Oznámenie č. 580/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu

Čiastka 233/2005
Platnosť od 16.12.2005
Účinnosť od 01.04.2020
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

580

OZNÁMENIE


Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Základné ustanovenia

§ 1

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu.1)

(2) Účtová osnova pre Sociálnu poisťovňu je uvedená v prílohe k tomuto opatreniu.

§ 2

Skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva účtuje a vykazuje Sociálna poisťovňa podľa zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

§ 3

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu alebo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, výplate alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo cenných papierov, pripísanie cenných papierov na účet centrálneho depozitára cenných papierov, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku majetku, prebytku majetku, škody na majetku, pohybu majetku vo vnútri Sociálnej poisťovne a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok Sociálnej poisťovne, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v Sociálnej poisťovni nastali, alebo o ktorých sú k dispozícii doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

(2) Pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmluvy, ak sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností2) a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom.

(3) Pre výpočet kurzových rozdielov je dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre dodávateľa deň vystavenia účtovného dokladu a pre odberateľa deň doručenia účtovného dokladu.

§ 4

Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovanie skutočností

a) podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „závierkový účtovný prípad“),

b) podľa § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré Sociálna poisťovňa zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len „upravujúci závierkový účtovný prípad“); upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

c) z dôvodu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 10 zákona do dňa schválenia účtovnej závierky.

§ 5

Účtovanie nákladov a výnosov a ich časové rozlišovanie

(1) Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, výška a obdobie, ktorého sa týkajú.

(2) Náklady a výnosy sa účtujú podľa týchto zásad:

a) náklady a výnosy sa účtujú v období, s ktorým časovo a vecne súvisia,

b) oprava nákladov alebo výnosov minulých účtovných období sa účtuje na účtoch nákladov a účtoch výnosov, ktorých sa týka, okrem opravy nákladov a výnosov minulých účtovných období za zdaňovanú činnosť, ktorá sa účtuje na účet 932 – Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov,

c) náhrada vynaložených nákladov minulých účtovných období za zdaňovanú činnosť sa účtuje do výnosov bežného účtovného obdobia,

d) náhrada vynaložených nákladov minulých účtovných období za nezdaňovanú činnosť sa účtuje na účet 914 – Správny fond ako ostatný príjem bežného účtovného obdobia,

e) náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich období sa časovo rozlišujú na účtoch 381 – Náklady budúcich období a 383 – Výdavky budúcich období,

f) výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich období sa časovo rozlišujú na účtoch 384 – Výnosy budúcich období a 385 – Príjmy budúcich období.

§ 6

Použitie cudzích mien a kurzové rozdiely

(1) Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro podľa § 24 ods. 2 zákona.

(2) Na účtoch pohľadávok, záväzkov, krátkodobého finančného majetku a dlhodobého finančného majetku sa účtujú kurzové rozdiely vznikajúce ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu pri platbe záväzku, inkase pohľadávok alebo predaji finančného majetku súvzťažne s účtami nákladov, výnosov alebo príslušného fondu Sociálnej poisťovne podľa charakteru pohľadávky, záväzku, krátkodobého finančného majetku alebo dlhodobého finančného majetku.

(3) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 7 zákona účtuje na ťarchu účtu 545 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 645 – Kurzové zisky. Rovnako sa postupuje pri účtovaní kurzových rozdielov z opravných položiek a rezerv v cudzej mene.

(4) Kurzové rozdiely nevznikajú pri

a) zmene veriteľa u dlžníka a u veriteľa, ak za jeho dlžníka bude plniť iný dlžník,

b) prijatých preddavkoch a pri poskytnutých preddavkoch v cudzej mene.

§ 7

Vnútroorganizačné účtovníctvo

(1) Vnútroorganizačné účtovníctvo možno viesť

a) na analytických účtoch nákladov a výnosov účtových tried 5 – Náklady na činnosť a 6 – Výnosy z činnosti,

b) prostredníctvom účtov v účtových skupinách 57 – Vnútroorganizačné prevody nákladov a 67 – Vnútroorganizačné prevody výnosov,

c) v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý sa volia účty v rámci voľných účtových tried 7 a 8,

d) prostredníctvom účtu 395 – Vnútorné zúčtovanie,

e) kombináciou postupov podľa písmen a), b), c) a d).

(2) Účty vnútroorganizačného účtovníctva sa uvádzajú v účtovom rozvrhu.

Postup pri otváraní a uzavieraní účtovných kníh

§ 8

Otvorenie účtovných kníh

(1) Účty hlavnej knihy sa otvárajú účtovnými zápismi. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov na účte 962 - Konečný účet súvahový sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov na účte 961 - Začiatočný účet súvahový.

(2) Účtovnými zápismi na ťarchu účtu 961 - Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných otváraných účtov pasív a účtovnými zápismi v prospech účtu 961 - Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných otváraných účtov aktív sa účtujú ich začiatočné stavy.

(3) Zisk alebo strata účtované v prospech alebo na ťarchu účtu 962 - Konečný účet súvahový sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtujú v prospech alebo na ťarchu účtu 931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 961 - Začiatočný účet súvahový.

(4) Po otvorení účtovných kníh sa prípadné rozdiely zo zmien použitých účtovných metód účtujú ako prvý účtovný prípad bežného účtovného obdobia, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtov účtovej triedy 9 – Fondy sociálnej poisťovne a dlhodobé záväzky podľa druhu hospodárskej činnosti.

(5) Stav účtu 931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa vyrovná pri dosiahnutí zisku alebo pri vzniknutej strate v prospech alebo na ťarchu účtov účtovej skupiny 90 – Fond dlhodobého majetku alebo účtovej skupiny 91 – Fondy Sociálnej poisťovne.

§ 9

Uzavretie účtovných kníh

(1) Účty hlavnej knihy sa uzavierajú účtovnými zápismi.

(2) Konečné stavy účtov účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú na ťarchu účtu 963 - Účet ziskov a strát a konečné stavy účtov účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti sa účtujú v prospech účtu 963 - Účet ziskov a strát. Zostatok účtu 963 - Účet ziskov a strát sa podľa toho, či sa dosiahol zisk alebo strata účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 962- Konečný účet súvahový.

(3) Konečné zostatky účtov aktív sa účtujú na ťarchu účtu 962 - Konečný účet súvahový. Konečné zostatky účtov pasív sa účtujú v prospech účtu 962 - Konečný účet súvahový.

(4) Pri uzavieraní účtovných kníh sa

a) zisťujú obraty strán Má dať a Dal jednotlivých syntetických účtov,

b) zisťujú konečné zostatky účtov aktív a účtov pasív a konečné stavy účtov nákladov a účtov výnosov,

c) zistí základ dane z príjmov za zdaňovanú činnosť za účtovné obdobie ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 – Náklady na činnosť, s výnimkou účtu 591 – Daň z príjmov a účtu 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov,

d) zistí účtovný výsledok hospodárenia prevodom účtov nákladov na ťarchu účtu 963 - Účet ziskov a strát a prevodom účtov výnosov v prospech účtu 963 - Účet ziskov a strát,

e) uzavrie účtovníctvo Sociálnej poisťovne prevodom zostatkov súvahových účtov a zostatku účtu 963 - Účet ziskov a strát na účet 962 - Konečný účet súvahový.

(5) Na základe zostatku účtu 962 - Konečný účet súvahový, zostatku účtu 963 - Účet ziskov a strát a údajov analytickej evidencie sa zostavuje účtovná závierka.

Účtovné zásady

§ 10

Zásady pre tvorbu a použitie rezerv

(1) Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt. Rezervy sa členia podľa účelu ich použitia.

(2) Ak sa plnenie uskutočňuje v cudzej mene, rezerva sa účtuje aj v tejto mene. Ak sa účtuje rezerva v cudzej mene, kurzové rozdiely sa účtujú obdobne ako kurzové rozdiely z iných záväzkov.

(3) Na rezervy sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Zostatky účtov rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúceho závierkového účtovného prípadu môže účtovať tvorba rezervy alebo sa upraví jej výška. V účtovnej jednotke sa neúčtuje rezerva, ktorej suma nebude mať významný vplyv na výšku vykázaného výsledku hospodárenia. Účtovná jednotka sa môže rozhodnúť v rámci zdaňovanej činnosti účtovať tvorbu rezervy v súlade s osobitným predpisom.6)

(4) Rezervy sa používajú len na účely, na ktoré boli vytvorené. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo 941 – Rezervy a v prospech príslušného účtu záväzkov. Ak je použitie rezervy nižšie ako jej tvorba na určený účel, nepoužitá časť rezervy sa zruší v prospech účtu 914 – Správny fond.

(5) Tvorba rezerv súvisiaca s obstaraním majetku, napríklad nevyfakturovaná dodávka zásob a nevyfakturovaná dodávka dlhodobého majetku sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu majetku a jej použitie so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu záväzkov po obdržaní faktúry od dodávateľa.

(6) Tvorba rezervy na náklady sa účtuje na vecne príslušný účet nákladov, ku ktorému záväzok prislúcha. Ak ide o rezervu, ktorá sa týka viacerých nákladových druhov alebo na tento nákladový druh nie je ustanovený účet nákladov, tvorí sa rezerva na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Zrušenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy. Pri rezervách sa uplatňuje zásada správneho vyčíslenia konečného zostatku súvahového účtu rezerv a k tomu prislúchajúcich konečných stavov nákladov.

(7) Rezervy sa vzťahujú na povinnosti vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov, z uzavretých zmlúv alebo z dobrovoľného rozhodnutia účtovnej jednotky splniť si povinnosť voči tretím stranám, napríklad ak na základe konania účtovnej jednotky v minulosti, zverejnenia pravidiel alebo oznámenia o uznaní zodpovednosti účtovnej jednotky tretia strana očakáva, že takáto povinnosť bude splnená.

(8) Rezervy sa vytvárajú na

a) náhrady platu za nevyčerpané dovolenky, vrátane sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a zdravotného poistenia,

b) odmeny členom samosprávnych orgánov účtovnej jednotky,

c) odstupné a odchodné zamestnancom,

d) odmeny a ostatné zložky platu zamestnancom, vrátane sociálneho poistenia a zdravotného poistenia,

e) nevyfakturované dodávky a služby,

f) členské príspevky účtovnej jednotky napríklad do zväzov, spolkov a komôr, ktoré sa týkajú vykazovaného účtovného obdobia,

g) náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,

h) náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie,

i) náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia,

j) odstránenie odpadov a obalov,

k) rekultiváciu pozemkov,

l) odstránenie stavieb,

m) náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu podľa § 23 ods. 4,

n) pokuty a penále.

§ 11

Zásady pre tvorbu a používanie opravných položiek

(1) V účtovníctve Sociálnej poisťovne sa vytvárajú opravné položky podľa § 26 zákona. V účtovnej jednotke sa neúčtuje opravná položka, ktorej suma nebude mať významný vplyv na výšku vykázaného výsledku hospodárenia.

(2) Opravné položky sa tvoria k účtom majetku, ak zníženie hodnoty majetku v účtovníctve je preukázané na základe údajov zistených pri inventarizácii a nie je trvalé. Ak ide o trvalé zníženie ocenenia majetku, účtuje sa toto zníženie na ťarchu nákladov alebo na ťarchu účtu 921 – Účet tvorby fondov.

(3) Opravné položky sa tvoria k

a) pohľadávkam,

b) cenným papierom držaným do splatnosti,

c) podielovým cenným papierom a vkladom,

d) hmotnému majetku a nehmotnému majetku,

e) zásobám.

(4) Ak sa pri inventarizácii zistí zníženie ocenenia majetku oproti stavu vedenom na účtoch majetku, účtuje sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka tvorba opravných položiek na ťarchu účtov nákladov alebo na ťarchu účtu 921 – Účet tvorby fondov.

(5) Opravné položky pri dlhodobom majetku, ktorého hodnota sa znižuje opotrebením, napríklad odpisovaný majetok, sa tvoria, ak jeho hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia, ako je jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, a toto zníženie hodnoty nie je trvalé.

(6) Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria, ak ide o pochybné pohľadávky, ktoré predstavujú riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, na pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom konaní3) a reštrukturalizačnom konaní3) a pri sporných pohľadávkach voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie alebo ich zaplatenie.

(7) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúceho závierkového účtovného prípadu účtuje tvorba opravnej položky alebo sa upraví jej výška, napríklad v prípade vyhlásenia konkurzu na niektorého z odberateľov, ktoré sa uskutočnilo po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorým sa spravidla potvrdí, že znehodnotenie pohľadávok z obchodného styku existovalo už ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(8) Pri inventarizácii opravných položiek sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť, pričom sa na ne vzťahuje dokladová inventúra.

(9) Opravné položky k účtom aktív v cudzej mene sa účtujú v cudzích menách. Kurzové rozdiely z precenenia opravných položiek v cudzej mene sa účtujú rovnako ako kurzové rozdiely z precenenia aktív v cudzej mene, ku ktorým sa vzťahujú.

(10) Zúčtovanie opravnej položky sa účtuje z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva alebo z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku.

(11) Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva, napríklad pri predaji, likvidácii, darovaní, škode, spotrebe alebo inkase pohľadávky, sa účtuje pred vyradením majetku z účtovníctva a to na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku a pri dlhodobom odpisovanom majetku v prospech vecne príslušného účtu oprávok k dlhodobému majetku.

(12) Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravnej položky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 559 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek alebo účtu 921 – Účet tvorby fondov.

(13) Opravné položky nemajú aktívny zostatok.

§ 12

Zásady pre vytváranie analytických účtov a analytickej evidencie

Ak členenie nezohľadňujú priamo syntetické účty, pri vytváraní analytických účtov a analytickej evidencie sa zohľadňujú potreby Sociálnej poisťovne najmä z hľadiska členenia

a) majetku podľa umiestnenia, vrátane jeho členenia podľa doby použiteľnosti na dlhodobý majetok s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a krátkodobý majetok s dobou použiteľnosti jeden rok alebo kratšou ako jeden rok,

b) cenných papierov podľa druhov a podľa emitentov,

c) pohľadávok podľa jednotlivých dlžníkov, doby splatnosti podľa osobitného predpisu,1) dohodnutej doby splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dobou splácania zistenou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „zostatková doba splatnosti“) do jedného roka vrátane a zostatkovej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok,

d) záväzkov podľa jednotlivých veriteľov, doby splatnosti podľa osobitného predpisu1), dohodnutej doby splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti do jedného roku vrátane a zostatkovej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok,

e) na menu euro a cudziu menu pri účtovaní pohľadávok a záväzkov, peňažných prostriedkov, cenín, cenných papierov a vkladov do základného imania a podielov,

f) podľa položiek účtovnej závierky,

g) podľa položiek rozpočtovej klasifikácie podľa osobitného predpisu,4)

h) podľa osobitných predpisov.5)

§ 13

Zásady pre členenie majetku a záväzkov

(1) Majetok sa z časového hľadiska člení na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok. Dlhodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, doba splatnosti podľa osobitného predpisu1), dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu alebo zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok. Krátkodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, doba splatnosti podľa osobitného predpisu,1) dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu alebo zostatková doba splatnosti je najviac jeden rok.

(2) Záväzky účtovnej jednotky sa z časového hľadiska členia na dlhodobé záväzky a krátkodobé záväzky. Dlhodobý záväzok je záväzok, ktorého doba splatnosti podľa osobitného predpisu,1) dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu alebo zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok. Krátkodobý záväzok je záväzok, ktorého doba splatnosti podľa osobitného predpisu,1) dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu alebo zostatková doba splatnosti je najviac jeden rok.

(3) Ak pri konkrétnom druhu majetku a konkrétnom druhu záväzku nie je možné ich členenie podľa odsekov 1 a 2, rozhodujúci pre členenie majetku a záväzkov je zámer Sociálnej poisťovne, s akým sa obstarával majetok alebo vznikal záväzok.

(4) Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú pohľadávky a záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti sa pohľadávky a záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné syntetické účty.

(5) Dlhodobý majetok sa člení na

a) dlhodobý nehmotný majetok,

b) dlhodobý hmotný majetok,

c) dlhodobý finančný majetok,

d) dlhodobé pohľadávky.

(6) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú

a) pozemky, budovy, stavby, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,

b) samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v písmene a) a súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením, ktorých obstarávacia cena je v sume ustanovenej osobitným predpisom6) pre hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

c) technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a jeho ocenenie je ustanovené osobitným predpisom6) pre technické zhodnotenie a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(7) Ako dlhodobý hmotný majetok možno účtovať aj drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom6) pre hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(8) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú softvér, oceniteľné autorské práva, technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku a dobré meno obchodnej spoločnosti (ďalej len „goodwill“), ktorých ocenenie je v sume ustanovenej osobitným predpisom6) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý nehmotný majetok možno účtovať podľa rozhodnutia Sociálnej poisťovne aj drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom6) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(9) Ako príslušenstvo dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.

(10) Ako dlhodobý finančný majetok sa účtujú

a) cenné papiere a vklady, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach (ďalej len „podielové cenné papiere“),

b) dlhodobé pôžičky,

c) cenné papiere s pevným výnosom (ďalej len „dlhové cenné papiere“) napríklad obligácie, dlhopisy, vkladové listy a termínované vklady s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok držané do splatnosti,

d) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky obstarané za účelom dlhodobého investovania voľných peňažných prostriedkov.

(11) Ako krátkodobý finančný majetok sa účtujú

a) peňažné hotovosti Sociálnej poisťovne, ekvivalenty peňažných hotovostí, napríklad ceniny, poukážky, šeky,

b) účty v banke,

c) majetok účtovaný v účtovej skupine 25 – Krátkodobý finančný majetok,

d) peniaze na ceste.

§ 14

Zásady pre členenie majetku, ktorým sú cenné papiere

(1) Majetok, ktorým sú cenné papiere, sa člení podľa druhu výnosov na

a) dlhové cenné papiere, a to

1. s pevnou úrokovou mierou,

2. s premenlivou úrokovou mierou, ak jej premenlivosť (variabilita) je vopred určená vo vzťahu k úrokovým mieram používaným na trhu k určeným dátumom alebo obdobiam,

b) cenné papiere s premenlivým výnosom.

(2) Podielové cenné papiere sa členia podľa vplyvu, ktorý Sociálna poisťovňa vykonáva, na

a) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe, ak má Sociálna poisťovňa podiel viac ako 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

b) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, ak má Sociálna poisťovňa podiel najmenej 20 % a najviac 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

c) ostatné podielové cenné papiere a vklady, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi a vkladmi v obchodných spoločnostiach podľa písmen a) a b).

(3) Cenné papiere, ktoré sa nepovažujú za podielové cenné papiere, sa členia podľa zámeru, s ktorým boli obstarané, na cenné papiere

a) určené na obchodovanie,

b) určené na predaj,

c) držané do splatnosti.

(4) Ako cenný papier určený na obchodovanie sa účtuje cenný papier, ktorý je držaný na účely obchodovania a dosahovania zisku z cenových rozdielov v krátkom časovom období.

(5) Ako cenný papier držaný do splatnosti sa účtuje cenný papier s určenou splatnosťou, pri ktorom má Sociálna poisťovňa úmysel a schopnosť držať ho do splatnosti.

(6) Ako cenný papier určený na predaj sa účtuje cenný papier, ktorý nie je cenným papierom určeným na obchodovanie, ani cenným papierom držaným do splatnosti.

Účtovné metódy

§ 15

Spôsoby oceňovania dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

(1) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sú všetky náklady súvisiace s jeho obstaraním a uvedením majetku do používania.

(2) Reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona sa oceňuje

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne,

b) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novozistený a v účtovníctve doteraz neúčtovaný, napríklad inventarizačný prebytok; účtuje sa so súvzťažným zápisom na príslušný účet oprávok.

(3) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku sa zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie,7) ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku podľa osobitného predpisu6). Ak suma technického zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši sumu určenú osobitným predpisom,6) môže sa účtovať ako

a) technické zhodnotenie,

b) služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,

c) náklady, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.

(4) Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.

(5) O trvalom znížení ocenenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje prostredníctvom oprávok na účtoch účtovej skupiny 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku; súčasne sa vykoná oprava odpisového plánu.

(6) O prechodnom znížení ocenenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje v rámci uzavierania účtovných kníh pomocou opravných položiek na účtoch účtovej skupiny 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku; ide najmä o zníženie ceny z dôvodu predpokladanej nižšej predajnej ceny ako je ocenenie v účtovníctve.

(7) Dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok bezodplatne získaný Sociálnou poisťovňou pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení sa oceňuje obstarávacou cenou, v ktorej bol doteraz vedený v účtovníctve. Ak obstarávaciu cenu nie je možné zistiť, ocení sa reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona. Obdobne sa ocení dlhodobý majetok bezodplatne prevzatý od inej účtovnej jednotky.

§ 16

Spôsoby oceňovania zásob

(1) Zásoby sa oceňujú podľa § 25 a 26 zákona.

(2) Vyskladnené zásoby sa oceňujú v cenách, v ktorých sa zásoby oceňujú na sklade podľa § 25 ods. 5 zákona.

(3) Zásoby nadobudnuté bezodplatne a nájdené prebytky zásob sa oceňujú reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona.

(4) Súčasťou obstarávacej ceny zásob sú všetky náklady potrebné na ich obstaranie, napríklad preprava, provízia, clo, poistné.

(5) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú priamymi nákladmi na ne vynaloženými, alebo aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa k tejto činnosti vzťahujú. Finančné náklady súvisiace s použitím cudzích zdrojov napríklad úroky, sa môžu zahrnúť do vlastných nákladov len, ak patria do obdobia ich vytvárania.

(6) Ak má Sociálna poisťovňa vnútorný predpis na prirodzené úbytky zásob pre príslušné účtovné obdobie, účtujú sa takéto úbytky zásob priamo do spotreby. Ak má Sociálna poisťovňa vnútorný predpis o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby, účtuje sa takýto materiál do spotreby, bez jeho účtovania na sklad.

(7) Nevyfakturované dodávky zásob sa ocenia podľa zmluvy alebo odhadom.

(8) Súčasťou obstarávacej ceny zásob sú skontá, rabaty, bonusy, dobropisy a ostatné zľavy z ceny, pričom pôvodná obstarávacia cena sa o tieto položky znižuje.

§ 17

Spôsoby oceňovania cenných papierov

(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Jej súčasťou sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú Sociálnej poisťovni pri prvotnom účtovaní známe, napríklad poplatky a provízie sprostredkovateľom investičných služieb, poradcom, burzám. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu.

(2) Pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papierov určených na predaj, ak ide o dlhopisy s kupónmi, sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja alebo do dňa ich splatnosti postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy. Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie postupne zvyšuje aj o iné dosahované úrokové výnosy ako úrokové výnosy z kupónov napríklad prémie. Takto ocenené dlhové cenné papiere sa ocenia reálnou hodnotou ku dňu ocenenia.

(3) Ako úrokové výnosy alebo úrokové náklady sa účtuje

a) pri dlhopisoch s kupónmi postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodnotou a čistou obstarávacou cenou, a to obstarávacou cenou zníženou o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania cenného papiera; a postupne dosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach,

b) pri dlhopisoch bez kupónov a zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou.

(4) Dosiahnuté úrokové výnosy a dosiahnuté úrokové náklady vzťahujúce sa na aktíva a záväzky sa účtujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka spoločne s týmito aktívami a záväzkami.

(5) Pri cenných papieroch držaných do splatnosti sa ocenenie cenných papierov odo dňa vyrovnania nákupu do dňa ich splatnosti alebo dňa vyrovnania predaja postupne zvyšuje aj o iné dosahované úrokové výnosy ako úrokové výnosy z kupónov napríklad prémie.

§ 18

Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu prostredníctvom odpisov podľa § 28 zákona. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vytváraných podľa odpisov.

(2) Odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve podľa § 15. Úplne odpísaný majetok sa ďalej neodpisuje.

(3) Sadzby účtovných odpisov sa určia podľa

a) času, počas ktorého je majetok použiteľný pre činnosť Sociálnej poisťovne alebo inak využiteľný pre Sociálnu poisťovňu,

b) uskutočnených výkonov.

(4) Dlhodobý drobný nehmotný majetok a dlhodobý drobný hmotný majetok možno odpísať aj jednorazovo.

(5) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.

(6) Odpisy sa účtujú v prospech účtov účtových skupín 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtu 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Opotrebenie majetku zakúpeného z prostriedkov správneho fondu Sociálnej poisťovne alebo darovaného majetku, ktorý sa nepoužíva na zdaňovanú činnosť, sa súčasne účtuje na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy. Ak sú odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý sa používa na zdaňovanú činnosť, účtované na ťarchu účtu 901 – Fond dlhodobého majetku potom sa tieto účtujú ako zníženie účtu 649 – Iné ostatné výnosy a v prospech účtu 902 – Fond prevádzkových prostriedkov.

(7) Spôsob zaokrúhlenia odpisov sa uvádza v odpisovom pláne.

Osobitné ustanovenia k postupom účtovania

§ 19

V účtovníctve Sociálnej poisťovne sa účtuje v rámci týchto účtových tried:

a) Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok,

b) Účtová trieda 1 – Zásoby,

c) Účtová trieda 2 – Finančné účty,

d) Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy,

e) Účtová trieda 5 – Náklady na činnosť,

f) Účtová trieda 6 – Výnosy z činnosti,

g) Účtová trieda 7 – Vnútroorganizačné účtovníctvo,

h) Účtová trieda 8 – Vnútroorganizačné účtovníctvo,

i) Účtová trieda 9 – Fondy Sociálnej poisťovne a dlhodobé záväzky.

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

§ 20

(1) V účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok sa účtuje o

a) dlhodobom hmotnom majetku,

b) dlhodobom nehmotnom majetku,

c) obstaraní dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

d) poskytnutých preddavkoch na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok,

e) oprávkach k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku,

f) opravných položkách k dlhodobému majetku.

(2) V účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok sa účtuje o dlhodobom majetku, ku ktorému má Sociálna poisťovňa vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o majetok štátu. O dlhodobom majetku sa účtuje v účtovníctve Sociálnej poisťovne, ak nemá k tomuto majetku vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o

a) dlhodobý hnuteľný majetok, ku ktorému vlastnícke právo alebo právo správy prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny alebo dohodnutej odplaty a do nadobudnutia vlastníckeho práva alebo práva správy, tento majetok Sociálna poisťovňa užíva,

b) dlhodobý nehnuteľný majetok obstaraný na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo alebo právo správy nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva alebo práva správy Sociálna poisťovňa nehnuteľnosť užíva,

c) technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého hmotného majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom alebo správcom odpisuje nájomca za podmienok ustanovených v osobitnom predpise,8)

d) technickú rekultiváciu, ktorá nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a vykonáva sa na pozemkoch vo vlastníctve alebo v správe inej osoby ako je Sociálna poisťovňa,

e) dlhodobý nehmotný majetok,

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný finančným prenájmom.

§ 21

(1) Ako dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú veci, ktoré sú uvedené do používania a majú zabezpečené všetky technické funkcie potrebné na používanie a spĺňajú všetky podmienky podľa osobitných predpisov v oblasti stavebnej, ekologickej, požiarnej, bezpečnostnej a hygienickej.

(2) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a v prospech účtov 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku.

(3) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne alebo darovaním sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku, ak na získaný majetok budú vynaložené obstarávacie náklady a v prospech účtu 901 - Fond dlhodobého majetku.

(4) Na účtoch účtovej skupiny 05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú dlhodobé preddavky aj krátkodobé preddavky.

§ 22

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

(1) Na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do doby jeho uvedenia do používania vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním.

(2) Ak je súčasťou výdavkov súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku zhotovovanie hnuteľných predmetov, napríklad prototypov, modelov alebo vzoriek, na ktorých sa skúša a overuje, účtujú sa na samostatnom analytickom účte. Ak sú hnuteľné predmety pre ďalšiu prácu nepotrebné, účtuje sa o nich podľa toho, či sa predajú, zlikvidujú alebo využijú vo vlastnej činnosti.

(3) Ak sa dlhodobý nehmotný majetok vytvára vlastnou činnosťou vo viacerých návrhoch, súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku sú náklady na všetky navrhované riešenia.

(4) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom nevznikajú výdavky súvisiace s jeho obstaraním je možné účtovať priamo na príslušné účty účtovej skupiny 01 – Dlhodobý nehmotný majetok.

§ 23

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

(1) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do doby jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním na

a) prípravu a zabezpečenie výstavby dlhodobého hmotného majetku, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu do doby uvedenia obstaraného dlhodobého hmotného majetku do používania a technickú rekultiváciu,

b) prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce vrátane variantných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe na zriadenie staveniska, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie,7) dopravné práce, montážne práce a clo,

c) zabezpečovacie a konzervačné práce alebo udržiavacie a dekonzervačné práce, ak ide o zastavenie obstarávania dlhodobého hmotného majetku,

d) úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako i úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia.9)

(2) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú náklady, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ale sú súčasťou prevádzkových nákladov, a to:

a) úroky z úverov, ak podľa rozhodnutia Sociálnej poisťovne do času uvedenia do používania tohto majetku sa nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny,

b) kurzové rozdiely súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku,

c) penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku,

d) náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,

e) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku zásobami,

f) náklady na biologickú rekultiváciu,

g) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstaraného dlhodobého hmotného majetku do používania,

h) náklady na odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia dlhodobého hmotného majetku za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho stavu alebo prevádzkyschopného stavu,

i) náklady na spomaľovanie fyzického opotrebenia majetku, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad,

j) dane súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktoré podľa osobitného predpisu10) nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

(3) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom nevznikajú výdavky spojené s jeho nadobudnutím, sa môže účtovať priamo na príslušný účet účtovej skupiny 02 – Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný alebo účtovej skupiny 03 – Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný.

(4) Náklady, ktorými Sociálna poisťovňa podľa zmluvy uvádza po skončení nájmu prenajatú vec do pôvodného stavu, sa jednorazovo odpíšu na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady. Súčasne sa účtuje použitie zdrojov správneho fondu Sociálnej poisťovne so súvzťažným zápisom v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy.

(5) Pri účtovaní technického zhodnotenia odpisovaného nájomcom podľa osobitného predpisu8) sa pri zániku nájomnej zmluvy postupuje takto:

a) ak je Sociálna poisťovňa nájomcom, účtuje sa zostatková cena technického zhodnotenia na ťarchu účtu 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a v prospech účtu účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku alebo účtovej skupiny 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku; súčasne sa účtuje na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy,

b) ak je Sociálna poisťovňa prenajímateľom, účtuje sa technické zhodnotenie na ťarchu účtu účtovej skupiny 02 - Dlhodobý hmotný majetok alebo účtovej skupiny 01 - Dlhodobý nehmotný majetok a v prospech účtu účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku alebo účtovej skupiny 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku.

§ 24

Účtovanie finančného prenájmu

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

a) finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku,

b) dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané Sociálnou poisťovňou prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena,11) zaplatením ktorej na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na Sociálnu poisťovňu,

c) istinou v Sociálnej poisťovni celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny v Sociálnej poisťovni sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými finančnými výnosmi.

(2) V deň prevzatia majetku Sociálnou poisťovňou sa účtuje v prospech účtu 954 – Záväzky z nájmu a na ťarchu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sa účtujú na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 321 – Dodávatelia.

(3) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve Sociálnej poisťovne účtuje splatný finančný náklad v prospech účtu 954 – Záväzky z nájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky.

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve Sociálnej poisťovne účtuje v prospech účtu 954 – Záväzky z nájmu finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky.

(5) V deň odovzdania dlhodobého hmotného majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve Sociálnej poisťovne účtuje takto:

a) zostatková cena dlhodobého hmotného majetku v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

b) vyradenie majetku z účtovníctva Sociálnej poisťovne na ťarchu účtu účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu dlhodobého hmotného majetku.

(6) Finančné vysporiadanie Sociálnej poisťovne s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve Sociálnej poisťovne účtuje v prospech účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu

a) účtu 954 – Záväzky z nájmu do výšky zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu, alebo

b) účtu 549 – Iné ostatné náklady.

(7) Nárok na plnenie z finančného vysporiadania Sociálnej poisťovne s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve Sociálnej poisťovne účtuje v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy, okrem príjmov, z ktorých sa tvoria fondy Sociálnej poisťovne podľa osobitného predpisu, so súvzťažným zápisom na ťarchu

a) účtu 954 – Záväzky z nájmu, alebo

b) účtu 378 – Iné pohľadávky.

§ 25

Obstaranie dlhodobého finančného majetku

(1) O dlhodobom finančnom majetku sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok, a to na účet

a) 061 – Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe,

b) 062 – Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom,

c) 063 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti,

d) 067 – Ostatné pôžičky,

e) 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok.

(2) V priebehu obstarávania dlhodobého finančného majetku sa všetky zložky obstarávacej ceny účtujú na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku.

(3) Podielové cenné papiere sa účtujú na účte 061 – Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe alebo účte 062 – Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom podľa podielu Sociálnej poisťovne na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti.

(4) Na účte 063 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti sa účtujú cenné papiere držané do splatnosti a dlhodobé termínované vklady. Účtuje sa tu aj o cenných papieroch držaných do splatnosti so splatnosťou kratšou ako jeden rok.

(5) Na účte 067 – Ostatné pôžičky sa účtujú dlhodobé pôžičky poskytnuté iným účtovným jednotkám.

(6) Na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok sa účtujú

a) podielové cenné papiere v obchodnej spoločnosti, v ktorej Sociálna poisťovňa nemá podiel v ovládanej osobe ani nevykonáva podstatný vplyv,

b) súbory hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok,

c) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky obstarané za účelom dlhodobého investovania voľných peňažných prostriedkov.

§ 26

Vyraďovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

(1) Zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti likvidovaného v dôsledku novej stavby, vrátane nákladov na jeho likvidáciu, sa účtuje do nákladov na novú stavbu.

(2) Pri čiastočnej likvidácii jednotlivého dlhodobého hmotného majetku sa ocenenie dlhodobého hmotného majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej časti dlhodobého hmotného majetku, za predpokladu, že zostávajúca časť dlhodobého hmotného majetku nestratí spôsobilosť užívania, má povahu samostatnej hnuteľnej veci a vyradená časť dlhodobého hmotného majetku bola súčasťou ocenenia dlhodobého hmotného majetku. Miera odpisovania vyradenej veci je totožná s mierou odpisovania pôvodného dlhodobého hmotného majetku. Podobne sa postupuje pri dlhodobom nehmotnom majetku a pri vyradení časti súboru hnuteľných vecí.

(3) Ak je podľa osobitných predpisov,9) Sociálna poisťovňa povinná bezodplatne previesť dlhodobý hmotný majetok, jednorazovo sa odpíše obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku do nákladov a ako úplne odpísaný sa bezodplatne prevedie nadobúdateľovi, ktorý ho neodpisuje. Súčasne sa účtuje vyradenie majetku na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy.

(4) Zostatková cena dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý nie je úplne odpísaný, sa účtuje na ťarchu účtov

a) 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pri likvidácii,

b) 552 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pri predaji,

c) 548 - Manká a škody pri manku a škode,

d) 546 - Dary pri darovaní.

(5) Zostatková cena podľa odseku 4 sa súčasne účtuje na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy.

(6) Pri zrušení prác súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (ďalej len „zrušené obstarávanie“) sa výdavky, ktoré boli účtované na účte 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku alebo účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku jednorazovo odpíšu na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady. Súčasne sa účtuje na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy.

§ 27

Predaj dlhodobého finančného majetku

(1) Pri predaji dlhodobého finančného majetku, cenných papierov a vkladov sa cena, o ktorej sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok, účtuje na ťarchu účtu 553 - Predané cenné papiere. Súčasne sa účtuje úbytok cenných papierov v cene obstarania na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu príslušného fondu Sociálnej poisťovne, na ťarchu ktorého boli pôvodne obstarané.

(2) Predaj dlhodobého finančného majetku, ktorý Sociálna poisťovňa nadobudla bezodplatne sa účtuje na ťarchu účtu 901 – Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok.

§ 28

(1) Softvér sa účtuje na účte 013 – Softvér bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je

a) kúpený samostatne, a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,

b) vytvorený vlastnou činnosťou na účely používania pre potreby Sociálnej poisťovne alebo na účely obchodovania s ním, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.

(2) Na účte 014 - Oceniteľné práva sa účtujú výrobno-technické poznatky (know-how), licencie, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ktoré sú predmetom oceniteľných práv.

(3) Na účte 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje iný dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nie je možné účtovať podľa odsekov 1 a 2. Na tomto účte sa účtuje aj goodwill.

§ 29

Umelecké diela a predmety

(1) O umeleckých dielach a predmetoch obstarávaných za účelom výzdoby a doplnenia interiérov, ktoré možno oceniť podľa právnych predpisov a nie sú súčasťou stavebných objektov, sa účtuje na účte 032 – Umelecké diela a zbierky bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny.

(2) Ako umelecké dielo sa neúčtuje, s výnimkou odseku 1,

a) predmet múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty podľa osobitného predpisu,12)

b) historický knižničný dokument a historický knižničný fond podľa osobitného predpisu,13)

c) pamiatkový fond podľa osobitného predpisu,14)

d) literárne dielo, vedecké dielo a umelecké dielo podľa osobitného predpisu.15)

(3) Na evidenciu predmetov uvedených v odseku 2 sa vzťahujú osobitné predpisy.16)

Účtová trieda 1 - Zásoby

§ 30

Účtovanie zásob

(1) V účtovej triede 1 – Zásoby sa účtuje skladovaný materiál a skladovaný tovar.

(2) Na účtoch účtovej skupiny 11 – Materiál sa účtuje skladovaný materiál, ktorý zahŕňa suroviny, pomocné a prevádzkové látky, náhradné diely, obaly a drobný hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania.

(3) Na účtoch účtovej skupiny 13 – Tovar sa účtuje všetko, čo Sociálna poisťovňa obstaráva za účelom predaja, vrátane pozemkov, budov a stavieb, ktoré Sociálna poisťovňa obstaráva za účelom predaja v nezmenenej podobe a sama ich nepoužíva, neprenajíma a nevykonáva na nich technické zhodnotenie.

(4) Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa môže vykonávať spôsobom A alebo spôsobom B. Spôsob B účtovania zásob sa môže vykonávať v Sociálnej poisťovni, ak nie je v likvidácii alebo v konkurze.

(5) Spôsobom A sa účtujú zásoby takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo 131 – Obstaranie tovaru so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch; nákup materiálu sa môže účtovať priamo na účet 112 – Materiál na sklade; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob, sa aktivujú; aktivácia materiálu a služieb sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 62 – Aktivácia a na ťarchu príslušných účtov zásob,

b) prevzatie materiálu a tovaru na sklad sa vykonáva v obstarávacích cenách pri nákupoch, účtovným zápisom na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade alebo účtu 132 – Tovar na sklade a v prospech účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo účtu 131 – Obstaranie tovaru,

c) spotreba materiálu sa účtuje na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu, predaj materiálu sa účtuje na ťarchu účtu 554 – Predaný materiál a predaj tovaru sa účtuje na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar,

d) pri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačný rozdiel účtuje na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu, ak ide o inventarizačný rozdiel do výšky určenej vnútorným predpisom o prirodzených úbytkoch; na ťarchu účtu 548 – Manká a škody sa účtuje inventarizačný rozdiel nad určené prirodzené úbytky a prebytok zásob sa účtuje v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy alebo v prospech účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy, ak prebytok vznikol chybným účtovaním na účtoch účtovej triedy 5 – Náklady na činnosť v tom istom účtovnom období.

(6) Spôsobom B sa účtujú zásoby takto:

a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtov účtovnej skupiny 50 – Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch účtovej triedy 3 alebo 2; vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob, sa aktivujú; aktivácia materiálu a služieb sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy súvzťažne s príslušným účtom účtovej skupiny 62 – Aktivácia,

b) pri uzavieraní účtovných kníh sa účtuje začiatočný stav účtu 112 – Materiál na sklade a účtu 132 – Tovar na sklade na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu a účtu 504 – Predaný tovar; stav zásob podľa inventúrnych súpisov sa účtuje pri materiáli na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade so súvzťažným zápisom na účte 501 – Spotreba materiálu; inventarizačný rozdiel do výšky určenej vnútorným predpisom o prirodzených úbytkoch sa neúčtuje; inventarizačný rozdiel nad určené prirodzené úbytky sa účtuje na ťarchu účtu 548 – Manká a škody a v prospech príslušného účtu zásob; prebytok zásob sa účtuje v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy alebo v prospech účtu účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy a na ťarchu príslušného účtu zásob.

(7) Ak sa použije spôsob B účtovania zásob, vedie sa skladová evidencia tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob v priebehu účtovného obdobia a zložky obstarávacej ceny zásob, napríklad na skladových kartách, v dátových súboroch a podobne.

(8) Pri uzavieraní účtovných kníh sa, v spôsobe A aj v spôsobe B účtovania zásob, účtujú zásoby na ceste na ťarchu účtu 119 – Materiál na ceste alebo účtu 139 – Tovar na ceste. Nevyfakturované dodávky sa účtujú v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo účtu 329 – Nevyfakturované dodávky.

(9) Renovácia náhradných dielov a úprava zásob vykonávaná vo vlastnej réžii sa účtuje ako aktivácia a náklady na renováciu a úpravu sú zložkou ocenenia náhradných dielov a zásob na sklade.

§ 31

(1) Kalkulačný účet 111 – Obstaranie materiálu slúži na zabezpečenie obstarávacej ceny materiálu pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzavieraní účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok. Dodávky materiálu sa môžu počas účtovného obdobia účtovať priamo na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade.

(2) Na účte 112 – Materiál na sklade sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje nakúpený a prevzatý materiál. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje len pri uzavieraní účtovných kníh.

(3) Na účte 119 – Materiál na ceste sa účtuje faktúra za dodaný materiál, ktorý Sociálna poisťovňa ešte neprevzala podľa osobitného predpisu.17)

(4) Obsahová náplň účtu 131 – Obstaranie tovaru je zhodná s obsahovou náplňou účtu 111 – Obstaranie materiálu.

(5) Na účte 132 – Tovar na sklade sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje stav a pohyb nakúpeného tovaru a prevzatého tovaru v obstarávacích cenách. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na uvedenom účte účtuje pri uzavieraní účtovných kníh.

(6) Na účte 139 – Tovar na ceste sa účtuje vyúčtovanie za dodaný tovar, ktorý Sociálna poisťovňa ešte neprevzala podľa osobitného predpisu.17)

(7) V prospech účtu 191 – Opravná položka k materiálu alebo účtu 196 – Opravná položka k tovaru sa účtuje tvorba opravných položiek k zásobám alebo tovaru so súvzťažným zápisom na účte 559 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek. Zníženie alebo rozpustenie opravných položiek k zásobám alebo tovaru sa účtuje na ťarchu účtu 191 – Opravná položka k materiálu alebo účtu 196 – Opravná položka k tovaru so súvzťažným zápisom na účte 559 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek.

Účtová trieda 2 – Finančné účty

§ 32

(1) Na účtoch účtovej triedy 2 – Finančné účty sa účtuje krátkodobý finančný majetok, bankové úvery a iné krátkodobé finančné výpomoci.

(2) Na účte 211 – Pokladnica sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti, šekov prijatých namiesto peňazí v hotovosti a poukážok, napríklad poukážky na odber tovaru a služieb. Stav peňazí v pokladnici sa nenahrádza potvrdenkami alebo úpismi. Súčasťou pokladničnej hotovosti sú výplaty vo výplatných vreckách a depozity, ak sa v deň výplaty neodovzdali príjemcom. K jednotlivým účtovným prípadom sa vyhotovujú pokladničné doklady.

(3) Na účte 213 – Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín, ktoré zahŕňajú karty okrem elektronických stravných kariet, ak majú pred ich vydaním hodnotu, z ktorej sa môže čerpať po ich vydaní do používania. Ako ceniny sa účtujú i zakúpené stravné lístky do prevádzkární verejného stravovania. Ceniny zverené zamestnancom a členom dozornej rady Sociálnej poisťovne sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom alebo na účte 378 – Iné pohľadávky. Ak má Sociálna poisťovňa vnútorný predpis na druhy cenín, ktoré sa pri zakúpení účtujú priamo do spotreby, s výnimkou kariet a stravných lístkov, možno tieto ceniny účtovať priamo ako prevádzkový náklad.

(4) Na účtoch účtovej skupiny 22 – Účty v bankách sa účtuje zostatok a pohyb peňažných prostriedkov Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“). Na účte 221 – Bankové účty sa účtuje aj vtedy, ak má po dohode s bankou príslušný účet v banke pasívny zostatok, napríklad kontokorentný účet. V súvahe sa pasívny zostatok vykazuje ako poskytnutý bankový úver.

(5) Na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou s dobou splatnosti do jedného roku so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného bankového účtu fondu Sociálnej poisťovne, ktorého sa prijatý úver týka. Ak uhradí banka platobný doklad dodávateľa priamo z bankového úveru, účtuje sa poskytnutý úver vo výške vykonanej úhrady v prospech príslušného bankového úveru so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzku účtovej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy.

(6) Na účte 232 – Eskontné úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na eskontované zmenky alebo iné cenné papiere, ktoré do času ich splatnosti prevzala banka na inkaso. Účtuje sa tu diskont, ktorým je rozdiel medzi zmenečnou sumou a nákupnou cenou alebo predajnou cenou v okamihu nákupu, predaja alebo eskontu súvzťažne s príslušnými účtami výnosov alebo nákladov. V prospech účtu 232 – Eskontné úvery sa účtuje záväzok do doby splatenia bankou eskontovanej zmenky zmenečným dlžníkom, ak trvá záväzok predávajúceho voči banke. Ak ide o záväzok dlhodobý, účtuje sa v prospech účtu 951 – Dlhodobé bankové úvery. Ak obdobie pre zmenkový záväzok alebo pohľadávku Sociálnej poisťovne, ktorá vyplýva zo zmenky presahuje jedno účtovné obdobie alebo sa diskont časovo a vecne vzťahuje aj na iné ako bežné účtovné obdobie, sa rozlíši časovo.

(7) Na účte 249 – Krátkodobé finančné výpomoci sa účtujú prijaté krátkodobé výpomoci alebo pôžičky, ktoré poskytli Sociálnej poisťovni iné osoby ako banky.

(8) Na účte 251 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie a na účte 253 – Dlhové cenné papiere na predaj sa účtuje obstaranie a úbytok cenných papierov.

(9) V priebehu obstarávania krátkodobého finančného majetku sa všetky zložky obstarávacej ceny účtujú na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku.

(10) Účtová skupina 26 – Prevody medzi finančnými účtami sa používa na preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a iných hotovostí a prijatím príslušných bankových výpisov Sociálnou poisťovňou. Obdobne sa v tejto účtovej skupine účtujú účtovné prípady, ak vzniká časový nesúlad pri prevodoch medzi bankovými účtami Sociálnej poisťovne a pri prevodoch medzi účtami Sociálnej poisťovne v banke a účtami Štátnej pokladnice vedenými v banke určenými na hotovostné operácie pre Sociálnu poisťovňu. Na účtoch tejto účtovej skupiny sa vklady alebo výbery peňazí v hotovosti alebo šekov účtujú podľa pokladničných dokladov a výpisov z bankových účtov.

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

§ 33

Pohľadávky

(1) Na účte 311 – Odberatelia sa účtuje pohľadávka voči odberateľovi pri splnení dodávky voči odberateľovi v obchodných záväzkových vzťahoch. Neúčtujú sa tu zmenkové pohľadávky.

(2) Na účte 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere sa účtujú pohľadávky za zmenky odovzdané banke na preplatenie do doby splatnosti zmenky, ako aj iné cenné papiere odovzdané na eskont banke. V prospech tohto účtu sa účtuje zmenka a iné cenné papiere bankou zinkasované a zmenka a iné cenné papiere nezaplatené, ktoré boli vrátené bankou.

(3) Na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky sa účtujú poskytnuté dlhodobé preddavky a krátkodobé preddavky dodávateľom pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa, okrem preddavkov poskytnutých na dlhodobý majetok.

(4) Na účte 315 – Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom.

(5) Na účte 316 – Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie sa účtujú pohľadávky voči platiteľom poistného, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie18) a poistného na príspevok za prácu v obecnej polícii. Pohľadávka na poistnom, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a poistnom na príspevok za prácu v obecnej polícii sa účtuje podľa výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie alebo iného účtovného dokladu, ak je známa jej suma. Na tomto účte sa účtujú aj pohľadávky vzniknuté v súvislosti s výplatou nemocenských dávok, dôchodkových dávok, úrazových dávok, dávok garančného poistenia, dávok osobitného sociálneho poistenia, dávok v nezamestnanosti a úhradou nákladov, na ktoré poskytuje finančné prostriedky štát na osobitný účet Sociálnej poisťovne.

(6) Ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje upravujúci závierkový účtovný prípad, napríklad, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky Sociálna poisťovňa získala informáciu o výške tržby z predaja majetku, ktorý Sociálna poisťovňa predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

§ 34

Postup účtovania zmenky

(1) Zmenka ako cenný papier sa pri obstaraní oceňuje obstarávacou cenou a účtuje sa na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok, na účte 251 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie alebo na účte 253 – Dlhové cenné papiere na predaj.

(2) O zmenke ako platobnom prostriedku sa v účtovnej jednotke, ktorá je veriteľom, účtuje na účte 312 – Zmenky na inkaso. Obstarávacou cenou zmenky je hodnota pohľadávky. Hodnota účtu 312 – Zmenky na inkaso sa zvyšuje o dosahovaný úrokový výnos. V účtovnej jednotke, ktorá je dlžníkom sa účtuje o tejto zmenke v prospech účtov 322 – Zmenky na úhradu alebo 958 – Dlhodobé zmenky na úhradu.

(3) Predaj zmenky ako platobného prostriedku sa účtuje v prospech účtu 312 – Zmenky na inkaso.

(4) Pri eskonte zmenky bankou sa zmenka prevedie na účet 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere v ocenení menovitou hodnotou zníženou o diskont. Vzniknutý rozdiel sa účtuje vo vecnom a časovom rozlíšení v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy alebo na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady. V účtovnej jednotke, ktorá je veriteľom sa súčasne účtuje jej záväzok voči banke v prospech účtu 232 – Eskontné úvery alebo účtu 951 – Dlhodobé bankové úvery až do doby, keď zmenkový dlžník splatí eskontovanú zmenku.

(5) Ručenie neskorším majiteľom zmenky, ktoré vzniklo prevodom (indosamentom) zmenky, s výnimkou eskontu, sa účtuje na podsúvahových účtoch, a to odo dňa prevodu do dňa splatnosti zmenky.

§ 35

Záväzky

(1) Na účte 321 – Dodávatelia sa účtuje záväzok a dobropis voči účtovnej jednotke, ktorá je dodávateľom pri vzniku záväzku a dobropisu v obchodných záväzkových vzťahoch. Neúčtujú sa tu záväzky zmenkové.

(2) Na účte 322 – Zmenky na úhradu sa účtujú zmenky vydané Sociálnou poisťovňou a akceptované cudzie zmenky pri ich použití na uspokojenie záväzku voči účtovnej jednotke, ktorá je dodávateľom, kde zmenkový záväzok pre Sociálnu poisťovňu je kratší ako jeden rok.

(3) Na účte 323 – Krátkodobé rezervy sa účtujú rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, napríklad za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, reklamácie, nevyfakturované dodávky, ak je neurčité časové vymedzenie alebo neurčitá výška záväzku.

(4) Na účte 324 – Prijaté preddavky sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky od účtovnej jednotky, ktorá je odberateľom pred splnením jej záväzku.

(5) Na účte 325 – Ostatné záväzky sa účtujú krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad uplatnené reklamácie odberateľmi.

(6) Na účte 326 – Záväzky z poistných vzťahov sa účtujú záväzky z poistných vzťahov, ktorých zostatková doba splatnosti je kratšia ako jeden rok, napríklad záväzok voči platiteľom poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, voči platiteľom poistného na príspevok za prácu v obecnej polícii a záväzky z osobitnej činnosti Sociálnej poisťovne podľa osobitného predpisu.1)

(7) V prospech účtu 328 – Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa účtuje nárok dôchodkovej správcovskej spoločnosti na príspevky na starobné dôchodkové sporenie19) so súvzťažným zápisom na účte 928 – Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Na ťarchu účtu 328 – Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa účtuje postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(8) Na účte 329 – Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak Sociálna poisťovňa na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. V priebehu účtovného obdobia sa v účtovníctve Sociálnej poisťovne účtujú na tomto účte záväzky na základe vyúčtovania hodnoty nárokov na poskytnutie stravovania uplatnených zamestnancami. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje upravujúci závierkový účtovný prípad, napríklad ak na základe účtovného dokladu Sociálna poisťovňa získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

§ 36

Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami

(1) Na účte 331 – Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov a obdobných pracovných vzťahov, vrátane sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia voči zamestnancom, alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, podľa analytickej evidencie vedenej Sociálnou poisťovňou podľa jednotlivých zamestnancov na mzdových listoch.

(2) Na účte 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom sa účtujú iné ostatné záväzky voči zamestnancom, napríklad nárok zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov, ak sa priamo nepreplácajú.

(3) Na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom sa účtujú pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancom.

(4) V prospech účtu 336 – Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami sa účtujú záväzky zo sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni, vo výške ustanovenej osobitným predpisom a sumy dobrovoľne hradenej zamestnávateľom, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 524 – Zákonné sociálne poistenie alebo na ťarchu účtu 525 – Ostatné sociálne poistenie. Suma poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie hradená zamestnancom sa účtuje na ťarchu účtu 331 – Zamestnanci.

§ 37

Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie

(1) Na účte 341 – Daň z príjmov sa účtujú preddavky na daň z príjmov platené v priebehu účtovného obdobia. Pri uzavieraní účtovných kníh sa tu účtuje záväzok Sociálnej poisťovne za splatné dane voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 591 – Daň z príjmov.

(2) Na účte 342 – Ostatné priame dane sa účtuje daň z príjmov, ktorej odvod daňovému úradu zabezpečuje Sociálna poisťovňa ako platiteľ dane za daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi, napríklad zamestnancovi.

(3) V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť Sociálnej poisťovne z dane z pridanej hodnoty. Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok Sociálnej poisťovne na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o doklade o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení daňovej povinnosti alebo zvýšení daňovej povinnosti z dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť Sociálnej poisťovne z dane z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na príslušný účet v účtovej triede 0 alebo účtovej triede 1 v Sociálnej poisťovni, ak je povinná sa registrovať pre daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu20).

(4) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,21) sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov.

(5) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu,22) pri ktorom nevzniká Sociálnej poisťovni nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny majetku.

(6) Na účte 345 – Ostatné dane a poplatky sa účtuje

a) daň podľa osobitného predpisu,23)

b) poplatky v analytickom členení podľa príslušného prijímateľa poplatkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 538 – Ostatné dane a poplatky.

(7) Na ťarchu účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa účtuje priznanie dotácie zo štátneho rozpočtu Sociálnej poisťovni a prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu.4) Priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku sa účtuje na ťarchu tohto účtu a v prospech účtu 901 – Fond dlhodobého majetku. Priznanie dotácie na prevádzku sa účtuje v prospech účtu 691 – Dotácie na prevádzku. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtuje o priznaní dotácie, ak je už uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie. V prospech účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa účtuje preplatok dotácie, povinnosť vrátiť dotáciu alebo jej časť, ak bola porušená finančná disciplína. Na tomto účte sa účtujú ostatné záväzky voči štátnemu rozpočtu. Priznanie nenávratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu sa účtuje súvzťažne v prospech účtu príslušného základného fondu Sociálnej poisťovne.

§ 38

Pohľadávky voči združeniu

Na účte 358 – Pohľadávky voči združeniu sa účtujú pohľadávky Sociálnej poisťovne pri združovaní, ak nevzniká právnická osoba podľa osobitného predpisu.24) Na tomto účte sa neúčtujú pohľadávky Sociálnej poisťovne, ak je jeden z účastníkov určený ako správca združenia.

§ 39

Záväzky voči združeniu a záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

(1) Na účte 368 – Záväzky voči združeniu sa účtujú záväzky Sociálnej poisťovne pri združovaní, ak nevzniká právnická osoba podľa osobitného predpisu.24) Na tomto účte sa neúčtujú záväzky Sociálnej poisťovne, ak je jeden z účastníkov určený ako správca združenia.

(2) Na účte 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov sa účtujú záväzky Sociálnej poisťovne ako akcionára alebo spoločníka obchodnej spoločnosti za prevzaté a doteraz nezaplatené akcie alebo dočasné listy a nesplatené vklady do obchodnej spoločnosti.

§ 40

Iné pohľadávky a záväzky

Na účtoch 378 - Iné pohľadávky a 379 - Iné záväzky sa účtujú pohľadávky a krátkodobé záväzky, ktoré sa neúčtujú na účtoch pohľadávok a záväzkov uvedených v § 33 až 39, napríklad sa tu účtuje

a) pohľadávka na náhradu škody od zodpovednej osoby so súvzťažným zápisom v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy alebo v prospech účtu 914 - Správny fond, ak bola škoda spôsobená na majetku obstaranom zo správneho fondu Sociálnej poisťovne,

b) záväzok zo zodpovednosti za spôsobenú škodu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 548 - Manká a škody,

c) záväzok voči colným orgánom z dôvodu nezaplatenia cla, dane z pridanej hodnoty; v analytickej evidencii sa oddelene účtuje clo, daň z pridanej hodnoty; v nadväznosti na daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty sa účtovanie v rámci analytickej evidencie k účtu 379 – Iné záväzky usporiada tak, aby sa umožnilo preukázanie platenia dane z pridanej hodnoty a nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty,

d) pohľadávka alebo záväzok voči členom dozornej rady Sociálnej poisťovne.

§ 41

Prechodné účty aktív a pasív

(1) Na účtoch 381 - Náklady budúcich období, 383 - Výdavky budúcich období, 384 - Výnosy budúcich období alebo 385 - Príjmy budúcich období sa časovo rozlišujú náklady a výnosy, ktorých výška, dôvod ich vzniku a účtovné obdobie je Sociálnej poisťovni známe.

(2) Účty časového rozlíšenia podliehajú dokladovej inventúre a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Na účtoch časového rozlíšenia sa neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy nákladov a výnosov a každoročne sa opakujúce plnenia, napríklad náklady na poplatky za telekomunikačné služby, poplatky za odpad, predplatné na nákup tlače.

(3) Časovo sa nerozlišujú pokuty, penále, manká a škody.

(4) Na účte 381 - Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, napríklad náklady na zaradenie väčšieho rozsahu drobného dlhodobého hmotného majetku do používania v dôsledku rozšírenia vybavenia, vopred platené nájomné a predplatné. Náklady budúcich období sa účtujú na príslušný účet nákladov v účtovej triede 5 – Náklady na činnosť v účtovnom období, s ktorým náklady vecne a časovo súvisia.

(5) Na účte 383 - Výdavky budúcich období sa účtujú náklady, ktoré s bežným účtovným obdobím súvisia, avšak výdavok na ne sa doteraz neuskutočnil. Účtujú sa len sumy, pri ktorých je známe, že sa v budúcich obdobiach vynaložia na príslušný účel a v určitej výške. Účtuje sa tu napríklad nájomné platené pozadu, prémie a odmeny platené po uplynutí účtovného obdobia.

(6) Na účte 384 - Výnosy budúcich období sa účtujú príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré hospodársky patria do výnosov v budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté vopred, sumy vopred prijatých paušálov na zabezpečenie servisných služieb so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov peňažných prostriedkov alebo na ťarchu účtov účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti, ak sa už na tieto účty účtovali. Výnosy budúcich období sa účtujú v období, s ktorým hospodársky súvisia.

(7) Na účet 385 - Príjmy budúcich období sa účtujú výnosy, ktoré súvisia s bežným účtovným obdobím, a doteraz sa neúčtovali ako pohľadávky.

§ 42

Opravná položka k zúčtovacím vzťahom, vnútorné zúčtovanie a spojovací účet

(1) Na účte 391 - Opravná položka k pohľadávkam sa účtuje tvorba, zníženie alebo zrušenie opravnej položky k pohľadávkam. Tvorba opravnej položky k pohľadávkam na poistnom sa účtuje na ťarchu účtu 921 – Účet tvorby fondov. Zníženie opravnej položky sa účtuje v prospech výnosov alebo v prospech účtu 921 – Účet tvorby fondov, ak zanikne riziko, na ktoré bola vytvorená.

(2) Na účte 395 - Vnútorné zúčtovanie sa účtujú vzťahy medzi jednotlivými organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne a iné vzťahy v súlade s organizáciou účtovného systému Sociálnej poisťovne. Tento účet pri uzavieraní účtovných kníh nemá zostatok.

(3) Na účte 396 - Spojovací účet pri združení sa účtujú účtovné prípady pri združovaní, ak nevzniká právnická osoba a jeden z účastníkov tohto združenia je poverený správou peňazí alebo iných vecí poskytnutých na účely združenia. Na tomto účte sa účtuje u správcu združenia a jednotlivých účastníkoch združenia o vložených prostriedkoch a o operáciách združenia. Účtovanie na tomto účte sa usporiada tak, aby jednotliví účastníci združenia zabezpečili údaje o svojom podiele na majetku, záväzkoch, výnosoch a nákladoch združenia.

Účtová trieda 5 – Náklady na činnosť

§ 43

(1) Na ťarchu účtov účtovej triedy 5 – Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť Sociálnej poisťovne narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia.

(2) Na účtoch účtovej triedy 5 – Náklady na činnosť sa neúčtujú externé náklady vynaložené na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku a finančného majetku a výdavky účtované na účtoch fondov Sociálnej poisťovne v účtovej skupine 92 – Osobitné fondy Sociálnej poisťovne.

(3) Na jednotlivé syntetické účty účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť možno účtovať ďalšie náklady, ktoré svojou povahou zodpovedajú náplni týchto účtov.

(4) Ak vo vyúčtovacích faktúrach za prijaté služby alebo v nákladoch účtovaných podľa iných dokladov sú zahrnuté tiež sumy, ktoré nepatria do nákladov Sociálnej poisťovne, napríklad súkromné telefonické hovory, prepravné, nájomné, elektrická energia a podobne, postupuje sa pri účtovaní takto:

a) ak sa zistia pred účtovaním príslušných vyúčtovacích faktúr pohľadávky, ktoré majú uhradiť zamestnanci alebo iné účtovné jednotky, sumy týchto pohľadávok sa účtujú priamo na príslušné účty v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy,

b) ak sa nezistia sumy pohľadávok podľa písmena a) pred účtovaním príslušných účtovných dokladov, účtujú sa na príslušnom účte v účtovej triede 5 - Náklady na činnosť; o dodatočne prijaté náhrady alebo pohľadávky, na účtoch v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy, sa znížia účtované náklady v účtovej triede 5 - Náklady na činnosť.

(5) V Sociálnej poisťovni možno podrobnejšie analyticky členiť náklady v účtovej triede 5 – Náklady na činnosť.

(6) Inventarizačné rozdiely podľa § 30 ods. 5 zákona sa účtujú podľa § 30 ods. 7 zákona vždy do nákladov alebo výnosov s výnimkou

a) schodku pokladničnej hotovosti a cenín, ktoré sa účtujú ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe,

b) chýbajúcich cenných papierov, ak je potrebné úbytok z tohto dôvodu uviesť v oddelenej analytickej evidencii “Cenné papiere v umorovacom konaní” a začať umorovacie konanie,

c) prebytku dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 01- Dlhodobý nehmotný majetok alebo 02 – Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný a v prospech účtu účtovej skupiny 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku; neodpisovaný dlhodobý hmotný majetok sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný a v prospech účtu 901 - Fond dlhodobého majetku.

(7) Ak sa použijú prostriedky správneho fondu Sociálnej poisťovne na úhradu nákladov na nezdaňovanú činnosť, účtuje sa súčasne pri spotrebe použitie týchto prostriedkov na ťarchu účtu 914 - Správny fond a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy, najviac za kalendárny mesiac.

§ 44

Spotrebované nákupy

(1) Na účtoch účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy sa účtuje spôsobom A alebo B.

(2) Pri použití spôsobu A účtovania zásob sa

a) v priebehu účtovného obdobia, spotrebovávané položky materiálu, účtujú na ťarchu účtov 501 - Spotreba materiálu alebo 504 - Predaný tovar so súvzťažným zápisom v prospech účtov zásob,

b) pri uzavieraní účtovných kníh, rozdiely medzi fyzickým stavom zásob zisteným pri inventarizácii a účtovným stavom na príslušných účtoch zásob, účtujú podľa svojej povahy a podľa § 30 ods. 5 písm. d).

(3) Pri použití spôsobu B účtovania zásob sa

a) v priebehu účtovného obdobia náklady, ktoré tvoria obstarávaciu cenu jednotlivých položiek nákupu, účtujú na ťarchu účtov 501 - Spotreba materiálu alebo 504 – Predaný tovar,

b) pri uzavieraní účtovných kníh účtuje podľa § 30 ods. 6 písm. b).

(4) Na účtoch 502 - Spotreba energie a 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok sa účtujú neskladovateľné nákupy napríklad para, plyn a voda.

§ 45

Služby

(1) Na účtoch 511 – Opravy a udržiavanie, 512 – Cestovné, 514 – Výkony pôšt a telekomunikácii a 516 – Nájomné sa účtujú náklady za externé služby alebo výkony od iných účtovných jednotiek.

(2) Na účte 513 - Náklady na reprezentáciu sa účtujú náklady týkajúce sa reprezentácie a aj vlastné výkony, ktoré sa použijú na účely reprezentácie Sociálnej poisťovne.

(3) Na účte 515 - Poistné sa účtujú sumy uhradené za poistenie majetku a osôb.

(4) Na účte 518 - Ostatné služby sa účtuje drobný dlhodobý nehmotný majetok, o ktorom Sociálna poisťovňa rozhodla, že nie je dlhodobým nehmotným majetkom a ostatné služby.

(5) Na účte 519 – Poplatky za poukazovanie dávok sa účtujú poplatky Slovenskej pošte za poukazovanie dávok sociálneho poistenia príjemcom.

§ 46

Osobné náklady

(1) Na účte 521 - Mzdové náklady sa účtujú všetky príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky zamestnancov. Na tomto účte sa účtujú hrubé mzdy. Do hrubej mzdy sa na účely účtovania zahŕňa aj mzda poskytovaná v nepeňažnej forme.

(2) Na účte 523 – Odmeny členom dozornej rady Sociálnej poisťovne sa účtujú náklady na odmenu členovi dozornej rady Sociálnej poisťovne za výkon jeho funkcie.

(3) Na účte 524 – Zákonné sociálne poistenie sa účtuje náklad Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a zdravotné poistenie zamestnancov podľa osobitných predpisov25).

(4) Na účte 525 – Ostatné sociálne poistenie sa účtuje náklad Sociálnej poisťovne z poistenia podľa osobitných predpisov.26)

(5) Na účte 527 – Zákonné sociálne náklady sa účtuje odstupné, tvorba sociálneho fondu podľa osobitného predpisu27) a obdobné náklady sociálneho charakteru podľa osobitných predpisov28).

(6) Na účte 528 – Ostatné sociálne náklady sa účtuje odstupné a iné náklady sociálneho charakteru nad rámec osobitných predpisov,28) napríklad poskytované podľa kolektívnej zmluvy.

§ 47

Dane a poplatky

(1) Na účtoch účtovej skupiny 53 – Dane a poplatky sa účtujú dane, odvody a platby obdobného charakteru, ak je Sociálna poisťovňa daňovníkom dane, s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 59 - Daň z príjmov.

(2) Na účte 538 - Ostatné dane a poplatky sa účtuje aj vyrubenie rozdielu dane za minulé roky, s výnimkou dane z príjmov, ak o toto vyrubenie rozdielu dane už nemožno zvýšiť hodnotu dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, zásob, pohľadávok a podobne. Na tomto účte sa účtuje aj odvod miestne príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.29)

§ 48

Ostatné náklady

(1) Na ťarchu účtu 541 - Zmluvné pokuty a úroky z omeškania sa účtuje

a) zmluvná pokuta a úroky z omeškania,

b) poplatok z omeškania,

c) penále alebo iná sankcia zo zmluvných vzťahov,

d) postih podľa osobitného predpisu,30)

e) odstupné podľa osobitného predpisu.31)

(2) Na ťarchu účtu 542 - Ostatné pokuty a úroky z omeškania sa účtujú sumy záväzkov podľa príslušných dokladov.

(3) Na ťarchu účtu 543 - Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky sa účtuje odpísanie pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania a postúpenie pohľadávky. Na tomto účte sa neúčtujú odpísané nevymožiteľné pohľadávky na poistnom alebo pohľadávky podľa osobitného predpisu.1)

(4) Na ťarchu účtu 544 - Úroky sa účtuje podľa výpisu banky úrok pri bankovom úvere, ak ide o pôžičku a finančnú operáciu, napríklad eskontáciu cenného papiera.

(5) Na ťarchu účtu 545 - Kurzové straty sa účtuje kurzový rozdiel vznikajúci z ocenenia majetku a záväzkov ku dňu ocenenia podľa § 6.

(6) Na ťarchu účtu 546 - Dary sa účtuje dobrovoľné bezodplatné odovzdanie majetku. Účtuje sa tu napríklad zostatková cena darovaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, vrátane dane z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na toto bezodplatné plnenie. Zostatková cena sa súčasne účtuje na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy, ak ide o majetok obstaraný zo správneho fondu Sociálnej poisťovne.

(7) Na ťarchu účtu 548 - Manká a škody sa účtujú manká na majetku, s výnimkou schodku pokladničnej hotovosti, cenín a sumy chýbajúcich cenných papierov. Manká a škody na zásobách sa súčasne účtujú na ťarchu účtu 914 - Správny fond a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy.

(8) Na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady sa účtujú ostatné položky, ktoré sa týkajú prevádzkovej činnosti, neúčtované na účtoch podľa odsekov 1 až 7, na účtoch podľa § 44 až 47 alebo § 49 až 51, napríklad ošatné, náklady peňažného styku vrátane poplatkov Štátnej pokladnici, poistné, náklady spojené so získavaním bankových záruk a obdobné bankové výdavky, ako i depozitné poplatky s výnimkou, ak sú tieto výdavky súčasťou obstarávacej ceny majetku. Účtuje sa tu jednorazové odpísanie zrušeného obstarávania so súvzťažným zápisom na príslušný účet účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku, a to v deň rozhodnutia o zrušení obstarávania dlhodobého majetku.

§ 49

Odpisy, predaný majetok, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky

(1) Na účte 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú odpisy podľa odpisového plánu a zostatková cena majetku pri jeho fyzickej likvidácii v dôsledku opotrebenia. Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje na ťarchu účtu 552 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a v dôsledku manka alebo škody sa účtuje na ťarchu účtu 548 - Manká a škody. Zostatková cena majetku sa súčasne účtuje na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy.

(2) Na účte 553 - Predané cenné papiere sa účtuje úbytok cenných papierov súvzťažne so zápismi na účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok alebo 25 – Krátkodobý finančný majetok v ocenení vedenom na týchto účtoch. Súčasne sa účtuje úbytok cenných papierov na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku a v prospech príslušného fondu Sociálnej poisťovne, na ťarchu ktorého boli pôvodne obstarané. Zároveň sa účtuje zníženie opravných položiek, ktoré boli k týmto cenným papierom vytvorené.

(3) Na účte 554 - Predaný materiál sa účtuje úbytok materiálu ocenený obstarávacou cenou vzniknutý pri predaji tohto materiálu.

(4) Na ťarchu účtu 559 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek sa účtuje tvorba opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech príslušných opravných účtov účtových skupín 09 - Opravné položky k dlhodobému majetku, 19 - Opravné položky k zásobám alebo účtu 391 - Opravná položka k pohľadávkam, ak sa opravné položky tvoria k pohľadávkam správneho fondu Sociálnej poisťovne.

§ 50

Vnútroorganizačné prevody nákladov

V účtovej skupine 57 - Vnútroorganizačné prevody nákladov sa účtujú vnútroorganizačné náklady vzniknuté medzi organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne. Úhrn vnútroorganizačných nákladov v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne je zhodný s úhrnom vnútroorganizačných výnosov v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne účtovaných na účtoch účtovej skupiny 67 – Vnútroorganizačné prevody výnosov.

§ 51

Daň z príjmov

(1) Na ťarchu účtu 591 – Daň z príjmov sa účtuje výška splatných daní podľa daňového priznania, ako aj daň vyberaná zrážkou napríklad daň z úrokov správneho fondu, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov alebo účtu 221 – Bankové účty.

(2) Na ťarchu účtu 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov sa účtuje vyrubenie rozdielu dane z príjmov za minulé roky a v prospech tohto účtu vrátenie preplatku dane z príjmov za minulé roky.

Účtová trieda 6 – Výnosy z činnosti

§ 52

(1) V prospech účtov účtovej triedy 6 - Výnosy z činnosti sa účtujú výnosy z činnosti Sociálnej poisťovne, a to narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Daň z pridanej hodnoty vyznačená na vystavenom daňovom doklade, napríklad faktúre sa účtuje v prospech účtu 343 - Daň z pridanej hodnoty.

(2) Príjmy, z ktorých sa podľa osobitného predpisu1) tvoria fondy Sociálnej poisťovne, sa neúčtujú na účtoch účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti.

(3) Ak je Sociálna poisťovňa dodávateľom, účtujú sa zľavy a zrážky ako súčasť tržieb, pričom pre ne možno zriadiť aj samostatné analytické účty. Ako zľavy a zrážky sa účtujú všetky položky bez ohľadu na to, či bol na zľavu nárok, alebo či ide o zľavu dodatočne uznanú.

(4) V Sociálnej poisťovni možno podrobnejšie analyticky členiť výnosy v účtovej triede 6 – Výnosy z činnosti.

§ 53

Tržby za vlastné výkony a služby

V prospech účtov účtovej skupiny 60 – Tržby za vlastné výkony a služby sa účtujú tržby na základe účtovných dokladov, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 31 – Pohľadávky, účtu 221 – Bankové účty alebo účtu 211 - Pokladnica.

§ 54

Aktivácia

(1) V prospech účtu 621 - Aktivácia materiálu sa účtuje hodnota materiálu vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov zásob alebo účtu 501 - Spotreba materiálu podľa zvoleného spôsobu účtovania zásob.

(2) V prospech účtu 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb sa účtuje služba uskutočnená vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy, účtovej skupiny 51 – Služby, účtovej skupiny 52 – Osobné náklady, účtu 111 - Obstaranie materiálu, účtu 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, účtu 501 - Spotreba materiálu alebo na ťarchu účtu 513 - Náklady na reprezentáciu, ak ide o použitie vnútroorganizačných služieb na účely reprezentácie Sociálnej poisťovne.

(3) V prospech účtu 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo účtu 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku alebo účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

§ 55

Ostatné výnosy

(1) V prospech účtu 641 - Zmluvné pokuty a úroky z omeškania sa účtujú

a) zmluvné pokuty a úroky z omeškania,

b) poplatky z omeškania,

c) penále alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov,

d) postih podľa osobitného predpisu,30)

e) odstupné podľa osobitného predpisu.31)

(2) V prospech účtu 643 - Platby za odpísané pohľadávky sa účtujú úhrady pohľadávok, ktoré boli v minulosti odpísané na ťarchu nákladov. Na tento účet sa účtujú aj výnosy z postúpených pohľadávok z činnosti Sociálnej poisťovne. Na tomto účte sa neúčtujú uhradené pohľadávky, ktoré boli odpísané na ťarchu účtu 921 – Účet tvorby fondov.

(3) V prospech účtu 644 - Úroky sa účtujú úroky prijaté od Štátnej pokladnice podľa výpisu zo Štátnej pokladnice, úroky prijaté od iných dlžníkov a podobné plnenia. Úroky, o ktoré sa zvyšujú fondy Sociálnej poisťovne podľa osobitného predpisu1) sa účtujú v prospech účtu príslušného fondu Sociálnej poisťovne.

(4) V prospech účtu 645 - Kurzové zisky sa účtuje kurzový rozdiel vznikajúci z ocenenia majetku a záväzkov ku dňu ocenenia podľa § 6.

(5) V prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy sa účtuje nárok na úhradu za manká a škody od fyzických osôb a právnických osôb, prebytky majetku, s výnimkou prebytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa účtuje v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok a ostatné výnosy nezaúčtované na účtoch podľa odsekov 1 až 4 a na účtoch podľa § 53 a 54 alebo § 56 až 58. V prospech tohto účtu sa účtuje použitie správneho fondu Sociálnej poisťovne na prevádzkové náklady na nezdaňovanú činnosť hradené zo zdrojov správneho fondu Sociálnej poisťovne. Ak sa obstaráva krátkodobý majetok napríklad materiál, ceniny, stravné lístky a podobne, účtuje sa použitie zdrojov správneho fondu Sociálnej poisťovne pri ich spotrebe.

§ 56

Tržby z predaja majetku, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky

(1) V prospech účtu 651 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 311 - Odberatelia alebo účtu 315 - Ostatné pohľadávky. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku obstaraného z prostriedkov správneho fondu Sociálnej poisťovne sa účtujú v prospech účtu 914 – Správny fond.

(2) V prospech účtu 652 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku sa účtujú dividendy, nájomné alebo úroky vyplývajúce z vlastníctva dlhodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom na účte 315 – Ostatné pohľadávky alebo na účte 221 – Bankové účty.

(3) V prospech účtu 653 - Tržby z predaja cenných papierov sa účtuje predaj cenných papierov, účtovaných na účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok a účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok, so súvzťažným zápisom na účte 315 – Ostatné pohľadávky alebo na účte 221 – Bankové účty.

(4) V prospech účtu 654 - Tržby z predaja materiálu sa účtujú sumy vyúčtované odberateľovi za predaný materiál. Predaj materiálu nakúpeného z prostriedkov správneho fondu Sociálnej poisťovne sa účtuje v prospech účtu 914 – Správny fond.

(5) V prospech účtu 655 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku sa účtujú dividendy alebo úroky vyplývajúce z vlastníctva krátkodobého finančného majetku účtovaného na účtoch účtovej skupiny 25 - Krátkodobý finančný majetok.

(6) V prospech účtu 658 – Výnosy z nájmu majetku sa účtujú výnosy z prenájmu majetku alebo jeho časti.

§ 57

Vnútroorganizačné prevody

Na účtoch účtovej skupiny 67 – Vnútroorganizačné prevody výnosov sa účtujú vnútroorganizačné výnosy vzniknuté medzi organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne. Úhrn vnútroorganizačných výnosov v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne účtovaných v účtovej skupine 67 - Vnútroorganizačné prevody výnosov je zhodný s úhrnom vnútroorganizačných nákladov v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne účtovaných v účtovej skupine 57 - Vnútroorganizačné prevody nákladov.

§ 58

Dotácie na prevádzku

V prospech účtu 691 – Dotácie na prevádzku sa účtuje priznanie dotácie na činnosť Sociálnej poisťovne a jej organizačných zložiek pri vykonávaní sociálneho poistenia, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom.

Účtová trieda 9 – Fondy Sociálnej poisťovne a dlhodobé záväzky

§ 59

Fond dlhodobého majetku

(1) V prospech účtu 901 - Fond dlhodobého majetku sa účtuje najmä prevod zdrojov z účtu 914 – Správny fond, ak sa použil na nadobudnutie dlhodobého majetku. V prospech tohto účtu sa účtuje aj bezodplatné prevzatie dlhodobého majetku, prijatá dotácia alebo príspevok na nadobudnutie dlhodobého majetku, reálna hodnota podľa § 27 ods. 2 zákona novozisteného neodpisovaného a v účtovníctve dosiaľ neúčtovaného dlhodobého majetku, majetok štátu, ktorý má Sociálna poisťovňa v správe, tvorba zdrojov vo výške splatených investičných úverov.

(2) Na ťarchu účtu 901 - Fond dlhodobého majetku sa účtujú najmä zostatková cena dlhodobého majetku pri jeho vyradení z používania pre opotrebenie, v dôsledku vzniknutých mánk a škôd a pri predaji, zostatková cena dlhodobého majetku pri bezodplatnom odovzdaní, opotrebenie majetku vo výške zaúčtovaných oprávok alebo zrušené obstarávanie.

(3) V prospech účtu 902 - Fond prevádzkových prostriedkov sa ku koncu účtovného obdobia účtujú zostatky príslušných účtov aktív, napríklad zásoby, ceniny, pohľadávky a dobropisy pri záväzkoch v obchodných záväzkových vzťahoch so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 914 - Správny fond. V priebehu účtovného obdobia sa na tomto účte účtuje vysporiadanie pohľadávok a dobropisov, ktoré vznikli v predchádzajúcich účtovných obdobiach a zásoby, ak sa použil spôsob A účtovania zásob podľa § 30 ods. 5.

§ 60

Fondy Sociálnej poisťovne

(1) Na účtoch účtových skupín 91 – Fondy Sociálnej poisťovne a 92 – Osobitné fondy Sociálnej poisťovne sa účtuje tvorba a použitie fondov Sociálnej poisťovne tvorených podľa osobitného predpisu.1)

(2) Fondy Sociálnej poisťovne tvorené podľa osobitného predpisu1) sa účtujú na týchto účtoch:

a) 914 – Správny fond,

b) 920 – Osobitný fond,

c) 922 – Základný fond nemocenského poistenia,

d) 923 – Základný fond starobného poistenia,

e) 924 – Základný fond invalidného poistenia,

f) 925 – Základný fond garančného poistenia,

g) 926 – Základný fond poistenia v nezamestnanosti,

h) 927 – Základný fond úrazového poistenia,

i) 929 – Rezervný fond solidarity,

j) 928 – Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

(3) V prospech účtov uvedených v odseku 2 písm. b) až i) sa účtuje tvorba fondov Sociálnej poisťovne zo zaplateného poistného a ostatných príjmov podľa osobitného predpisu,1) z ktorých sa tvoria osobitné fondy Sociálnej poisťovne so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 921 – Účet tvorby fondov. Na ťarchu účtov fondov Sociálnej poisťovne sa účtuje použitie fondov Sociálnej poisťovne podľa osobitného predpisu.1)

(4) Tvorba správneho fondu sa účtuje v prospech účtu 914 – Správny fond podľa osobitného predpisu.1)

(5) Obstaranie dlhodobého majetku sa účtuje ako použitie správneho fondu Sociálnej poisťovne na ťarchu účtu 914 – Správny fond a v prospech účtu 901 - Fond dlhodobého majetku. Pri obstaraní dlhodobého majetku formou dlhodobého záväzku sa účtuje použitie správneho fondu pri úhrade záväzku.

(6) Prevádzkové náklady na nezdaňovanú činnosť sa účtujú v triede 5 – Náklady na činnosť a súčasne na ťarchu účtu 914 – Správny fond a v prospech účtu 649 - Iné ostatné výnosy. Ak sa obstaráva krátkodobý majetok napríklad materiál, ceniny, stravné lístky a podobne, účtuje sa použitie zdrojov fondov Sociálnej poisťovne pri ich spotrebe. Dobropisy, ktoré sa týkajú minulých účtovných období a neboli účtované ku koncu účtovného obdobia v účtovej triede 5, sa účtujú v prospech účtu 914 – Správny fond so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu účtovej triedy 2 alebo 3. Súčasne sa účtuje zníženie výnosov na účte 649 – Iné ostatné výnosy a zníženie nákladov na príslušnom účte účtovej triedy 5.

(7) V prospech účtu 921 – Účet tvorby fondov sa účtuje, podľa časovej a vecnej súvislosti, pohľadávka poistného a ostatné príjmy podľa osobitného predpisu,1) z ktorých sa tvoria osobitné fondy Sociálnej poisťovne, ak je známa výška pohľadávky, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 316 - Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. Zaplatenie pohľadávky sa účtuje na ťarchu účtu 221 - Bankové účty a v prospech účtu 316 - Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a súčasne sa najmenej jedenkrát mesačne účtuje tvorba osobitných fondov na ťarchu účtu 921 – Účet tvorby fondov a v prospech účtov 920, 922, 923, 924, 925, 926, 927 alebo 929. Na ťarchu účtu 921 - Účet tvorby fondov sa účtuje tiež odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky na poistnom pri trvalom upustení od jej vymáhania a postúpenie pohľadávky podľa osobitného predpisu.1)

(8) V prospech účtu 925 – Základný fond garančného poistenia sa účtujú aj príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zamestnávateľ zaplatil po uplynutí 60 dní odo dňa splatnosti týchto príspevkov a z penále súvisiace s príspevkami na starobné dôchodkové sporenie, ktoré neboli odvedené včas alebo boli odvedené v nižšej sume. Na ťarchu účtu 925 – Základný fond garančného poistenia sa účtuje aj úhrada príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

(9) Tvorba základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa účtuje v prospech účtu 928 - Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zo zaplatených príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a penále podľa osobitného predpisu.19) Použitie základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa účtuje na ťarchu účtu 928 - Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie so súvzťažným zápisom v prospech účtu 328 – Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

§ 61

Rezervy

(1) V prospech účtu 941 – Rezervy sa účtuje tvorba rezerv, s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku viac ako jeden rok, so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného nákladového účtu.

(2) Na ťarchu účtu 941 – Rezervy sa účtuje použitie rezervy a zníženie rezervy alebo zrušenie rezervy, ak pominuli dôvody, pre ktoré bola vytvorená so súvzťažným zápisom v prospech príslušného záväzkového účtu alebo účtu 914 – Správny fond.

§ 62

Dlhodobé bankové úvery a záväzky

(1) Na účtoch účtovej skupiny 95 - Dlhodobé bankové úvery a záväzky sa účtuje o

a) úveroch, ktorých doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok,

b) dlhodobých bankových úveroch, ktoré sa poskytujú pri eskonte zmeniek,

c) dlhodobých pôžičkách a záväzkoch z obchodného styku a neobchodného styku s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

(2) Na účte 951 - Dlhodobé bankové úvery sa účtuje stav a pohyb dlhodobých úverov poskytovaných Sociálnej poisťovni.

(3) V prospech účtu 952 – Návratná finančná výpomoc sa účtuje priznanie návratnej finančnej výpomoci so súvzťažným zápisom na účte 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom. Splátka návratnej finančnej výpomoci sa účtuje na ťarchu účtu 952 – Návratná finančná výpomoc. Ak je návratná finančná výpomoc zmenená na nenávratnú účtuje sa na ťarchu účtu 952 – Návratná finančná výpomoc a v prospech príslušného účtu fondu Sociálnej poisťovne, v prospech ktorého bola návratná finančná výpomoc poskytnutá.

(4) V prospech účtu 954 - Záväzky z nájmu a na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 01 – Dlhodobý nehmotný majetok, 02 – Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný alebo 03 – Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný sa v deň prevzatia majetku účtujú aj záväzky za veci nadobudnuté nájomcom na základe finančného prenájmu v ocenení rovnajúcom sa sume budúcich platieb dohodnutých v zmluve znížených o finančné náklady, ktoré súvisia s nájmom majetku. V deň splatnosti platieb podľa zmluvy sa účtuje v prospech tohto účtu dohodnutý finančný náklad so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v prospech tohto účtu účtuje aj pomerná časť nezaplatených finančných nákladov za bežné účtovné obdobie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky.

(5) Na účte 955 - Dlhodobé prijaté preddavky sa účtujú preddavky prijaté od odberateľov pred splnením záväzku voči odberateľovi.

(6) V prospech účtu 956 - Sociálny fond sa účtuje tvorba sociálneho fondu podľa osobitného predpisu27) a súčasne na ťarchu účtu 527 - Zákonné sociálne náklady. Ďalšie zdroje sociálneho fondu Sociálnej poisťovne podľa osobitného predpisu32) sa účtujú v prospech účtu 956 - Sociálny fond a na ťarchu účtu 221 - Bankové účty. Príspevok zamestnávateľa podľa osobitného predpisu33) sa účtuje v prospech účtu 956 - Sociálny fond a na ťarchu účtu 931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

(7) Na účte 958 - Dlhodobé zmenky na úhradu sa účtujú zmenky emitované Sociálnou poisťovňou a cudzie zmenky akceptované Sociálnou poisťovňou.

(8) Na účte 959 - Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v účtovej skupine 95 - Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet.

§ 63

Závierkové účty

Na závierkových účtoch 961 - Začiatočný účet súvahový, 962 - Konečný účet súvahový a 963 - Účet ziskov a strát, na ktorých sa účtuje pri uzatváraní účtovných kníh a otváraní účtovných kníh sa účtuje podľa § 8 a 9.

§ 64

Podsúvahové účty

(1) Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 97 až 99 sa vykazujú dôležité skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva, ale sú podstatné na posúdenie majetkoprávnej situácie Sociálnej poisťovne a jej ekonomických zdrojov.

(2) Na podsúvahových účtoch sa vykazujú najmä

a) prijaté depozity a hypotéky,

b) prenajatý majetok,

c) majetok zverený do úschovy,

d) odpísané pohľadávky,

e) prísne zúčtovateľné tlačivá,

f) materiál ktorého obstaranie, uchovanie, udržovanie a vykazovanie vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, napríklad materiál v skladoch civilnej ochrany a ostatný materiál na špecifické použitie,

g) program 222,

h) zmenky na inkaso použité na úhradu do doby ich splatnosti,

i) ručenie neskorším majiteľom zmenky, ktoré vzniklo z dôvodu prevodu (indosamentu) zmenky, s výnimkou eskontu, účtované na podsúvahových účtoch, a to odo dňa prevodu do dňa splatnosti zmenky; ručenie sa znižuje o splatné sumy pri čiastočnom splácaní.

(3) V účtovníctve Sociálnej poisťovne sa môže vytvoriť zúčtovací účet na zabezpečenie účtovného záznamu na podsúvahových účtoch.

§ 64a

Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenských korún na eurá

(1) Ku dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“) sa účty hlavnej knihy otvoria podľa § 37b zákona v eurách a informatívne v slovenských korunách. Ku dňu zavedenia eura sú konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov na účte 962 – Konečný účet súvahový začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov na účte 961 – Začiatočný účet súvahový po prepočítaní na eurá a zaokrúhlení na najbližší eurocent34).

(2) Ku dňu zavedenia eura sa účtujú začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov prepočítané konverzným kurzom s výnimkou podľa odseku 3 na účte 961 – Začiatočný účet súvahový v eurách so súvzťažným zápisom na jednotlivých novootváraných súvahových účtoch v eurách. Začiatočné stavy analytických účtov hlavnej knihy v slovenských korunách sa uvedú informatívne k začiatočným stavom v eurách.

(3) Ku dňu zavedenia eura sa prijaté preddavky a poskytnuté preddavky vyjadrené 31. decembra 2008 v mene euro účtujú v hodnote prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov v eurách v čase prijatia preddavku alebo poskytnutia preddavku.

(4) Pri otvorení účtov sa výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia prepočítaný konverzným kurzom na eurá zaokrúhlený na najbližší eurocent34) účtuje na účte 931 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Účtovný zisk sa účtuje na ťarchu účtu 961 – Začiatočný účet súvahový a v prospech účtu 931 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Účtovná strata sa účtuje v prospech účtu 961 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu účtu 931 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

(5) Kladný rozdiel medzi stranou má dať a dal účtu 961 – Začiatočný účet súvahový, ktorý vznikne pri prepočte jednotlivých účtov na eurá, sa účtuje na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu 378 – Iné pohľadávky a v prospech účtu 961 – Začiatočný účet súvahový. Záporný rozdiel medzi stranou má dať a dal účtu 961 – Začiatočný účet súvahový, ktorý vznikne pri prepočte jednotlivých účtov na eurá, sa účtuje v prospech osobitne vytvoreného analytického účtu 379 – Iné záväzky a na ťarchu účtu 961 – Začiatočný účet súvahový. Súčasne sa účtuje uvedený rozdiel v prospech účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom na ťarchu analytického účtu 545 – Kurzové straty alebo na ťarchu účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom v prospech analytického účtu 645 – Kurzové zisky.

(6) Jednotlivé položky analytickej evidencie k analytickým účtom sa prepočítajú podľa § 37b zákona. Rozdiel medzi súčtom jednotlivých položiek analytickej evidencie a začiatočným stavom analytického účtu v eurách sa účtuje na vecne príslušný analytický účet so súvzťažným zápisom na ťarchu analytického účtu 545 – Kurzové straty alebo v prospech analytického účtu 645 – Kurzové zisky.

(7) V období duálneho hotovostného peňažného obehu sa hotovosť v slovenských korunách prepočítaná konverzným kurzom na eurá zaokrúhlená na najbližší eurocent34) účtuje na osobitnom analytickom účte.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 65

V Sociálnej poisťovni sa ku dňu účinnosti tohto opatrenia vykonajú tieto účtovné operácie:

a) zostatok účtu 012 – Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej činnosti sa prevedie na účet 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok,

b) z účtu 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok sa prevedie suma zodpovedajúca dlhovým cenným papierom obstaraným v primárnych emisiách, s ktorými účtovná jednotka nemá zámer obchodovať na účet 063 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti alebo na účet 251 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie, a to podľa zámeru Sociálnej poisťovne v súlade s § 14,

c) zostatky účtov 043 – Obstaranie dlhodobých finančných investícií, 069 – Ostatné dlhodobé finančné investície, 096 – Opravná položka k dlhodobým finančným investíciám a 259 – Obstaranie krátkodobých finančných investícií sa prevedú na účty 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku, 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok, 096 – Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku a 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku,

d) zostatok účtu 318 – Pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie sa prevedie na účet 316 – Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,

e) zostatok účtu 336 – Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa prevedie na účet 336 – Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami,

f) z účtu 388 – Odhadné účty aktívne sa prevedú sumy na príslušné účty pohľadávok účtovej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy, a to podľa druhu pohľadávky,

g) z účtu 389 – Odhadné účty pasívne a z účtu 941 – Rezervy sa prevedie suma, ktorá zodpovedá krátkodobej rezerve na účet 323 – Krátkodobé rezervy,

h) zostatky účtov 652 – Výnosy z dlhodobých finančných investícií a 655 – Výnosy z krátkodobých finančných investícií sa prevedú na účty 652 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku a 655 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku,

i) zostatky účtov 916 – Rezervný fond a 919 – Účet tvorby fondov sa prevedú na účty 929 – Rezervný fond solidarity a 921 – Účet tvorby fondov

j) zostatok účtu 952 – Návratná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu sa prevedie na účet 952 – Návratná finančná výpomoc.

§ 65a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Oceňovacie rozdiely, ktoré boli vytvorené na účte 905 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, sa k 1. januáru 2014 zrušia opačným zápisom na účtoch, na ktorých bola účtovaná ich tvorba.

§ 66

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21577/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 720/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92 (oznámenie č. 540/2003Z. z.) a opatrenia z 8. decembra 2004 č. MF/10757/2004-74 (oznámenie č. 714/2004 Z. z.).

§ 67

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Ivan Mikloš

podpredseda vlády a minister financií


Príloha k opatreniu č. MF/24035/2005-74

Účtová osnova pre Sociálnu poisťovňu

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok

01 - Dlhodobý nehmotný majetok

013 – Softvér

014 – Oceniteľné práva

018 – Dlhodobý drobný nehmotný majetok

019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 – Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný

021 – Stavby

022 – Stroje, prístroje a zariadenia

023 – Dopravné prostriedky

028 – Dlhodobý drobný hmotný majetok

029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

03 – Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný

031 – Pozemky

032 – Umelecké diela a zbierky

04 – Obstaranie dlhodobého majetku

041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

06 – Dlhodobý finančný majetok

061 – Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe

062 – Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom

063 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

067 – Ostatné pôžičky

069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

073 – Oprávky k softvéru

074 – Oprávky k oceniteľným právam

078 – Oprávky k dlhodobému drobnému nehmotnému majetku

079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

081 – Oprávky k stavbám

082 – Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam

083 – Oprávky k dopravným prostriedkom

088 – Oprávky k dlhodobému drobnému hmotnému majetku

089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

09 – Opravné položky k dlhodobému majetku

091 – Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku

092 – Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku

093 – Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku

094 – Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

095 – Opravná položka k poskytnutým preddavkom

096 – Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku

Účtová trieda 1 - Zásoby

11 – Materiál

111 – Obstaranie materiálu

112 – Materiál na sklade

119 – Materiál na ceste

13 – Tovar

131 – Obstaranie tovaru

132 – Tovar na sklade

139 – Tovar na ceste

19 – Opravné položky k zásobám

191 – Opravná položka k materiálu

196 – Opravná položka k tovaru

Účtová trieda 2 - Finančné účty

21 – Peniaze

211 – Pokladnica

213 – Ceniny

22 – Účty v bankách

221 – Bankové účty

23 – Bežné bankové úvery

231 – Krátkodobé bankové úvery

232 – Eskontné úvery

24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci

249 – Krátkodobé finančné výpomoci

25 – Krátkodobý finančný majetok

251 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie

253 – Dlhové cenné papiere na predaj

259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku

26 – Prevody medzi finančnými účtami

261 – Peniaze na ceste

Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy

31 – Pohľadávky

311 – Odberatelia

312 – Zmenky na inkaso

313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere

314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky

315 – Ostatné pohľadávky

316 – Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie

32 – Záväzky

321 – Dodávatelia

322 – Zmenky na úhradu

323 – Krátkodobé rezervy

324 – Prijaté preddavky

325 – Ostatné záväzky

326 – Záväzky z poistných vzťahov

328 – Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti

329 – Nevyfakturované dodávky

33 – Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami

331 – Zamestnanci

333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom

335 – Pohľadávky voči zamestnancom

336 – Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

34 – Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie

341 – Daň z príjmov

342 – Ostatné priame dane

343 – Daň z pridanej hodnoty

345 – Ostatné dane a poplatky

346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom

35 – Pohľadávky voči združeniu

358 – Pohľadávky voči združeniu

36 – Záväzky voči združeniu a záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

368 – Záväzky voči združeniu

37 – Iné pohľadávky a záväzky

378 – Iné pohľadávky

379 – Iné záväzky

38 – Prechodné účty aktív a pasív

381 – Náklady budúcich období

383 – Výdavky budúcich období

384 – Výnosy budúcich období

385 – Príjmy budúcich období

39 – Opravné položky k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

391 – Opravná položka k pohľadávkam

395 – Vnútorné zúčtovanie

396 – Spojovací účet pri združení

Účtová trieda 4

Účtová trieda 5 - Náklady na činnosť

50 – Spotrebované nákupy

501 – Spotreba materiálu

502 – Spotreba energie

503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

504 – Predaný tovar

51 – Služby

511 – Opravy a udržiavanie

512 – Cestovné

513 – Náklady na reprezentáciu

514 – Výkony pôšt a telekomunikácií

515 – Poistné

516 – Nájomné

518 – Ostatné služby

519 – Poplatky za poukazovanie dávok

52 – Osobné náklady

521 – Mzdové náklady

523 – Odmeny členom dozornej rady

524 – Zákonné sociálne poistenie

525 – Ostatné sociálne poistenie

527 – Zákonné sociálne náklady

528 – Ostatné sociálne náklady

53 – Dane a poplatky

531 – Daň z motorových vozidiel

532 – Daň z nehnuteľností

538 – Ostatné dane a poplatky

54 – Ostatné náklady

541 – Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

542 – Ostatné pokuty a úroky z omeškania

543 – Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky

544 – Úroky

545 – Kurzové straty

546 – Dary

548 – Manká a škody

549 – Iné ostatné náklady

55 – Odpisy, predaný majetok, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky

551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

552 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

553 – Predané cenné papiere

554 – Predaný materiál

557 – Náklady z precenenia cenných papierov

559 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

57 – Vnútroorganizačné prevody nákladov

59 – Daň z príjmov

591 – Daň z príjmov

595 – Dodatočné odvody dane z príjmov

Účtová trieda 6 – Výnosy z činnosti

60 – Tržby za vlastné výkony a služby

601 – Tržby za vlastné výkony

602 – Tržby z predaja služieb

604 – Tržby za predaný tovar

605 – Iné ostatné tržby

62 – Aktivácia

621 – Aktivácia materiálu

622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

64 – Ostatné výnosy

641 – Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

642 – Ostatné pokuty a úroky z omeškania

643 – Platby za odpísané pohľadávky

644 – Úroky

645 – Kurzové zisky

649 – Iné ostatné výnosy

65 – Tržby z predaja majetku, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky

651 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 – Tržby z predaja cenných papierov

654 – Tržby z predaja materiálu

655 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku

657 – Výnosy z precenenia cenných papierov

658 – Výnosy z nájmu majetku

67 – Vnútroorganizačné prevody výnosov

69 – Dotácie na prevádzku

691 – Dotácie na prevádzku

Účtová trieda 7

Účtová trieda 8

Účtová trieda 9 – Fondy Sociálnej poisťovne a dlhodobé záväzky

90 – Fond dlhodobého majetku

901 – Fond dlhodobého majetku

902 – Fond prevádzkových prostriedkov

905 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

91 – Fondy Sociálnej poisťovne

914 – Správny fond

92 – Osobitné fondy Sociálnej poisťovne

920 – Osobitný fond

921 – Účet tvorby fondov

922 – Základný fond nemocenského poistenia

923 – Základný fond starobného poistenia

924 – Základný fond invalidného poistenia

925 – Základný fond garančného poistenia

926 – Základný fond poistenia v nezamestnanosti

927 – Základný fond úrazového poistenia

928 – Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

929 – Rezervný fond solidarity

93 – Výsledok hospodárenia

931 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

932 – Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov

94 – Rezervy

941 – Rezervy

95 – Dlhodobé záväzky

951 – Dlhodobé bankové úvery

952 – Návratná finančná výpomoc

954 – Záväzky z nájmu

955 – Dlhodobé prijaté preddavky

956 – Sociálny fond

958 – Dlhodobé zmenky na úhradu

959 – Ostatné dlhodobé záväzky

96 – Závierkové účty

961 – Začiatočný účet súvahový

962 – Konečný účet súvahový

963 – Účet ziskov a strát

97 až 99 – Podsúvahové účty

971 – 998 – Jednotlivé podsúvahové účty

999 – Vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

2) § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 255/2001 Z. z.

3) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

8) § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.

9) Napríklad zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

10) § 25 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

11) § 2 písm. s) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

12) Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

14) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

15) Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

16) Zákon č. 115/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č.183/2000 Z. z. v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
Zákon č. 49/2002 Z. z.
Zákon č. 618/2003 Z. z.

17) § 412 až 416 Obchodného zákonníka.

18) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

19) Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20) § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

21) § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

22) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

23) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

24) § 829 Občianskeho zákonníka.

25) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

26) Napríklad zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.

27) § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

28) Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z.

29) § 65 zákona č. 5/2004 Z. z.o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z.

30) Zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.

31) § 355 Obchodného zákonníka.

32) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z.

33) § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z.

34) § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.