Nariadenie vlády č. 398/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel

(v znení č. 136/2007 Z. z., 243/2013 Z. z.)

Čiastka 168/2005
Platnosť od 08.09.2005 do31.10.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

398

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. augusta 2005

o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez karosérie, ktoré majú najmenej štyri kolesá a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť prevyšujúcu 25 km.h-1, okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov a zariadení, a pracovných strojov (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na zvukové výstražné zariadenia.

§ 2

Zvukové výstražné zariadenia namontované na vozidlách musia spĺňať požiadavky na konštrukciu a skúšky (ďalej len „technické požiadavky“) ustanovené v prílohe I okrem bodu 1.4 smernice Rady 70/388/EHS z 27. júla 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zvukových výstražných zariadeniach motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica").

§ 3

(1) Typové schválenie ES komponentu1) sa udelí pre každý typ zvukového výstražného zariadenia, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 2. Vzor osvedčenia o typovom schválení ES je uvedený v prílohe II smernice.

(2) Štátny dopravný úrad2) prijme po typovom schválení ES komponentu pre typ zvukového výstražného zariadenia, v prípade potreby v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), opatrenia na overenie zhody vyrábaných modelov so schváleným typom. Takéto overovanie sa obmedzí na náhodné kontroly.

(3) Pre každý typ zvukového výstražného zariadenia sa pridelí výrobcovi alebo jeho zástupcovi značka typového schválenia ES komponentu podľa vzoru uvedeného v bode 1.4 prílohy I smernice.

(4) Štátny dopravný úrad prijme potrebné opatrenia na zabránenie používania značiek typového schválenia ES komponentu, ktoré môžu vyvolať zámenu medzi zvukovými výstražnými zariadeniami typovo schválenými podľa odseku 1 a inými typovo schválenými zvukovými výstražnými zariadeniami.

(5) Nie je povolené uvádzať na trh zvukové výstražné zariadenia označené značkou typového schválenia ES komponentu, ktoré z hľadiska svojej konštrukcie nezodpovedajú schválenému typu. Štátny dopravný úrad bezodkladne informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Európsku komisiu o prijatých opatreniach a o ich dôvodoch.

(6) O nesúlad so schváleným typom podľa odseku 5 ide vtedy, ak nie je dodržaná horná alebo dolná limitná hodnota zvukového tlaku uvedená v bode 1.2.1.6 prílohy I smernice.

(7) Štátny dopravný úrad

a) zasiela každý mesiac typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov kópiu osvedčenia o typovom schválení ES komponentu pre typ zvukového výstražného zariadenia, ktoré počas príslušného mesiaca udelil alebo odmietol udeliť,

b) informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov o každom odňatí typového schválenia ES komponentu pre typ zvukového výstražného zariadenia a o jeho dôvodoch do jedného mesiaca odo dňa odňatia typového schválenia ES komponentu.

(8) Ak štátny dopravný úrad zistí, že väčší počet zvukových výstražných zariadení označených rovnakou značkou typového schválenia ES komponentu nezodpovedá typu, ktorý schválil, prijme opatrenia na zabezpečenie zhody výrobných modelov so schváleným typom. Štátny dopravný úrad oznámi typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov prijaté opatrenia, ktoré môžu v prípade nesúladu so schváleným typom viesť až k odňatiu typového schválenia ES komponentu pre typ zvukového výstražného zariadenia. Ak je o takomto nesúlade informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, prijme rovnaké opatrenia.

(9) Ak štátny dopravný úrad po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ zvukového výstražného zariadenia má námietky proti nesúladu so schváleným typom, ktorý mu oznámi typový schvaľovací úrad iného členského štátu, v spolupráci s dotknutým typovým schvaľovacím úradom prijme opatrenia na vyriešenie vzniknutej situácie a priebežne o tom informuje Európsku komisiu.

(10) Udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa zvukového výstražného zariadenia nemožno odmietnuť, ak toto zariadenie je označené značkou typového schválenia ES komponentu a namontované podľa technických požiadaviek ustanovených v bode 2 prílohy I smernice.

§ 4

Príslušný štátny orgán nemôže zakázať

a) uvedenie typu vozidla na trh,4) jeho evidenciu a uvedenie do prevádzky alebo používania v premávke na pozemných komunikáciách5) z dôvodov týkajúcich sa zvukového výstražného zariadenia, ak toto zariadenie je označené značkou typového schválenia ES komponentu a namontované podľa technických požiadaviek ustanovených v bode 2 prílohy I smernice,

b) uvedenie na trh zvukových výstražných zariadení z dôvodov týkajúcich sa ich konštrukcie alebo funkcie, ak sú označené značkou typového schválenia ES komponentu.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 398/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 70/388/EHS z 27. júla 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zvukových výstražných zariadeniach motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení smernice Rady 87/354/EHS z 25. júna 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii, prílohy II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

3) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

4) Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.