Vyhláška č. 27/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času

Čiastka 15/2005
Platnosť od 02.02.2005 do31.08.2008
Účinnosť od 01.03.2005 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z. (nepriamo)

27

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 17. januára 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona č. 202/2001 Z. z. a podľa § 14 ods. 5 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 znie:

㤠2

Centrum môže zriadiť alebo zrušiť obec, samosprávny kraj, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba2) (ďalej len „zriaďovateľ").“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 19 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 222/1993 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov“.

4. V § 5 ods. 5 prvá veta znie:

„Rozsah výchovnej starostlivosti vychovávateľov v centre ustanovuje osobitný predpis.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) § 2 ods. 3 písm. l) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.“.

5. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v centre, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo obec, určená podľa osobitného predpisu,6a) môže byť na jedno dieťa najmenej 50 Sk a najviac 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu;6b) tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:

6a) § 5 ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

6b) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 6 odsek 4 znie:

(4) Výška mesačného príspevku uvedeného v odseku 2 môže byť 0 Sk až 50 Sk na jedno dieťa, ak rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, predloží riaditeľovi centra rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi7) podľa osobitného predpisu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 25 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

7. Slovo „pracovníci“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „zamestnanci“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.


Martin Fronc v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.