Uznesenie č. 297/2005 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 2005 vo veci pozastavenia účinnosti čl. I § 49 ods. 1 prvej vety zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 128/2005
Platnosť od 02.07.2005
Účinnosť od 02.07.2005

297

UZNESENIE

Ústavného súdu Slovenskej republiky

zo 16. júna 2005

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna zloženého z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Jána Auxta, Juraja Babjaka, Eduarda Báránya, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka 16. júna 2005 o návrhu prezidenta Slovenskej republiky na začatie konania o súlade ustanovenia čl. I § 49 ods. 1 prvej vety zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 41 ods. 4 druhou vetou Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 32 ods. 4 druhou vetou Listiny základných práv a slobôd a s čl. 9 prvým bodom prvou vetou Dohovoru o právach dieťaťa a o pozastavení účinnosti čl. I § 49 ods. 1 prvej vety zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov takto

rozhodol:

Pozastavuje účinnosť čl. I § 49 ods. 1 prvej vety zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť rozhodnutia o pozastavení účinnosti čl. I § 49 ods. 1 prvej vety zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov zanikne vyhlásením rozhodnutia vo veci samej, ak toto rozhodnutie o pozastavení účinnosti Ústavný súd Slovenskej republiky už predtým nezrušil, pretože pominuli dôvody, pre ktoré bolo prijaté.

Predseda pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Ján Mazák v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené