 až 61 sa účtujú

a) predpísané poistné v hrubej výške,

b) použitie technických rezerv,

c) výnosy spojené s uzavretými poistnými zmluvami a zaisťovacími zmluvami neživotného poistenia.

(2) V rámci netechnického účtu na účtoch účtových skupín 65 a 66 sa účtujú

a) výnosy z finančného umiestnenia,

b) použitie rezerv,

c) použitie opravných položiek,

d) prevody výnosov,

e) výnosy vzniknuté z ostatnej činnosti účtovnej jednotky, ktoré sa neúčtujú na technických účtoch k neživotnému poisteniu.

(3) Výnosy z finančného umiestnenia neživotného poistenia sa účtujú v účtových skupinách 65 a 66 - Netechnický účet.

(4) Ak nie je možné niektorý z účelových výnosov jednoznačne priradiť k technickému účtu, účtuje sa tento výnos prvotne na účte Ostatné výnosy účtovej skupiny 65 a z tohto účtu sa následne rozúčtuje na technický účet.

(5) Postupom podľa odseku 4 sa neprevádzajú výnosy z účtov Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu účtovej skupiny 65, Použitie opravných položiek k majetku účtovej skupiny 65, Použitie rezerv účtovej skupiny 66, Mimoriadne výnosy účtovej skupiny 66 a tie výnosy z účtu Ostatné výnosy účtovej skupiny 65, ktoré nesúvisia s poistením a zaistením.

(6) Dôvody prevodov podľa odsekov 4 a ich spôsoby sa uvádzajú v účtovnej závierke v poznámkach.

§ 63

Technický účet

(1) V prospech účtu Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 60 sa účtuje predpísané poistné v hrubej výške podľa osobitného predpisu18), ktoré je vymedzené v § 37 ods. 1. Vo výkaze ziskov a strát sa toto poistné znižuje o poistné postúpené zaisťovateľom a o zmenu stavu technickej rezervy na poistné budúcich období na účte Technická rezerva na poistné budúcich období účtovej skupiny 44. Na samostatných analytických účtoch k účtu Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 60 sa vedie pripoistenie.

(2) Na ťarchu účtu Predpísané poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom účtovej skupiny 60 sa účtuje postúpenie poistného zaúčtovaného na účte Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 60 zaisťovateľom so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu Záväzky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 33 alebo Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 33.

(3) V prospech účtov Použitie technickej rezervy na poistné plnenia účtovej skupiny 60, Použitie technickej rezervy na poistné budúcich období účtovej skupiny 60, Použitie iných technických rezerv účtovej skupiny 60 sa účtuje použitie technických rezerv v hrubej výške vrátane podielov zaisťovateľov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 44.

(4) Na ťarchu účtov Podiel zaisťovateľov na použití technickej rezervy na poistné plnenia účtovej skupiny 60, Podiel zaisťovateľov na použití technickej rezervy na poistné budúcich období účtovej skupiny 60, Podiel zaisťovateľov na použití iných technických rezerv účtovej skupiny 60 sa účtuje podiel zaisťovateľov na použití technických rezerv, ktorý vyplýva z uzavretej zaisťovacej zmluvy so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 44.

(5) Na účte Provízie od zaisťovateľov účtovej skupiny 61 sa účtujú výnosové provízie od zaisťovateľov so súvzťažným zápisom na účet Pohľadávky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 30 alebo Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30.

(6) Podiely na ziskoch sa účtujú na účte Podiely na ziskoch účtovej skupiny 61. Ďalej sa tu účtujú prémie a zľavy a ostatné položky a to spravidla so súvzťažným zápisom na príslušný účet pohľadávok z poistenia a zaistenia v účtovej skupiny 30. Na ťarchu účtu Podiely na ziskoch postúpené zaisťovateľom účtovej skupiny 61 sa účtuje postúpenie príslušných súm zaúčtovaných na účtoch Podiely na ziskoch účtovej skupiny 61 zaisťovateľom podľa zaisťovacej zmluvy, so súvzťažným zápisom na účty Záväzky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 33 alebo Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 33. Ak je výška podielov na ziskoch a prémiách a zľavách významná, ich sumy sa uvedú v účtovnej závierke v poznámkach.

(7) V prospech účtu Ostatné technické výnosy účtovej skupiny 61 sa účtujú ostatné technické výnosy v hrubej výške. Ide najmä o účtovné prípady, ktoré sa neúčtujú na inom účte výnosov v rámci technického účtu. Účtujú sa tu úroky z omeškania súvisiace s poistením so súvzťažným zápisom na účet Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30, ako aj použitie opravných položiek k pohľadávkam z poistenia a zaistenia. Na ťarchu účtu Podiel zaisťovateľov na ostatných technických výnosoch účtovej skupiny 61 sa účtuje podiel zaisťovateľov na príslušných výnosoch zaúčtovaných na účte Ostatné technické výnosy účtovej skupiny 61 podľa zaisťovacej zmluvy, so súvzťažným zápisom na účet Záväzky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 33 alebo Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 33. Pri postúpení pohľadávok z verejného zdravotného poistenia a prevode poistného kmeňa sa v prospech tohto účtu účtuje odplata za postúpenie pohľadávky a odplata za prevod poistného kmeňa.

§ 64

Netechnický účet

(1) V prospech účtov Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov účtovej skupiny 65, Výnosy z pozemkov a stavieb účtovej skupiny 65 a Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia účtovej skupiny 65 sa účtujú ostatné výnosy z finančného umiestnenia neživotného poistenia, ktoré nevyplývajú z jeho realizácie. Ide napríklad o úroky, dividendy, nájomné, ostatné výnosy z vyradenia so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Iné pohľadávky účtovej skupiny 32. V prospech účtu Výnosy z realizácie finančného umiestnenia účtovej skupiny 65 sa účtujú výnosy pri vyradení majetku z finančného umiestnenia. Použitie opravných položiek k tomuto finančnému umiestneniu sa účtuje na účte Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu účtovej skupiny 65 podľa § 16. Analytické účty sa vedú samostatne pre výnosy z obchodných spoločností s rozhodujúcim vplyvom; tento údaj sa uvádza vo výkaze ziskov a strát tak, aby bolo možné zistiť výnosy podľa jednotlivých spôsobov realizácie majetku z finančného umiestnenia.

(2) Na účte Ostatné výnosy účtovej skupiny 65 sa účtujú výnosy vyplývajúce z ostatných činností účtovnej jednotky, najmä výnosy z obchodných záväzkových vzťahov, tržby z predaja zásob, prijaté platby odpísaných pohľadávok a výnosy z ostatných pohľadávok účtovaných predovšetkým v účtovej skupine 32 alebo výnosy, ktoré sa neúčtujú na inom výnosovom účte netechnického účtu a výnosy podľa § 65 ods. 9, ktoré sa vedú na samostatných analytických účtoch. V prospech účtu Ostatné výnosy účtovej skupiny 65 sa účtujú

a) penále, pokuty, úroky z omeškania a iné sankcie podľa osobitných predpisov30),

b) náhrady mánk a škôd.

(3) Sankcie podľa odseku 2 písm. a) sa neúčtujú do výnosov príslušného technického účtu k neživotnému poisteniu. Analytické účty pre tento účet sa vytvárajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

(4) Na účte Použitie opravných položiek k majetku účtovej skupiny 65 sa účtuje použitie opravných položiek, ktoré sa netýkajú finančného umiestnenia v účtovej triede 1 podľa § 16.

(5) Na účte Použitie rezerv účtovej skupiny 66 sa účtuje použitie rezerv na ostatné riziká a straty podľa § 17. Analytická evidencia sa vedie podľa použitia jednotlivých rezerv.

(6) Na účte Mimoriadne výnosy účtovej skupiny 66 sa účtujú mimoriadne výnosy, ku ktorým patria výnosy z výnimočných náhodilých udalostí nesúvisiacich s predmetom podnikania účtovnej jednotky.

(7) Opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účtoch výnosov bežného účtovného obdobia, alebo na účtoch účtovej skupiny 43, ak ide o opravy chýb zásadného charakteru.

(8) Na účte Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 66 sa účtujú zmeny reálnych hodnôt v neživotnom poistení a kurzové rozdiely podľa § 5.

§ 65

69 - Vnútroorganizačné prevody

Na účte Vnútroorganizačné prevody výnosov účtovej skupiny 69 sa účtujú výnosy vyplývajúce z vnútorných vzťahov účtovnej jednotky. Účet Vnútroorganizačné prevody výnosov účtovej skupiny 69 má ku dňu zostavovania účtovnej závierky zhodný zostatok s účtom Vnútroorganizačné prevody nákladov účtovej skupiny 59. Zostatok tohto účtu sa v účtovnej závierke neuvádza.

Účtová trieda 7 - Závierkové účty a podsúvahové účty

§ 66

70 - Účty súvahové a 71 - Účet ziskov a strát

Na účtoch účtových skupín 70 a 71 sa účtuje podľa § 9.

§ 67

72 - Podsúvahové účty

(1) Na účtoch účtovej skupiny 72 sa účtuje podvojne majetok a záväzky, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch.

(2) Na účte Hodnoty dané ako záruky sa účtujú hodnoty dané ako záruky, okrem tých, ktoré sa účtujú na súvahových účtoch, napríklad záložné právo32), podzáložné právo33), vecné bremená a zadržovacie právo.

(3) Na účte Hodnoty prijaté ako záruky sa účtuje cudzí majetok prijatý účtovnou jednotkou ako záruka najmä v súvislosti s vecnými právami, ak sa tento majetok neúčtuje na súvahových účtoch.

(4) Na účte Zmenky k inkasu použité na úhradu do doby ich splatnosti sa účtuje podľa § 6.

(5) Na účte Iné hodnoty v evidencii sa účtujú hodnoty, napríklad zúčtovateľné tlačivá, prenajatý majetok, zdravotnícke pomôcky, alebo ostatné podsúvahové hodnoty.

(6) Evidenčný účet pre výsledok zaistenia sa môže použiť pri evidenčnom výpočte účtovného výsledku zaistenia. Tento výsledok sa zistí pomocou zostatkov účtov

a) pohľadávok zo zaistenia na účet Pohľadávky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 30, alebo Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30, podľa analytických účtov a záväzkov zo zaistenia na účte Záväzky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 33, alebo Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 33 podľa analytických účtov; rozdiel predstavuje zostatkovú sumu (saldo) zaistenia a uvádza sa samostatnou položkou v účtovnej závierke v poznámkach,

b) predpísaného poistného v hrubej výške postúpeného zaisťovateľom na účte Predpísané poistné v hrubej výške postúpeného zaisťovateľom účtovej skupiny 60,

c) podielu zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenie na účte Podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenia účtovej skupiny 50,

d) podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technických rezerv na účte Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití rezerv v účtovej triede 5 a 6,

e) ostatných nákladov a výnosov, napríklad platené alebo prijaté zaisťovacie provízie, podiely na ziskoch, alebo aktív a pasív, na ktorých sa účtujú účtovné prípady súvisiace so zaistením.

(7) Na evidenčnom účte podľa odseku 7 sa osobitne sleduje výsledok zaistenia pre individuálne zdravotné poistenie.

(8) Účet Pomocné súvzťažné účty slúži pre súvzťažné zápisy v rámci účtovej skupiny 72, čím sa plní súčasne i kontrolná funkcia správnosti účtovania v tejto účtovej skupine.

§ 68

73 - Podsúvahové účty

Na účtoch účtovej skupiny 73 sa účtuje o ďalšom majetku a záväzkoch, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch okrem tých, o ktorých sa účtuje v účtovej skupiny 72, ide napríklad o účtovanie cenných papierov odovzdaných na nakladanie, do úschovy, správy alebo na uloženie inej účtovnej jednotke. Účty v tejto účtovej skupine sa zriaďujú podľa potrieb účtovnej jednotky.

§ 68a

Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenských korún na eurá

(1) Ku dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“) sa otvoria účty hlavnej knihy v eurách a v slovenských korunách. Začiatočné stavy analytických účtov hlavnej knihy v slovenských korunách sa uvedú ako informácia k začiatočným stavom v eurách.

(2) Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív vykázané v slovenských korunách na účte Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70 k 31. decembru 2008 sa zaúčtujú ako začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív v účtovej skupiny 70 na účte Začiatočný účet súvahový ku dňu zavedenia eura po prepočítaní zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom s výnimkou prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov vyjadrených v eurách, ktoré sa prepočítajú na hodnotu v eurách v čase prijatia preddavku a poskytnutia preddavku.

(3) Kladný rozdiel medzi účtami aktív a pasív, ktorý vznikne pri prepočte jednotlivých analytických účtov zo slovenských korún na eurá, sa zaúčtuje na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu Iné pohľadávky účtovej skupiny 32 – Ostatné pohľadávky a v prospech účtu Začiatočný účet súvahový. Záporný rozdiel medzi účtami aktív a pasív, ktorý vznikne pri prepočte jednotlivých analytických účtov zo slovenských korún na eurá, sa zaúčtuje v prospech osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu Iné záväzky účtovej skupiny 36 – Ostatné záväzky a na ťarchu účtu Začiatočný účet súvahový.

(4) Rozdiel podľa odseku 3 sa zúčtuje výsledkovo na začiatku účtovného obdobia, v ktorom sa zaviedla mena euro v Slovenskej republike, a to

a) analytický účet k účtu Iné pohľadávky účtovej skupiny 32 – Ostatné pohľadávky súvzťažne na ťarchu nákladového účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55 alebo

b) analytický účet k účtu Iné záväzky účtovej skupiny 36 – Ostatné záväzky súvzťažne v prospech výnosového účtu Ostatné výnosy účtovej skupiny 65.

(5) Jednotlivé položky analytickej evidencie k analytickému účtu sa prepočítajú ku dňu zavedenia eura podľa § 37b zákona. Rozdiel medzi súčtom jednotlivých položiek analytickej evidencie a začiatočným stavom analytického účtu v eurách sa účtuje podľa charakteru na vecne príslušný analytický účet so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55 alebo v prospech účtu Ostatné výnosy účtovej skupiny 65.

§ 68b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. marca 2009

(1) Zriaďovacie náklady sa vyradia z účtovníctva pri zostavovaní účtovnej závierky po 20. marci 2009. Vyradenie zriaďovacích nákladov z účtovníctva sa účtuje na ťarchu účtu Oprávky k nehmotnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu Zriaďovacie náklady. Zostatková hodnota zriaďovacích nákladov sa účtuje na ťarchu účtu Nerozdelený zisk minulých rokov alebo účtu Neuhradená strata minulých rokov účtovej skupiny 43 so súvzťažným zápisom v prospech účtu Oprávky k nehmotnému majetku.

(2) Dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, vrátane technického zhodnotenia prenajatého dlhodobého majetku, ktoré odpisuje nájomca, zaradený do používania najneskôr 28. februára 2009, ktorých ocenenie sa rovná sume alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom6), sa považuje za dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, vrátane technického zhodnotenia prenajatého dlhodobého majetku, ktoré odpisuje nájomca, a v účtovníctve sa pri jeho odpisovaní postupuje podľa doterajšieho odpisového plánu.

§ 68c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010

(1) Na odpisovanie goodwillu, alebo záporného goodwillu, ktorý vznikol do 31. decembra 2009, sa použije ustanovenie § 21 ods. 11 v znení účinnom do 31. decembra 2009.

(2) Zostatok účtu Záväzky z vkladov zamestnancov sa z dôvodu zmeny metódy účtovania v účtovnom období roka 2009 zruší so súvzťažným zápisom v prospech účtu Ostatné záväzky voči zamestnancom.

§ 68d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2015

Zostatok analytického účtu k syntetickému účtu Rezervný fond vzťahujúci sa k vlastným akciám sa z dôvodu zmeny metódy účtovania v účtovnom období roka 2015 zruší so súvzťažným zápisom v prospech účtu Rezervný fond na vlastné akcie.

§ 69

Týmto opatrením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 70

Zrušujú sa:

1. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2002 č. 22 212/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (oznámenie č. 693/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 8. decembra 2004 č. MF/10551/2004-74 (oznámenie č. 710/2004 Z. z.),

2. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 360/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky (oznámenie č. 645/2002 Z. z.) v znení opatrenia zo 16. decembra 2004 č. MF/12645/2004-74 (oznámenie č. 775/2004 Z. z.),

3. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 21 833/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky (oznámenie č. 3/2003 Z. z.) v znení opatrenia zo 16. decembra 2004 č. MF/12645/2004-74 (oznámenie č. 775/2004 Z. z.).

§ 71

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/22930/2005-74

Rámcová účtová osnova pre zdravotné poisťovne

Účtová trieda 1 - Finančné umiestnenie

10 Pozemky a stavby

Pozemky

Stavby

Oprávky k stavbám

Opravné položky k pozemkom a stavbám

11 Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky

Podielové cenné papiere a vklady s rozhodujúcim vplyvom

Podielové cenné papiere a vklady s podstatným vplyvom

Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom

Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom

Ostatné dlhodobé pohľadávky

Vlastné akcie

Opravné položky k finančnému umiestneniu

12 Ostatné finančné umiestnenie

Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie

Štátne dlhopisy a ostatné dlhopisy držané do splatnosti

Pokladničné poukážky držané do splatnosti

Zmenky držané do splatnosti

Podielové listy

Hypotekárne záložné listy

Ostatné pôžičky

Vklady v bankách

Iné finančné umiestnenie

Opravné položky k ostatnému finančnému umiestneniu

15 Cenné papiere určené na obchodovanie

Štátne dlhopisy a ostatné dlhopisy

Pokladničné poukážky

Zmenky

Akcie

Podielové listy

16 Cenné papiere určené na predaj a ostatné podiely

Štátne dlhopisy a ostatné dlhopisy

Pokladničné poukážky

Zmenky

Akcie

Podielové listy

Ostatné podiely

Opravná položka k ostatným podielom na predaj

Účtová trieda 2 - Nehmotný majetok, hmotný hnuteľný majetok a ostatný majetok

20 Nehmotný majetok

Goodwill

Softvér

Ostatný nehmotný majetok

Oprávky k nehmotnému majetku

Opravné položky k nehmotnému majetku

21 Hmotný hnuteľný majetok

Hmotný hnuteľný majetok odpisovaný

Hmotný hnuteľný majetok neodpisovaný

Oprávky k odpisovanému hmotnému hnuteľnému majetku

Opravné položky k hmotnému hnuteľnému majetku

22 Obstaranie majetku

Obstaranie nehmotného majetku a hmotného majetku

Poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku a hmotného majetku

Opravné položky k poskytnutým preddavkom

23 Pokladničné hodnoty a bankové účty

Pokladnica

Iné pokladničné hodnoty

Peniaze na ceste

Bežné účty

26 Ostatný majetok

Zásoby

Iný majetok

Opravné položky k ostatnému majetku

Účtová trieda 3 - Pohľadávky, záväzky a prechodné účty

30 Pohľadávky z poistenia a zaistenia

Pohľadávky z poistenia voči poisteným

Pohľadávky voči sprostredkovateľom

Pohľadávky pri operáciách zaistenia

Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia

Opravné položky k pohľadávkam z poistenia a zaistenia

Pohľadávky z verejného zdravotného poistenia

Pohľadávky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Pohľadávky voči inej zdravotnej poisťovni

Pohľadávky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Pohľadávky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky

31 Pohľadávky voči spoločníkom a účastníkom združenia

Pohľadávky z upísaného základného imania

Pohľadávky voči spoločníkom

Pohľadávky voči účastníkom združenia

32 Ostatné pohľadávky

Rôzni dlžníci

Zmenky k inkasu

Eskontované pohľadávky

Poskytnuté prevádzkové preddavky

Pohľadávky z dlhopisov vydaných účtovnou jednotkou

Iné pohľadávky

Opravné položky k ostatným pohľadávkam

33 Záväzky z poistenia a zaistenia

Záväzky z poistenia voči poisteným

Záväzky voči sprostredkovateľom

Záväzky pri operáciách zaistenia

Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia

Záväzky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Záväzky voči inej zdravotnej poisťovni

Záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Záväzky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky

34 Záväzky voči spoločníkom a účastníkom združenia

Záväzky z upísaného základného imania

Záväzky voči spoločníkom

Záväzky voči účastníkom združenia

35 Zamestnanci a inštitúcie

Záväzky voči zamestnancom zo závislej činnosti

Ostatné záväzky voči zamestnancom

Pohľadávky voči zamestnancom

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Opravné položky k pohľadávkam voči zamestnancom a inštitúciám

36 Ostatné záväzky

Rôzni veritelia

Zmenky na úhradu

Krátkodobé úvery

Eskontné úvery

Prijaté prevádzkové preddavky

Dlhopisy vydané účtovnou jednotkou

Pôžičky zaručené dlhopisom

Iné záväzky

Krátkodobé rezervy

Nevyfakturované dodávky

37 Zúčtovanie daní a dotácií

Daň z príjmov

Ostatné priame dane

Nepriame dane a poplatky

Dotácie zo štátneho rozpočtu

Ostatné dotácie

Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok

39 Prechodné účty aktív a pasív

Náklady budúcich období

Výdavky budúcich období

Výnosy budúcich období

Príjmy budúcich období

Vnútorné zúčtovanie

Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

40 Základné imanie a kapitálové fondy

Základné imanie

Emisné ážio

Ostatné kapitálové fondy

Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov

Dlhodobé prostriedky poskytnuté zahraničnej pobočke

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

41 Fondy tvorené zo zisku

Rezervné fondy

Ostatné fondy tvorené zo zisku

Rezervný fond na vlastné akcie

42 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

43 Výsledok hospodárenia minulých rokov

Nerozdelený zisk minulých rokov

Neuhradená strata minulých rokov

44 Technické rezervy

Technická rezerva na poistné budúcich období

Technická rezerva na poistné plnenie

Technická rezerva na poistné prémie a zľavy

Iné technické rezervy

45 Rezervy

Rezervy

Ostatné rezervy

46 Vklady pri pasívnom zaistení

Záväzky zo zložených vkladov od zaisťovateľov

47 Dlhodobé úvery

Bankové úvery

Ostatné úvery

48 Dlhodobé záväzky

Záväzky voči obchodným spoločnostiam s rozhodujúcim vplyvom

Záväzky voči obchodným spoločnostiam s podstatným vplyvom

Dlhopisy vydané účtovnou jednotkou

Záväzky z prenájmu

Prijaté preddavky

Návratné dotácie

Pôžičky zaručené dlhopisom

Ostatné dlhodobé záväzky

Účtová trieda 5 - Náklady

50 až 51 Technický účet k neživotnému poisteniu

50 Náklady na poistné plnenia

Podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenia

Tvorba technickej rezervy na poistné plnenia

Podiel zaisťovateľov na tvorbe technickej rezervy na poistné plnenia

Tvorba technickej rezervy na poistné budúcich období

Podiel zaisťovateľov na tvorbe technickej rezervy na poistné budúcich období

Tvorba iných technických rezerv

Podiel zaisťovateľov na tvorbe iných technických rezerv

51 Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

Správna réžia

Prevedené náklady z finančného umiestnenia z netechnického účtu

Poistné prémie a zľavy

Podiel zaisťovateľov na prémiách a zľavách

Ostatné technické náklady

Podiel zaisťovateľov na ostatných technických nákladoch

55 až 57 Netechnický účet

55 Náklady na finančné umiestnenie

Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu

Náklady na realizáciu finančného umiestnenia

Prevedené náklady z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému poisteniu

Ostatné náklady

Tvorba opravných položiek k majetku

56 Tvorba rezerv

Dane a poplatky

Mimoriadne náklady

Úbytky hodnoty finančného umiestnenia

57 Splatná daň z príjmov

Odložená daň z príjmov

Dodatočné odvody dane z príjmov

59 Vnútroorganizačné prevody

Vnútroorganizačné prevody nákladov

Účtová trieda 6 - Výnosy

60 až 61 Technický účet k neživotnému poisteniu

60 Predpísané poistné v hrubej výške

Predpísané poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom

Použitie technickej rezervy na poistné plnenia

Podiel zaisťovateľov na použití technickej rezervy na poistné plnenia

Použitie technickej rezervy na poistné budúcich období

Podiel zaisťovateľov na použití technickej rezervy na poistné budúcich období

Použitie iných technických rezerv

Podiel zaisťovateľov na použití iných technických rezerv

61 Prevedené výnosy z finančného umiestnenia z netechnického účtu

Provízie od zaisťovateľov

Podiely na ziskoch

Podiely na ziskoch postúpené zaisťovateľom

Ostatné technické výnosy

Podiel zaisťovateľov na ostatných technických výnosoch

65 a 66 Netechnický účet

65 Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov

Výnosy z pozemkov a stavieb

Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia

Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu

Výnosy z realizácie finančného umiestnenia

Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému poisteniu

Ostatné výnosy

Použitie opravných položiek k majetku

66 Použitie rezerv

Mimoriadne výnosy

Prírastky hodnoty finančného umiestnenia

69 Vnútroorganizačné prevody

Vnútroorganizačné prevody výnosov

Účtová trieda 7 - Závierkové účty a podsúvahové účty

70 Účty súvahové

Začiatočný účet súvahový

Konečný účet súvahový

71 Účet ziskov a strát

Účet ziskov a strát

Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k neživotnému poisteniu

Zúčtovanie výsledku hospodárenia netechnického účtu

72 Podsúvahové účty

Hodnoty dané ako záruky

Hodnoty prijaté ako záruky

Zmenky k inkasu použité na úhradu do doby ich splatnosti

Záväzky za plánovanú zdravotnú starostlivosť

Iné hodnoty v evidencii

Evidenčný účet pre výsledok zaistenia

Pomocné súvzťažné účty

73 Podsúvahové účty

Účtová trieda 8 - Vnútroorganizačné účtovníctvo

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/22930/2005-74

ZOZNAM PREBERACÍCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o účtovnej závierke niektorých typov spoločností (Ú. v. ES L 222, 14. 8. 1978) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Ú. v. ES L 193, 18. 7. 1983), v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Ú. v. ES L 314, 4. 12. 1984), v znení smernice Rady 89/666/EHS z 212. decembra 1989 (Ú. v. ES L 395, 30. 12. 1989), v znení smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Ú. v. ES L 317, 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Ú. v. ES L 317, 16. 11. 1990), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Ú. v. ES L 82, 25. 3. 1994), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Ú. v. ES L 162, 26. 6. 1999), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Ú. v. ES L 283, 27. 10. 2001), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Ú. v. EÚ L 120,15. 5. 2003) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003).

2. Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Ú. v. ES L 374, 31. 12. 1991) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ (Ú. v. EÚ L 330, 15. 11. 2014) a smernice Rady 2014/102/EÚ (Ú. v. EÚ L 334, 21. 11. 2014).

Poznámky pod čiarou

1) § 33 a 73 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.

2) § 6 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.

2a) § 217a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.

3) Zákon č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový.

4) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

6) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

7) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.).

8) § 114 ods. 1 písm f) zákona č. 7/2005 Z. z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) Napríklad zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11) § 161a až 161f Obchodného zákonníka.

12) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14) Zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14a) § 7a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 88/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 4. marca 2009 č. 2/2009 (oznámenie č. 80/2009 Z. z.).

15) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 380/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve.

16) Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16a) § 61 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17) § 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

17a) Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

18) Zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19) Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20) § 792 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

21) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

22) § 800 až 804 Občianskeho zákonníka.

23) § 803 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

24) § 165 až 168 Obchodného zákonníka.

25) § 20f až 20j a § 829 až 841 Občianskeho zákonníka.

26) § 8b zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

26a) § 8a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

27) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

28) Obchodný zákonník.

28a) § 13 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

28aa) § 15 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

28b) § 161d Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

29) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

29a) § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

29b) § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.

29c) § 29 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

30) Občiansky zákonník.
Obchodný zákonník.

32) Napríklad § 151a až 151j Občianskeho zákonníka,§ 117a a 261 Obchodného zákonníka.

33) § 151k až 151m Občianskeho zákonníka.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené