Nariadenie vlády č. 402/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vývodové hriadele poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov a na ich ochranu

Čiastka 170/2005
Platnosť od 09.09.2005 do28.09.2011
Účinnosť od 15.09.2005 do28.09.2011
Zrušený 289/2011 Z. z.

402

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. augusta 2005

o technických požiadavkách na vývodové hriadele poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov a na ich ochranu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vývodové hriadele umiestnené v zadnej časti poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov uvedených v § 2 písm. a), ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km.h-1 do 40 km.h-1, a na ich ochranu.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) poľnohospodárskym kolesovým traktorom alebo lesným kolesovým traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom alebo s pásovým podvozkom a aspoň s dvoma nápravami, ktorého hlavná funkcia spočíva v jeho ťažnej sile a je konštruované špeciálne na ťahanie, tlačenie, nesenie a pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve (ďalej len „traktor“); traktor môže byť upravený na prepravu nákladu a osôb,

b) vývodovým hriadeľom vystupujúca časť hnacieho hriadeľa traktora, ktorá prenáša pohyb na stroj.

§ 3

(1) Vývodové hriadele traktorov a ich ochrana musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 4 a 5 prílohy I smernice Rady 86/297/EHS z 26. mája 1986 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov a ich ochrany (ďalej len „smernica 86/297/EHS“).

(2) Bod 5.2 prílohy I smernice 86/297/EHS však platí len pre traktory s minimálnym pevným alebo nastaviteľným rozchodom aspoň 1 150 mm na jednej z hnacích náprav.

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu typu traktora.

(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tri kópie výkresov tých častí traktora, na ktoré sa vzťahujú technické požiadavky podľa § 3, vyhotovené v primeranej mierke.

(3) Výrobca alebo zástupca výrobcu predvedie poverenej technickej službe overovania vozidiel vzor typu traktora, o ktorého schválenie žiada, alebo tie konštrukčné časti traktora, ktoré sa považujú za dôležité na vykonanie testu.

(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany nemožno odmietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 3.

(5) Po udelení alebo zamietnutí typového schválenia ES sa vydá príloha k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany podľa prílohy II smernice 86/297/EHS.

(6) Technické požiadavky podľa § 3 sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla2) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany.

§ 5

Príslušný štátny orgán nemôže odmietnuť alebo zakázať uvedenie typu traktorov na trh,3) ich evidenciu a uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách4) z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 3.

§ 6

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje Európskej komisii prijatie právnych predpisov a ich znenie v oblasti dotknutej týmto nariadením vlády.

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 402/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Rady 86/297/EHS z 26. mája 1986 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov a ich ochrany (Ú. v. ES L 186, 8. 7. 1986) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Ú. v. ES L 277, 10. 10. 1997).

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

3) Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) § 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.