Vyhláška č. 28/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti

Čiastka 15/2005
Platnosť od 02.02.2005 do31.08.2008
Účinnosť od 01.03.2005 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z. (nepriamo)

28

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 17. januára 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona č. 202/2001 Z. z. a podľa § 14 ods. 5 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 znie:

㤠3

Obec, samosprávny kraj, krajský školský úrad, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba3) (ďalej len „zriaďovateľ") môžu zriaďovať stredisko ako právnickú osobu alebo ho môžu zriadiť aj ako súčasť základnej školy a strednej školy4) na požiadanie jej riaditeľa.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 19 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 222/1993 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov“.

4. V § 6 ods. 5 prvá veta znie:

„Rozsah výchovnej starostlivosti vychovávateľov v stredisku ustanovuje osobitný predpis.6)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) § 2 ods. 3 písm. j) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.“.

5. V § 7 odseky 2 až 4 znejú:

(2) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v stredisku, ktorého zriaďovateľom je krajský školský úrad, samosprávny kraj alebo obec, určená podľa osobitného predpisu,8) môže byť na jedno dieťa najmenej 50 Sk a najviac 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu;9) tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

(3) Pri určovaní výšky príspevku sa prihliada na náročnosť a druh záujmovej činnosti.

(4) Výška mesačného príspevku uvedeného v odseku 2 môže byť 0 Sk až 50 Sk na jedno dieťa, ak rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, predloží riaditeľovi strediska rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi10) podľa osobitného predpisu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 9 a 10 znejú:

8) § 5 ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

9) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10) § 25 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

6. Slovo „pracovníci“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „zamestnanci“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.


Martin Fronc v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.