Zákon č. 528/2005 Z. z.Zákon o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce)

(v znení č. 321/2018 Z. z.)

Čiastka 215/2005
Platnosť od 30.11.2005
Účinnosť od 01.01.2019
Komentáre 18
Literatúra 12
Rozhodnutia súdov 8

528

ZÁKON

z 28. októbra 2005

o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Základné ustanovenia

§ 1

Tento zákon upravuje výkon trestu povinnej práce,1) ktorý bol odsúdenému uložený v trestnom konaní.

§ 2

(1) V rámci trestu povinnej práce je odsúdený povinný v rozsahu určenom súdom vykonať práce v prospech štátu, vyššieho územného celku, obce alebo inej právnickej osoby, ktorá sa zaoberá vzdelávaním, kultúrou, školstvom, ochranou ľudských práv, rozvojom vedy, rozvojom telesnej kultúry, ochranou pred požiarmi, ochranou zvierat, sociálnou pomocou, sociálnymi službami, zdravotnou starostlivosťou, ekologickou činnosťou, náboženskou činnosťou, humanitárnou činnosťou, charitatívnou činnosťou alebo inou verejnoprospešnou činnosťou, ktorá sa nevykonáva na účely dosiahnutia zisku.

(2) Trest povinnej práce odsúdený vykonáva v obvode okresného súdu, v ktorom má bydlisko. So súhlasom odsúdeného môže byť trest vykonaný aj mimo obvodu tohto súdu.

(3) Trest povinnej práce je odsúdený povinný vykonať osobne a vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu tak, aby odpracoval najmenej 20 hodín a odsúdený mladistvý 15 hodín za kalendárny mesiac.

§ 3

Nariadenie výkonu trestu

(1) Len čo sa stane vykonateľným rozhodnutie, podľa ktorého sa má vykonať trest povinnej práce, predseda senátu zašle jeho rovnopis okresnému súdu, v obvode ktorého má odsúdený trest vykonať.

(2) Probačný a mediačný úradník okresného súdu, v ktorého obvode má odsúdený trest vykonať, bezodkladne vyzve odsúdeného, aby sa dostavil v určenom termíne na prejednanie podmienok výkonu trestu povinnej práce.

(3) Probačný a mediačný úradník okresného súdu, v obvode ktorého má odsúdený trest vykonať, prejedná s odsúdeným podmienky výkonu trestu povinnej práce. O výsledku prejednania bezodkladne písomne informuje predsedu senátu.

(4) Po prejednaní podmienok výkonu trestu povinnej práce podľa odseku 3 bezodkladne rozhodne predseda senátu okresného súdu, v obvode ktorého má odsúdený trest vykonať, o druhu a mieste výkonu trestu povinnej práce a nariadi jeho výkon; predseda senátu tak rozhodne aj bez predchádzajúceho prejednania podmienok výkonu trestu podľa odseku 3, ak sa odsúdený bez dostatočného ospravedlnenia nedostavil k takému prejednaniu, hoci mu bola výzva podľa odseku 2 riadne doručená.

§ 4

Sprostredkovanie práce a súčinnosť

(1) Probačný a mediačný úradník okresného súdu vedie evidenciu prác vhodných na výkon trestu povinnej práce a sprostredkúva prácu odsúdenému u právnickej osoby uvedenej v § 2 ods. 1 (ďalej len „poskytovateľ práce“). Ak poskytovateľ práce má záujem o vykonanie práce podľa tohto zákona odsúdeným, oznámi písomne túto skutočnosť okresnému súdu, v obvode ktorého sa má práca vykonávať, s uvedením druhu, rozsahu a miesta vykonávania práce.

(2) Okresný súd uzatvára písomnú dohodu o zabezpečení povinnej práce s poskytovateľom práce, ktorá obsahuje najmä

a) druh, rozsah a miesto vykonávanej práce, ak odsek 3 neustanovuje inak,

b) záväzok poskytovateľa práce, že probačnému a mediačnému úradníkovi príslušného okresného súdu bezodkladne oznámi neúčasť odsúdeného na vykonávaní práce alebo nedodržanie dohodnutého rozsahu prác,

c) záväzok poskytovateľa práce, že probačnému a mediačnému úradníkovi príslušného okresného súdu umožní bezodkladne vykonať kontrolu plnenia tejto dohody a kontrolu vykonávania práce odsúdeným,

d) záväzok poskytovateľa práce, že probačnému a mediačnému úradníkovi príslušného okresného súdu bezodkladne oznámi začatie a ukončenie vykonávania dohodnutej práce.

(3) Písomnú dohodu o zabezpečení povinnej práce s poskytovateľom práce podľa odseku 2 možno uzatvoriť aj vo forme rámcovej zmluvy; druh, miesto a rozsah vykonávanej práce vo vzťahu k príslušnému odsúdenému určuje po dohode s poskytovateľom práce probačný a mediačný úradník.

(4) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej jedenkrát za kalendárny mesiac písomne informuje na účely výkonu trestu povinnej práce okresný súd, v obvode ktorého má sídlo, o ponuke voľných pracovných miest u realizátorov aktivačnej činnosti podľa osobitného predpisu,2) ktoré nie je možné obsadiť uchádzačmi o zamestnanie.

(5) Kontrolu nad výkonom trestu povinnej práce vykonáva probačný a mediačný úradník.3)

(6) Ak boli odsúdenému rozhodnutím súdu uložené obmedzenia alebo povinnosti smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, probačný a mediačný úradník kontroluje ich dodržiavanie.

(7) Ak súd prijal záruku záujmového združenia občanov za nápravu odsúdeného alebo ak považuje výchovné spolupôsobenie takého združenia za prospešné, predseda senátu požiada o jeho výchovné spolupôsobenie.

Odklad a prerušenie výkonu trestu

§ 5

(1) Predseda senátu na nevyhnutnú dobu odloží alebo preruší výkon trestu povinnej práce, ak odsúdený doručí potvrdenie o pracovnej neschopnosti alebo ak jeho zdravotný stav podľa lekárskej správy o jeho zdravotnom stave nie staršej ako 30 dní dočasne bráni vo výkone uloženého trestu. V odôvodnenom prípade môže predseda senátu rozhodnúť o preradení odsúdeného na iný vhodný druh práce; ustanovenia § 3 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 2 a 3 sa použijú primerane.

(2) Predseda senátu odloží alebo preruší výkon trestu povinnej práce u tehotnej ženy alebo matky novonarodeného dieťaťa na jeden rok po pôrode alebo u odsúdeného, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody v inej veci, na nevyhnutnú dobu.

(3) Predseda senátu môže výkon trestu povinnej práce prerušiť na nevyhnutnú dobu alebo odložiť na dobu najviac troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol tento trest uložený, z dôvodu oprávneného pobytu v cudzine alebo z iného závažného dôvodu.

(4) Predseda senátu odklad alebo prerušenie odvolá, ak pominuli dôvody odkladu alebo prerušenia.

(5) Do doby, v ktorej sa má vykonať trest povinnej práce, sa nezapočítava doba, počas ktorej bol výkon trestu odložený alebo prerušený.

(6) Proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 až 4 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 6

(1) Predseda senátu preruší alebo odloží výkon trestu povinnej práce na nevyhnutnú dobu, ak je odsúdený povolaný na výkon povinnej vojenskej služby alebo inej služby namiesto povinnej vojenskej služby.

(2) Ustanovenia § 5 ods. 4 a 5 platia rovnako pre odsúdeného, ktorému bol výkon trestu povinnej práce odložený alebo prerušený podľa odseku 1.

(3) Proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 a 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 7

Upustenie od výkonu trestu

(1) Predseda senátu môže upustiť od výkonu trestu povinnej práce alebo jeho zvyšku, ak je odsúdený podľa zaslanej lekárskej správy o jeho zdravotnom stave nie staršej ako 30 dní v dôsledku zmeny zdravotného stavu, ktorý si úmyselne neprivodil, trvalo práceneschopným alebo invalidným alebo bez zavinenia odsúdeného nebol výkon tohto trestu nariadený do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol trest povinnej práce uložený, alebo z iného závažného dôvodu.

(2) Ak bolo upustené od výkonu trestu povinnej práce alebo jeho zvyšku, považuje sa trest za vykonaný dňom, keď nadobudlo také rozhodnutie právoplatnosť.

(3) Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 8

Premena trestu povinnej práce na trest odňatia slobody

(1) Ak odsúdený nevedie riadny život v čase výkonu trestu povinnej práce, nedodržiava obmedzenia alebo neplní povinnosti, ktoré mu boli uložené rozhodnutím súdu, alebo zavinene nevykonáva práce v určenom rozsahu, probačný a mediačný úradník podá návrh na premenu trestu povinnej práce alebo jeho zvyšku na trest odňatia slobody.

(2) O premene trestu povinnej práce alebo jeho zvyšku na trest odňatia slobody rozhodne predseda senátu na návrh probačného a mediačného úradníka do 90 dní od jeho doručenia alebo aj bez takého návrhu na verejnom zasadnutí.

(3) Proti rozhodnutiu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

(4) Ak predseda senátu rozhodne, že nie je dôvod na premenu trestu podľa odseku 2, môže v odôvodnenom prípade rozhodnúť o novom druhu alebo mieste výkonu trestu povinnej práce.

§ 9

Ukončenie trestu

(1) Poskytovateľ práce bezodkladne oznámi probačnému a mediačnému úradníkovi ukončenie prác, ktoré odsúdený vykonával.

(2) Probačný a mediačný úradník po výkone trestu povinnej práce vypracuje pre predsedu senátu písomnú správu o priebehu výkonu tohto trestu do 30 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1.

§ 10

Informačný systém

(1) Okresný súd je podľa osobitného zákona4) oprávnený na účely zabezpečenia výkonu trestu povinnej práce spracúvať a poskytovať osobné údaje o mene, priezvisku, rodnom priezvisku, dátume narodenia, rodnom čísle a bydlisku odsúdenej osoby, ako aj údaje týkajúce sa výkonu trestu povinnej práce.

(2) Na spracovanie a poskytovanie osobných údajov podľa odseku 1 nie je potrebný súhlas dotknutej osoby.

Spoločné ustanovenia

§ 11

(1) Na konanie podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia Trestného poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Rozhodnutia súvisiace s výkonom trestu povinnej práce vykonáva podľa tohto zákona predseda senátu súdu uvedeného v § 2 ods. 2.

(3) Predsedom senátu sa na účely tohto zákona rozumie aj samosudca.

(4) Náklady spojené s výkonom trestu povinnej práce znáša odsúdený sám; to neplatí ohľadom nákladov na ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a materiál potrebný na výkon práce, ktoré znáša poskytovateľ práce.

§ 12

(1) Vykonávaním práce podľa tohto zákona nevzniká odsúdenému pracovný pomer ani iný obdobný pracovný vzťah.

(2) Vo veciach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa primerane použijú ustanovenia o povinnostiach zamestnávateľa, právach a povinnostiach zamestnancov a inšpekcii práce podľa pracovnoprávnych predpisov.5)

(3) Vykonávanie práce odsúdeným podľa tohto zákona sa z hľadiska zodpovednosti za škodu nepovažuje za plnenie pracovných úloh, a ak došlo k poškodeniu zdravia alebo smrti úrazom, nejde o pracovný úraz; v takom prípade sa zodpovednosť za spôsobenú škodu posudzuje podľa občianskoprávnych predpisov.6)


Čl. II

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z. a zákona č. 82/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom af), ktoré znie:

„af) informovať najmenej jedenkrát za kalendárny mesiac na účely výkonu trestu povinnej práce20b) písomne okresný súd, v obvode ktorého má sídlo, o ponuke voľných pracovných miest u realizátorov aktivačnej činnosti podľa § 52 ods. 2, ktoré nie je možné obsadiť uchádzačmi o zamestnanie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

20b) Zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce).“.

2. § 52 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Ak úrad nemá dostatočný počet vhodných uchádzačov o zamestnanie na výkon aktivačnej činnosti požadovanej obcou, oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 5, na základe jej písomnej žiadosti poskytne informáciu o ponuke voľných pracovných miest na účely výkonu trestu povinnej práce20b) okresnému súdu, v obvode ktorého má sídlo.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 54 a 55 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
§ 422 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.

2) § 13 ods. 1 písm. af) a § 52 ods. 2 a 11 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 3 ods. 1 zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

5) § 147, 148 a 150 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.