Zákon č. 468/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2005
Platnosť od 20.10.2005
Účinnosť od 01.01.2006

468

ZÁKON

z 23. septembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z. a zákona č. 581/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).

2. V § 3 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „splácanie a“.

3. V § 3 ods. 1 písm. e) sa slovo „riadenie“ nahrádza slovami „príprava a uskutočňovanie“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

5. § 4 znie:

㤠4

(1) Objem záväzkov štátu z istín štátneho dlhu splatných v príslušnom rozpočtovom roku a objem zdrojov na ich krytie ustanovuje zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

(2) Objem záväzkov štátu podľa odseku 1 bude v príslušnom rozpočtovom roku väčší o hodnotu predčasne splatných istín úverov a späť odkúpených a umorených štátnych cenných papierov; o rovnakú hodnotu bude v príslušnom rozpočtovom roku väčší objem zdrojov na ich krytie.

(3) Ministerstvo môže zvýšiť objem zdrojov financovania štátneho dlhu podľa odsekov 1 a 2 v príslušnom rozpočtovom roku najviac o 20 % istín štátneho dlhu splatných v príslušnom rozpočtovom roku.

(4) Štátny dlh v príslušnom rozpočtovom roku možno zvýšiť najviac o sumu skutočne dosiahnutého schodku štátneho rozpočtu zvýšeného o sumu z príjmov vydaných štátnych cenných papierov nad rámec potrieb financovania štátneho dlhu podľa odseku 3 v príslušnom rozpočtovom roku a o sumu finančných prostriedkov získaných z vykonávania iných činností súvisiacich s riadením rizík štátneho dlhu podľa § 5 ods. 1 a nepoužitých do 31. decembra predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom nie je možné, okrem dosiahnutého schodku štátneho rozpočtu, prekročiť limit stanovený podľa odseku 2.“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 5 odsek 2 znie:

(2) Štátne finančné aktíva6) získané z finančných operácií na finančných trhoch podľa odseku 1, ktoré sa nepoužijú do konca príslušného rozpočtového roka podľa § 4 ods. 1 a 2, budú použité na financovanie štátneho dlhu v nasledujúcom rozpočtovom roku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) § 13 ods. 1 a 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

8. V § 5 ods. 4 sa vypúšťa slovo „dočasného“ a slová „v priebehu príslušného rozpočtového roka“.

9. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Správa štátnych záruk

(1) Správou štátnych záruk je

a) určovanie limitov štátnych záruk,

b) príprava a uzatváranie zmlúv o štátnych zárukách,

c) evidencia a účtovanie o štátnych zárukách,

d) vyhodnocovanie rizika poskytnutých štátnych záruk,

e) plnenie záväzku vyplývajúceho zo štátnej záruky za dlžníka (ďalej len „realizácia štátnej záruky”),

f) vymáhanie pohľadávok štátu z realizovaných štátnych záruk.

(2) Štátne záruky poskytuje a ich správu vykonáva ministerstvo, pričom nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.8a)

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 28 ods. 3 písm. b) piaty bod zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 122/2000 Z. z.”.

10. V § 9 sa slovo „prevziať” nahrádza slovom „poskytnúť”.

11. V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na podporu priemyslu, životného prostredia, dopravy, pôdohospodárstva, lesného hospodárstva, vodného hospodárstva a výstavby bytov”.

12. V § 10 ods. 3 písmeno d) znie:

d) potvrdenia Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,10) že žiadateľ nemá voči nim splatné a neuhradené záväzky,”.

13. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.

14. V § 12 odsek 1 znie:

(1) Štátnu záruku môže ministerstvo poskytnúť na základe žiadosti podľa § 10 v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a po súhlase vlády Slovenskej republiky.”.

15. V § 12 ods. 2 v úvodnej vete a odseku 3 sa slovo „neprevezme” nahrádza slovom „neposkytne”.

16. V § 12 ods. 3 sa slovo „neprevzatia” nahrádza slovom „neposkytnutia”.

17. Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.”.

18. V § 13 ods. 1 v úvodnej vete sa slová „plní za dlžníka záväzok vyplývajúci zo štátnej záruky (ďalej len „realizácia štátnej záruky“)” nahrádzajú slovami „realizuje štátnu záruku”.

19. V § 13 ods. 1 písmeno e) znie:

e) úrokovú sadzbu, ktorá nesmie byť nižšia ako úroková sadzba zdrojov financovania štátneho dlhu v čase realizácie štátnej záruky s rovnakou splatnosťou,”.

20. Slová „prevzatie štátnych záruk” sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch nahrádzajú slovami „poskytnutie štátnych záruk” v príslušnom tvare.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené