174

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. apríla 2005,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie ustanovuje požiadavky na výrobu, dovoz, uvádzanie do obehu a predaj kozmetických výrobkov1) v záujme ochrany spotrebiteľa pri voľnom pohybe kozmetických výrobkov.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na humánne a veterinárne liečivá,2) omamné a psychotropné látky,3) chemické látky a chemické prípravky,4) biocídne výrobky,5) potraviny6) a látky alebo prípravky, ktoré sa aplikujú do ľudského tela prehĺtaním, injekčne, inhaláciou alebo implantáciou.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia

a) konečným kozmetickým výrobkom je kozmetický výrobok takého zloženia, v akom je umiestnený na trh a dostupný spotrebiteľovi,

b) prototypom je prvý model alebo vzor kozmetického výrobku, ktorý nepochádza z výrobnej dávky a podľa ktorého je konečný kozmetický výrobok vyvinutý alebo sériovo vyrábaný,

c) výrobcom je podnikateľ10) so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ktorý kozmetický výrobok vyrobil, upravil alebo sa ako výrobca na kozmetickom výrobku označil, uviedol na kozmetickom výrobku svoju ochrannú známku alebo iný rozlišovací znak, alebo iná osoba v dodávateľskom reťazci, ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti kozmetického výrobku,

d) dovozcom je podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo na území členského štátu, ktorý doviezol do Slovenskej republiky alebo do členských štátov kozmetický výrobok vyrobený mimo územia členských štátov,

e) distribútorom je každý podnikateľ v dodávateľskom reťazci, ktorý podniká následné obchodné činnosti po umiestnení kozmetického výrobku na trhu v Slovenskej republike alebo v členskom štáte,

f) predajom je okamih, keď spotrebiteľ získa kozmetický výrobok odplatne alebo bezodplatne,

g) ochranou spotrebiteľa je ochrana zdravia fyzickej osoby, ktorá získa kozmetický výrobok na priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti,

h) umiestnením na trh je okamih, keď kozmetický výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z procesu výroby alebo dovozu do procesu distribúcie alebo predaja, a to aj v prípade, ak je určený na priamu osobnú spotrebu,

i) rámcovým zložením je zloženie skupiny kozmetických výrobkov, ktoré majú rovnaký účel použitia alebo rovnakú cieľovú skupinu spotrebiteľov.

§ 3

Zoznam kategórií kozmetických výrobkov

Zoznam kategórií kozmetických výrobkov je uvedený v prílohe č. 1.

§ 4

Zoznamy regulovaných látok v kozmetických výrobkoch

(1) Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Látky uvedené v prílohách č. 3, 4, 6 a 7 môžu byť v zložení kozmetických výrobkov prítomné za podmienok ustanovených v týchto prílohách, pričom

a) zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, je uvedený v prílohe č. 3,

b) zoznam povolených farbív v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe č. 4,

c) zoznam povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe č. 6,

d) zoznam povolených ultrafialových filtrov v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe č. 7.

(3) Zoznam látok, ktoré kozmetické výrobky nesmú obsahovať,8) je uvedený v prílohe č. 5.

§ 5

Náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na použitie inej látky alebo látok v kozmetických výrobkoch

Žiadosť o vydanie povolenia na použitie inej látky alebo látok v kozmetických výrobkoch, ako sú uvedené v zoznamoch povolených látok uvedených v prílohách č. 4, 6 a 7, musí obsahovať

a) obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,

b) doklad o oprávnení na podnikanie,

c) presnú identifikáciu látky a jej klasifikáciu podľa osobitných predpisov;9) pri identifikácii látky sa musí uviesť, ak existuje, jej

1. chemický názov,

2. názov podľa systému Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (ďalej len „IUPAC“),

3. medzinárodný nepatentovaný názov podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „INN“),

4. názov podľa Európskeho liekopisu (ďalej len „Ph. Eur.“),

5. medzinárodne určené číslo pridelené danej chemickej látke na účel jej presnej identifikácie (ďalej len „CAS“),

6. číslo pridelené chemickej látke v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (ďalej len „EINECS“),

7. číslo pridelené chemickej látke v Európskom zozname nových chemických látok (ďalej len „ELINCS“),

8. indexové číslo farbiva (ďalej len „CI“),

9. názov východiskovej suroviny, použitej časti rastliny alebo živočícha a názvy súčastí látky, ako sú rozpúšťadlá, ak látku nemožno inak identifikovať,

d) hodnotenie bezpečnosti látky pre zdravie pri použití v konečných kozmetických výrobkoch s prihliadnutím na jej toxikologický profil, chemickú štruktúru a stupeň expozície,

e) účel použitia látky v kozmetických výrobkoch alebo jej funkciu,

f) zoznam kozmetických výrobkov, v ktorých sa látka použije,

g) odôvodnenie použitia látky v kozmetických výrobkoch,

h) kvalitatívne a kvantitatívne zloženie konečných kozmetických výrobkov,

i) domáce a zahraničné údaje o látke a kozmetických výrobkoch,

j) vyhlásenie o tom, či žiadosť o vydanie povolenia na použitie inej látky alebo látok v kozmetických výrobkoch bola predložená príslušnému orgánu v inom členskom štáte, a vyhlásenie o jeho rozhodnutí.

Podrobnosti o požiadavkách na označovanie kozmetických výrobkov

§ 6

(1) Na obale, do ktorého je kozmetický výrobok zabalený alebo naplnený (ďalej len „vnútorný obal“), a na prípadnom vonkajšom spotrebiteľskom obale (ďalej len „vonkajší obal“) kozmetického výrobku musia byť viditeľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom uvedené, ak ďalej nie je ustanovené inak, tieto údaje:

a) obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, dovozcu alebo distribútora,

b) nominálny obsah v čase balenia,

c) dátum minimálnej trvanlivosti,

d) podmienky použitia a upozornenia,

e) identifikácia výrobnej dávky,

f) účel použitia,

g) zoznam zložiek.

(2) Údaje podľa odseku 1 písm. g) stačí uviesť len na vonkajšom obale.

(3) Údaje podľa odseku 1 písm. b) až d) a f) musia byť uvedené v štátnom jazyku.

(4) V prípade použitia inej látky alebo látok v kozmetických výrobkoch, ako sú uvedené v zozname povolených látok uvedených v prílohách č. 4, 6 a 7, musí byť kozmetický výrobok označený aj údajmi uvedenými v povolení na použitie inej látky alebo látok v kozmetických výrobkoch.10)

(5) Kozmetický výrobok, ktorý nie je balený výrobcom, ale balí sa v mieste predaja na želanie spotrebiteľa, alebo je vopred balený na okamžitý predaj, musí byť označený podľa odseku 1, pričom požadované údaje stačí uviesť aj na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených alebo pripevnených na kozmetický výrobok.

(6) Na obale kozmetického výrobku, letáčiku, páske, kartičke, štítku alebo doklade, ktorý kozmetický výrobok sprevádza alebo na kozmetický výrobok odkazuje, môže byť uvedený údaj o tom, že kozmetický výrobok nebol testovaný na zvieratách.

(7) Údaj podľa odseku 6 možno uviesť, iba ak výrobca a jeho dodávatelia surovín sami alebo prostredníctvom inej osoby netestovali na zvieratách konečný kozmetický výrobok, jeho prototyp alebo látky použité v zložení kozmetického výrobku alebo na výrobu kozmetického výrobku nepoužili látky, ktoré boli na účely vývoja nového kozmetického výrobku testované na zvieratách inou osobou.

§ 7

(1) Obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, dovozcu alebo distribútora stačí uviesť v skrátenej forme, ak to umožní ich všeobecnú identifikáciu.

(2) Na kozmetickom výrobku vyrobenom mimo územia členských štátov musí byť uvedená aj krajina pôvodu, ak táto informácia nie je uvedená v označení sídla alebo miesta podnikania výrobcu.

§ 8

(1) Na obale kozmetického výrobku musí byť uvedený nominálny obsah v čase balenia daný hmotnosťou alebo objemom kozmetického výrobku okrem balenia s nominálnou hmotnosťou menšou ako 5 g alebo s nominálnym objemom menším ako 5 ml, nepredajných vzoriek a okrem balenia na jednorazové použitie.

(2) Nominálny obsah podľa odseku 1 nemusí byť uvedený na obale kozmetického výrobku obsahujúceho niekoľko samostatných balení, pre ktoré údaj o hmotnosti alebo objeme nie je podstatný, ak je počet jednotlivých balení uvedený na obale. Počet jednotlivých balení nemusí byť uvedený, ak je ľahko viditeľný cez obal alebo ak sa jednotlivé balenia bežne predávajú samostatne.

§ 9

(1) Dátum minimálnej trvanlivosti musí byť uvedený slovami „Najlepšie spotrebovať do“, po ktorých nasleduje dátum alebo údaj, kde je dátum uvedený na obale. Dátum minimálnej trvanlivosti musí byť uvedený mesiacom a rokom alebo dňom, mesiacom a rokom v tomto poradí.

(2) Ak je potrebné, na obale kozmetického výrobku musia byť uvedené podmienky, ktoré treba splniť, aby sa zaručila určená minimálna trvanlivosť kozmetického výrobku.

(3) Dátum minimálnej trvanlivosti nie je povinné uvádzať, ak minimálna trvanlivosť kozmetického výrobku je viac ako 30 mesiacov. V označení takéhoto kozmetického výrobku musí byť uvedený symbol otvoreného téglika podľa prílohy č. 8 a lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch, počas ktorej možno kozmetický výrobok po otvorení používať bez ohrozenia zdravia.

§ 10

(1) Opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku, najmä tie, ktoré sú uvedené v prílohách č. 3, 6 a 7 v stĺpci „Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale“, ako aj osobitné bezpečnostné informácie o kozmetickom výrobku na profesionálne použitie, najmä na starostlivosť o vlasy, musia byť uvedené na vnútornom obale a vonkajšom obale kozmetického výrobku.

(2) Ak z praktických dôvodov, najmä z dôvodu veľkosti a tvaru kozmetického výrobku (ďalej len „praktické dôvody“) nemožno podmienky použitia a upozornenia podľa odseku 1 uviesť na príslušnom obale, musia byť uvedené na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených alebo pripevnených na kozmetický výrobok. Na tento spôsob označenia musí byť spotrebiteľ upozornený na vnútornom obale a vonkajšom obale skrátenou slovnou informáciou alebo symbolom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9.

§ 11

Výrobná dávka musí byť uvedená číslom alebo iným spôsobom, ktorý ju umožní identifikovať. Pri malých kozmetických výrobkoch možno výrobnú dávku uviesť len na vonkajšom obale.

§ 12

Účel použitia kozmetického výrobku musí byť uvedený, iba ak to nie je jasné zo vzhľadu, označenia alebo prezentácie kozmetického výrobku.

§ 13

(1) Látky použité pri výrobe kozmetického výrobku musia byť uvedené v zozname zložiek s označením „Ingredients“ v klesajúcom poradí podľa hmotnosti v čase ich pridania v procese výroby. Zložky musia byť uvedené v Medzinárodnom názvosloví kozmetických zložiek (ďalej len „INCI“).11) Ak takýto názov neexistuje, musí byť uvedený názov podľa iného existujúceho názvoslovia. Pre zložku, ktorú nemožno takto uviesť, musí byť uvedený názov východiskovej suroviny, použitej časti rastliny alebo živočícha a názvy súčastí zložky, ako sú rozpúšťadlá. Zložky v množstve menšom ako jedno percento sa uvádzajú v ľubovoľnom poradí po zložkách, ktorých je v kozmetickom výrobku viac ako jedno percento. Farbivá musia byť uvedené po ostatných zložkách v ľubovoľnom poradí. Musia byť uvedené v CI podľa prílohy č. 4. Pri dekoratívnom kozmetickom výrobku, ktorý je uvádzaný do obehu vo viacerých farebných odtieňoch, možno uviesť celú škálu používaných farbív, ak im predchádza slovné označenie „môže obsahovať“ alebo „+/–“.

(2) Za zložky podľa odseku 1 sa nepovažujú

a) nečistoty v surovinách,

b) technologicky pomocné látky pridané počas výroby, ale neprítomné v konečnom kozmetickom výrobku,

c) látky ako rozpúšťadlá alebo nosiče vonných a aromatických kompozícií použité v nevyhnutnom množstve.

(3) Vonné a aromatické kompozície a ich suroviny sa uvádzajú v zozname zložiek skupinovým názvom „parfum“ alebo „aroma“, ale látky, pre ktoré sa to požaduje v prílohe č. 3 časti 1 stĺpci „Ďalšie obmedzenia a požiadavky“, musia byť uvedené v zozname zložiek bez ohľadu na ich funkciu v kozmetickom výrobku.

(4) Ak zoznam zložiek nemožno z praktických dôvodov uviesť na obale, musí byť uvedený na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených alebo pripevnených na kozmetický výrobok. Na tento spôsob označenia musí byť spotrebiteľ upozornený skrátenou slovnou informáciou alebo symbolom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9. Skrátenú slovnú informáciu alebo symbol stačí uviesť len na vonkajšom obale.

(5) Pri mydlách, kúpeľových guľôčkach a iných malých kozmetických výrobkoch, kde nie je možné zoznam zložiek z praktických dôvodov uviesť na obale, letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených alebo pripevnených na kozmetický výrobok, musí byť uvedený na ozname umiestnenom v blízkosti miesta, kde je kozmetický výrobok vystavený na predaj.

(6) V prípade vydania povolenia na neuvedenie látky alebo látok v označení kozmetických výrobkov musí byť v zozname zložiek namiesto názvu látky, na ktorú sa povolenie vzťahuje, uvedené pridelené registračné číslo podľa § 15 ods. 1.

§ 14

Náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na neuvedenie látky alebo látok v označení kozmetických výrobkov

Žiadosť o vydanie povolenia na neuvedenie látky alebo látok v označení kozmetických výrobkov z dôvodu obchodného tajomstva musí obsahovať

a) obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,

b) doklad o oprávnení na podnikanie,

c) identifikáciu látky; pri identifikácii látky sa musí uviesť, ak existuje, jej

1. chemický názov,

2. IUPAC,

3. INN,

4. Ph. Eur.,

5. CAS,

6. EINECS,

7. ELINCS a úradne pridelené číslo, ak bola látka oznámená, a informáciu, či bola schválená alebo zamietnutá žiadosť o jej utajenie,12)

8. CI,

9. názov východiskovej suroviny, použitej časti rastliny alebo živočícha a názvy súčastí látky, ako sú rozpúšťadlá, ak látku nemožno inak identifikovať,

d) hodnotenie bezpečnosti látky pre zdravie pri použití v konečných kozmetických výrobkoch s prihliadnutím na jej toxikologický profil, jej chemickú štruktúru a stupeň expozície,

e) účel použitia látky alebo jej funkciu v kozmetických výrobkoch,

f) odôvodnenie, prečo sa neuvedenie látky požaduje, najmä

1. skutočnosť, že totožnosť látky alebo jej funkcia v kozmetickom výrobku uvádzanom do obehu nie je uvedená v literatúre a nie je známa ostatným účastníkom trhu,

2. skutočnosť, že informácia ešte nie je verejne prístupná, aj keď už bola predložená žiadosť o patentovanie látky alebo jej použitia,

3. iná skutočnosť dôležitá na vydanie povolenia,

g) názvy všetkých kozmetických výrobkov, v ktorých bude látka použitá, a ich odlišné názvy, pod ktorými budú uvádzané do obehu v členských štátoch, ak existujú, a charakteristické údaje o každom kozmetickom výrobku,

h) vyhlásenie o tom, či žiadosť o vydanie povolenia na neuvedenie látky alebo látok v označení kozmetických výrobkov bola predložená príslušnému orgánu v inom členskom štáte, a vyhlásenie o jeho rozhodnutí.

§ 15

Postup na pridelenie registračného čísla

(1) Registračné číslo, ktoré pridelí úrad kozmetickému výrobku pre látku neuvedenú v označení, sa skladá zo siedmich číslic, z ktorých

a) prvé dve číslice označujú rok, v ktorom sa neuvedenie látky v označení kozmetických výrobkov povolilo,

b) druhé dve číslice označujú kód pridelený jednotlivému členskému štátu,

c) posledné tri číslice pridelí úrad.

(2) Kódy pridelené jednotlivým členským štátom sú uvedené v prílohe č. 10.

Povinnosti fyzických a právnických osôb

§ 16

(1) Výrobca, dovozca a distribútor nesmú

a) uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ak ich zložky, kombinácie zložiek alebo ich konečné zloženie bolo na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia podrobené testom na zvieratách za použitia inej ako alternatívnej metódy po tom, ako príslušná alternatívna metóda bola s prihliadnutím na vývoj validácie na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj validovaná a prijatá v Európskej únii,

b) testovať na zvieratách na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia

1. konečné kozmetické výrobky alebo ich prototypy,

2. zložky alebo kombinácie zložiek po dátume, od ktorého testy na zvieratách musia byť nahradené jednou validovanou alternatívnou metódou alebo viacerými validovanými alternatívnymi metódami podľa osobitného predpisu13) alebo prílohy č. 11.

(2) Výrobca, dovozca alebo distribútor je povinný sprístupniť na požiadanie verejnosti údaje podľa § 17 písm. a) a f), pričom údaj o kvantitatívnom zložení kozmetických výrobkov sa sprístupňuje, iba ak ide o nebezpečné látky.9)

§ 17

Rozsah údajov sprístupňovaných na účely výkonu štátneho zdravotného dozoru

Na účely výkonu štátneho zdravotného dozoru sa sprístupňujú v štátnom jazyku tieto údaje:

a) kvalitatívne a kvantitatívne zloženie kozmetických výrobkov; pri vonných a aromatických kompozíciách ich názov, kódové číslo a identifikačné údaje dodávateľov,

b) fyzikálno-chemické a mikrobiologické analýzy surovín a konečných kozmetických výrobkov, špecifikáciu kvality a mikrobiologických ukazovateľov kontroly kozmetických výrobkov,

c) výrobný postup v súlade so správnou výrobnou praxou,

d) hodnotenie bezpečnosti konečných kozmetických výrobkov pre zdravie14) s prihliadnutím na toxikologický profil zložiek, ich chemickú štruktúru a stupeň expozície, berúc do úvahy miesto aplikácie a cieľovú skupinu spotrebiteľov, pre ktorú sú kozmetické výrobky určené, predovšetkým pri kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky a kozmetických výrobkoch na intímnu hygienu,

e) meno, priezvisko a adresu osoby alebo osôb zodpovedných za hodnotenie podľa písmena d),

f) údaje o nežiaducich účinkoch na zdravie spôsobených používaním kozmetických výrobkov, ak existujú,

g) dôkaz o deklarovaných účinkoch kozmetických výrobkov, ak je to vzhľadom na účinky alebo kozmetické výrobky opodstatnené,

h) údaje o každom teste na zvieratách vykonanom na účely vývoja alebo hodnotenia bezpečnosti kozmetických výrobkov a ich zložiek, ako aj na účely splnenia požiadaviek právnych predpisov krajín, ktoré nie sú členskými štátmi.

§ 18

Údaje o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia

(1) Údaje o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia sa oznamujú podľa rámcového zloženia formou oznámenia, ktorého vzory sú uvedené v prílohe č. 12. Názov látky musí byť uvedený podľa § 13 ods. 1.

(2) Zoznam rámcových zložení kozmetických výrobkov podľa účelu použitia alebo cieľovej skupiny spotrebiteľov je uvedený v prílohe č. 13.

(3) Podrobnosti o rámcových zloženiach kozmetických výrobkov sú uvedené v prílohe č. 14.

(4) Oznámenie údajov o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia (ďalej len „oznámenie“) podľa prílohy č. 12 bodu 1 sa podáva, ak sa rámcové zloženie kozmetických výrobkov zhoduje s rámcovým zložením podľa prílohy č. 14.

(5) Oznámenie podľa prílohy č. 12 bodu 2 sa podáva, ak sa rámcové zloženie kozmetických výrobkov zhoduje s rámcovým zložením podľa prílohy č. 14 a kozmetické výrobky obsahujú vybrané látky, pre ktoré sa vyžadujú doplňujúce údaje. Zoznam vybraných látok a podmienky ich oznámenia sú uvedené v prílohe č. 15.

(6) Oznámenie podľa prílohy č. 12 bodu 3 sa podáva, ak sa rámcové zloženie kozmetických výrobkov nezhoduje s rámcovým zložením podľa prílohy č. 14 alebo ak rámcové zloženie kozmetických výrobkov nie je uvedené v tejto prílohe.

(7) Nové oznámenie podľa prílohy č. 12 bodu 4 sa podáva, ak nastane zmena v rámcovom zložení kozmetických výrobkov oznámených podľa odsekov 4 až 6 alebo zmena vo vybraných látkach za podmienok uvedených v prílohe č. 15.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 19

(1) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 178 a 411, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 1. mája 2005 a predávať do 23. septembra 2005.

(2) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 93 až 95, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 1. mája 2005 a predávať do 23. septembra 2005.

(3) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 14, 60 až 62, možno podľa požiadaviek ustanovených v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 63 až 66 umiestniť na trh do 1. mája 2005 a predávať do 23. septembra 2005.

(4) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 6 časti 1 pod referenčným číslom 36, možno podľa požiadaviek ustanovených v prílohe č. 6 časti 2 pod referenčným číslom 1 umiestniť na trh do 1. mája 2005 a predávať do 23. septembra 2005.

§ 20

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 16.

§ 21

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 174/2005 Z. z.

ZOZNAM KATEGÓRIÍ KOZMETICKÝCH VÝROBKOV

1. Výrobky na starostlivosť o pokožku, ako krémy, emulzie, lotiony, gély, oleje a iné

2. Pleťové masky okrem výrobkov určených na chemický peeling

3. Tónovacie podklady

4. Púdre na líčenie, po kúpeli a hygienické

5. Mydlá toaletné, dezodoračné a iné

6. Parfumy, toaletné vody a kolínske vody

7. Výrobky do kúpeľa a na sprchovanie

8. Výrobky na depiláciu

9. Dezodoranty a výrobky na obmedzenie potenia

10. Výrobky na starostlivosť o vlasy:

10.1. na farbenie a odfarbovanie,

10.2. na onduláciu, narovnávanie a fixáciu,

10.3. na formovanie účesu,

10.4. na čistenie,

10.5. kondicionéry,

10.6. iné výrobky

11. Výrobky na holenie a po holení

12. Výrobky na líčenie a odlíčenie tváre a očí

13. Výrobky na aplikáciu na pery

14. Výrobky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu

15. Výrobky na starostlivosť o nechty a úpravu nechtov

16. Výrobky na vonkajšiu intímnu hygienu

17. Výrobky na ochranu pred slnečným žiarením

18. Výrobky na stmavnutie pokožky bez účasti slnečného žiarenia

19. Výrobky na zosvetlenie pokožky

20. Výrobky proti vráskam

21. Ostatné výrobky

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 174/2005 Z. z.

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK v KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH

1. N-5-chlórbenzoxazol-2-ylacetamid (N-5-Chlorobenzoxazol-2-ylacetamideo)

2. 2-acetoxyetyltrimetylhydroxid amónny (acetylcholín)

(2-Acetoxyethyltrimethylammonium hydroxide (acetylcholine)o) a jeho soli

3. Deanol aceglumát (Deanol aceglumate*)

4. Spironolaktón (Spironolactone*)

5. [4-(4-hydroxy-3-jódofenoxy)-3,5-dijódofenyl] kyselina octová

([4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acido) a jej soli

6. Metotrexát (Methotrexate*)

7. Kyselina 6-aminohexánová (Aminocaproic acid*) a jej soli

8. Cinchofén (kyselina fenylcinchoninová) (Cinchophen*) a jeho soli, deriváty a soli týchto derivátov

9. Kyselina tyropropová (Thyropropic acid*) a jej soli

10. Kyselina trichlóroctová (Trichloroacetic acido)

11. Aconitum napellus L. (listy, korene a galenické prípravky)

12. Akonitín (Aconitineo) hlavný alkaloid Aconitum napellus L. a jeho soli

13. Adonis vernalis L. a jeho prípravky

14. Epinefrín (Epinephrine*)

15. Rauwolfia serpentina alkaloidy a ich soli

16. Alkínové alkoholy (Alkyne alcoholso) a ich estery, étery a ich soli

17. Izoprenalín (Isoprenaline*)

18. Alylizotiokyanatán (Allyl isothiocyanateo)

19. Aloklamid (Alloclamide*) a jeho soli

20. Nalorfín (Nalorphine*), jeho soli a étery

21. Sympatikomimetické amíny (Sympathicomimetic amineso) pôsobiace na centrálny nervový systém: ktorákoľvek látka obsiahnutá v prvom zozname liekov podliehajúcich lekárskemu predpisu a uvedené v uznesení AP (69) 2 Európskej rady

22. Anilín (Anilineo), jeho soli a ich halogenované a sulfónované deriváty

23. Betoxykaín (Betoxycaine*) a jeho soli

24. Zoxazolamín (Zoxazolamine*)

25. Prokaínamid (Procainamide*) a jeho soli a deriváty

26. Benzidín (Benzidineo)

27. Tuaminoheptán (Tuaminoheptane*) a jeho izoméry a soli

28. Oktodrín (Octodrine*) a jeho soli

29. 2-amino-1,2-bis(4-metoxyfenyl) etanol (2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)etanolo) a jeho soli

30. 1,3-dimetylpentylamín (1,3-Dimethylpentylamineo) a jeho soli

31. Kyselina 4-aminosalicylová (4-Aminosalicylic acido) a jej soli

32. Toluidíny (Toluidineso) a ich izoméry, soli a halogenované a sulfónované deriváty

33. Xylidíny (Xylidineso) a ich izoméry, soli a halogenované a sulfónované deriváty

34. Imperatorín(9-(3-metoxylbut-2-enyloxy)furo[3,2-g] chromen-7-ón)

(Imperatorin(9-(3-methoxylbut-2-enyloxy)furo[3,2-g] chromen-7-one)o)

35. Ammi majus a jeho galenické prípravky

36. 2,3-dichlór-2-metylbután (2,3-Dichloro-2-methylbutaneo)

37. Látky s androgénnym účinkom (Substances with androgenic effecto)

38. Antracénový olej (Anthracene oilo)

39. Antibiotiká (Antibioticso)

40. Antimón (Antimonyo) a jeho zlúčeniny

41. Apocynum cannabinum L. a jeho prípravky

42. Apomorfín (5, 6, 6a, 7-tetrahydro-6-metyl-4H-dibenzo[de,g]-chinolín-10,11-diol) (Apomorphine (5, 6, 6a, 7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]-quinoline-10,11-dihydric alcohol)o) a jeho soli

43. Arzén (Arsenico) a jeho zlúčeniny

44. Atropa belladonna L. a jej prípravky

45. Atropín (Atropine o), jeho soli a deriváty

46. Bárnaté soli (Barium salts o) okrem síranu bárnatého, sulfidu bárnatého za podmienok stanovených v prílohe č. 3 časti 1 a komplexov, solí a pigmentov pripravených z farbív uvedených v prílohe č. 4 poznámke 3

47. Benzén (Benzene o)

48. Benzimidazol-2(3H)-ón (Benzimidazol-2(3H)-one o)

49. Benzazepíny a benzodiazepíny (Benzazepines and benzodiazepineso)

50. 1-dimetylaminometyl-1metylpropylbenzoát (amylokaín)

(1-Dimethylaminomethyl-1-methypropyl benzoate (amylocaine)o) a jeho soli

51. 2,2,6-trimetyl-4-piperidylbenzoát (benzamín)

(2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (benzamine)o) a jeho soli

52. Izokarboxazid (Isocarboxazid*)

53. Bendroflumetiazid (Bendroflumethiazide*) a jeho deriváty

54. Berýlium (Berylliumo) a jeho zlúčeniny

55. Bróm, elementárny (Bromine, elementalo)

56. Bretýlium-tozylát (Bretylium tosilate*)

57. Karbromal (Carbromal*)

58. Bromizoval (Bromisoval*)

59. Brómofeniramín (Brompheniramine*) a jeho soli

60. Benzilónium bromid (Benzilonium bromide*)

61. Tetrylamónium bromid (Tetrylammonium bromide*)

62. Brucín (Brucine o)

63. Tetrakaín (Tetracaine*) a jeho soli

64. 4-butyl-1-fenylpyrazolidín-3,5-dión (Mofebutazone*)

65. Tolbutamid (Tolbutamide*)

66. Karbutamid (Carbutamide*)

67. Fenylbutazón (Phenylbutazone*)

68. Kadmium (Cadmiumo) a jeho zlúčeniny

69. Kantaridy (Cantharideso), Cantharis vesicatoria

70. (1R,2S)-hexahydro-1,2-dimetyl-3,6-epoxyftalový anhydrid (kantaridín)

((1R,2S)-Hexahydro-1,2-dimethyl-3,6-epoxyphthalic anhydride (cantharidin)o)

71. Fenprobamát (Phenprobamate*)

72. Nitroderiváty karbazolu (Nitroderivatives of carbazolo)

73. Sírouhlík (Carbon disulphideo)

74. Kataláza (Catalaseo)

75. Kefaelín (Cephaelineo) a jeho soli

76. Chenopodium ambrosioides (esenciálny olej)

77. 2,2,2-trichlóretán-1,1-diol (2,2,2-Trichloroethane-1,1-diolo)

78. Chlór (Chlorine o)

79. Chlórpropamid (Chlorpropamide*)

80. Difenoxyláthydrochlorid (Diphenoxylate* hydrochloride)

81. 4-fenylazofenylén-1,3-diamín citran hydrochlorid (chryzoidín citran hydrochlorid)

(4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride)o)

82. Chlórzoxazón (Chlorzoxazone*)

83. 2-chlór-6-metylpyrimidín-4-yldimetylamín

(2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine-ISO)o)

84. Chlórprotixén (Chlorprothixene*) a jeho soli

85. Klofenamid (Clofenamide*)

86. N, N-bis-(2-chlóretyl)metylamín N-oxid (N, N-bis-(2-Chloroethyl)methylamine N-oxideo) a jeho soli

87. Chlórmetín (Chlormethine*) a jeho soli

88. Cyklofosfamid (Cyclophosphamide*) a jeho soli

89. Manomustín (Mannomustine*) a jeho soli

90. Butanilikaín (Butanilicaine*) a jeho soli

91. Chlórmezanón (Chloromezanone*)

92. Triparanol (Triparanol*)

93. 2-[fenyl(4-chlórfenyl)acetyl]indán-1,3-dión

2-[2-(4-Chlorphenyl)-2-phenylacetyl]indan 1,3-dione (chlorophacinone-ISO)o)

94. Chlórfenoxamín (Chlorphenoxamine*)

95. Fenaglykodol (Phenaglycodol*)

96. Chlóretán (Chloroethaneo)

97. Chróm, kyselina chrómová (Chromium; chromic acido) a jej soli

98. Claviceps purpurea Tul., jeho alkaloidy a galenické prípravky

99. Conium maculatum L., jeho plody, práškové a galenické prípravky

100. Glycyklamid (Glycyclamide*)

101. Benzénsulfonan kobaltnatý (Cobalt benzenesulphonateo)

102. Kolchicín, jeho soli a deriváty (Colchicineo)

103. Kolchikozid a jeho deriváty (Colchicosideo)

104. Colchicum autumnale L. a jeho galenické prípravky

105. Konvalatoxín (Convallatoxino)

106. Anamirta cocculus L. (plody)

107. Croton tiglium (olej)

108. 1-butyl-3-(N-krotonoylsulfanilyl) močovina (1-Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl) ureao)

109. Kurare a kurarín (Curare and curarineo)

110. Syntetické kurarizanty (Synthetic curarizantso)

111. Kyanovodík (Hydrogen cyanideo) a jeho soli

112. 2-á-cyklohexylbenzyl (N,N,N,N-tetraetyl)trimetyléndiamín (fenetamín)

2-á-Cyclohexylbenzyl (N,N,N,N-tetraethyl)trimethylenediamine (phenetamine)o)

113. Cyklomenol (Cyclomenol*) a jeho soli

114. Hexacyklonát sodný (Sodium hexacyclonate*)

115. Hexapropymát (Hexapropymate*)

116. Dextropropoxyfén (Dextropropoxyphene*)

117. O,O-diacetyl-N-alyl-N-normorfín (O,O-Diacetyl-N-allyl-N-normorphineo)

118. [2-(2-piperidín-1-yletoxy)etyl]-benzo[b]pyrido[2,3-e]-[1,4]tiazín-10-karboxylát (Pipazetate*) a jeho soli

119. 5-(á,-dibromofenetyl)-5-metylhydantoín

(5-(á,-Dibromophenethyl)-5-methylhydantoino)

120. Soli N,N-pentametylén-bis(trimetylamóniové), napr. pentametónium bromid

(N,N-Pentamethylene bis(trimethylammonium) salts, e. g. Pentamethonium bromide*)

121. Soli N,N-[(metylimino)dietylén]-bis(etyldimetylamónia), napr. azametónium bromid

(N,N-[(Methylimino)diethylene] bis(ethyldimethylammonium) salts, e. g. Azamethonium bromide*)

122. Cyklarbamát (Cyclarbamate*)

123. Klofenotán (Clofenotane*)

124. Soli N,N-hexametylén-bis(trimetylamónia), napr. hexametónium bromid

N,N-Hexamethylene bis(trimethylammonium) salts, e. g. Hexamethonium bromide*)

125. Dichlóretány (etylénchloridy) (Dichloroethanes (Ethylene chlorides)o)

126. Dichlóretylény (acetylén chloridy) (Dichloroethylenes (Acetylene chlorides)o)

127. Lysergid (Lysergide*) a jeho soli

128. 2-dietylaminoetyl-3-hydroxy-4-fenylbenzoát (2-Diethylaminoethyl-3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its saltso) a jeho soli

129. Cinchokaín (Cinchocaine*) a jeho soli

130. 3-dietylaminopropyl cinnamát (3-Diethylaminopropyl cinnamateo)

131. O,O-dietyl-O-4-nitrofenylfosforotioát (paratión-ISO)

(O,O-Diethyl-O-4-nitrophenylphosphorothioate (parathion-ISO)o)

132. Soli [oxalyl-bis(iminoetylén)]-bis[(o-chlórbenzyl)dietylamónia], napr. ambenómium chlorid ([Oxalylbis(iminoethylene)] bis[(o-chlorobenzyl) diethylammonium] salts, e. g. Ambenomium chloride*)

133. Metyprylón (Methyprylon*) a jeho soli

134. Digitalín (Digitalineo) a všetky heterozidy z rastliny Digitalis purpurea L.

135. 7-[2-hydroxy-3-(2-hydroxyetyl-N-metylamino)propyl] teofylín (xantinol)

(7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-methyl)amino propyl] theophylline (xanthinol)o)

136. Dioxetedrín (Dioxethedrin*) a jeho soli

137. Piprokurarium (Piprocurarium*)

138. Propyfenazón (Propylphenazone*)

139. Tetrabenazín (Tetrabenazine*) a jeho soli

140. Kaptodiám (Captodiame*)

141. Mefeklorazín (Mefeclorazine*) a jeho soli

142. Dimetylamín (Dimethylamineo)

143. 1,1-bis(dimetylaminometyl) propylbenzoát (amydrikaín, alypín) (1,1-Bis(dimethylaminomethyl) propyl-benzoate (Amydricaine, Alypine)o) a jeho soli

144. Metapyrilén (Methapyrilene*) a jeho soli

145. Metamfepramón (Metamfepramone*) a jeho soli

146. Amitriptylín (Amitriptyline*) a jeho soli

147. Metformín (Metformin*) a jeho soli

148. Izosorbid-dinitrát (Isosorbide dinitrate*)

149. Malononitril (Malononitrileo)

150. Jantaronitril (Sukcinonitril) (Succinonitrileo)

151. Izoméry dinitrofenolu (Dinitrophenol isomerso)

152. Inproquone (Inproquone*)

153. Dimevamid (Dimevamide*) a jeho soli

154. Difenylpyralín (Diphenylpyraline*) a jeho soli

155. Sulfinpyrazón (Sulfinpyrazone*)

156. N-(3-karbamoyl-3,3-difenylpropyl)-N,N-diizopropylmetylamónne soli, napr. izopropamid jodid (N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N-diisopropylmethyl-ammonium salts, e. g. isopropamid iodide*)

157. Benaktyzín (Benactyzine*)

158. Benzatropín (Benzatropine*) a jeho soli

159. Cyklizín (Cyclizine*) a jeho soli

160. 5,5-difenyl-4-imidazolidon (5,5-Diphenyl-4-imidazolidoneo)

161. Probenecíd (Probenecid*)

162. Disulfirám, tiram (Disulfiram, thiram*)

163. Emetín (Emetineo) a jeho soli a deriváty

164. Efedrín (Ephedrineo) a jeho soli

165. Oxanamid (Oxanamide*) a jeho deriváty

166. Eserín alebo fyzostigmín (Eserine or physostigmineo) a jeho soli

167. Estery kyseliny 4-aminobenzoovej (4-aminobenzoic acido) s voľnou amino skupinou

168. Cholínové soli (Choline salts o) a ich estery, napr. cholínchlorid

169. Karamifén (Caramiphen*) a jeho soli

170. Dietyl-4-nitrofenylfosfát (Diethyl 4-nitrophenyl phosphateo)

171. Metetoheptazín (Metethoheptazine*) a jeho soli

172. Oxfeneridín (Oxpheneridine*) a jeho soli

173. Etoheptazín (Ethoheptazine*) a jeho soli

174. Metheptazín (Metheptazine*) a jeho soli

175. Metylfenidát (Methylphenidate*) a jeho soli

176. Doxylamín (Doxylamine*) a jeho soli

177. Tolboxán (Tolboxane*)

178. 4-benzoyloxyfenol a 4-etoxyfenol (4-Benzoyloxyphenol and 4-ethoxyphenolo)

179. Paretoxikaín (Parethoxycaine*) a jeho soli

180. Fenozolón (Fenozolone*)

181. Glutetimid (Glutethimide*) a jeho soli

182. Etylénoxid (Ethylene oxideo)

183. Bemegrid (Bemegride*) a jeho soli

184. Valnoktamid (Valnoctamide*)

185. Haloperidol (Haloperidol*)

186. Parametazón (Paramethasone*)

187. Fluanizón (Fluanisone*)

188. Trifluperidol (Trifluperidol*)

189. Fluorezón (Fluoresone*)

190. Fluórouracil (Fluorouracil*)

191. Kyselina fluorovodíková (Hydrofluoric acido) a jej bežné soli, komplexné zlúčeniny a hydrofluoridy okrem zlúčenín uvedených v prílohe č. 3 časti 1

192. Furfuryltrimetylammónne soli (Furfuryltrimethylammonium salts*), napr. furtretóniumjodid

193. Galantamín (Galantamine*)

194. Progestogény (Progestogens*)

195. 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyklohexán (1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (BHC-ISO, lindano)

196. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachlór-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetánonaftalén ((1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphtalene (endrin-ISO)o)

197. Hexachlóretán (Hexachloroethaneo)

198. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachlór-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimetano-naftalén (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethano-naphtalen (izodrin-ISO)o)

199. Hydrastín, hydrastinín (Hydrastine, Hydrastinineo) a ich soli

200. Hydrazidy (Hydrazideso) a ich soli

201. Hydrazín (Hydrazineo) a jeho deriváty a ich soli

202. Oktamoxín (Octamoxin*) a jeho soli

203. Warfarín (Warfarin*) a jeho soli

204. Etyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyrán-3-yl)-acetát (Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl)-acetate o) a soli jeho kyseliny

205. Metokarbamol (Methocarbamol*)

206. Propatyl-nitrát (Propatylnitrate*)

207. 4,4-dihydroxy-3,3-(3-metyltiopropylidén)dikumarín (4,4-Dihydroxy-3,3-(3-methylthiopropylidene)-dicoumarineo)

208. Fenadiazol (Fenadiazole*)

209. Nitroxolín (Nitroxolineo) a jeho soli

210. Hyoscyamín, jeho soli a deriváty (Hyoscyamine o)

211. Hyoscyamus niger L., jeho listy, semená, práškové a galenické prípravky

212. (5-fenyl-2-iminiooxazolidín-4-ón) (Pemoline*) a jeho soli

213. Jód (Iodineo)

214. Soli dekametylén -bis(trimetylamónia) (Decamethylene bis(trimethylamonium) saltso), napr. dekametónium bromid

215. Ipekakuana (Cephaelis ipecacuanha Brot. a príbuzné druhy), jeho korene, práškové a galenické prípravky

216. (2-izopropylpent-4-enoyl) -močovina (apronalid) ((2-Isopropylpent-4-enoyl) urea (Apronalide)o)

217. á-santonín [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimetylnafto-[1,2-b]furán-2,8-dión] (á-Santonin [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto[1,2-b] furan-2,8-dione]o)

218. Lobelia inflata L a jej galenické prípravky

219. Lobelín (Lobeline*) a jeho soli

220. Barbituráty (Barbiturateso)

221. Ortuť a jej zlúčeniny (Mercury and its compoundso) okrem zlúčenín v prílohe č. 6 časti 1

222. 3,4,5-trimetoxyfenetylamín (3,4,5-Trimethoxyphenethylamineo) a jeho soli

223. Metaldehyd (Metaldehydeo)

224. 2-(4-alyl-2-metoxyfenoxy)-N,N-dietylacetamid (2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N,N-diethylacetamide o) a jeho soli

225. Kumetarol (Coumetarol*)

226. Dextrometorfán (Dextromethorphan*) a jeho soli

227. 2-metylheptylamín (2-Methylheptylamineo) a jeho soli

228. Izometeptén (Isometheptene*) a jeho soli

229. Mekamylamín (Mecamylamine*)

230. Guaifenezín (Guaifenesin*)

231. Dikumarol (Dicoumarol*)

232. Fenmetrazín (Phenmetrazine*) a jeho deriváty a soli

233. Tiamazol (Thiamazole*)

234. 3,4-dihydro-2-metoxy-2-metyl-4-fenyl-2H,5H-pyrano[3,2-c]-[1]benzopyrán-5-ón (cyklokumarol)

(3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H-pyrano[3,2-c]-[1]benzopyran-5-one (Cyclocoumarol)o)

235. Karizoprodol (Carisoprodol*)

236. Meprobamát (Meprobamate*)

237. Tefazolín a jeho soli (Tefazoline*)

238. Arekolín (Arecolineo)

239. Poldín-metylsulfát (Poldine metilsulfate*)

240. Hydroxyzín (Hydroxyzine*)

241. 2-naftol (2-Naphtholo)

242. 1- a 2-naftylamíny (1- and 2-Naphthylamineso) a ich soli

243. 3-(1-naftyl)-4-hydroxykumarín (3-(1-Naphtyl)-4-hydroxycoumarineo)

244. Nafazolín (Naphazoline*) a jeho soli

245. Neostigmín (Neostigmine*) a jeho soli, napr. neostigmínbromid

246. Nikotín (Nicotine o) a jeho soli

247. Amyldusitany (Amyl nitriteso)

248. Anorganické dusitany (Inorganic nitrites) okrem dusitanu sodného

249. Nitrobenzén (Nitrobenzeneo)

250. Nitrokrezoly (Nitrocresolso) a ich alkalické soli

251. Nitrofurantoín (Nitrofurantoin*)

252. Furazolidón (Furazolidone*)

253. Propán-1,2,3-triyl trinitrát (Propane-1,2,3-triyl trinitrateo)

254. Acenokumarol (Acenocoumarol*)

255. Alkalické pentakyanonitrozylželezitany (2-) (Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-)*)

256. Nitrostilbény (Nitrostilbeneso) a ich homológy a deriváty

257. Noradrenalín (Noradrenalineo) a jeho soli

258. Noskapín (Noscapine*) a jeho soli

259. Guanetidín (Guanethidine*) a jeho soli

260. Estrogény (Oestrogenso)

261. Oleandrín (Oleandrino)

262. Chlórtalidón (Chlortalidone*)

263. Peletierín (Pelletierineo) a jeho soli

264. Pentachlóretán (Pentachloroethaneo)

265. Tetranitrát pentaeritritolu (Pentaerithrityl tetranitrate*)

266. Petrichloral (Petrichloral*)

267. Oktamylamín (Octamylamine*) a jeho soli

268. Kyselina pikrová (Picric acido)

269. Fenacemid (Phenacemide*)

270. Difendoxazín (Difendoxazine*)

271. 2-fenylindane-1,3-dión (fenindión) (2-Phenylindan-1,3-dione (Phenindione)o)

272. Etylfénacemid (Ethylphenacemide*)

273. Fenprokumón (Phenprocoumon*)

274. Fenyramidol (Fenyramidol*)

275. Triamterén (Triamterene*) a jeho soli

276. Tetraetylpyrofosfát (Tetraethyl pyrophosphateo)

277. Tritolyl fosfát (Tritolyl phosphateo)

278. Psilocybín (Psilocybine*)

279. Fosfor a kovové fosfidy (Phosphorus and metal phosphideso)

280. Talidomid (Thalidomide*) a jeho soli

281. Physostigma venenosum Balf.

282. Pikrotoxín (Picrotoxino)

283. Pilokarpín (Pilocarpineo) a jeho soli

284. Ľavotočivá treo-forma á-piperidín-2-ylbenzylacetátu (levofacetoperán) (á-Piperidin-2-yl benzylacetate laevorotatory threoform (Levophacetoperane)o) a jeho soli

285. Pipradrol (Pipradrol*) a jeho soli

286. Azacyklonol (Azacyclonol*) a jeho soli

287. Bietamiverín (Bietamiverine*)

288. Butopiprín (Butopiprine*) a jeho soli

289. Olovo (Leado) a jeho zlúčeniny

290. Koniín (Conjineo)

291. Prunus laurocerasus L.(„višňová voda“) („cherry laurel water“)

292. Metyrapón (Metyrapone*)

293. Rádioaktívne látky1) (Radioactive substanceso)

294. Juniperus sabina L.(listy, esenciálne oleje a galenické prípravky)

295. Hyoscín (Hyoscine) a jeho soli a deriváty

296. Soli zlata (Gold saltso)

297. Selén a jeho zlúčeniny (Selenium and its compoundso) okrem disulfidu za podmienok uvedených v prílohe č. 3 časti 1 položke č. 49

298. Solanum nigrum L. a jeho galenické prípravky

299. Sparteín (Sparteineo) a jeho soli

300. Glukokortikoidy (Glucocorticoidso)

301. Datura stramonium L. a jeho galenické prípravky

302. Strofantíny a ich aglukóny (Strophantines, their agluconeso) a príslušné deriváty

303. Strophantus species a jeho galenické prípravky

304. Strychnín (Strychnineo) a jeho soli

305. Strychnos species a jeho galenické prípravky

306. Narkotiká prírodné a syntetické2) (Narcotics, natural and synthetico)

307. Sulfónamidy (sulfanylamid a jeho deriváty) (Sulphonamides (sulphanylamide and its derivatives)o) a ich soli získané substitúciou jedného alebo viacerých atómov vodíka v aminoskupinách a ich soli

308. Sultiam (Sultiame*)

309. Neodým (Neodymiumo) a jeho soli

310. Tiotepa (Thiotepa*)

311. Pilocarpus jaborandi Holmes a jeho galenické prípravky

312. Telúr (Telluriumo) a jeho zlúčeniny

313. Xylometazolín (Xylometazoline*) a jeho soli

314. Tetrachlóretén (Tetrachloroethyleneo)

315. Chlorid uhličitý (Carbon tetrachlorideo)

316. Tetrafosfát hexaetylu (Hexaethyl tetraphosphateo)

317. Tálium (Thalliumo) a jeho zlúčeniny

318. Thevetia neriifolia Juss., glykozidový extrakt

319. Etiónamid (Ethionamide*)

320. Fenotiazín (Phenothiazine*) a jeho zlúčeniny

321. Tiomočovina a jej deriváty (Thiourea and its derivativeso) okrem zlúčenín uvedených v prílohe č. 3 časti 1

322. Mefenezín (Mephenesin*) a jeho estery

323. Vakcíny, toxíny alebo séra (Vaccines, toxins or serumso) podľa prílohy k druhej smernici Rady 75/319/EHS o aproximácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa humánnych liekov (Ú. v. ES L 147, 9. 6. 1975, s. 13)

324. Tranylkypromín (Tranylcypromine*) a jeho soli

325. Trichlórnitrometán (chlórpikrín) (Trichloronitromethane (Chloropicrine)o)

326. 2,2,2-Tribrómoetanol (tribrómoetylalkohol) (2,2,2-Tribromoethanol (Tribromoethyl alcohol)o)

327. Trichlórmetín (Trichlormethine*) a jeho soli

328. Tretamín (Tretamine*)

329. Galamín-trijodid (Gallamine triethiodide*)

330. Urginea scilla Stern. a jej galenické prípravky

331. Veratrín (Veratrineo), jeho soli a prípravky z extraktu rastliny

332. Schoenocaulon officinale Lind., jeho semená a galenické prípravky

333. Veratrum Spp. a ich prípravky

334. Monomér vinylchloridu (Vinyl chloride monomero)

335. Ergokarciferol a cholekalciferol (vitamíny D2 a D3) (Ergocalciferol* and cholecalciferol (Vitamins D2 and D3))

336. Soli O-alkylditiouhličitých kyselín (Salts of O-alkyldithiocarbonic acidso)

337. Yohimbín (Yohimbineo) a jeho soli

338. Dimetylsulfoxid (Dimethyl sulfoxide*)

339. Difenhydramín (Diphenhydramine*) a jeho soli

340. 4-tert-butylfenol (4-tert-Butylphenolo)

341. 4-tert-butylpyrokatechol (4-tert-Butylpyrocatecholo)

342. Dihydrotachysterol (Dihydrotachysterol*)

343. Dioxán (Dioxaneo)

344. Morfolín (Morpholineo) a jeho soli

345. Pyrethrum album L. a jej galenické prípravky

346. 2-[4-metoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino] etyldimetylamín maleát

(2-[4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino] ethyldimethylamine maleateo)

347. Tripelenamín (Tripelennamine*)

348. Tetrachlórsalicylanilidy (Tetrachlorosalicylanilideso)

349. Dichlórsalicylanilidy (Dichlorosalicylanilideso)

350. Tetrabrómosalicylanilidy (Tetrabromosalicylanilideso)

351. Dibrómosalicylanilidy (Dibromosalicylanilideso)

352. Bitionol (Bithionol*)

353. Monosulfidy tiuramu (Thiuram monosulphideso)

354. Disulfidy tiuramu (Thiuram disulphideso)

355. Dimetylformamid (Dimethylformamideo)

356. 4-fenylbut-3-én-2-ón (4-Phenylbut-3-en-2-oneo)

357. Benzoáty 4-hydroxy-3-metoxycinnamylalkoholu (Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcoholo) okrem ich prirodzeného obsahu v prírodných esenciách

358. Furokumaríny (napr. trioxysalán, 8-metoxypsoralén, 5-metoxypsoralén) (Furocoumarines (e.g.trioxysalan*,8-methoxypsoralen,5-ethoxypsoralen)o) okrem ich prirodzeného obsahu v prírodných esenciách; v kozmetických výrobkoch na ochranu pred slnečným žiarením a v kozmetických výrobkoch na zhnednutie pokožky, ak koncentrácia furokumarínov z prírodných esencií je menšia ako 1 mg/kg

359. Olej zo semien Laurus nobilis L.

360. Safrol (Safroleo) okrem jeho prirodzeného obsahu v prírodných esenciách, ak jeho koncentrácia nebude vyššia ako 100 ppm v konečnom kozmetickom výrobku a 50 ppm v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny; nie je prípustný v zubných pastách pre deti

361. 5,5-di-izopropyl-2,2-dimetylbifenyl-4,4-diyldihypoiodit (5,5-di-Isopropyl-2,2-dimethylbiphenyl-4,4-diyldihypoioditeo)

362. 3-etyl 5,6,7,8-tetrahydro-5,6,8,8-tetrametyl-2-acetonaftón alebo 7-acetyl-6-etyl-1,1,4,4-tetrametyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalén

(3-Ethyl 5,6,7,8-tetrahydro-5,6,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthone or 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtaleno)

363. o-fenyléndiamín (o-Phenylenediamine and its saltso) a jeho soli

364. 4-metyl-m-fenyléndiamín (4-Methyl-m-phenylenediamineo) a jeho soli

365. Kyselina aristolochová (Aristolochic acido) a jej soli, Aristolochia spp. a jej prípravky

366. Trichlórmetán (Chloroformo)

367. 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxín (2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxino)

368. 2,6-dimetyl-1,3-dioxán-4-ylacetát (dimetoxán) (2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate (Dimethoxane)o)

369. Pyritión sodný (Pyrithione sodium*)

370. N-(trichlórmetyltio)-4-cyklohexén-1,2-dikarboximid

(N-(Trichlormethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximid (Captan)o)

371. 2,2-dihydroxy-3,3,5,5,6,6-hexachlórdifenylmetán

(2,2-Dihydroxy-3,3,5,5,6,6-hexachlorodiphenylmethane (Hexachlorophene)o)

372. 6-(piperidinyl)-2,4-pyrimidíndiamín-3-oxid (6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil)o) a jeho soli

373. 3,4,5-tribrómosalicylanilid (tribrómosalán) (3,4,5-Tribromosalicylanilide (Tribromsalan)o)

374. Phytolacca Spp. a ich prípravky

375. Tretinoín (kyselina retinová a jej soli) (Tretinoin (retinoic acid and its salts)o)

376. 1-metoxy-2,4-diaminobenzén (2,4-diaminoanizol CI 76050) (1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole CI 76050)o) a jeho soli

377. 1-metoxy-2,5-diaminobenzén (2,5-diaminoanizol) (1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole)o) a ich soli

378. Farbivo CI 12140

379. Farbivo CI 26105

380. Farbivo CI 42555

Farbivo CI 42555-1

Farbivo CI 42555-2

381. Amyl 4-dimetylaminobenzoát, zmes izomérov (padimát A) (Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimate A*))

382. Položka je neobsadená

383. 2-amino-4-nitrofenol (2-Amino-4-nitrophenol o)

384. 2-amino-5-nitrofenol (2-Amino-5-nitrophenol o)

385. 11-á-hydroxypregn-4-én-3,20-dión (11-á-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dioneo) a jeho estery

386. Farbivo CI 42640

387. Farbivo CI 13065

388. Farbivo CI 42535

389. Farbivo CI 61554

390. Antiandrogény so steroidnou štruktúrou (Antiandrogens with steroid structureo)

391. Zirkónium a jeho zlúčeniny (Zirconium and its compoundso) okrem ich obsahu v kozmetických výrobkoch uvedených v prílohe č. 3 časti 1 položke č. 50 a zirkónových komplexov, pigmentov alebo solí farbív špecifikovaných v prílohe č. 4 poznámke 3

392. Tyrotricín (Thyrothricineo)

393. Acetonitril (Acetonitrileo)

394. Tetrahydrozolín (Tetrahydrozolineo) a jeho soli

395. Hydroxy-8-chinolín a jeho síran (Hydroxy-8-quinoline and its sulphateo) okrem použitia uvedeného v prílohe č. 3 časti 1 položke č. 51

396. Disulfid pyritiónu so síranom horečnatým (Dithio-2,2-bispyridine-dioxide1,1(additive with trihydrated magnesium sulphate (pyrithione disulphide + magnesium sulphate)o)

397. Farbivo CI 12075 a jeho komplexy, pigmenty a soli

398. Farbivo CI 45170 a CI 45170:1

399. Lidokaín (Lidocaineo)

400. 1,2-epoxybután (1,2-Epoxybutaneo)

401. Farbivo CI 15585

402. Mliečnan strontnatý (Strontium lactaneo)

403. Dusičnan strontnatý (Strontium nitrateo)

404. Polykarboxylát strontnatý (Strontium polycarboxylateo)

405. Pramokaín (Pramocaineo)

406. 4-etoxy-m-fenyléndiamín (4-Ethoxy-m-phenylenediamineo) a jeho soli

407. 2,4-diaminofenyletanol (2,4-Diaminophenylethanolo) a jeho soli

408. Katechol (Catecholo)

409. Pyrogalol (Pyrogallolo)

410. Nitrózamíny (Nitrosamineso)

411. Sekundárne alkyl- a alkanolamíny (Secondary alkyl- and alkanolamineso) a ich soli

412. 4-amino-2-nitrofenol (4-Amino-2-nitrophenolo)

413. 2-metyl-m-fenyléndiamín (2-Methyl-m-phenylenediamineo)

414. 4-terc-butyl-3-metoxy-2,6-dinitrotoluén (musk ambrette) (4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk ambrette)o)

415. Položka je neobsadená

416. Bunky, tkanivá a produkty ľudského pôvodu

417. 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)ftalid (fenolftaleín) (3,3-bis(4-Hydroxyphenyl) phthalide (Phenolphthalein*)o)

418. Kyselina 3-(imidazol-4-yl)akrylová a jej etylester

(3-Imidazol-4-ylacrylic acid and its ethyl ester (Urocanic acid)o)

419. Špecifikované rizikové materiály, tak ako sú uvedené v prílohe V nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií a zložky od nich odvodené od dátumu uvedeného v článku 22 ods. 1 tohto nariadenia; špecifikované rizikové materiály, tak ako sú uvedené v prílohe XI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií a zložky od nich odvodené do dátumu uvedeného v článku 22 ods. 1 tohto nariadenia okrem derivátov loja, ktoré sa môžu použiť za predpokladu, že na ich výrobu boli použité tieto postupy:

– transesterifikácia alebo hydrolýza minimálne pri 200 oC, pri zodpovedajúcom tlaku počas 20 minút (glycerol, mastné kyseliny a estery mastných kyselín),

– zmydeľňovanie s 12 M NaOH (glycerol a mydlo): varom pri 95 oC počas 3 hodín alebo kontinuálnym varom pri 140 oC a tlaku 2 barov (2 000 hPa) počas 8 minút alebo za ekvivalentných podmienok

420. Surové a rafinované uhoľné dechty (Crude and refined coal tarso)

421. 1,1,3,3,5-pentametyl-4,6-dinitroindán (moskene) (1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindane (moskene)o)

422. 5-terc-butyl-1,2,3-trimetyl-4,6-dinitrobenzén (musk tibetene)

5-tert-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzene (Musk tibetene)o)

423. Olej z koreňa alanu (Alanroot oil o) Inula helenium (CAS 97676-35-2), ak je použitý ako vonná prísada

424. Fenylacetonitril (Benzyl cyanide o) (CAS 140-29-4), ak je použitý ako vonná prísada

425. 2-metyl-3-(4-ozopropylfenyl)propán-1-ol (Cyclamen alcoholo) (CAS 4756-19-8), ak je použitý ako vonná prísada

426. Dietyl-maleát (Diethyl maleateo) (CAS 141-05-9), ak je použitý ako vonná prísada

427. Chroman-2-ón (Dihydrocoumarineo) (CAS 119-84-6), ak je použitý ako vonná prísada

428. 2,4-dihydroxy-3-metylbenzaldehyd (2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehydeo) (CAS 6248-20-0), ak je použitý ako vonná prísada

429. 3,7-dimetylokt-2-én-1-ol (6,7-dihydrogeraniol) (3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol)o) (CAS 40607-48-5), ak je použitý ako vonná prísada

430. 8-terc-butyl-4,6-dimetyl-2-benzopyrón (4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarineo) (CAS 17874-34-9), ak je použitý ako vonná prísada

431. Dimetylcitrakonát (Dimethyl citraconateo) (CAS 617-54-9), ak je použitý ako vonná prísada

432. 7,11-dimetyldodeka-4,6,10-trién-3-ón (7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-oneo) (CAS 26651-96-7), ak je použitý ako vonná prísada

433. 6,10-dimetylundeka-3,5,9-trién-2-ón (6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-oneo) (CAS 141-10-6), ak je použitý ako vonná prísada

434. Difenylamín (Diphenylamineo) (CAS 122-39-4), ak je použitý ako vonná prísada

435. Etyl-akrylát (Ethylacrylateo) (CAS 140-88-5), ak je použitý ako vonná prísada

436. Čistý výťažok z figového listu (Fig leaf absoluteo) Ficus carica (CAS 68916-52-9), ak je použitý ako vonná prísada

437. (E)-hept-2-enál (trans-2-Heptenalo) (CAS 18829-55-5), ak je použitý ako vonná prísada

438. (E)-1,1-dietoxyhex-2-én (trans-2-Hexenal diethyl acetalo) (CAS 67746-30-9), ak je použitý ako vonná prísada

439. (E)-1,1-dimetoxyhex-2-én (trans-2-Hexenal dimethyl acetalo) (CAS 18318-83-7), ak je použitý ako vonná prísada

440. 7-izopropyl-1,4a-dimetyltetradekahydrofenantrén-1-metanol (Hydroabiethyl alcoholo)

(CAS 13393-93-6), ak je použitý ako vonná prísada

441. 6-izopropyldekahydro-2-naftol (6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenolo) (CAS 34131-99-2), ak je použitý ako vonná prísada

442. 7-metoxykumarín (7-Methoxycoumarineo) (CAS 531-59-9), ak je použitý ako vonná prísada

443. 4-(4-metoxyfenyl)-but-3-én-2-ón (4-(4-methoxyphenyl)-3-butene-2-oneo) (CAS 943-88-4), ak je použitý ako vonná prísada

444. 1-(4-metoxyfenyl)pent-1-én-3-ón (1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-oneo) (CAS 104-27-8), ak je použitý ako vonná prísada

445. Metyl-but-2-enoát (Methyl trans-2-butenoateo) (CAS 623-43-8), ak je použitý ako vonná prísada

446. 7-metylchromén-2-ón (7-Methylcoumarineo) (CAS 2445-83-2), ak je použitý ako vonná prísada

447. 5-metylhexán-2,3-dión (5-Methyl-2,3-hexandioneo) (CAS 13706-86-0), ak je použitý ako vonná prísada

448. 2-pentylidéncyklohexanón (2-Pentylidenecyclohexanoneo) (CAS 25677-40-1), ak je použitý ako vonná prísada

449. 3,6,10-trimetylundeka-3,5,9-trién-2-ón (3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-oneo) (CAS 1117-41-5), ak je použitý ako vonná prísada

450. Olej z verbeny (Verbena oilo) Lippia vitriodora Kunth. (CAS 8024-12-2), ak je použitý ako vonná prísada

451. 4-alylveratrol (Methyleugenolo) (CAS 93-15-2) okrem jeho prirodzeného obsahu v prírodných esenciách, ak koncentrácia nepresiahne:

(a) 0,01 % pri parfumoch

(b) 0,004 % pri toaletných vodách

(c) 0,002 % pri krémových vôňach

(d) 0,001 % pri zmývateľných výrobkoch

(e) 0,0002 % pri výrobkoch, ktoré sa ponechávajú pôsobiť, a pri výrobkoch ústnej dutiny

452. 6-(2-chlórethyl)-6-(2-metoxyetoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekán (6-(2-Chloro ethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecaneo) (CAS 37894-46-5)

453. Chlorid kobaltnatý (Cobalt dichlorideo) (CAS 7646-79-9)

454. Síran kobaltnatý (Cobalt sulphateo) (CAS 10124-43-3)

455. Oxid nikelnatý (Nickel monoxideo) (CAS 1313-99-1)

456. Oxid nikelitý (Dinickel trioxideo) (CAS 1314-06-3)

457. Oxid nikeličitý (Nickel dioxideo) (CAS 12035-36-8)

458. Sulfid nikelitý (Trinickel disulphideo) (CAS 12035-72-2)

459. Tetrakarbonyl niklu (Tetracarbonylnickelo) (CAS 13463-39-3)

460. Sulfid nikelnatý (Nickel sulphide o) (CAS 16812-54-7)

461. Bromičnan draselný (Potassium bromateo) (CAS 7758-01-2)

462. Oxid uhoľnatý (Carbon monoxideo) (CAS 630-08-0)

463. 1,3- butadién (Buta-1,3-dieneo) (CAS 106-99-0)

464. Izobután (Isobutane o) (CAS 75-28-5), ak obsahuje 0,1 % hm. butadiénu

465. Bután (Butaneo) (CAS 106-97-8), ak obsahuje 0,1 % hm. butadiénu

466. Plyny (ropné), C3-4 (Gases (petroleum), C3-4o) (CAS 68131-75-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

467. Koncový plyn (ropný) z absorbéra frakčnej destilácie pri katalytickom krakovaní destilátu a katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and catalytic cracked naphtha fractionation absorbero) (CAS 68307-98-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

468. Koncový plyn (ropný) zo stabilizátora pri frakčnej destilácii katalyticky polymerizovaného benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha fractionation stabilisero) (CAS 68307-99-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

469. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny frakčnej destilácie katalyticky reformovaného ťažkého benzínu bez obsahu sírovodíka (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabiliser, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-00-9), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

470. Koncový plyn (ropný) zo stripovacej kolóny pri hydrogenačnej rafinácii krakovaného destilátu (Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater strippero) (CAS 68308-01-0), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

471. Koncový plyn (ropný) z absorbéra pri katalytickom krakovaní plynového oleja (Tail gas (petroleum), gas oil catalytic cracking absorbero) (CAS 68308-01-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

472. Koncový plyn (ropný) zo zariadenia na regeneráciu plynu (Tail gas (petroleum), gas recovery planto) (CAS 68308-04-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

473. Koncový plyn (ropný) zo zariadenia na regeneráciu plynu pri oddeľovaní etánu (Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethanisero) (CAS 68308-05-4), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

474. Koncový plyn (ropný) bez kyselín z frakčnej destilácie pri hydrogenačnom odsírení destilátu a hydrogenačnom odsírení ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised distillate and hydrodesulfurised naphtha fractionator, acid-freeo) (CAS 68308-06-5), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

475. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka zo stripovacej kolóny pri hydrogenačnom odsírení vákuového plynového oleja (Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised vacuum gas oil stripper, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-07-6), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

476. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny pri frakčnej destilácii izomerizovaného ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), isomerised naphtha fractionation stabilisero) (CAS 68308-08-7), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

477. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka zo stabilizačnej kolóny ľahkej frakcie primárneho ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser, hydrogen sulfide-freeo)

(CAS 68308-09-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

478. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka pri hydrogenačnom odsírení primárneho destilátu (Tail gas (petroleum), straight-run distillate hydrodesulferised, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-10-1), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

479. Koncový plyn (ropný) zo zariadenia na oddeľovanie etánu z nástreku pri propánovo-propylénovej alkylácii (Tail gas (petroleum), propane-propylene alkylation feed prep deethanisero) (CAS 68308-11-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

480. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka zo zariadenia na hydrogenačné odsírenie vákuového plynového oleja (Tail gas (petroleum), vacuum gas oil hydrodesulferised, hydrogen sulfide-freeo)

(CAS 68308-12-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

481. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri katalytickom krakovaní (Gases (petroleum), catalytic cracked overheadso) (CAS 68409-99-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

482. Alkány C1-2 (Alkanes, C1-2o) (CAS 68475-57-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

483. Alkány C2-3 (Alkanes, C2-3o) (CAS 68475-58-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

484. Alkány C3-4 (Alkanes, C3-4o) (CAS 68475-59-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

485. Alkány C4-5 (Alkanes, C4-5o) (CAS 68475-60-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

486. Plynné palivá (Fuel-gaseso) (CAS 68476-26-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

487. Plynné palivá, destiláty z ropy (Fuel gases, crude oil distillateso) (CAS 68476-29-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

488. Uhľovodíky C3-4 (Hydrocarbons, C3-4o) (CAS 68476-40-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

489. Uhľovodíky C4-5 (Hydrocarbons, C4-5o) (CAS 68476-42-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

490. Uhľovodíky C2-4 s vysokým obsahom C3 (Hydrocarbons, C2-4, C3-richo) (CAS 68476-49-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

491. Ropné plyny skvapalnené (Petroleum gases, liquefiedo) (CAS 68476-85-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

492. Ropné plyny skvapalnené a odsírené (Petroleum gases, liquefied, sweetenedo) (CAS 68476-86-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

493. Plyny (ropné) C3-4 s vysokým obsahom izobutánu (Gases (petroleum), C3-4, isobutane-richo)

(CAS 68477-33-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

494. Destiláty (ropné) C3-6 s vysokým obsahom piperylénu (Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-richo) (CAS 68477-35-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

495. Plyny (ropné) pri nástreku do amínovej jednotky (Gases (petroleum), amine system feedo)

(CAS 68477-65-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

496. Plyny (ropné) z benzénovej jednotky pri hydrogenačnom odsírení (Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulferised offo) (CAS 68477-66-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

497. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z recyklačnej benzénovej jednotky (Gases (petroleum), benzene unit recycle, hydrogen-richo) (CAS 68477-67-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

498. Plyny (ropné) zmesné olejové s vysokým obsahom vodíka a dusíka (Gases (petroleum), blend oil, hydrogen-nitrogen-richo) (CAS 68477-68-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

499. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní butánu (Gases (petroleum), butane splitter overheadso) (CAS 68477-69-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

500. Plyny (ropné) C2-3 (Gases (petroleum), C2-3o) (CAS 68477-70-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

501. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C4 bez kyselín, destilačné zvyšky z kolóny na oddeľovanie propánu pri katalytickom krakovaní plynového oleja (Gases (petroleum), catalytic-cracked gas oil depropaniser bottoms, C4-rich acid-freeo) (CAS 68477-71-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

502. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C3-5, destilačné zvyšky z kolóny na oddeľovanie butánu pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic-cracked naphtha debutaniser bottoms, C3-5-richo) (CAS 68477-72-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

503. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C3 bez kyselín z hlavy kolóny na oddeľovanie propánu pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropaniser overhead, C3-rich acid-freeo) (CAS 68477-73-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

504. Plyny (ropné) z katalyzačnej krakovacej kolóny (Gases (petroleum), catalytic crackero)

(CAS 68477-74-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

505. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C1-5 z katalyzačnej krakovacej kolóny (Gases (petroleum), catalytic cracker, C1-5-richo) (CAS 68477-75-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

506. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C2-4 z hlavy stabilizačnej kolóny pri katalytickej polymerizácii ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabiliser overhead, C2-4-richo)

(CAS 68477-76-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

507. Plyny (ropné) z hlavy stripovacej kolóny pri katalytickom reformovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overheadso) (CAS 68477-77-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

508. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C1-4 z katalytického reformovania (Gases (petroleum), catalytic reformer, C1-4-richo) (CAS 68477-79-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

509. Plyny (ropné) C6-8 z recyklačného zariadenia pri katalytickom reformovaní (Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycleo) (CAS 68477-80-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

510. Plyny (ropné) C6-8 zo zariadenia na katalytické reformovanie (Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformero) (CAS 68477-81-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

511. Plyny (ropné) C6-8 s vysokým obsahom vodíka z recyklačného zariadenia pri katalytickom reformovaní (Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle, hydrogen-richo) (CAS 68477-82-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

512. Plyny (ropné) C3-5 z nástreku pri olefínovo-parafínovej alkylácii (Gases (petroleum), C3-5 olefinic-paraffinic alkylation feedo) (CAS 68477-83-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

513. Plyny (ropné) C2 zo spätného toku (Gases (petroleum), C2-return streamo) (CAS 68477-84-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

514. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C4 (Gases (petroleum), C4-richo) (CAS 68477-85-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

515. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní etánu (Gases (petroleum), deethaniser overheadso)

(CAS 68477-86-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

516. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní izobutánu (Gases (petroleum), deisobutaniser tower overheadso) (CAS 68477-87-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

517. Plyny (ropné) s vysokým obsahom propénu pri suchom oddeľovaní propánu (Gases (petroleum), depropaniser dry, propene-richo) (CAS 68477-90-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

518. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní propánu (Gases (petroleum), depropaniser overheadso) (CAS 68477-91-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

519. Plyny (ropné) suché a kyslé na výstupe pri koncentrovaní plynu (Gases (petroleum), dry sour, gas-concn.-unit-offo) (CAS 68477-92-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

520. Plyny (ropné) zo spätného absorbéra pri destilácii koncentrovaného plynu (Gases (petroleum), gas concn. reabsorber distn.o) (CAS 68477-93-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

521. Plyny (ropné) z hlavy kolóny na oddeľovanie propánu pri regenerácii plynu (Gases (petroleum), gas recovery plant depropaniser overheadso) (CAS 68477-94-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

522. Plyny (ropné) z nástreku do Girbatolovej jednotky (Gases (petroleum), Girbatol unit feedo)

(CAS 68477-95-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

523. Plyny (ropné) na výstupe z absorbéra vodíka (Gases (petroleum), hydrogen absorber offo)

(CAS 68477-96-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

524. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka (Gases (petroleum), hydrogen-richo) (CAS 68477-97-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

525. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka a dusíka z hydrogenačnej jednotky pri recyklácii zmesného oleja (Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-richo)

(CAS 68477-98-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

526. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C4 bez sírovodíka pri frakcionačnej destilácii izomerizovaného ťažkého benzínu (Gases (petroleum), isomerised naphtha fractionator, C4-rich, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68477-99-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

527. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z recyklácie (Gases (petroleum), recycle, hydrogen-richo) (CAS 68478-00-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

528. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z reformácie čerstvého nástreku (Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-richo) (CAS 68478-01-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

529. Plyny (ropné) z reformovacieho hydrogenačného zariadenia (Gases (petroleum), reforming hydrotreatero) (CAS 68478-02-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

530. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka a metánu z reformovacieho hydrogenačného zariadenia (Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methane-richo) (CAS 68478-03-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

531. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z hydrogenačného zariadenia pri formácii čerstvého nástreku (Gases (petroleum), reforming hydrotreater make-up, hydrogen-richo) (CAS 68478-04-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

532. Plyny (ropné) z destilačného zariadenia na tepelné krakovanie (Gases (petroleum), thermal cracking distn.o) (CAS 68478-05-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

533. Koncový plyn (ropný) z katalyticky krakovaného číreného oleja a tepelne krakovaného vákuového zvyšku z frakcionačného refluxu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drumo) (CAS 68478-21-7), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

534. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačného absorbéra pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilisation absorbero) (CAS 68478-22-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

535. Koncový plyn (ropný) z frakčnej destilácie kombinovanej s katalytickým krakovaním, katalytickým reformovaním a hydrogenačným odsírením (Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulferised combined fractionatero) (CAS 68478-24-0), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

536. Koncový plyn (ropný) z absorbéra refrakcionačnej destilácie pri katalytickom krakovaní (Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorbero) (CAS 68478-25-1), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

537. Koncový plyn (ropný) z frakcionačnej stabilizačnej kolóny pri katalytickej reformácii ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilisero) (CAS 68478-26-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

538. Koncový plyn (ropný) z odlučovača pri katalytickej reformácii ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separatoro) (CAS 68478-27-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

539. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny pri katalytickej reformácii ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabilisero) (CAS 68478-28-4), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

540. Koncový plyn (ropný) z odlučovača pri hydrogenizácii krakovaného destilátu (Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separatoro) (CAS 68478-29-5), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

541. Koncový plyn (ropný) z odlučovača pri hydrogenačnom odsírení primárneho ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised straight-run naphtha separatoro) (CAS 68478-30-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

542. Koncový plyn (ropný) s vysokým obsahom C4 zo zmiešaného prúdu pri sýtení plynu (Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C4-richo) (CAS 68478-32-0), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

543. Koncový plyn (ropný) z regeneračného zariadenia sýtenia plynu s vysokým obsahom C1-2 (Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C1-2-richo) (CAS 68478-33-1), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

544. Koncový plyn (ropný) z tepelného krakovania vákuových zvyškov (Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal crackero) (CAS 68478-34-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

545. Uhľovodíky s vysokým obsahom C3-4, ropný destilát (Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillateo) (CAS 68512-91-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

546. Plyny (ropné) z hlavy stabilizačnej kolóny pri katalytickom reformovaní primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha stabiliser overheadso)

(CAS 68513-14-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

547. Plyny (ropné) na výstupe zo zariadenia s celým destilačným rozmedzím pri odstraňovaní hexánu z ťažkého benzínu (Gases (petroleum), full-range straight-run naphtha dehexaniser offo)

(CAS 68513-15-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

548. Plyny (ropné) s vysokým obsahom uhľovodíkov na výstupe hydrogenačného krakovacieho zariadenia na odstraňovanie propánu (Gases (petroleum), hydrocracking depropaniser off, hydrocarbon-richo) (CAS 68513-16-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

549. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny ľahkej frakcie primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser offo) (CAS 68513-17-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

550. Plyny (ropné) na výstupe pri reformačnej prietokovej vysokotlakovej rovnovážnej destilácii (Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum offo) (CAS 68513-18-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

551. Plyny (ropné) na výstupe pri reformačnej prietokovej nízkotlakovej rovnovážnej destilácii (Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum offo) (CAS 68513-19-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

552. Zvyšky (ropné) s vysokým obsahom C4 z oddeľovacej alkylačnej kolóny (Residues (petroleum), alkylation splitter, C4-richo) (CAS 68513-66-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

553. Uhľovodíky C1-4 (Hydrocarbons, C1-4o) (CAS 68514-31-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

554. Uhľovodíky C1-4 odsírené (Hydrocarbons, C1-4, sweetenedo) (CAS 68514-36-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

555. Plyny (ropné) na výstupe rafinácie ropy pri destilácii plynov (Gases (petroleum), oil refinery gas distn. offo) (CAS 68527-15-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

556. Uhľovodíky C1-3 (Hydrocarbons, C1-3o) (CAS 68527-16-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

557. Uhľovodíky C1-4 z frakcie pri oddeľovaní butánu (Hydrocarbons, C1-4, debutanizer fractiono)

(CAS 68527-19-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

558. Plyny (ropné) z hlavy kolóny benzénovej jednotky pri hydrogenačnom odstraňovaní pentánu (Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentaniser overheadso) (CAS 68602-82-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

559. Plyny (ropné) C1-5 vlhké (Gases (petroleum), C1-5, weto) (CAS 68602-83-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

560. Plyny (ropné) na výstupe zo sekundárneho absorbéra pri fluidizačnom katalytickom krakovaní destilátu z hlavy frakcionačnej kolóny (Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidised catalytic cracker overheads fractionatoro) (CAS 68602-84-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

561. Uhľovodíky C2-4 (Hydrocarbons, C2-4o) (CAS 68606-25-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

562. Uhľovodíky C3 (Hydrocarbons, C3o) (CAS 68606-26-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

563. Plyny (ropné) z alkylačného nástreku (Gases (petroleum), alkylation feedo) (CAS 68606-27-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

564. Plyny (ropné) na výstupe zariadenia na odstraňovanie propánu zo zvyškov frakcionácie (Gases (petroleum), depropaniser bottoms fractionation offo) (CAS 68606-34-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

565. Ropné produkty, rafinérske plyny (Petroleum products, refinery gaseso) (CAS 68607-11-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

566. Plyny (ropné) z nízkotlakového odlučovača pri hydrogenozačnom krakovaní (Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separatoro) (CAS 68783-06-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

567. Plyny (ropné), rafinérska zmes (Gases (petroleum), refinery blendo) (CAS 68783-07-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

568. Plyny (ropné) z katalytického krakovania (Gases (petroleum), catalytic crackingo) (CAS 68783-64-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

569. Plyny (ropné) C2-4 odsírené (Gases (petroleum), C2-4, sweetenedo) (CAS 68783-65-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

570. Plyny (ropné) rafinérske (Gases (petroleum), refineryo) (CAS 68814-67-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

571. Plyny (ropné) na výstupe z odlučovača platinou katalyzovaných produktov (Gases (petroleum), platformer products separator offo) (CAS 68814-90-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

572. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny pri odstraňovaní pentánu z hydrogenačne rafinovaného kyslého kerozínu (Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine depentaniser stabiliser offo) (CAS 68911-58-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

573. Plyny (ropné) z jednotky rovnovážnej destilácie pri hydrogenačnej rafinácii kyslého kerozínu (Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drumo) (CAS 68911-59-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

574. Plyny (ropné) na výstupe pri frakcionácii ropy (Gases (petroleum), crude oil fractionation offo)

(CAS 68918-99-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

575. Plyny (ropné) zo zariadenia na odstraňovanie hexánu (Gases (petroleum), dehexaniser offo)

(CAS 68919-00-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

576. Plyny (ropné) na výstupe zo zariadenia „unifiner“ na odsírenie pri destilácii v stripovacej kolóne (Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurisation tripper offo) (CAS 68919-01-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

577. Plyny (ropné) na výstupe pri fluidizačnom katalytickom frakcionačnom krakovaní (Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker fractionation offo) (CAS 68919-02-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

578. Plyny (ropné) na výstupe zo sekundárneho pracieho absorbéra pri fluidizačnom katalytickom krakovaní (Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker scrubbing secondary absorber offo)

(CAS 68919-03-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

579. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacej kolóny pri hydrogenačnom odsírení ťažkého destilátu (Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurisation stripper offo) (CAS 68919-04-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

580. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny frakcionácie ľahkej frakcie primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabiliser offo) (CAS 68919-05-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

581. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacieho zariadenia „unifiner“ pri odsírení ťažkého benzínu (Gases (petroleum), naphtha unifiner desulfurisation stripper offo) (CAS 68919-06-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

582. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny pri reformovaní ľahkých frakcií benzínu s platinovým katalyzátorom (Gases (petroleum), platformer stabiliser off, light ends fractionationo)

(CAS 68919-07-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

583. Plyny (ropné) na výstupe z odparovacej kolóny pri destilácii ropy (Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn.o) (CAS 68919-08-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

584. Plyny (ropné) na výstupe pri katalytickom reformovaní primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reforming offo) (CAS 68919-09-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

585. Plyny (ropné) na výstupe z primárnej stabilizačnej kolóny (Gases (petroleum), straight-run stabiliser offo) (CAS 68919-10-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

586. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacej kolóny dechtu (Gases (petroleum), tar stripper offo)

(CAS 68919-11-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

587. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacieho zariadenia „unifiner“ (Gases (petroleum), unifiner stripper offo) (CAS 68919-12-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

588. Plyny (ropné) z hlavy oddeľovacej kolóny pri fluidizačnom katalytickom krakovaní frakcie (Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker splitter overheadso) (CAS 68919-20-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

589. Plyny (ropné) zo zariadenia na oddeľovanie butánu pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutanizero) (CAS 68952-76-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

590. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny pri katalytickom krakovaní destilátu a ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and naphtha stabilisero) (CAS 68952-77-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

591. Koncový plyn (ropný) z katalytického separátora pri hydrogenačnom odsírení ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurised naphtha separatoro) (CAS 68952-79-4), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

592. Koncový plyn (ropný) z hydrogenačného reaktora pri odsírení primárneho ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulferisedo) (CAS 68952-80-7), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

593. Koncový plyn (ropný) z absorbéra pri tepelnom krakovaní destilátu, plynového oleja a ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), thermal-cracked distillate, gas oil and naphtha absorbero)

(CAS 68952-81-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu,

594. Koncový plyn (ropný) z frakcionačnej stabilizačnej kolóny pri tepelnom krakovaní uhľovodíkov, koksovanie ropy (Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon fractionation stabiliser, petroleum cokingo) (CAS 68952-82-9), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

595. Plyny (ropné) pri krakovaní ľahkého butadiénového koncentrátu (Gases (petroleum), light steam-cracked, butadiene conc.o) (CAS 68955-28-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

596. Plyny (ropné) na výstupe zo špongiového absorbéra pri fluidizačnom katalytickom krakovaní odsíreného plynového oleja z hlavy frakcionačnej kolóny (Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidised catalytic cracker and gas oil desulfuriser overhead fractionationo) (CAS 68955-33-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

597. Plyny (ropné) z hlavy stabilizačnej kolóny pri katalytickom reformovaní primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabiliser overheado)

(CAS 68955-34-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

598. Plyny (ropné) pri destilačnom katalytickom krakovaní ropy (Gases (petroleum), crude distn. and catalytic crackingo) (CAS 68989-88-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

599. Uhľovodíky C4 (Hydrocarbons, C4o) (CAS 87741-01-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

600. Alkány C1-4 s vysokým obsahom C3 (Alkanes, C1-4, C3-richo) (CAS 90622-55-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

601. Plyny (ropné) z plynového oleja na výstupe z práčky na dietanolamín (Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber offo) (CAS 92045-15-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

602. Plyny (ropné) zo zvyškového plynového oleja na výstupe pri hydrogenačnom odsírení (Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation effluento) (CAS 92045-16-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu,

603. Plyny (ropné) z prečisťovania zariadenia na hydrogenačné odsírenie plynového oleja (Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation purgeo) (CAS 92045-17-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

604. Plyny (ropné) na výstupe z hydrogenačného zariadenia pri rovnovážnej destilácii (Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum offo) (CAS 92045-18-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

605. Plyny (ropné) z parného krakovania vysokotlakových zvyškov ťažkého benzínu (Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residualo) (CAS 92045-19-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

606. Plyny (ropné) na výstupe zo zariadenia na konverziu zvyškov (Gases (petroleum), residue visbreaking offo) (CAS 92045-20-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

607. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C3 zo zariadenia na pyrolýzu pri parnom krakovaní (Gases (petroleum), steam-cracker C3-richo) (CAS 92045-22-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

608. Uhľovodíky C4 zo zariadenia na pyrolýzu pri parnom krakovaní destilátu (Hydrocarbons, C4, steam-cracker distillateo) (CAS 92045-23-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

609. Ropné plyny skvapalnené, odsírené, C4 frakcia (Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fractiono) (CAS 92045-80-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

610. Uhľovodíky C4 bez 1,3-butadiénu a izobuténu (Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene- and isobutene-freeo) (CAS 95465-89-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

611. Rafináty (ropné) bez butadiénu zo zariadenia na pyrolýzu pri parnom krakovaní C4 frakcie extrahovanej octanom amónno-meďnatým, C3-5 frakcie a C3-5 nenasýtenej frakcie (Raffinates (petroleum), steam-cracked C4 fraction cuprous ammonium acetate extn., C3-5 and C3-5 unsatd., butadiene-freeo) (CAS 97722-19-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

612. Benzo[a]pyrén (Benzo[d,e,f]chrysene (benzo[a]pyrene)o) (CAS 50-32-8)

613. Smola, uhoľno-dechtová, ropná (Pitch, coal tar-petroleumo) (CAS 68187-57-5), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

614. Destiláty (uhoľno-ropné), kondenzované cyklické aromatické uhľovodíky (Distillates (coal-petroleum), condensed-ring aromo) (CAS 68188-48-7), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

615. Destiláty (uhoľno-dechtové) vrchné bez fluorénu (Distillates (coal tar), upper, fluorene-freeo)

(CAS 84989-10-6), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

616. Destiláty (uhoľno-dechtové) vrchné s vysokým obsahom fluorénu (Distillates (coal tar), upper, fluorene-richo) (CAS 84989-11-7), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

617. Kreozotový olej z acenafténovej frakcie bez acenafténu (Creosote oil, acenaphthene fraction, acenaphthene-freeo) (CAS 90640-85-0), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

618. Smola uhoľno-dechtová nízkotepelná (Pitch, coal tar, low-tempo) (CAS 90669-57-1), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

619. Smola uhoľno-dechtová nízkotepelná z tepelného spracovania (Pitch, coal tar, low-temp., heat-treatedo) (CAS 90669-58-2), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

620. Smola uhoľno-dechtová nízkotepelná oxidovaná (Pitch, coal tar, low-temp., oxidisedo)

(CAS 90669-59-3), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

621. Extrakt zvyškov (hnedouhoľný) (Extract residues (coal), browno) (CAS 91697-23-3), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

622. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp.taro) (CAS 92045-71-1), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

623. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu hydrogenačne rafinovaného (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temptar, hydrotreatedo) (CAS 92045-72-2), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

624. Tuhý odpad, koksovaná uhoľno-dechtová smola (Waste solids, coal-tar pitch cokingo)

(CAS 92062-34-5), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

625. Smola, uhoľný vysokotepelný sekundárny decht (Pitch, coal tar, high-temp., secondaryo)

(CAS 94114-13-3), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

626. Zvyšky (uhoľné) pri extrakcii kvapalným rozpúšťadlom (Residues (coal), liq. solvent extn.o)

(CAS 94114-46-2), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

627. Uhoľné kvapaliny, extrakty kvapalných rozpúšťadiel (Coal liquids, liq. solvent extn. soln.o)

(CAS 94114-47-3), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

628. Uhoľné kvapaliny, roztoky extraktov kvapalných rozpúšťadiel (Coal liquids, liq. solvent extn.o)

(CAS 94114-48-4), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu,

629. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu filtrovaného cez aktívne uhlie (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temptar, carbon-treatedo) (CAS 97926-76-6), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

630. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu upravovaného hlinkou (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, clay-treatedo) (CAS 97926-77-7), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

631. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu upravovaného kyselinou kremičitou (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, silicic acid-treatedo) (CAS 97926-78-8), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

632. Absorpčné oleje z frakcie aromatických a heterocyklických uhľovodíkov (Absorption oils, bicyclo arom. and heterocyclic hydrocarbon fractiono) (CAS 101316-45-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

633. Aromatické uhľovodíky C20-28 polycyklické zo zmiešanej uhoľno-dechtovej smoly vytvorenej pyrolýzou polyetylénu a polypropylénu (Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene polypropylene pyrolysis-derivedo) (CAS 101794-74-5), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu,

634. Aromatické uhľovodíky C20-28 polycyklické zo zmiešanej uhoľno-dechtovej smoly vytvorenej pyrolýzou polyetylénu (Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene pyrolysis-derivedo) (CAS 101794-75-6), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

635. Aromatické uhľovodíky C20-28 polycyklické zo zmiešanej uhoľno-dechtovej smoly vytvorenej pyrolýzou polystyrénu (Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polystyrene pyrolysis-derivedo) (CAS 101794-76-7), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

636. Smola a uhoľný decht, vysokotepelné, tepelne spracované (Pitch, coal tar, high-temp., heat-treatedo) (CAS 121575-60-8), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

637. Dibenz(a,h)antracén (Dibenz[a,h]anthraceneo) (CAS 53-70-3)

638. Benz(a)antracén (Benz[a]anthraceneo) (CAS 56-55-3)

639. Benzo(e)pyrén (Benzo[e]pyreneo) (CAS 192-97-2)

640. Benzo(j)fluorantén (Benzo[j]fluorantheneo) (CAS 205-82-3)

641. Benz(e)acefenantrylén (Benz(e)acephenanthryleneo) (CAS 205-99-2)

642. Benzo(k)fluorantén (Benzo(k)fluorantheneo) (CAS 207-08-9)

643. Chryzén (Chryseneo) (CAS 218-01-9)

644. 2-brómopropán (2-Bromopropaneo) (CAS 75-26-3)

645. Trichlóretylén (Trichloroethyleneo) (CAS 79-01-6)

646. 1,2-dibrómo-3-chlórpropán (1,2-Dibromo-3-chloropropaneo) (CAS 96-12-8)

647. 2,3-dibrómopropán-1-ol (2,3-Dibromopropan-1-olo) (CAS 96-13-9)

648. 1,3-dichlórpropán-2-ol (1,3-Dichloropropan-2-olo) (CAS 96-23-1)

649. á,á,á-trichlórtoluén (á,á,á-Trichlorotolueneo) (CAS 98-07-7)

650. á-chlórtoluén (á-Chlorotolueneo) (CAS 100-44-7)

651. Dibrómetán (1,2-Dibromoethaneo) (CAS 106-93-4)

652. Hexachlórbenzén (Hexachlorobenzeneo) (CAS 118-74-1)

653. Brómoetylén (Bromoethyleneo) (CAS 593-60-2)

654. 1,4-dichlórbut-2-én (1,4-Dichlorobut-2-eneo) (CAS 764-41-0)

655. Metyloxirán (Methyloxiraneo) (CAS 75-56-9)

656. (Epoxyetyl)benzén ((Epoxyethyl)benzeneo) (CAS 96-09-3)

657. 1-chlór-2,3-epoxypropán (1-Chloro-2,3-epoxypropaneo) (CAS 106-89-8)

658. R-1-chlór-2,3-epoxypropán (R-1-Chloro-2,3-epoxypropaneo) (CAS 51594-55-9)

659. 1,2-epoxy-3-fenoxypropán (1,2-Epoxy-3-phenoxypropaneo) (CAS 122-60-1)

660. 2,3-epoxypropán-1-ol (2,3-Epoxypropan-1-olo) (CAS 556-52-5)

661. R-2,3-epoxy-1-propanol (R-2,3-Epoxy-1-propanolo) (CAS 57044-25-4)

662. 2,2-bioxirán (2,2-Bioxiraneo) (CAS 1464-53-5)

663. (2RS,3RS)-3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluorofenyl)- [1H-1,2,4-triazol-1-yl) metyl] oxirán ((2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl) methyl] oxiraneo)

(CAS 133855-98-8)

664. Chlórmetylmetyléter (Chloromethyl methyl ethero) (CAS 107-30-2)

665. 2-metoxyetanol (2-Methoxyethanolo) (CAS 109-86-4)

666. 2-etoxyetanol (2-Ethoxyethanolo) (CAS 110-80-5)

667. Oxybis[chlórmetán] alebo bis(chlórmetyl)éter) (Oxybis [chloromethane], bis (Chloromethyl) ethero)

(CAS 542-88-1)

668. 2-metoxypropanol (2-Methoxypropanolo) (CAS 1589-47-5)

669. Propiolaktón (Propiolactoneo) (CAS 57-57-8)

670. Dimetylkarbamoylchlorid (Dimethylcarbamoyl chlorideo) (CAS 79-44-7)

671. Uretán (Urethaneo) (CAS 51-79-6)

672. 2-metoxyetylacetát (Urethaneo) (CAS 110-49-6)

673. 2-etoxyetylacetát (2-Ethoxyethyl acetateo) (CAS 111-15-9)

674. Kyselina metoxyoctová (Methoxyacetic acido) (CAS 625-45-6)

675. Dibutylftalát (Dibutyl phthalateo) (CAS 84-74-2)

676. Bis(2-metyoxyetyl)éter (bis(2-Methyoxyethyl) ethero) (CAS 111-96-6)

677. Bis(2-etylhexyl)ftalát (bis(2-Ethylhexyl) phthalateo) (CAS 117-81-7)

678. Bis(2-metoxyetyl)ftalát (bis(2-Methoxyethyl) phthalateo) (CAS 117-82-8)

679. 2-metoxypropylacetát (2-Methoxypropyl acetateo) (CAS 70657-70-4)

680. 2-etylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxyfenyl]-metyl]tio]acetát (2-Ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-methyl]thio]acetateo) (CAS 80387-97-9)

681. Akrylamid (Acrylamideo) (CAS 79-06-1), ak nie je uvedený na inom mieste tejto smernice

682. Akrylonitril (Acrylonitrileo) (CAS 107-13-1)

683. 2-nitropropán (2-Nitropropaneo) (CAS 79-46-9)

684. Dinoseb, jeho soli a estery (Dinoseb, its salts and esterso) (CAS 88-85-7) iné, ako sú uvedené na inom mieste tejto prílohy

685. 2-nitroanizol (2-Nitroanisoleo) (CAS 91-23-6)

686. 4-nitrobifenyl (4-Nitrobiphenylo) (CAS 92-93-3)

687. 2,4-dinitrotoluén (2,4-Dinitrotolueneo) (CAS 121-14-2)

688. Binapakryl (Binapacrylo) (CAS 485-31-4)

689. 2-nitronaftalén (2-Nitronaphthaleneo) (CAS 581-89-5)

690. 2,3-dinitrotoluén (2,3-Dinitrotolueneo) (CAS 602-01-7)

691. 5-nitroacenaftén (5-Nitroacenaphtheneo) (CAS 602-87-9)

692. 2,6-dinitrotoluén (2,6-Dinitrotolueneo) (CAS 606-20-2)

693. 3,4-dinitrotoluén (3,4-Dinitrotolueneo) (CAS 610-39-9)

694. 3,5-dinitrotoluén (3,5-Dinitrotolueneo) (CAS 618-85-9)

695. 2,5-dinitrotoluén (2,5-Dinitrotolueneo) (CAS 619-15-8)

696. Dinoterb (Dinoterbo) (CAS 1420-07-1), jeho soli a estery

697. Nitrofén (Nitrofeno) (CAS 1836-75-5)

698. Dinitrotoluén (Dinitrotolueneo) (CAS 25321-14-6)

699. Diazometán (Diazomethaneo) (CAS 334-88-3)

700. 1,4,5,8-tetraaminoantrachinón (disperzná modrá 1) (1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinone (Disperse Blue 1)o) (CAS 2475-45-8)

701. Dimetylnitrózoamín (Dimethylnitrosoamineo) (CAS 62-75-9)

702. 1-metyl-3-nitro-1-nitrózoguanidín (1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidineo) (CAS 70-25-7)

703. Nitrózodipropylamín (Nitrosodipropylamineo) (CAS 621-64-7)

704. 2,2-(nitrózoimino)-bis-(etanol) (2,2-(Nitrosoimino) bisethanolo) (CAS 1116-54-7)

705. 4,4-metyléndianilín (4,4-Methylenedianilineo) (CAS 101-77-9)

706. Chlorid 4,4-(4-iminocyklohexa-2,5-dienylidénmetylén)dianilínia (4,4-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene) dianiline hydrochlorideo) (CAS 569-61-9)

707. 4,4-metyléndi-o-toluidín (4,4-Methylenedi-o-toluidineo) (CAS 838-88-0)

708. o-anizidín (o-Anisidineo) (CAS 90-04-0)

709. 3,3-dimetoxybenzidín (3,3-Dimethoxybenzidineo) (CAS 119-90-4)

710. Soli o-dianizidínu (Salts of o-Dianisidineo)

711. Azofarbivá na báze o-dianizidínu (o-Dianisidine based azo dyeso)

712. 3,3-dichlórbenzidín (3,3-Dichlorobenzidineo) (CAS 91-94-1)

713. Benzidín dihydrochlorid (Benzidine dihydrochlorideo) (CAS 531-85-1)

714. [[1,1-bifenyl]-4,4-diyl]diamónium-sulfát ([[1,1-Biphenyl]-4,4-diyl]diammonium sulphateo)

(CAS 531-86-2)

715. 3,3-dichlórbenzidín dihydrochlorid (3,3-Dichlorobenzidine dihydrochlorideo) (CAS 612-83-9)

716. Benzidínsulfát (Benzidine sulphateo) (CAS 21136-70-9)

717. Benzidínacetát (Benzidine acetateo) (CAS 36341-27-2)

718. 3,3-dichlórbenzidín dihydrogen-bis(sulfát) (3,3-Dichlorobenzidine dihydrogen bis(sulphate)o)

(CAS 64969-34-2)

719. 3,3-dichlórbenzidín-sulfát (3,3-Dichlorobenzidine sulphateo) (CAS 74332-73-3)

720. Azofarbivá na báze benzidínu (Benzidine based azo dyeso)

721. 4,4-bi-o-toluidín (4,4-Bi-o-toluidineo) (CAS 119-93-7)

722. 4,4-bi-o-toluidín-dihydrochlorid (4,4-Bi-o-toluidine dihydrochlorideo) (CAS 612-82-8)

723. [3,3-dimetyl[1,1-bifenyl]-4,4-diyl]diamónium bis-(hydrogensulfát) ([3,3-Dimethyl[1,1-biphenyl]-4,4-diyl]diammonium bis(hydrogen sulphate)o) (CAS 64969-36-4)

724. 4,4-bi-o-toluidín-sulfát (4,4-Bi-o-toluidine sulphateo) (CAS 74753-18-7)

725. Farbivá na báze o-tolidínu (o-Tolidine based dyeso)

726. Bifenyl-4-ylamín (Biphenyl-4-ylamineo) (CAS 92-67-1) a jeho soli

727. Azobenzén (Azobenzeneo) (CAS 103-33-3)

728. Octan (metyl-ONN-azoxy)metylnatý ((Methyl-ONN-azoxy)methyl Acetateo) (CAS 592-62-1)

729. Cykloheximid (Cycloheximideo) (CAS 66-81-9)

730. 2-metylaziridín (2-Methylaziridineo) (CAS 75-55-8)

731. Imidazolidín-2-tión (Imidazolidine-2-thioneo) (CAS 96-45-7)

732. Furán (Furano) (CAS 110-00-9)

733. Aziridín (Aziridineo) (CAS 151-56-4)

734. Kaptafol (Captafolo) (CAS 2425-06-1)

735. Karbadox (Carbadoxo) (CAS 6804-07-5)

736. Flumioxazín (Flumioxazino) (CAS 103361-09-7)

737. Tridemorf (Tridemorpho) (CAS 24602-86-6)

738. Vinklozolín (Vinclozolino) (CAS 50471-44-8)

739. Fluazifop-butyl (Fluazifop-butylo) (CAS 69806-50-4)

740. Flusilazol (Flusilazoleo) (CAS 85509-19-9)

741. Triglycidylisokyanurát-(tris(2,3-epoxipropyl)-1,3,5-triazinantrion) (1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trioneo) (CAS 2451-62-9)

742. Tioacetamid (Thioacetamideo) (CAS 62-55-5)

743. N,N-dimetylformamid (N,N-Dimethylformamideo) (CAS 68-12-2)

744. Formamid (Formamideo) (CAS 75-12-7)

745. N-metylacetamid (N-Methylacetamideo) (CAS 79-16-3)

746. N-metylformamid (N-Methylformamideo) (CAS 123-39-7)

747. N,N-dimetylacetamid (N,N-Dimethylacetamideo) (CAS 127-19-5)

748. Tris(dimetylamid)-oxid fosforečný (Hexamethylphosphoric-triamideo) (CAS 680-31-9)

749. Dietylsulfát (Diethyl sulphateo) (CAS 64-67-5)

750. Dimetylsulfát (Dimethyl sulphateo) (CAS 77-78-1)

751. 1,3-propánsultón (1,3-Propanesultoneo) (CAS 1120-71-4)

752. Dimetylkarbamoylchlorid (Dimethylsulphamoyl chlorideo) (CAS 13360-57-1)

753. (2-chlóralyl)N,N-dimethylditiokarbamát (sulfalát) (Sulfallateo) (CAS 95-06-7)

754. Zmes týchto zlúčenín: 4-[[bis-(4-fluórofenyl)metylsilyl]metyl]-4H-1,2,4-triazol a 1-[[bis-(4-fluórofenyl)metylsilyl]-metyl]-1H-1,2,4-triazol (a mixture of: 4-[[bis-(4-Fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole and 1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]-methyl]-1H-1,2,4-triazoleo) (ES 403-250-2)

755. (+/-)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chlórchinoxalín-2-yloxy)-fenyloxy]-propionát ((+/-)-Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy) phenyloxy] propionateo)

(CAS 119738-06-6)

756. 6-hydroxy-1-(3-izopropoxypropyl)-4-metyl-2-oxo-5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridínkarbonitril (6-Hydroxy-1-(3-Isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecar-bonitrileo) (CAS 85136-74-9)

757. Mravčan (6-(4-hydroxy-3-(2-metoxyfenylazo)-2-sulfonáto-7-naftylamino)-1,3,5-triazín-2,4-diyl)bis(amino-1-metyletyl)amónny ((6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl) bis[(amino-1-methylethyl)ammonium] formateo) (CAS 108225-03-2)

758. 4-(8-acetylamino-3,6-disulfonáto-2-naftylazo)-4-(6-benzoylamino-3-sulfonáto-2-naftylazo)-bifenyl-1,3,3,1-tetraoláto-O, O, O, O] meďnatan trisodný (Trisodium [4-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4„-(6-benzoylamino-3-Sulfonato-2-naphthylazo)-biphe-nyl-1,3,3“,1-tetraolato-O,O,O„,O] copper (II)o) (ES 413-590-3)

759. Zmes týchto zlúčenín: N-[3-hydroxy-2-(2-metylakryloylaminometoxy)-propoxymetyl]-2-metylakrylamid, N-2,3-bis-(2-metylakryloylaminometoxy) propoxymetyl-2-metylakrylamid, metakrylamid, 2-metyl-N-(2-metylakryloylamino metoxymetyl)-akrylamid a N-(2,3-dihydroxypropoxymetyl)-2-metylakrylamid (a mixture of: N-[3-Hydroxy-2-(2-methylacryloylaminomethoxy) propoxymethyl-2-methylacrylamide and N-2,3-bis-(2-Methylacryloylaminomethoxy) propoxymethyl-2-methylacrylamide and methacrylamide and 2-methyl-N-(2-methylacryloyl aminomethoxymethyl)-acrylamide and N-(2,3-dihydroxy-propoxymethyl)-2-methylacrylamideo) (ES 412-790-8)

760. 1,3,5-tris-[(2S a 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazín-2,4,6-(1H,3H,5H)-trión (1,3,5-tris-[(2S and 2R)-2,3-Epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione o) (CAS 59653-74-6)

761. Erionit (Erioniteo) (CAS 12510-42-8)

762. Azbest (Asbestoso) (CAS 12001-28-4)

763. Ropa (Petroleumo) (CAS 8002-05-9)

764. Destiláty (ropné) ťažké z hydrogenačného krakovania (Distillates (petroleum), heavy hydrocrackedo) (CAS 64741-76-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu dimetylsulfoxidu (ďalej len “DMSO„)

765. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinico) (CAS 64741-88-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

766. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinico) (CAS 64741-89-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

767. Zvyškové oleje (ropné) pri odstraňovaní asfaltu rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), solvent deasphaltedo) (CAS 64741-95-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

768. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenico) (CAS 64741-96-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

769. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenico) (CAS 64741-97-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

770. Zvyškové oleje (ropné) z rafinácie rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), solvent-refinedo)

(CAS 64742-01-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

771. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated heavy paraffinico) (CAS 64742-36-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

772. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated light paraffinico) (CAS 64742-37-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

773. Zvyškové oleje (ropné) upravované hlinkou (Residual oils (petroleum), clay-treatedo) (CAS 64742-41-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

774. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated heavy naphthenico) (CAS 64742-44-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

775. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated light naphthenico) (CAS 64742-45-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

776. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenico) (CAS 64742-52-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

777. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenico) (CAS 64742-53-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

778. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinico) (CAS 64742-54-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

779. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinico) (CAS 64742-55-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

780. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinico) (CAS 64742-56-9), ak obsahujú > 3% hm. extraktu DMSO

781. Zvyškové oleje (ropné) z hydrogenačnej rafinácie (Residual oils (petroleum), hydrotreatedo)

(CAS 64742-57-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

782. Zvyškové oleje (ropné) pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), solvent-dewaxedo) (CAS 64742-62-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

783. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy naphthenico) (CAS 64742-63-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

784. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light naphthenico) (CAS 64742-64-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

785. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinico) (CAS 64742-65-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

786. Olej (ropný) sedimentačný (Foots oil (petroleum)o) (CAS 64742-67-2), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

787. Nafténové oleje (ropné) ťažké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed heavyo) (CAS 64742-68-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

788. Nafténové oleje (ropné) ľahké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed lighto) (CAS 64742-69-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

789. Parafínové oleje (ropné) ťažké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavyo) (CAS 64742-70-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

790. Parafínové oleje (ropné) ľahké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed lighto) (CAS 64742-71-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

791. Nafténové oleje (ropné) ťažké pri celkovom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed heavyo) (CAS 64742-75-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

792. Nafténové oleje (ropné) ľahké pri celkovom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed lighto) (CAS 64742-76-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

793. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého nafténového destilátu, koncentrát aromatických látok (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, arom. conc.o) (CAS 68783-00-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

794. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého parafínového destilátu pri rafinácii rozpúšťadlom (Extracts (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic distillate solvento) (CAS 68783-04-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

795. Extrakty (ropné) ťažké, parafínové destiláty z odstraňovania asfaltu rozpúšťadlom (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solvent-deasphaltedo) (CAS 68814-89-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

796. Mazacie oleje (ropné) C20-50 na báze neutrálneho oleja, vysokoviskózne z hydrogenačnej rafinácie (Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, high-viscosityo) (CAS 72623-85-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

797. Mazacie oleje (ropné) C15-30 na báze neutrálneho oleja z hydrogenačnej rafinácie (Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-basedo) (CAS 72623-86-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

798. Mazacie oleje (ropné) C20-50 na báze neutrálneho oleja z hydrogenačnej rafinácie (Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-basedo) (CAS 72623-87-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

799. Mazacie oleje (Lubricating oilso) (CAS 74869-22-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

800. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové pri celkovom odstraňovaní voskov (Distillates (petroleum), complex dewaxed heavy paraffinico) (CAS 90640-91-8), ak obsahujú > 3% hm. extraktu DMSO

801. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové pri celkovom odstraňovaní voskov (Distillates (petroleum), complex dewaxed light paraffinico) (CAS 90640-92-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

802. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové a upravované hlinkou pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent dewaxed heavy paraffinic, clay-treatedo) (CAS 90640-94-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

803. Uhľovodíky C20-50 ťažké, parafínové z odstraňovania voskov rozpúšťadlom pri hydrogenačnej rafinácii (Hydrocarbons, C20-50, solvent dewaxed heavy paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 90640-95-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

804. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové a upravované hlinkou z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, clay-treatedo) (CAS 90640-96-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

805. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z odstraňovania voskov rozpúšťadlom pri hydrogenačnej rafinácii (Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 90640-97-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

806. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých nafténových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrotreatedo) (CAS 90641-07-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

807. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých nafténových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, hydrotreatedo) (CAS 90641-08-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

808. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrotreatedo) (CAS 90641-09-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

809. Zvyškové oleje (ropné) z hydrogenačnej rafinácie pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), hydrotreated solvent dewaxedo) (CAS 90669-74-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

810. Zvyškové oleje (ropné) pri katalytickom odstraňovaní voskov (Residual oils (petroleum), catalytic dewaxedo) (CAS 91770-57-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

811. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové z odstraňovania voskov pri hydrogenačnej rafinácii (Distillates (petroleum), dewaxed heavy paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 91995-39-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

812. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z odstraňovania voskov pri hydrogenačnej rafinácii (Distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 91995-40-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

813. Destiláty (ropné) hydrokrakované pri rafinácii rozpúšťadlom z odstraňovania voskov (Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined, dewaxedo) (CAS 91995-45-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

814. Destiláty (ropné) rafinované rozpúšťadlom, ľahké, nafténové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, hydrotreatedo) (CAS 91995-54-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

815. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), hydrotreated light paraffinic distillate solvento) (CAS 91995-73- 2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

816. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, nafténových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 91995-75-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

817. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri úprave kyselinou (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, acid-treatedo) (CAS 91995-76-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

818. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 91995-77-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

819. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého, vákuového, plynového oleja pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, hydrotreatedo) (CAS 91995-79-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

820. Olej (ropný) sedimentačný, hydrogenovaný (Foots oil (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 92045-12-0), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

821. Mazacie oleje (ropné) C17-35 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov pri hydrogenácii (Lubricating oils (petroleum), C17-35, solvent-extd., dewaxed, hydrotreatedo) (CAS 92045-42-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

822. Mazacie oleje (ropné) hydrokrakované, nearomatické z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Lubricating oils (petroleum), hydrocracked nonarom solvent-deparaffinedo) (CAS 92045-43-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

823. Zvyškové oleje (ropné) hydrokrakované, upravované kyselinou, z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), hydrocracked acid-treated solvent-dewaxedo)

(CAS 92061-86-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

824. Parafínové oleje (ropné) ťažké, rozpúšťadlové z odstraňovania voskov (Paraffin oils (petroleum), solvent-refined dewaxed heavyo) (CAS 92129-09-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

825. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých, parafínových destilátov pri úprave hlinkou (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, clay-treatedo) (CAS 92704-08-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

826. Mazacie oleje (ropné) základové, parafínové (Lubricating oils (petroleum), base oils, paraffinico)

(CAS 93572-43-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

827. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých, nafténových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 93763-10-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

828. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z odstraňovania voskov z ťažkých parafínových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 93763-11-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

829. Uhľovodíky hydrokrakované, parafínové z destilačných zvyškov pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues, solvent-dewaxedo)

(CAS 93763-38-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

830. Olej sedimentačný (ropný) upravovaný kyselinou (Foots oil (petroleum), acid-treatedo)

(CAS 93924-31-3), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

831. Olej sedimentačný (ropný) upravovaný hlinkou (Foots oil (petroleum), clay-treatedo)

(CAS 93924-32-4), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

832. Uhľovodíky C20-50 z vákuovej destilácie pri hydrogenácii zvyškového oleja (Hydrocarbons, C20-50, residual oil hydrogenation vacuum distillateo) (CAS 93924-61-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

833. Destiláty (ropné) ťažké, rozpúšťadlové z rafinácie hydrogenovaním (Distillates (petroleum), solvent-refined hydrotreated heavy, hydrogenatedo) (CAS 94733- 08-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

834. Destiláty (ropné) ľahké, rozpúšťadlové pri hydrokrakovaní (Distillates (petroleum), solvent-refined hydrocracked lighto) (CAS 94733-09-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

835. Mazacie oleje (ropné) C18-40 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov pri hydrokrakovaní destilátov zo základového oleja (Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-basedo) (CAS 94733-15-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

836. Mazacie oleje (ropné) C18-40 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov pri hydrokrakovaní rafinátov zo základového oleja (Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrogenated raffinate-basedo) (CAS 94733-16-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

837. Uhľovodíky C13-30 s vysokým obsahom aromátov extrahované rozpúšťadlom z nafténových destilátov (Hydrocarbons, C13-30, arom.-rich, solvent-extd. naphthenic distillateo) (CAS 95371-04-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

838. Uhľovodíky C16-32 s vysokým obsahom aromátov extrahované rozpúšťadlom z nafténových destilátov (Hydrocarbons, C16-32, aromrich, solvent-extd. naphthenic distillateo) (CAS 95371-05-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

839. Uhľovodíky C37-68 z odstraňovania asfaltov a voskov pri hydrogenačnej rafinácii vákuovo destilovaných zvyškov (Hydrocarbons, C37-68, dewaxed deasphalted hydrotreated vacuum distn. residueso) (CAS 95371-07-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

840. Uhľovodíky C37-65 z odstraňovania asfaltov pri hydrogenačnej rafinácii vákuovo destilovaných zvyškov (Hydrocarbons, C37-65, hydrotreated deasphalted vacuum distn. residueso) (CAS 95371-08-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

841. Destiláty (ropné) ľahké, hydrokrakované pri rafinácii rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined lighto) (CAS 97488-73-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

842. Destiláty (ropné) ťažké pri rafinácii rozpúšťadlom a hydrogenácii (Distillates (petroleum), solvent-refined hydrogenated heavyo) (CAS 97488-74-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

843. Mazacie oleje (ropné) C18-27 hydrokrakované pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Lubricating oils (petroleum), C18-27, hydrocracked solvent-dewaxedo) (CAS 97488-95-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

844. Uhľovodíky C17-30 z atmosferickej destilácie pri hydrogenačnej rafinácii zvyškov a odstraňovania asfaltu rozpúšťadlom, ľahké destiláty (Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated solvent-deasphalted atm. distn. residue, distn. lightso) (CAS 97675-87-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

845. Uhľovodíky C17-40 z vákuovej destilácie pri hydrogenačnej rafinácii zvyškov a odstraňovania asfaltu rozpúšťadlom, ľahké destiláty (Hydrocarbons, C17-40, hydrotreated solvent-deasphalted distn. residue, vacuum distn. lightso) (CAS 97722-06-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

846. Uhľovodíky C13-27 rozpúšťadlové, ľahké, nafténové (Hydrocarbons, C13-27, solvent-extd. light naphthenico) (CAS 97722-09-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

847. Uhľovodíky C14-29 rozpúšťadlové, ľahké, nafténové (Hydrocarbons, C14-29, solvent-extd. light naphthenico) (CAS 97722-10-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

848. Olej sedimentačný (ropný) filtrovaný cez aktívne uhlie (Foots oil (petroleum), carbon-treatedo)

(CAS 97862-76-5), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

849. Olej sedimentačný (ropný) rafinovaný kyselinou kremičitou (Foots oil (petroleum), silicic acid-treatedo) (CAS 97862-77-6), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

850. Uhľovodíky C27-42 odaromatizované (Hydrocarbons, C27-42, dearomatisedo) (CAS 97862-81-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

851. Uhľovodíky C17-30 z hydrogenácie destilátov, ľahké destiláty (Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated distillates, distn. lightso) (CAS 97862-82-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

852. Uhľovodíky C27-45 nafténové z vákuovej destilácie (Hydrocarbons, C27-45, naphthenic vacuum distn.o) (CAS 97862-83-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

853. Uhľovodíky C27-45 odaromatizované (Hydrocarbons, C27-45, dearomatisedo) (CAS 97926-68-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

854. Uhľovodíky C20-58 z hydrogenačnej rafinácie (Hydrocarbons, C20-58, hydrotreatedo)

(CAS 97926-70-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

855. Uhľovodíky C27-42 nafténové (Hydrocarbons, C27-42, naphthenico) (CAS 97926-71-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

856. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, filtrované cez aktívne uhlie z ľahkých parafínových destilátov (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, carbon-treatedo) (CAS 100684-02-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

857. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, upravované hlinkou z ľahkých parafínových destilátov (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, clay-treatedo) (CAS 100684-03-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

858. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, filtrované cez aktívne uhlie z ľahkého, vákuového, plynového oleja (Extracts (petroleum), light vacuum, gas oil solvent, carbon-treatedo) (CAS 100684-04-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

859. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, upravované hlinkou z ľahkého, vákuového, plynového oleja (Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, clay-treatedo) (CAS 100684-05-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

860. Zvyškové oleje (ropné) filtrované cez aktívne uhlie z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), carbon-treated solvent-dewaxedo) (CAS 100684-37-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

861. Zvyškové oleje (ropné) upravované hlinkou z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), clay-treated solvent-dewaxedo) (CAS 100684-38-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

862. Mazacie oleje (ropné) C > 25 rozpúšťadlové z odstraňovania asfaltu a voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C > 25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenatedo)

(CAS 101316-69-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

863. Mazacie oleje (ropné) C17-32 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C17-32, solvent-extd., dewaxed, hydrogenatedo) (CAS101316-70-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

864. Mazacie oleje (ropné) C20-35 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C20-35, solvent-extd., dewaxed, hydrogenatedo) (CAS101316-71-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

865. Mazacie oleje (ropné) C24-50 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenatedo) (CAS 101316-72-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

866. Destiláty (ropné) odsírené, stredné (Distillates (petroleum), sweetened middleo) (CAS 64741-86-2) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

867. Plynové oleje (ropné) rafinované rozpúšťadlom (Gas oils (petroleum), solvent-refinedo)

(CAS 64741-90-8) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

868. Destiláty (ropné) rafinované rozpúšťadlom, stredné (Distillates (petroleum), solvent-refined middleo) (CAS 64741-91-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

869. Plynové oleje (ropné) upravované kyselinou (Gas oils (petroleum), acid-treatedo) (CAS 64742-12-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

870. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, stredné (Distillates (petroleum), acid-treated middleo)

(CAS 64742-13-8) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

871. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ľahké (Distillates (petroleum), acid-treated lighto)

(CAS 64742-14-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

872. Plynové oleje (ropné) neutralizované chemicky (Gas oils (petroleum), chemically neutralisedo)

(CAS 64742-29-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

873. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, stredné (Distillates (petroleum), chemically neutralised middleo) (CAS 64742-30-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

874. Destiláty (ropné) upravované hlinkou, stredné (Distillates (petroleum), clay-treated middleo)

(CAS 64742-38-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

875. Destiláty (ropné) z hydrogenačnej rafinácie, stredné (Distillates (petroleum), hydrotreated middleo) (CAS 64742-46-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

876. Plynové oleje (ropné) hydrogenované, odsírené (Gas oils (petroleum), hydrodesulfurisedo)

(CAS 64742-79-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

877. Destiláty (ropné) odsírené hydrogenáciou, stredné (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middleo) (CAS 64742-80-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

878. Destiláty (ropné) vysokovriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii (Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, high-boilingo) (CAS 68477-29-2) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

879. Destiláty (ropné) strednevriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii(Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, intermediate-boilingo)

(CAS 68477-30-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

880. Destiláty (ropné) nízkovriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii (Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, low-boilingo) (CAS 68477-31-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

881. Alkány C12-26 rozvetvené a lineárne (Alkanes, C12-26-branched and linearo) (CAS 90622-53-0) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

882. Destiláty (ropné) vysokorafinované, stredné (Distillates (petroleum), highly refined middleo)

(CAS 90640-93-0) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

883. Destiláty (ropné) z katalytickej reformácie ťažkých, aromatických koncentrátov (Distillates (petroleum), catalytic reformer, heavy arom. conc.o) (CAS 91995-34-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

884. Plynové oleje parafínové (Gas oils, paraffinico) (CAS 93924-33-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

885. Ťažký benzín (ropné) rafinovaný rozpúšťadlom pri odsírení hydrogenáciou (Naphtha (petroleum), solvent-refined hydrodesulfurised heavyo) (CAS 97488-96-5) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

886. Uhľovodíky C16-20 ľahké, stredné destiláty pri rafinácii hydrogenáciou (Hydrocarbons, C16-20, hydrotreated middle distillate, distn. lightso) (CAS 97675-85-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

887. Uhľovodíky C12-20 z hydrogenačnej rafinácie parafínové, nízkovriaci destilát (Hydrocarbons, C12-20, hydrotreated paraffinic, distn. lightso) (CAS 97675-86-0) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

888. Uhľovodíky C11-17 ľahké, nafténové, extrahované rozpúšťadlom (Hydrocarbons, C11-17, solvent-extd. light naphthenico) (CAS 97722-08-2) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

889. Plynové oleje z hydrogenačnej rafinácie (Gas oils, hydrotreatedo) (CAS 97862-78-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

890. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové filtrované cez aktívne uhlie (Distillates (petroleum), carbon-treated light paraffinico) (CAS 100683-97-4) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

891. Destiláty (ropné) stredné, parafínové filtrované cez aktívne uhlie (Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, carbon-treatedo) (CAS 100683-98-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

892. Destiláty (ropné) stredné, parafínové upravované hlinkou (Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, clay-treatedo) (CAS 100683-99-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

893. Mazivá (Lubricating greaseso) (CAS 74869-21-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

894. Voskový gáč (ropný) (Slack wax (petroleum)o) (CAS 64742-61-6) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

895. Voskový gáč (ropný) rafinovaný kyselinou (Slack wax (petroleum), acid-treatedo) (CAS 90669-77-5) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

896. Voskový gáč (ropný) upravovaný hlinkou (Slack wax (petroleum), clay-treatedo) (CAS 90669-78-6) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

897. Voskový gáč (ropný) hydrogenovaný (Slack wax (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 92062-09-4) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

898. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný (Slack wax (petroleum), low-meltingo) (CAS 92062-10-7) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

899. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, hydrogenovaný (Slack wax (petroleum), low-melting, hydrotreatedo) (CAS 92062-11-8) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

900. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, filtrovaný cez aktívne uhlie (Slack wax (petroleum), low-melting, carbon-treatedo) (CAS 97863-04-2) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

901. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, upravený hlinkou (Slack wax (petroleum), low-melting, clay-treatedo) (CAS 97863-05-3) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

902. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, upravený kyselinou kremičitou (Slack wax (petroleum), low-melting, silicic acid-treatedo) (CAS 97863-06-4) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

903. Voskový gáč (ropný) filtrovaný cez aktívne uhlie (Slack wax (petroleum), carbon-treatedo) (CAS 100684-49-9) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

904. Petrolátum (Petrolatumo) (CAS 8009-03-8) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

905. Petrolátum (ropné) oxidované (Petrolatum (petroleum), oxidisedo) (CAS 64743-01-7) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

906. Petrolátum (ropné) upravované oxidom hlinitým (Petrolatum (petroleum), alumina-treatedo) (CAS 85029-74-9) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

907. Petrolátum (ropné) hydrogenované (Petrolatum (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 92045-77-7) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

908. Petrolátum (ropné) filtrované cez aktívne uhlie (Petrolatum (petroleum), carbon-treatedo) (CAS 97862-97-0) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

909. Petrolátum (ropné) upravované kyselinou kremičitou (Petrolatum (petroleum), silicic acid-treatedo) (CAS 97862-98-1) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

910. Petrolátum (ropné) upravované hlinkou (Petrolatum (petroleum), clay-treatedo) (CAS 100684-33-1) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

911. Destiláty (ropné) ľahké, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), light catalytic crackedo)

(CAS 64741-59-9)

912. Destiláty (ropné) stredné, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), intermediate catalytic crackedo) (CAS 64741-60-2)

913. Destiláty (ropné) ľahké, tepelne krakované (Distillates (petroleum), light thermal crackedo)

(CAS 64741-82-8)

914. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, ľahké, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised light catalytic crackedo) (CAS 68333-25-5)

915. Destiláty (ropné) ľahké z ťažkého benzínu pri krakovaní parou (Distillates (petroleum), light steam-cracked naphthao) (CAS 68475-80-9)

916. Destiláty (ropné) pri krakovaní parou z ropných destilátov (Distillates (petroleum), cracked steam-cracked petroleum distillateso) (CAS 68477-38-3)

917. Plynový olej (ropné) pri krakovaní parou (Gas oils (petroleum), steam-crackedo) (CAS 68527-18-4)

918. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, tepelne krakované, stredné (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised thermal cracked middleo) (CAS 85116-53-6)

919. Plynové oleje (ropné) tepelne krakované, hydrogenačne odsírené (Gas oils (petroleum), thermal-cracked, hydrodesulfurisedo) (CAS 92045-29-9)

920. Zvyšky (ropné) hydrogenizované pri krakovaní parou z ťažkého benzínu (Residues (petroleum), hydrogenated steam-cracked naphthao) (CAS 92062-00-5)

921. Zvyšky (ropné) destilačné pri krakovaní parou z ťažkého benzínu (Residues (petroleum), steam-cracked naphtha distn.o) (CAS 92062-04-9)

922. Destiláty (ropné) ľahké pri katalytickom krakovaní tepelným rozkladom (Distillates (petroleum), light catalytic cracked, thermally degradedo) (CAS 92201-60-0)

923. Zvyšky (ropné) pri krakovaní parou z ťažkého benzínu (Residues (petroleum), steam-cracked heat-soaked naphthao) (CAS 93763-85-0)

924. Plynové oleje (ropné) ľahké pri vákuovo tepelnom krakovaní, hydrogenačne odsírené (Gas oils (petroleum), light vacuum, thermal-cracked hydrodesulfurisedo) (CAS 97926-59-5)

925. Destiláty (ropné) stredné pri hydrogenačnom odsírení z koksovacieho zariadenia (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middle cokero) (CAS 101316-59-0)

926. Destiláty (ropné) ťažké pri krakovaní parou (Distillates (petroleum), heavy steam-crackedo)

(CAS 101631-14-5)

927. Zvyšky (ropné) z kolóny atmosférickej destilácie (Residues (petroleum), atm. towero) (CAS 64741-45-3)

928. Plynové oleje (ropné) ťažké, vákuové (Gas oils (petroleum), heavy vacuumo) (CAS 64741-57-7)

929. Destiláty (ropné) ťažké, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), heavy catalytic crackedo)

(CAS 64741-61-3)

930. Čistené oleje (ropné) katalyticky krakované (Clarified oils (petroleum), catalytic crackedo)

(CAS 64741-62-4)

931. Zvyšky (ropné) zo zariadenia na katalytickú reformačnú frakcionáciu (Residues (petroleum), catalytic reformer fractionatoro) (CAS 64741-67-9)

932. Zvyšky (ropné) hydrogenačne krakované (Residues (petroleum), hydrocrackedo) (CAS 64741-75-9)

933. Zvyšky (ropné) tepelne krakované (Residues (petroleum), thermal crackedo) (CAS 64741-80-6)

934. Destiláty (ropné) ťažké, tepelne krakované (Distillates (petroleum), heavy thermal crackedo)

(CAS 64741-81-7)

935. Plynové oleje (ropné) z hydrogenačnej vákuovej rafinácie (Gas oils (petroleum), hydrotreated vacuumo) (CAS 64742-59-2)

936. Zvyšky (ropné) hydrogenačne odsírené z kolóny atmosférickej destilácie (Residues (petroleum), hydrodesulfurised atmospheric towero) (CAS 64742-78-5),

937. Plynové oleje (ropné) hydrogenačne odsírené, ťažké, vákuové (Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised heavy vacuumo) (CAS 64742-86-5)

938. Zvyšky (ropné) pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-crackedo) (CAS 64742-90-1)

939. Zvyšky (ropné) z atmosférickej destilácie (Residues (petroleum), atmospherico) (CAS 68333-22-2)

940. Čistené oleje (ropné) hydrogenačne odsírené pri katalytickom krakovaní (Clarified oils (petroleum), hydrodesulfurised catalytic crackedo) (CAS 68333-26-6)

941. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, stredné pri katalytickom krakovaní (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised intermediate catalytic crackedo) (CAS 68333-27-7)

942. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, ťažké pri katalytickom krakovaní (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised heavy catalytic crackedo) (CAS 68333-28-8)

943. Vykurovací olej s vysokým obsahom síry, primárne zvyšky plynových olejov (Fuel oil, residues-straight-run gas oils, high-sulfuro) (CAS 68476-32-4)

944. Vykurovací olej zvyškový (Fuel oil, residualo) (CAS 68476-33-5)

945. Zvyšky (ropné) zo zariadenia na katalytickú reformačnú frakcionáciu, destilačné zvyšky (Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator residue distn.o) (CAS 68478-13-7)

946. Zvyšky (ropné) ťažké z koksárenského plynového oleja a vákuového plynového oleja (Residues (petroleum), heavy coker gas oil and vacuum gas oilo) (CAS 68478-17-1)

947. Zvyšky (ropné) ťažké koksárenské a ľahké vákuové (Residues (petroleum), heavy coker and light vacuumo) (CAS 68512-61-8)

948. Zvyšky (ropné) ľahké, vákuové (Residues (petroleum), light vacuumo) (CAS 68512-62-9)

949. Zvyšky (ropné) ľahké pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-cracked lighto)

(CAS 68513-69-9)

950. Vykurovací olej č. 6 (Fuel oil, No 6o) (CAS 68553-00-4)

951. Zvyšky (ropné) s nízkym obsahom síry zo zariadenia na oddestilovanie ľahkých frakcií (Residues (petroleum), topping plant, low-sulfuro) (CAS 68607-30-7)

952. Plynové oleje (ropné) ťažké, atmosférické (Gas oils (petroleum), heavy atmospherico) (CAS 68783-08-4)

953. Zvyšky (ropné) obsahujúce kondenzované aromáty z práčky koksovacieho zariadenia (Residues (petroleum), coker scrubber, condensed-ring-arom.-contgo) (CAS 68783-13-1)

954. Destiláty (ropné) z vákuových zvyškov (Distillates (petroleum), petroleum residues vacuumo)

(CAS 68955-27-1)

955. Zvyšky (ropné) rezinoidné pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-cracked, resinouso)

(CAS 68955-36-2)

956. Destiláty (ropné) stredné, vákuové (Distillates (petroleum), intermediate vacuumo) (CAS 70592-76-6)

957. Destiláty (ropné) ľahké, vákuové (Distillates (petroleum), light vacuumo) (CAS 70592-77-7)

958. Destiláty (ropné) vákuové (Distillates (petroleum), vacuumo) (CAS 70592-78-8)

959. Plynové oleje (ropné) ťažké, vákuové pri hydrogenačnom odsírení z koksovacieho zariadenia

(Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised coker heavy vacuumo) (CAS 85117-03-9)

960. Zvyšky (ropné) destilačné pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-cracked, distillateso)

(CAS 90669-75-3)

961. Zvyšky (ropné) ľahké, vákuové (Residues (petroleum), vacuum, lighto) (CAS 90669-76-4)

962. Vykurovací olej ťažký s vysokým obsahom síry (Fuel oil, heavy, high-sulfuro) (CAS 92045-14-2)

963. Zvyšky (ropné) pri katalytickom krakovaní (Residues (petroleum), catalytic crackingo)

(CAS 92061-97-7)

964. Destiláty (ropné) stredné pri katalytickom krakovaní tepelným rozkladom (Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked, thermally degradedo) (CAS 92201-59-7)

965. Zvyškové oleje (ropné) (Residual oils (petroleum)o) (CAS 93821-66-0)

966. Zvyšky krakované parou tepelným rozkladom (Residues, steam cracked, thermally treatedo)

(CAS 98219-64-8)

967. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, široká stredná frakcia (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised full-range middleo) (CAS 101316-57-8)

968. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové (Distillates (petroleum), light paraffinico) (CAS 64741-50-0)

969. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové (Distillates (petroleum), heavy paraffinico) (CAS 64741-51-1)

970. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové (Distillates (petroleum), light naphthenico) (CAS 64741-52-2)

971. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové (Distillates (petroleum), heavy naphthenico) (CAS 64741-53-3)

972. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ťažké, nafténové (Distillates (petroleum), acid-treated heavy naphthenico) (CAS 64742-18-3)

973. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ľahké, nafténové (Distillates (petroleum), acid-treated light naphthenico) (CAS 64742-19-4)

974. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ťažké, parafínové (Distillates (petroleum), acid-treated heavy paraffinico) (CAS 64742-20-7)

975. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ľahké, parafínové (Distillates (petroleum), acid-treated light paraffinico) (CAS 64742-21-8)

976. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ťažké, parafínové (Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy paraffinico) (CAS 64742-27-4)

977. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ľahké, parafínové (Distillates (petroleum), chemically neutralised light paraffinico) (CAS 64742-28-5)

978. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ťažké, nafténové (Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy naphthenico) (CAS 64742-34-3)

979. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ľahké, nafténové (Distillates (petroleum), chemically neutralised light naphthenico) (CAS 64742-35-4)

980. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého nafténového destilátu (Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvento) (CAS 64742-03-6)

981. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého parafínového destilátu (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvento) (CAS 64742-04-7)

982. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého parafínového destilátu (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvento) (CAS 64742-05-8)

983. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého nafténového destilátu (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvento) (CAS 64742-11-6)

984. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého vákuového plynového oleja (Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvento) (CAS 91995-78-7)

985. Uhľovodíky C26-55 s vysokým obsahom aromátov (Hydrocarbons, C26-55, aromricho) (CAS 97722-04-8)

986. 3,3-[[1,1-bifenyl]-4,4-diyl-bis(azo)]-bis(4-aminonaftalén-1-sulfónan) disodný (Disodium 3,3-[[1,1-biphenyl]-4,4-diyl bis(azo)] bis(4-aminonaphthalene-1- sulphonate)o) (CAS 573-58-0)

987. 4-amino-3-[[4-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1-bifenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(fenylazo)naftalén-2,7-di- sulfónan disodný (Disodium 4-amino-3-[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonateo) (CAS 1937-37-7)

988. 3,3-[[1,1-bifenyl]-4,4-diyl bis-(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftalén-2,7-disulfónan] tetrasodný (Tetrasodium 3,3-[[1,1-biphenyl]-4,4-diyl bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]o) (CAS 2602-46-2)

989. 4-o-tolylazo-o-toluidín (4-o-Tolylazo-o-toluidineo) (CAS 97-56-3)

990. 4-aminoazobenzén (4-Aminoazobenzeneo) (CAS 60-09-3)

991. [5-[[4-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfofenyl)azo]fenyl]azo][1,1-bifenyl]-4-yl]azo]salicyláto (4-)]-meďnan (2-) disodný (Disodium[5-[[4-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]phenyl]azo][1,1-biphenyl]-4-yl]azo]sa- licylato(4-)]cuprate(2-)o) (CAS 16071-86-6)

992. 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzén (Resorcinol diglycidyl ethero) (CAS 101-90-6)

993. 1,3-difenylguanidín (1,3-Diphenylguanidineo) (CAS 102-06-7)

994. Heptachlórepoxid (Heptachlor-epoxideo) (CAS 1024-57-3)

995. 4-nitrózofenol (4-Nitrosophenolo) (CAS 104-91-6)

996. Karbendazím (Carbendazimo) (CAS 10605-21-7)

997. Alyl(oxiranylmetyl)éter (Allyl glycidyl ethero) (CAS 106-92-3)

998. Chlóracetaldehyd (Chloroacetaldehydeo) (CAS 107-20-0)

999. Hexán (Hexaneo) (CAS 110-54-3)

1000. 2-(2-metoxyetoxy)etanol (2-(2-Methoxyethoxy)ethanolo) (CAS 111-77-3)

1001. (+/-)-[2-(2,4-dichlórfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-(1,1,2,2-tetrafluóretyl)-éter ((+/-)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoro ethyl ethero)

(CAS 112281-77-3)

1002. 4-[4-(1,3-dihydroxypropán-2-yl)fenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroantrachinón (4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinoneo) (CAS 114565-66-1)

1003. 5,6,12,13-tetrachlórantra[2,1,9-def:6,5,10-def]diizochinolín-1,3,8,10(2H,9H)-tetrón (5,6,12,13-Tetrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-def)diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetroneo)

(CAS 115662-06-1)

1004. tris(2-chlóretyl)-fosfát (tris(2-Chloroethyl) phosphateo) (CAS 115-96-8)

1005. 4-etoxy-2-benzimidazolanilid (4-Ethoxy-2-benzimidazoleanilideo) (CAS 120187-29-3)

1006. Hydroxid nikelnatý (Nickel dihydroxideo) (CAS 12054-48-7)

1007. N,N-dimetylanilín (N,N-Dimethylanilineo) (CAS 121-69-7)

1008. Simazín (Simazineo) (CAS 122-34-9)

1009. Bis(h-cyklopentadienyl)-bis[2,6-difluoro-3-(pyrol-1-yl)-fenyl]-titánium (Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phenyl)titaniumo) (CAS 125051-32-3)

1010. N,N,N,N-tetraglycidyl-4,4-diamino-3,3-dietyldifenylmetán (N,N,N,N-Tetraglycidyl-4,4-diamino-3,3-diethyldiphenylmethaneo) (CAS 130728-76-6)

1011. Oxid vanadičný (Divanadium pentaoxideo) (CAS 1314-62-1)

1012. Soli alkalických kovov pentachlórfenolu (Alkali salts of pentachlorophenolo)

(CAS 131-52-2 a 7778-73-6)

1013. 1-dietylkarbamoyl-1-chlórprop-1-én-2-yldimetyl-fosfát (Phosphamidono) (CAS 13171-21-6)

1014. N-(trichlórmetylsulfanyl)ftalimid (N-(Trichloromethylthio)phthalimideo) (CAS 133-07-3)

1015. N-naftyl-2-anilín (N-2-Naphthylanilineo) (CAS 135-88-6)

1016. Zirám (Ziramo) (CAS 137-30-4)

1017. 5-bróm-1,2,3-trifluórbenzén (1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzeneo) (CAS 138526-69-9)

1018. Propazín (Propazineo) (CAS 139-40-2)

1019. Monurón-TCA (3-(4-Chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate; monuron-TCAo) (CAS 140-41-0)

1020. Izoxaflutol (Isoxaflutoleo) (CAS 141112-29-0)

1021. Krezoxím-metyl (Kresoxim-methylo) (CAS 143390-89-0)

1022. Chlórdekon (Chlordeconeo) (CAS 143-50-0)

1023. 9-vinylkarbazol (9-Vinylcarbazoleo) (CAS 1484-13-5)

1024. Kyselina 2-etylhexánová (2-Ethylhexanoic acido) (CAS 149-57-5)

1025. Monurón (Monurono) (CAS 150-68-5)

1026. Chlorid kyseliny morfolín-4-karboxylovej (Morpholine-4-carbonyl chlorideo) (CAS 15159-40-7)

1027. N-(dimetylamino)sukcínamidová kyselina (Daminozideo) (CAS 1596-84-5)

1028. 2-chlór-N-(2,6-dietylfenyl)-N-(metoxymetyl)acetamid (Alachloro) (CAS 15972-60-8)

1029. NVZB kondenzačný produkt: tetrakis(hydroxymetyl)fosfónium chloridu, močoviny a destilovaného hydrogenovaného C16-18 lojového alkylamínu (UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C16-18 tallow alkylamineo) (CAS 166242-53-1)

1030. 4-hydroxy-3,5-dijódobenzonitril (Ioxynilo) (CAS 1689-83-4)

1031. 4-hydroxy-3,5-dibrómobenzonitril (3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrileo) (CAS 1689-84-5)

1032. 2,6-dibróm-4-kyanofenyl-oktanoát (2,6-Dibromo-4-cyanophenyl octanoateo) (CAS 1689-99-2)

1033. Benzyl violet 4B ([4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl) amino]phenyl] methylene]-cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] (ethyl)(3-sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salto) (CAS 1694-09-3)

1034. 5-chlóroxindol (5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-oneo) (CAS 17630-75-0)

1035. Benomyl (Benomylo) (CAS 17804-35-2)

1036. Chlórtalonil (Chlorothalonilo) (CAS 1897-45-6)

1037. Chlórdimeform hydrochlorid (N-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidine monohydrochlorideo)

(CAS 19750-95-9)

1038. 4,4-metylén-bis(2-etylanilín) (4,4-Methylene bis(2-ethylaniline)o) (CAS 19900-65-3)

1039. Valínamid (Valinamideo) (CAS 20108-78-5)

1040. 2-(4-metylfenoxymetyl)-oxirán ([(p-Tolyloxy)methyl]oxiraneo) (CAS 2186-24-5)

1041. 2-(3-metylfenoxymetyl)-oxirán ([(m-Tolyloxy)methyl]oxiraneo) (CAS 2186-25-6)

1042. [(2-metylfenoxy)metyl]-oxirán (2,3-Epoxypropyl o-tolyl ethero) (CAS 2210-79-9)

1043. Tolyloxymetyl-oxirán ([(Tolyloxy)methyl]oxirane, cresyl glycidyl ethero) (CAS 26447-14-3)

1044. Dialát (Di-allateo) (CAS 2303-16-4)

1045. Benzyl-2,4-dibrómbutanoát (Benzyl 2,4-dibromobutanoateo) (CAS 23085-60-1)

1046. Trifluórjódometán (Trifluoroiodomethaneo) (CAS 2314-97-8)

1047. Metyl-tiofanát (Thiophanate-methylo) (CAS 23564-05-8)

1048. Dodekachlórpentacyklo [5.2.1.02,6.03,9.05,8]-dekán (Dodecachloropentacyclo [5.2.1.02,6.03,9.05,8] decaneo) (CAS 2385-85-5)

1049. N-(1,1-dimetylprop-2-inyl)-3,5-dichlórbenzamid (Propyzamideo) (CAS 23950-58-5)

1050. Butoxymetyl-oxirán (Butyl glycidyl ethero) (CAS 2426-08-6)

1051. 2,3,4-trichlórbut-1-én (2,3,4-Trichlorobut-1-eneo) (CAS 2431-50-7)

1052. Chinometionát (Chinomethionateo) (CAS 2439-01-2)

1053. Monohydrát (R)-α-fenyletylamónium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)-fosfonátu ((R)-á-Phenylethylammonium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)phosphonate monohydrateo) (CAS 25383-07-7)

1054. 5-etoxy-3-trichlórmetyl-1,2,4-tiadiazol (5-Ethoxy-3-trichloromethyl-1,2,4-thiadiazoleo) (CAS 2593-15-9)

1055. N-(4-[(2-hydroxy-5-metylfenyl)diazenyl]fenyl)-acetamid (Disperse Yellow 3o) (CAS 2832-40-8)

1056. 1,2,4-triazol (1,2,4-Triazoleo) (CAS 288-88-0)

1057. Aldrín (Aldrino) (CAS 309-00-2)

1058. Diurón (Diurono) (CAS 330-54-1)

1059. Linurón (Linurono) (CAS 330-55-2)

1060. Uhličitan nikelnatý (Nickel carbonateo) (CAS 3333-67-3)

1061. Izoproturón (3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylureao) (CAS 34123-59-6)

1062. Iprodión (Iprodioneo) (CAS 36734-19-7)

1063. (2,6-dijód-4-kyanofenyl)-oktanát (4-Cyano-2,6-diiodophenyl octanoateo) (CAS 3861-47-0)

1064. 1-[4-fluór-5-(hydroxymetyl)-tetrahydrofurán-2-yl]-1H-pyrimidín-2,4-dión (5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine)-3-fluro-2-hydroxymethylterahydrofurano) (CAS 41107-56-6)

1065. But-2-enál (Crotonaldehydeo) (CAS 4170-30-3)

1066. Hexahydrocyklopenta(c)pyrol-1-(1H)-amónium N-etoxykarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanid (Hexahydrocyclopenta(c)pyrrole-1-(1H)-ammonium N-ethoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanideo) (ES 418-350-1)

1067. 4,4-karboimidoyl bis-(N,N-dimetylanilín) (4,4-Carbonimidoyl bis[N,N-dimethylaniline]o) (CAS 492-80-8)

1068. 2-metyl-4,6-dinitrofenol (DNOCo) (CAS 534-52-1)

1069. p-toluidínium chlorid-(Toluidinium chlorideo) (CAS 540-23-8)

1070. p-toluidínium-hydrogensulfát (Toluidine sulphateo) (CAS 540-25-0)

1071. 2-(4-tertc-butylfenyl)etanol (2-(4-tert-Butylphenyl)ethanolo) (CAS 5406-86-0)

1072. Fentión (Fenthiono) (CAS 55-38-9)

1073. Chlórdan (Chlordaneo) (CAS 57-74-9)

1074. Hexán-2-ón (Hexan-2-oneo) (CAS 591-78-6)

1075. Fenarimol (Fenarimolo) (CAS 60168-88-9)

1076. Acetamid (Acetamideo) (CAS 60-35-5)

1077. N-cyklohexyl-N-metoxy-2,5-dimetylfurán-3-karboxamid (N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamideo) (CAS 60568-05-0)

1078. Dieldrín (Dieldrino) (CAS 60-57-1)

1079. 4,4-izobutyletylidéndifenol (4,4- Isobutylethylidenediphenolo) (CAS 6807-17-6)

1080. Chlórdimeform (Chlordimeformo) (CAS 6164-98-3)

1081. Amitrol (Amitroleo) (CAS 61-82-5)

1082. Karbaryl (Carbarylo) (CAS 63-25-2)

1083. Destiláty (ropné) ľahké pri hydrogenačnom krakovaní (Distillates (petroleum), light hydrocrackedo) (CAS 64741-77-1)

1084. 1-etyl-1-metylmorfolínium-bromid (1-Ethyl-1-methylmorpholinium bromideo) (CAS 65756-41-4)

1085. (3-chlórfenyl)-(4-metoxy-3-nitrofenyl)-ketón ((3-Chlorophenyl)-(4-methoxy-3-nitrophenyl)methanoneo) (CAS 66938-41-8)

1086. Motorová nafta (Fuels, dieselo) okrem takej, pri ktorej je známy celý postup jej rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobená, nie je karcinogénna (CAS 68334-30-5)

1087. Vykurovací olej č. 2 (Fuel oil, No 2o) (CAS 68476-30-2)

1088. Vykurovací olej č. 4 (Fuel oil, No 4o) (CAS 68476-31-3)

1089. Motorová nafta č. 2 (Fuels, diesel, No 2o) (CAS 68476-34-6)

1090. 2,2-dibróm-2-nitroetanol (2,2-Dibromo-2-nitroethanolo) (CAS 69094-18-4)

1091. 1-etyl-1-metylpyrolidínium-bromid (1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromideo) (CAS 69227-51-6)

1092. Monokrotofos (Monocrotophoso) (CAS 6923-22-4)

1093. Nikel (Nickelo) (CAS 7440-02-0)

1094. Brómmetán (Bromomethaneo) (CAS 74-83-9)

1095. Chlórmetán (Chloromethaneo) (CAS 74-87-3)

1096. Jódmetán (Iodomethaneo) (CAS 74-88-4)

1097. Brómetán (Bromoethaneo) (CAS 74-96-4)

1098. Heptachlór (Heptachloro) (CAS 76-44-8)

1099. Fentín hydroxid (Fentin hydroxideo) (CAS 76-87-9)

1100. Síran nikelnatý (Nickel sulphateo) (CAS 7786-81-4)

1101. 3,5,5-trimetylcyklohex-2-enón (3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enoneo) (CAS 78-59-1)

1102. 2,3-dichlórpropén (2,3-Dichloropropeneo) (CAS 78-88-6)

1103. Fluazifop-P-butyl (Fluazifop-P-butylo) (CAS 79241-46-6)

1104. Kyselina (S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-karboxylová ((S)-2,3-Dihydro-1H-indole-carboxylic acido)

(CAS 79815-20-6)

1105. Toxafén (Toxapheneo) (CAS 8001-35-2)

1106. Hydrochlorid (4-hydrazinofenyl)-N-metylmetán sulfónamidu ((4-Hydrazinophenyl)-N-methylmethanesulfonamide hydrochlorideo) (CAS 81880-96-8)

1107. 1-(fenyldiazenyl)-2-naftol (Cl Solvent Yellow 14o) (CAS 842-07-9)

1108. Chlozolinát (Chlozolinateo) (CAS 84332-86-5)

1109. Chlóralkány C10-13 (Alkanes, C10-13, chloroo) (CAS 85535-84-8)

1110. Pentachlórfenol (Pentachlorophenolo) (CAS 87-86-5)

1111. 2,4,6-trichlórfenol (2,4,6-Trichlorophenolo) (CAS 88-06-2)

1112. Dietylkarbamoylchlorid (Diethylcarbamoyl-chlorideo) (CAS 88-10-8)

1113. 1-vinyl-2-pyrolidón (1-Vinyl-2-pyrrolidoneo) (CAS 88-12-0)

1114. Myklobutanil (Myclobutanil, 2-(4-chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrileo)

(CAS 88671-89-0)

1115. Fencín-acetát (Fentin acetateo) (CAS 900-95-8)

1116. Bifenyl-2-amín (Biphenyl-2-ylamineo) (CAS 90-41-5)

1117. Monohydrochlorid trans-4-cyklohexyl-L-prolínu (Trans-4-cyclohexyl-L-proline monohydro-chlorideo) (CAS 90657-55-9)

1118. 2-metylbenzén-1,3-diyl-diizokyanát (2-Methyl-m-phenylene diisocyanateo) (CAS 91-08-7)

1119. 4-metyl-m-fenylén-diizokyanát (4-Methyl-m-phenylene diisocyanateo) (CAS 584-84-9)

1120. 2(alebo 4)-1,3-fenylén-diizokyanát (m-Tolylidene diisocyanateo) (CAS 26471-62-5)

1121. Palivá pre letecké motory z extrakcie uhlia rozpúšťadlom a hydrogenačného krakovania (Fuels, jet aircraft, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenatedo) (CAS 94114-58-6)

1122. Palivá pre vznetové motory z extrakcie uhlia rozpúšťadlom a hydrogenačného krakovania (Fuels, diesel, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenatedo) (CAS 94114-59-7)

1123. Smola (Pitcho) (CAS 61789-60-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

1124. Bután-2-ón-oxím (2-Butanone oximeo) (CAS 96-29-7)

1125. Uhľovodíky C16-20 z odstraňovania voskov rozpúšťadlom pri hydrogenačnom krakovaní, parafínový destilačný zvyšok (Hydrocarbons, C16-20osolvent-dewaxed hydrocracked paraffinic distn. residueo)

(CAS 97675-88-2)

1126. Dichlórmetylbenzén (á,á-Dichlorotolueneo) (Cas No 98-87-3)

1127. Minerálne vlny iné, ako sú uvedené na inom mieste tejto prílohy, priemyselné sklené kremičité vlákna s neusporiadanou orientáciou a s obsahom oxidov alkalických kovov a oxidov kovov alkalických zemín (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) (Mineral wool, Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO)o) väčším ako 18 % hm.

1128. Reakčný produkt acetofenónu, formaldehydu, cyklohexánamínu, metanolu a kyseliny octovej (Reaction product of acetophenone, formaldehyde, cyclohexylamine, methanol and acetic acido)

(ES 406-230-1)

1129. Soli 4,4-karboimidoyl-bis[N,N-dimetylanilínu] (Salts of 4,4-carbonimidoyl bis[N,N-dimethylaniline]o)

1130. 1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexány (1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexaneso) (Indexové číslo 602-042-00-0) iné, ako sú uvedené na inom mieste tejto prílohy

1131. Bis[7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidofenyldiazenyl)-3-sulfonátonaftalén)-1-olato] chróman (1-) trisodný (Trisodium bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-)o) (ES 400-810-8)

1132. Zmes zlúčenín 4-alyl-2,6 bis(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-alyl-2-{3-[4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl)fenol, á-[4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenyl]-ů-hydroxy-bis{oxy(2-hydroxypropán-1,3-diyl)[5-alyl-3-(2,3-epoxypropyl)-1,2-fenylén]} a á-[4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenyl]-ů-hydroxy-tris{oxy(2-hydroxypropán-1,3-diyl)[5-alyl-3-(2,3-epoxypropyl)-1,2-fenylén]} (A mixture of: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxy- propyl)phenoxy)-2- hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)-phenoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-epoxy- propyl) phenol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl) phenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)phenol and 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxy- propyl)-phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxy- propyl)phenolo) (ES 417-470-1)

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 174/2005 Z. z.

ZOZNAM LÁTOK, KTORÝCH POUŽITIE V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH JE OBMEDZENÉ

Časť 1

Tabuľka 03-1

Časť 2

Tabuľka 03-2

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 174/2005 Z. z.

ZOZNAM POVOLENÝCH FARBÍV V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH1)

Oblasť použitia

Stĺpec 1Farbivá povolené do všetkých kozmetických výrobkov.
Stĺpec 2Farbivá povolené do všetkých kozmetických výrobkov okrem tých, ktoré sú určené na použitie v okolí očí, hlavne na líčenie a odlíčenie očí.
Stĺpec 3Farbivá povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré neprichádzajú do kontaktu so sliznicami.
Stĺpec 4Farbivá povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré prichádzajú do krátkodobého styku s pokožkou.
Indexové číslo CI Farba Oblasť aplikácie Ďalšie obmedzenia a požiadavky2)
1 2 3 4
10 006 zelená x
10 020 zelená x
10 316 3) žltá x
11 680 žltá x
11 710 žltá x
11 725 oranžová x
11 920 oranžová x
12 010 červená x
12 085 3) červená x najviac 3 % v konečnom kozmetickom výrobku
12 120 červená x
12 150 červená x
12 370 červená x
12 420 červená x
12 480 hnedá x
12 490 červená x
12 700 žltá x
13 015 žltá x E 105
14 270 oranžová x E 103
14 700 červená x
14 720 červená x E 122
14 815 červená x E 125
15 510 3) oranžová x
15 525 červená x
15 580 červená x
15 620 červená x
15 630 3) červená x najviac 3 % v konečnom kozmetickom výrobku
15 800 červená x
15 850 3) červená x
15 865 červená x
15 880 červená x
15 980 oranžová x E 111
15 985 3) žltá x E 110
16 035 červená x
16 185 červená x E 123
16 230 oranžová x
16 255 3) červená x E 124
16 290 červená x E 126
17 200 3) červená x
18 050 červená x
18 130 červená x
18 690 žltá x
18 736 červená x
18 820 žltá x
18 965 žltá x
19 140 3) žltá x E 102
20 040 žltá x maximálna koncentrácia 3,3'- dimetylbenzidínu vo farbive: 5 ppm
20 170 oranžová x
20 470 čierna x
21 100 žltá x maximálna koncentrácia 3,3'-dimetylbenzidínu vo farbive: 5 ppm
21 108 žltá x maximálna koncentrácia 3,3'- dimetylbenzidínu vo farbive: 5 ppm
21 230 žltá x
24 790 červená x
26 100 červená x Kritériá čistoty:
anilín ≤ 0,2 %
2-naftol ≤ 0,2 %
4-aminoazobenzén ≤ 0,1 %
1-(fenylazo)-2-naftol ≤ 3 %
1-[2-(fenylazo)fenylazo]-2-naftalenol ≤ 2 %
27 290 3) červená x
27 755 čierna x E 152
28 440 čierna x E 151
40 215 oranžová x
40 800 oranžová x
40 820 oranžová x E 160 e
40 825 oranžová x E 160 f
40 850 oranžová x E 161 g
42 045 modrá x
42 051 3) modrá x E 131
42 053 zelená x
42 080 modrá x
42 090 modrá x
42 100 zelená x
42 170 zelená x
42 510 fialová x
42 520 fialová x maximálna koncentrácia v konečnom výrobku: 5 ppm
42 735 modrá x
44 045 modrá x
44 090 zelená x E 142
45 100 červená x
45 190 fialová x
45 220 červená x
45 350 žltá x najviac 6 % v konečnom kozmetickom výrobku
45 370 3) oranžová x 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoová kyselina
najviac 1 %a 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoová kyselina
najviac 2 %
45 380 3) červená x 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoová kyselina
najviac 1%a 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoová kyselina
najviac 2 %
45 396 oranžová x Pri použití v rúžoch na pery je farbivo povolené len ako voľná kyselina
a v maximálnej koncentrácii 1 %.
45 405 červená x 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoová kyselina
najviac 1 %a 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoová kyselina
najviac 2 %
45 410 3) červená x 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoová kyselina
najviac 1 %a 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoová kyselina
najviac 2 %
45 425 červená x 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoová kyselina najviac 1 %
a 2-(jodo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoová kyselina najviac 3 %
45 430 3) červená x E 127
2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoová kyselina najviac 1 %
a 2-(jodo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoová kyselina najviac 3 %
47 000 žltá x
47 005 žltá x E 104
50 325 fialová x
50 420 čierna x
51 319 fialová x
58 000 červená x
59 040 zelená x
60 724 fialová x
60 725 fialová x
60 730 fialová x
61 565 zelená x
61 570 zelená x
61 585 modrá x
62 045 modrá x
69 800 modrá x E 130
69 825 modrá x
71 105 oranžová x
73 000 modrá x
73 015 modrá x E 132
73 360 červená x
73 385 fialová x
73 900 fialová x
73 915 červená x
74 100 modrá x
74 160 modrá x
74 180 modrá x
74 260 zelená x
75 100 žltá x
75 120 oranžová x E 160 b
75 125 žltá x E 160 d
75 130 oranžová x E 160 a
75 135 žltá x E 161 d
75 170 biela x
75 300 žltá x E 100
75 470 červená x E 120
75 810 zelená x E 140 a E 141
77 000 biela x E 173
77 002 biela x
77 004 biela x
77 007 modrá x
77 015 červená x
77 120 biela x
77 163 biela x
77 220 biela x E 170
77 231 biela x
77 266 čierna x
77 267 čierna x
77 268:1 čierna x E 153
77 288 zelená x bez prítomnosti iónu chrómu
77 289 zelená x bez prítomnosti iónu chrómu
77 346 zelená x
77 400 hnedá x
77 480 hnedá x E 175
77 489 oranžová x E 172
77 491 červená x E 172
77 492 žltá x E 172
77 499 čierna x E 172
77 510 modrá x bez prítomnosti kyanidových iónov
77 713 biela x
77 742 fialová x
77 745 červená x
77 820 biela x E 174
77 891 biela x E 171
77 947 biela x
LaktoflavínLactoflavino žltá x E 101
KaramelCaramelo hnedá x E 150
Kapsantín
Kapsorubín
Capsanthin
Capsorubino
oranžová x E 160 g
BetanínBeetroot red červená x E 162
AntokyanínyAnthocyaninso červená x E 163
Stearáty hliníka, zinku,
horčíka a vápnika
Aluminium, zinc,
magnesium and calcium
stearateso
biela x
Brómtymolová modráBromothymol blueo modrá x
Brómkrezolová zelenáBromocresol greeno zelená x
Kyslá červeň 195Acid red 195° červená x
o V tejto prílohe sa týmto spôsobom označuje názov uvedený v smernici Rady 76/768/EHS.
1) Povolené sú tiež komplexy alebo soli farbív s použitím látok, ktoré nie sú zakázané prílohou č. 3 alebo prílohou č. 2.
2) Farbivá, ktorých číslu predchádza kód „E" v súlade so smernicou EEC 1962 týkajúcou sa potravín a farbív do potravín, musia spĺňať požiadavky na
čistotu v zmysle tejto smernice.
3) Nerozpustné komplexy, soli a pigmenty s obsahom bária, stroncia a zirkónia sú povolené v týchto farbivách, ak
vyhovejú skúškam nerozpustnosti.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 174/2005 Z. z.

ZOZNAM LÁTOK, KTORÉ KOZMETICKÉ VÝROBKY NESMÚ OBSAHOVAŤ

Stroncium a jeho zlúčeniny s výnimkou mliečnanu strontnatého, dusičnanu strontnatého a polykarboxylátu strontnatého uvedených v prílohe č. 2, sulfidu strontnatého, chloridu strontnatého, octanu strontnatého, hydroxidu strontnatého, peroxidu strontnatého za podmienok uvedených v prílohe č. 3 časti 1 a komplexov, pigmentov a solí stroncia ako súčasti farbív uvedených v prílohe č. 4 poznámke 3.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 174/2005 Z. z.

ZOZNAM POVOLENÝCH KONZERVAČNÝCH LÁTOK V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH

Všeobecné ustanovenia

1. Konzervačné látky sú látky, ktoré môžu byť pridávané do kozmetických výrobkov hlavne na účely inhibície vývoja mikroorganizmov v týchto výrobkoch.

2. Látky označené symbolom „+“ možno pridávať do kozmetických výrobkov aj vo vyšších koncentráciách, ako je uvedené v tejto prílohe, ale len v prípade, ak sú použité na špecifické účely zrejmé z označenia výrobku, napríklad dezodoranty v mydlách alebo prostriedky proti lupinám v šampónoch.

3. Iné látky používané v zložení kozmetických výrobkov môžu mať tiež antimikrobiálne vlastnosti, a tým napomáhať konzerváciu kozmetických výrobkov, ako napríklad mnohé esenciálne oleje a niektoré alkoholy. Tieto látky nie sú zahrnuté do tejto prílohy.

4. Na účely tohto zoznamu

„Soli“ sú soli katiónov sodíka, draslíka, vápnika, horčíka, amónia a etanolamínu a soli aniónov chlóru, brómu, síranu a octanu,

„Estery“ sú metyl-, etyl-, propyl-, izopropyl-, butyl-, izobutyl-, fenylestery.

5. Všetky konečné výrobky, ktoré obsahujú formaldehyd alebo látky uvoľňujúce formaldehyd, musia byť na obale označené varovaním „Obsahuje formaldehyd“, ak koncentrácia formaldehydu v konečnom výrobku presiahne hodnotu 0,05 %.

Časť 1

Ref.
číslo
Látka Najvyššia prípustná
koncentrácia
Obmedzenia
a požiadavky
Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré musia
byť uvedené na obale
a b c d e
1 Kyselina benzoová, jej soli a estery +Benzoic acid, its salts and esters° + 0,5 % ako kyselina
2 Kyselina propiónová a jej soli +Propionic acid and its salts° + 2 % ako kyselina
3 Kyselina salicylová a jej soli +Salicylic acid and its salts° + 0,5 % ako kyselina Nepoužívať
do kozmetických
výrobkov pre deti
mladšie ako 3 roky
okrem šampónov.
Nepoužívať pre deti mladšie
ako 3 roky.1)
4 Kyselina sorbová (kyselina hexa-2,4-diénová)
a jej soli +
Sorbic acid (hexa-2,4-dienoic acid) and its salts° +
0,6 % ako kyselina
5 Formaldehyd a paraformaldehyd +Formaldehyde and paraformaldehyde° + 0,2 % (okrem
kozmetických výrobkov
na hygienu ústnej dutiny)0,1 % (kozmetické
výrobky na hygienu
ústnej dutiny)vyjadrené v prepočte na
voľný formaldehyd
Zakázané používať
do sprejov.
6 položka neobsadená
7 Bifenyl-2-ol (o-fenyl-fenol) a jeho soli +Biphenyl-2-ol (o-phenylphenol)
and its salts° +
0,2 % ako fenol
8 Zinkium-pyritión +Pyrithione zinc* + 0,5 % Len do
kozmetických
výrobkov, ktoré sa
zmývajú. Zakázané
používať do
výrobkov na
hygienu ústnej
dutiny.
9 Anorganické siričitany a hydrogensiričitany +Inorganic sulphites and hydrogensulphites ° + 0,2 % ako voľný oxid
siričitý
10 Jodičnan sodnýSodium iodate° 0,1 % Len do
kozmetických
výrobkov, ktoré sa
zmývajú.
11 ChlórbutanolChlorobutanol* 0,5 % Zakázané používať
do sprejov.
Obsahuje chlórbutanol.
12 Kyselina 4-hydroxybenzoová a jej soli a estery +4-Hydroxybenzoic acid its salts and esters° + 0,4 % ako kyselina pre
1 ester,0,8 % ako kyselina pre
zmes esterov
13 3-acetyl-6-metylpyrán-2,4 (3H-dión)
(kyselina dehydrooctová) a jej soli
3-Acetyl-6-methylpyran-2,4 (3H)-dione (Dehydroacetic
acid) and its salts°
0,6 % ako kyselina Zakázané používať
do sprejov.
14 Kyselina mravčia a jej sodná soľ +Formic acid and its sodium salt° + 0,5 % ako kyselina
15 3,3 '-dibromo-4,4 '-hexametylén-dioxydibenzamidín
(dibrómhexamidín) a jeho soli vrátane izotionátu
3,3 '-Dibromo-4,4 '-hexamethylenedioxydibenzamidine
(Dibromhexamidine) and its salts (including
isethionate)°
0,1 %
16 TiomersálThiomersal* 0,007 % ako ortuťV zmesi s ostatnými
povolenými zlúčeninami
ortuti. Najvyššia
prípustná koncentrácia je
0,007 % ortuti
Len do výrobkov na
líčenie a odlíčenie
očí.
Obsahuje tiomersál.
17 Soli fenylortuti (vrátane boritanu)Phenylmercuric salts (including borate)° 0,007 % ako ortuťV zmesi s ostatnými
povolenými zlúčeninami
ortuti. Najvyššia
prípustná koncentrácia je
0,007 % ortuti
Len do výrobkov na
líčenie a odlíčenie
očí.
Obsahuje zložky fenylortuti.
18 Kyselina undek-10-enoová a jej soli +Undec-10-enoic acid and its salts° + 0,2 % ako kyselina
19 Hexetidín +Hexetidine* + 0,1 %
20 5-bromo-5-nitro-l,3-dioxán5-Bromo-5-nitro-1,3 dioxane° 0,1 % Len do
kozmetických
výrobkov, ktoré sa
zmývajú. Zabrániť
tvorbe
nitrozamínov.
21 Bronopol +Bronopol0 + 0,1 % Zabrániť tvorbe
nitrozamínov.
22 2,4-dichlórbenzylalkohol +2,4-Dichlorobenzyl alcohol° + 0,15 %
23 Triklokarbán +Triclocarban* + 0,2 % Kritériá čistoty:3,3',4,4'-tetrachlór
azobenzén< 1 ppm3,3',4,4'-tetrachlór
azoxybenzén< 1 ppm.
24 4-chlór-m-krezol +4-Chloro-m-cresol° + 0,2 % Zakázané používať
do kozmetických
výrobkov
prichádzajúcich do
styku so
sliznicami.
25 Triklosan +Tricolosan* 0,3 %
26 4-chlór-3,5-xylenol +4-Chloro-3,5-xylenol° + 0,5 %
27 3,3'-bis(l-hydroxymetyl-2,5-
-dioxoimidazolidín-4-yl)-1,1 '-metyléndimočovina
(imidazolidinyl močovina) +
3,3 '-Bis( 1-hydroxymethyl-2,5-
-dioxoimidazolidin-4-yl)-1, 1 '-methylenediurea
(Imidazolidinyl urea)° +
0,6 %
28 Poly(l-hexametylénbiguanid hydrochlorid) +Poly(1 -hexamethylenebiguanide hydrochloride)° + 0,3 %
29 2-fenoxyetanol +2-Phenoxyethanol° + 1 %
30 1,3,5,7-tetraazaadamantán (meténamín) +Hexamethylenetetramine (methenamine)* + 0,15 %
31 Meténamín 3-chloroalylochloridMethenamine 3-chloroallylochloride* 0,2 %
32 l-(4-chlórfenoxy)-l-(imidazol-l-yl)-3,3-dimetyl-
-bután-2-ón +
1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-
-dimethylbutan-2-one° +
0,5 %
33 l,3-bis(hydroxymetyl)-5,5-dimetyl-imidazolidín-
-2,4-dión +
1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethyl-imidazolidine-
-2,4-dione° +
0,6 %
34 Benzylalkohol +Benzyl alcohol0 + 1 %
35 1-hydroxy-4-metyl-6 (2,4,4-tri-metyl-pentyl)
2-pyridón a jeho monoetanolamínová soľ +
1 -Hydroxy-4-methyl-6 (2,4,4-tri-methyl-pentyl)
2-pyridon and its monoethanolamine salt +
1 %
0,5 %
Len do
kozmetických
výrobkov, ktoré sa
zmývajú.Do ostatných
kozmetických
výrobkov.
36 1,2-dibróm-2,4-dikyano-bután1,2-Dibromo-2,4-dicyano-butane° 0,1 % Len do
kozmetických
výrobkov, ktoré sa
zmývajú.
37 6,6-dibróm-4,4-dichlór-2,2'-metyléndifenol
(brómchlorofén) +
6,6-Dibromo-4,4-dichloro-2,2'-methylenediphenol
(Bromochlorophen)° +
0,1 %
38 4-izopropyl-m-krezol4-Isopropyl-m-cresol° 0,1 %
39 Zmes 5-chlór-2-metyl-izotiazol-3 (2H)-ónu a 2-
-metylizotiazol-3 (2H)-ónu s chloridom horečnatým
a dusičnanom horečnatým
Mixture of 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one and
2 -methylisothiazol-3 (2H) -onewith magnesium chloride and magnesium nitrate°
0,0015 % zmes v pomere
3:15-chlór-2-metylizotiazol-
-3(2H)-ón a
2-metylizotiazol-3 (2H) -ón
40 2-benzyl-4-chlórfenol (chlorofén)2-Benzyl-4-chlorophenol (Chlorophene)° 0,2 %
41 2-chlóracetamid2-Chloroacetamide° 0,3 % Obsahuje chlóracetamid.
42 Chlórhexidín a jeho diglukonát, diacetát
a dihydrochlorid +
Chlorhexidine* and its digluconate, diacetate and
dihydrochloride +
0,3 % ako chlórhexidín
43 1 -fenoxypropán-2-ol1 -Phenoxypropan-2-ol° 1 % Len do
kozmetických
výrobkov, ktoré sa
zmývajú.
44 Alkyl (C12 - C22) trimetylamónium, bromid
a chlorid +
Alkyl (C12 - C22) trimethyl arnmonium, bromide and
chloride ° +
0,1 %
45 4,4-dimetyl-l,3-oxazolidín4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine° 0,1 % Konečné
kozmetické
výrobky nesmú
mať nižšie pH ako
6.
46 N-(hydroxymetyl)-N-(dihydroxymetyl-1,3-dioxo-
-2,5-imidazolidinyl-4)-N'-(hydroxymetyl) močovina
N- (Hydroxymethyl) -N- (dihydroxymethyl-1, 3-dioxo-
-2,5-imidazolidinyl-4) N'-(hydroxymethyl) urea°
0,5 %
47 1,6-di (4-amidinofenoxy)-n-hexán (hexamidín) a jeho
soli (vrátane izotionátu a p-hydroxybenzoátu) +
1,6-Di (4-amidinophenoxy)-n-hexane (Hexamidine) and
its salts (including isethionate and
p-hydroxybenzoate)° +
0,1 %
48 Glutaraldehyd (pentán-l,5-dial)Glutaraldehyde (Pentane-l,5-dial)° 0,1 % Zakázané používať
do sprejov.
Obsahuje glutaraldehyd (ak
je koncentrácia
glutaraldehydu v konečných
kozmetických výrobkoch
vyššia ako 0,05 %)
49 5-etyl-3,7-dioxa 1-azabicyklo [3.3.0] oktán5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] octane° 0,3 % Zakázané používať
do kozmetických
výrobkov na
hygienu ústnej
dutiny a do
kozmetických
výrobkov, ktoré
prichádzajú do
styku so
sliznicami.
50 3-(p-chlórfenoxy)-propán-1,2-diol (chlórfenezín)3-(p-Chlorophenoxy)-propane-1,2-diol (Chlorphenesin)° 0,3 %
51 Hydroxymetylaminooctan sodný
(hydroxymetylglycinát sodný)
Sodium hydroxymethylamino acetate (Sodium
hydroxymethylglycinate)°
0,5 %
52 Chlorid strieborný nanesený na oxide titaničitomSilver chloride deposited on Titanium
dioxide°
0,004 %ako chlorid strieborný
AgCl
20 % hmotnostné
percentá AgCl na
TiO2.Zakázané používať
do kozmetických
výrobkov pre deti
mladšie ako
3 roky, do
kozmetických
výrobkov na
hygienu ústnej
dutiny a do
kozmetických
výrobkov určených
na aplikáciu do
okolia očí a na
pery.
53 Benzetónium chloridBenzethonium chloride° 0,1 % Len do
kozmetických
výrobkov, ktoré sa
zmývajú.
54 Benzalkonium chlorid, bromid a sacharinát +Benzalkonium chloride, bromide and saccharinate° + 0,1 %
ako benzalkonium chlorid
Nesmie prísť do kontaktu
s očami.
55 BenzylhemiformalBenzylhemiforinal° 0,15 % Len do
kozmetických
výrobkov, ktoré sa
zmývajú.
56 3-jód-2-propynylbutylkarbamát3-Iodo-2-propynylbutylkarbamate° 0,05 % 1. Nepoužívať do
výrobkov na
hygienu ústnej
dutiny
a výrobkov
starostlivosti
o pery.2. Uviesť
„Obsahuje jód",
ak koncentrácia
v kozmetickom
výrobku, ktorý
zostáva na
pokožke, je
vyššia ako
0,02 %.
Obsahuje jód.
* V tejto prílohe sa týmto spôsobom označuje názov podľa INN.
o V tejto prílohe sa týmto spôsobom označuje názov uvedený v smernici Rady 76/768/EHS.
+ Látky možno pridávať do kozmetických výrobkov aj vo vyšších koncentráciách, ako je uvedené v tejto prílohe, ale len v prípade, ak sú použité na
špecifické účely zrejmé z označenia výrobku, napr.: dezodoranty v mydlách alebo prostriedky proti lupinám v šampónoch.
1) Platí pre výrobky, ktoré by sa mohli použiť pre deti mladšie ako 3 roky a ktoré zostávajú v predĺženom kontakte s pokožkou.

Časť 2

Ref.
číslo
Látka Najvyššia prípustná
koncentrácia
Obmedzenia a požiadavky Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré musia
byť uvedené na obale
Povolené do
a b c d e f
1 1,2-dibróm-2,4-
-dikyano-bután
1,2-Dibromo-2,4-
-dicyano-butane0
0,1 % Nepoužívať do kozmetických
výrobkov na ochranu pred
slnečným žiarením pri koncentrácii
vyššej ako 0,025 %.
23. 9. 2005
o V tejto prílohe sa týmto spôsobom označuje názov uvedený v smernici Rady 76/768/EHS.

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 174/2005 Z. z.

ZOZNAM POVOLENÝCH ULTRAFIALOVÝCH FILTROV V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH

Ultrafialové filtre sú látky, ktoré, ak sú obsiahnuté v kozmetických výrobkoch, sú určené na filtrovanie niektorých ultrafialových lúčov na ochranu pokožky pred ich škodlivými účinkami. Tieto ultrafialové filtre možno pridávať do kozmetických výrobkov za podmienok uvedených v tejto prílohe.
Ostatné ultrafialové filtre používané na ochranu výrobkov pred ultrafialovými lúčmi nie sú v tejto prílohe uvedené.

Ref.
číslo
Látky Najvyššia
prípustná
koncentrácia
Obmedzenia
a požiadavky
Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré
musia byť uvedené
na obale
a b c d e
1 Kyselina 4-aminobenzoová4-Aminobenzoic acid° 5 %
2 N,N,N-trimetyl-4-(2-oxoborn-3-ylidénmetyl) anilínium metyl-
sulfát
N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl) anilinium methyl
sulphate°
6 %
3 Homosalát (3,3,5-trimetylcyklohexylsalicylát)Homosalate* 10 %
4 Oxybenzón (2-hydroxy-4-metoxybenzofenón;
2-benzoyl-5-metoxyfenol)
Oxybenzone*
10 % Obsahuje oxybenzón.1)
5 Položka neobsadená
6 Kyselina 2-fenylbenzimidazol-5-sulfónová a jej draselné,
sodné a trietanolamínové soli
2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid and its potassium,
sodium and triethanolamine salts°
8 %
ako kyselina
7 Kyselina 3,3-(1,4-fenyléndimetylén)bis(7,7-dimetyl-
-2-oxobicyklo-[2,2,1] heptán-1-metánsulfónová) a jej soli
3,3'-(1,4-Phenylenedimethylene) bis(7,7-dimethyl-2-oxobicyclo-
-[2,2,1] hept-1-yl-methane-sulphonic acid) and its salts°
10 %
ako kyselina
8 1 -(4-terc-butylfenyl)-3-(4-metoxyfenyl) propán-1,3-dión1-(4-Tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl) propáne-l,3-dione° 5 %
9 Kyselina alfa-(2-oxoborn-3-ylidén)toluén-4-sulfónová a jej solialpha-(2-Oxoborn-3-ylidene)-toluene-4-sulphonic acid and its
salts°
6 %
ako kyselina
10 Kyselina 2-kyano-3,3-difenylakrylová, 2-etylhexylester
(oktokrylén)
2-Cyano-3,3-diphenyl acrylic acid, 2-ethylhexyl ester
(Octocrylene)°
10 %
ako kyselina
11 Polymér N-{(2 a 4)-[2-oxoborn-3-ylidén)metyl]benzyl)akrylamidPolymer of N-{(2 and 4)-[2-oxoborn-3-ylidene) methyl] benzyl}
acrylamide°
6 %
12 2-etylhexyl-4-metoxycinamát (oktylmetoxycinamát)Octyl methoxycinnamate° 10 %
13 Etoxylovaný etyl-4-aminobenzoát (PEG-25 PABA)Ethoxylated Ethyl-4-Aminobenzoate (PEG-25 PABA)° 10 %
14 Izopentyl-4-metoxycinamát (izoamyl p-metoxycinamát)Isopentyl-4-methoxycinnamate (Isoamyl p-Methoxycinnamate)° 10 %
15 2,4,6-trianilino-(p-karbo-2 'etylhexyl-1 '-oxy)-1,3,5-triazín
(oktyltriazón)
2,4,6-Trianilino-(p-Carbo-2 '-Ethylhexyl-1 '-Oxy)-1,3,5-Triazine
(Octyl Triazone)°
5 %
16 Fenol, 2-[2H-benzotriazol-2 yl)-4-metyl 6-(2-metyl-3-
-(1,3,3,3-tetrametyl-1-(trimetylsilyl) oxy)-disiloxanyl)propyl)
(drometrizol trisiloxán)
Phenol,2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-Methyl-6-(2-Methyl-3-
-(1,3,3,3 -Tetramethyl-1 - (Trimethylsilyl)Oxy) -Disiloxanyl)Propyl)
(Drometrizole Trisiloxane)°
15 %
17 Kyselina benzoová, 4,4-((6-(((1,1-dimetyletyl) amino)-
-karbonyl) fenyl) amino)-l,3,5-triazín-2,4-diyl)diimino)bis-,
bis(2-etylhexyl) ester)
Benzoic acid, 4,4-((6-(((1,1-dimethylethyl) amino) carbonyl) phe-
nyl) amino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)
diimino)bis-,bis(2-ethylhexyl)ester)°
10 %
18 3-(4'-metylbenzylidén)-d-l-gáfor (4-metylbenzilidéngáfor)3-(4'-Methylbenzylidene)-d-l camphor (4-Methylbenzylidene
Camphor)°
4 %
19 3-Benzylidéngáfor3-Benzylidene camphor (3-Benzylidene Camphor)° 2 %
20 Oktyl-2-hydroxybenzoán (oktylsalicylát)2-Ethylhexyl salicylate (Octyl salicylate)° 5 %
21 2-etylhexyl-4-dimetylaminobenzoát (oktyl dimetyl PABA)4-Dimethyl-amino-benzoate of ethyl-2-hexyl (octyl dimethyl
PABA)°
8 %
22 Kyselina 2-hydroxy-4-metoxybenzofenón-5-sulfónová
(benzofenón) a jej sodná soľ
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulphonic acid
(Benzophenone-5) and its sodium salts°
5 %
kyseliny
23 2,2-metylén-bis-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-
(tetrametylbutyl)-1,1,3,3-fenol
2,2 '-Methylene-bis-6 - (2H-benzotriazol-2 -yl) -4 - (tetramethyl-
-butyl)-l,l,3,3-phenol°
10 %
24 Monosodná soľ kyseliny
2-2'-bis-(l,4-fenylén)lH-benzimidazol-4,6-disulfónovej
Monosodium salt of
2-2'-bis-(l,4-phenylene)lH-benzimidazole-4,6 disulphonic acid°
10 %
kyseliny
25 (1,3,5)-triazín-2,4-bis((4-(2-etyl-hexyloxy)-2-hydroxy)-fenyl)-6-
-(4-metoxyfenyl)
(l,3,5)-Triazine-2,4-bis((4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy)-phenyľ)-
-6-(4-methoxyphenyl)°
10 %
26 DimetikodietylbenzalmalonátDimethicodiethylbenzalmalonate°
(CAS 207574-74-1)
10 %
27 Oxid titaničitýTitanium dioxide° 25 %
28 Hexylester kyseliny 2-[4-(dietylamino)-2-hydroxybenzoyl]
benzoovej
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate +
(CAS 302776 68-7)
10%vo výrobkoch na
ochranu pred
slnečným
žiarením

* V tejto prílohe sa týmto spôsobom označuje názov podľa INN.
° V tejto prílohe sa týmto spôsobom označuje názov uvedený v smernici Rady 76/768/EHS.
+ V tejto prílohe sa týmto spôsobom označuje názov podľa INCI.
1) Neuvádza sa, ak použitá koncentrácia tejto látky sa rovná alebo je menšia ako 0,5 % a táto látka slúži iba na ochranu výrobku.

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 174/2005 Z. z.

SYMBOL OTVORENÉHO TÉGLIKA

Obrázok 08

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 174/2005 Z. z.

VZOR SYMBOLU NA UVEDENIE ZOZNAMU ZLOŽIEK, PODMIENOK POUŽITIA A UPOZORNENÍ NA INOM MIESTE AKO NA OBALE KOZMETICKÉHO VÝROBKU

Obrázok 09

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 174/2005 Z. z.

KÓDY PRIDELENÉ ČLENSKÝM ŠTÁTOM

Kód Štát Európskej únie
01 Francúzsko
02 Belgicko
03 Holandsko
04 SRN
05 Taliansko
06 Veľká Británia
07 Írsko
08 Dánsko
09 Luxembursko
10 Grécko
11 Španielsko
12 Portugalsko
13 Fínsko
14 Rakúsko
15 Švédsko
16 Česká republika
17 Estónsko
18 Cyprus
19 Lotyšsko
20 Litva
21 Maďarsko
22 Malta
23 Poľsko
24 Slovinsko
25 Slovenská republika

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 174/2005 Z. z.

ZOZNAM ALTERNATÍVNYCH METÓD NAHRÁDZAJÚCICH TESTY NA ZVIERATÁCH

Táto príloha uvádza zoznam alternatívnych metód validovaných Európskym centrom pre validáciu alternatívnych metód, ktoré nie sú uvedené v osobitnom predpise.1) Keďže testy na zvieratách sa nedajú úplne nahradiť alternatívnymi metódami, musí sa uviesť, či alternatívna metóda nahrádza testy na zvieratách úplne alebo čiastočne.

Referenčné
číslo
Validované alternatívne
metódy
Charakter nahradenia
úplný alebo čiastočný
A B C

Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 174/2005 Z. z.

Vzor 12-1

Vzor 12-2

Vzor 12-3

Vzor 12-4

Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 174/2005 Z. z.

ZOZNAM RÁMCOVÝCH ZLOŽENÍ KOZMETICKÝCH VÝROBKOV PODĽA ÚČELU POUŽITIA ALEBO CIEĽOVEJ SKUPINY SPOTREBITEĽOV

Názov rámcového zloženia Číslo
rámcovéhc
zloženia
1. Starostlivosť o pokožku
Krémy, lotiony, peelingy a gély určené na hydratáciu, čistenie, zoštíhlenie
a ošetrenie pokožky

1.1
Zvlhčujúci lotion alebo gél 1.2
Pleťový krém vrátane hydratačného krému 1.3
Zvlhčujúci sprej, mechanický rozprašovač 1.4
Olej na telo alebo tvár 1.5
Krém na ruky 1.6
Čistiaci gél na ruky 1.7
Lotion na tvár 1.8
Čistiaci výrobok na tvár 1.9
Výrobok na odlíčenie tváre alebo očí 1.10
Výrobok na odlíčenie očí 1.11
Pleťová maska 1.12
Lotiony a gély na regeneráciu pokožky 1.13
Výrobky na starostlivosť o pokožku v kapsuliach 1.14
Pleťový gél vrátane antibakteriálneho gélu 1.15
Antiseptický penivý gél alebo čistiaci gél na vonkajšiu intímnu hygienu 1.16
2. Starostlivosť o vlasy
Šampón, tekutý a krémový 2.1
Šampón vo forme mydla 2.2
Šampón s kondicionérom 2.3
Kondicionér na vlasy 2.4
Kondicionér na vlasy na báze silikónu 2.5
Krém na vlasy 2.6
Lesk na vlasy vo forme vosku alebo brilantíny 2.7
Lotion na vlasy 2.8
Tužidlo na vlasy vrátane tónovacích tužidiel a mechanických rozprašovačov 2.9
Lesk na vlasy alebo gél na formovanie účesu 2.10
Pena na vlasy 2.11
Sprej na vlasy, aerosólový rozprašovač 2.12
Sprej na vlasy, mechanický rozprašovač 2.13
Trvalá ondulácia - I 2.14
Trvalá ondulácia - II 2.15
Trvalá ondulácia - III 2.16
Trvalá ondulácia - IV 2.17
Trvalá ondulácia - V 2.18
Neutralizátor trvalej ondulácie, tekutý alebo krémový 2.19
Výrobok na narovnávanie vlasov - I, krém na báze zásady 2.20
Výrobok na narovnávanie vlasov - II, krém, ktorý sa pred použitím zmieša
s aktivátorom
2.21
Výrobok na narovnávanie vlasov - III 2.22
Dočasná farba na vlasy, šampón 2.23
Dočasná farba na vlasy, pena a lotion 2.24
Polotrvalá farba na vlasy, tekutá, krémová alebo pena 2.25
Trvalá farba na vlasy, oxidačný typ 2.26
Výrobok na obnovenie farby vlasov 2.27
Odfarbovač na vlasy, redukčný typ 2.28
Zosvetlovač na vlasy 2.29
3. Výrobky do kúpeľa
Výrobky do kúpeľa a na sprchovanie 3.1
Mlieko do kúpeľa 3.2
Soli do kúpeľa 3.3
Olej do kúpeľa vrátane guľôčok do kúpeľa 3.4
Kúpeľ na nohy 3.5
4. Výrobky na holenie
Krém na holenie a krém na holenie bez použitia štetca 4.1
Gél na holenie 4.2
Gél na holenie tvoriaci penu 4.3
Pena na holenie, aerosólový rozprašovač 4.4
Mydlo alebo tyčinka na holenie 4.5
Balzam po holení 4.6
Lotion po holení 4.7
5. Parfum
Parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda 5.1
6. Antiperspiranty alebo dezodoranty
Antiperspirant, aerosólový rozprašovač s antiperspiračnou soľou 6.1
Dezodorant, aerosólový rozprašovač bez antiperspiračnej soli 6.2
Antiperspirant, guľôčkový s antiperspiračnou soľou 6.3
Dezodorant, guľôčkový bez antiperspiračnej soli 6.4
Tuhý antiperspirant, tyčinka s antiperspiračnou soľou 6.5
Tuhý dezodorant, tyčinka bez antiperspiračnej soli 6.6
Tekutý antiperspirant uvolňovaný pod tlakom alebo mechanickým
rozprašovaním
6.7
Tekutý dezodorant uvoľňovaný pod tlakom alebo mechanickým
rozprašovaním
6.8
Antiperspiračný krém 6.9
7. Mydlá
Toaletné mydlo 7.1
Tekuté mydlo 7.2
8. Hygiena ústnej dutiny
Zubná pasta 8.1
Ústna voda 8.2
Ústna voda, koncentrát 8.3
Osviežovač dychu v spreji 8.4
9. Ochrana pred slnečným žiarením
Krém a lotion na ochranu pred slnečným žiarením 9.1
Olej na ochranu pred slnečným žiarením 9.2
Tyčinka na ochranu pred slnečným žiarením 9.3
Hydratačný gél na ochranu pred slnečným žiarením 9.4
Gél na ochranu pred slnečným žiarením na báze oleja 9.5
Výrobok na stmavnutie pokožky bez účasti slnečného žiarenia, krém
a lotion
9.6
Výrobok na stmavnutie pokožky bez účasti slnečného žiarenia, gél 9.7
10. Výrobky na líčenie, mejkap
Podklad 10.1
Podklad, práškový 10.2
Krycí krém 10.3
Krycia tyčinka - I 10.4
Krycia tyčinka - II 10.5
Pleťový púder 10.6
Rúž alebo krém na pery 10.7
Farba, lesk alebo balzam na pery 10.8
Ceruzka na pery 10.9
Výrobok na konečnú úpravu pier 10.10
Fixačný výrobok na pery a oči 10.11
Očné tiene - I 10.12
Očné tiene - II 10.13
Ceruzka na oči 10.14
Očná linka 10.15
Riasenka 10.16
Farba na líca:
krémová 10.13
tyčinka 10.12
tekutá 10.1
v púdri 10.12
11. Starostlivosť o nechty
Výrobky na starostlivosť o nechty na báze oleja 11.1
Biela ceruzka na nechty 11.2
Lak na nechty 11.3
12. Výrobky pre deti
Detský lotion a mlieko 12.1
Detský krém 12.2
Krém s obsahom zinku a ricínového oleja v emulzii 12.3
Vazelína 12.4
Detské vlhké obrúsky 12.5
Detský olej a vreckovky 12.6
13. Ostatné výrobky
Zásyp, práškový alebo lisovaný 13.1
Výrobky na depiláciu 13.2
Zosvetľovač na chĺpky 13.3
Lesk na telo 13.4
Osviežujúce vlhké obrúsky 13.5

Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 174/2005 Z. z.

PODROBNOSTI O RÁMCOVÝCH ZLOŽENIACH KOZMETICKÝCH VÝROBKOV

Tabuľka 14

Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 174/2005 Z. z.

ZOZNAM VYBRANÝCH LÁTOK A PODMIENKY ICH OZNÁMENIA

Ref.
číslo
Názov látky Požiadavky na oznamované údaje
1 Etanol, izopropanol alebo
zmes etanolu a izopropanolu
Uvedie sa obsah etanolu, izopropanolu alebo zmesi etanolu a izopropanolu v hmotnostných
percentách. Ak etanol, izopropanol alebo zmes etanolu a izopropanolu uvedený v rámcovom
zložení podľa prílohy č. 14 nie je v kozmetických výrobkoch prítomný, jeho obsah sa uvedie 0.Nové oznámenie sa podáva, ak sa obsah etanolu, izopropanolu alebo zmesi etanolu
a izopropanolu zmení viac ako o 5 % a hodnota uvedená v predchádzajúcom oznámení bola
menšia ako 30 % alebo ak sa obsah etanolu, izopropanolu alebo zmesi etanolu a izopropanolu
zmení viac ako o 10 % a hodnota uvedená v predchádzajúcom oznámení bola väčšia alebo rovná
30 %.
2 Aktívne látky pôsobiace proti lupinÆm. Uvedie sa názov a obsah každej aktívnej látky pôsobiacej proti lupinám.Nové oznámenie sa podáva, ak sa obsah aktívnej látky pôsobiacej proti lupinám zmení viac ako
o 50 % oproti hodnote uvedenej v predchádzajúcom oznámení.
3 Vitamín A alebo derivát vitamínu A Uvedie sa obsah vitamínu A alebo derivátu vitamínu A v IU na gram, ak je obsah vitamínu A alebo
derivátu vitamínu A vyšší ako 7 000 IU na gram kozmetického výrobku.Nové oznámenie sa podáva, ak sa obsah vitamínu A alebo jeho derivátu zmení viac ako o 1 000 IU
na gram oproti hodnote uvedenej v predchádzajúcom oznámení.
4 Deriváty xantínu ako kofeín a teofylín Uvedie sa názov a obsah každého derivátu xantínu, ak je celkový obsah derivátov xantínu vyšší
ako 0,5 %.
5 Katiónové povrchovoaktívne látky Uvedie sa celkový obsah povrchovoaktívnych látok, ak je celkový obsah katiónových
povrchovoaktívnych látok vyšší ako 5 %.Nové oznámenie sa podáva, ak sa celkový obsah katiónových povrchovoaktívnych látok zmení
viac ako o 20 % oproti hodnote uvedenej v predchádzajúcom oznámení.
6 Rozpúšťadlá v sprejoch na vlasy
s rámcovým zložením č. 2.12 a 2.13 prílohy č. 14
Uvedie sa názov a obsah každého rozpúšťadla.Nové oznámenie sa podáva, ak sa celkový obsah rozpúšťadiel zmení viac ako o 20 % oproti
hodnote uvedenej v predchádzajúcom oznámení.
7 Rozpúšťadlá v polotrvalých a trvalých
farbách na vlasy s rámcovým zložením
č. 2.25 a 2.26 prílohy č. 14
Uvedie sa názov a obsah každého rozpúšťadla.Nové oznámenie sa podáva, ak sa celkový obsah rozpúšťadiel zmení viac ako o 20 % oproti
hodnote uvedenej v predchádzajúcom oznámení.
8 Persulfáty a rozpúšťadlá v zosvetľovačoch
na vlasy s rámcovým zložením č. 2.29 prílohy č. 14
Uvedie sa názov a obsah každého persulfátu a rozpúšťadla.Nové oznámenie sa podáva, ak sa celkový obsah persulfátov alebo rozpúšťadiel zmení viac
ako o 20 % oproti hodnote uvedenej v predchádzajúcom oznámení.
9 Peroxid vodíka v kozmetických
výrobkoch s rámcovým zložením
č. 2.17 časť 1, 2.19, 2.26 časť 2 a 2.29 roztok A prílohy č. 14
Uvedie sa obsah peroxidu vodíka.
10 Rozpúšťadlá v lakoch na nechty
s rámcovým zložením č. 11.3 prílohy
č. 14
Uvedie sa názov a obsah každého rozpúšťadla.Nové oznámenie sa podáva, ak sa celkový obsah rozpúšťadiel zmení viac ako o 20 % oproti
hodnote uvedenej v predchádzajúcom oznámení.
11 Fluoridy v zubných pastách a ústnych
vodách s rámcovým zložením č. 8.1 a 8.2 prílohy č. 14
Uvedie sa obsah fluoridov vyjadrených ako fluór. Ak fluoridy v kozmetických výrobkoch nie sú
prítomné, obsah fluóru sa uvedie 0 %.Nové oznámenie sa podáva, ak sa obsah fluoridov zmení viac ako o 20 % oproti hodnote uvedenej
v predchádzajúcom oznámení.
12 Anorganické soli sodíka v soliach do
kúpeľa s rámcovým zložením č. 3.3 prílohy č. 14
Uvedie sa celkový obsah anorganických solí sodíka vyjadrený ako chlorid sodný.Nové oznámenie sa podáva, ak sa celkový obsah anorganických solí sodíka zmení viac ako o 20 %
oproti hodnote uvedenej v predchádzajúcom oznámení.
13 Aromatické oleje alebo deriváty
aromatických olejov vrátane gáfru
Uvedie sa názov a obsah každého aromatického oleja alebo jeho derivátu, ak je obsah jednotlivých
aromatických olejov alebo ich derivátov v kozmetických výrobkoch vyšší ako 0,5 % okrem
kozmetických výrobkov s rámcovým zložením 5.1.
14 pH Uvedie sa hodnota pH, ak je hodnota pH v kozmetických výrobkoch nižšia ako 3 a vyššia ako 10.
Ak kozmetický výrobok pozostáva z viacerých samostatne zabalených častí, uvedie sa hodnota
pH zmesi a hodnota pH jednotlivých častí.Nové oznámenie sa podáva, ak sa hodnota pH zmení viac ako o 0,5 oproti hodnote uvedenej
v predchádzajúcom oznámení.

Príloha č. 16 k nariadeniu vlády č. 174/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii práva členských štátov v oblasti kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 262, 27. 9. 1976).

2. Smernica Rady 79/661/EHS z 24. júla 1979 pozmeňujúca smernicu Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 192, 31. 7. 1979).

3. Smernica Komisie 82/147/EHS z 11. februára 1982 prispôsobujúca technickému pokroku prílohu II smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 63, 6. 3. 1982).

4. Smernica Rady 82/368/EHS zo 17. mája 1982 pozmeňujúca druhýkrát smernicu Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 167, 15. 6. 1982).

5. Druhá smernica Komisie 83/191/EHS z 30. marca 1983 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV a V smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 109, 26. 4. 1983).

6. Tretia smernica Komisie 83/341/EHS z 29. júna 1983 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III a V smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 188, 13. 7. 1983).

7. Štvrtá smernica Komisie 83/496/EHS z 22. septembra 1983 prispôsobujúca technickému pokroku prílohu VI smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 275, 8. 10. 1983).

8. Smernica Rady 83/574/EHS z 26. októbra 1983 pozmeňujúca tretíkrát smernicu Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 332, 28.11. 1983).

9. Piata smernica Komisie 84/415/EHS z 18. júla 1984 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV, V a VI smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 228, 25. 8. 1984).

10. Šiesta smernica Komisie 85/391/EHS zo 16. júla 1985 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV, V a VI smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 224, 22. 8. 1985).

11. Siedma smernica Komisie 86/179/EHS z 28. februára 1986 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV a V smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 138, 24. 5. 1986).

12. Ôsma smernica Komisie 86/199/EHS z 26. marca 1986 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, IV a VI smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 149, 3. 6. 1986).

13. Deviata smernica Komisie 87/137/EHS z 2. februára 1987 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV, V a VI smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 56, 26. 2. 1987).

14. Desiata smernica Komisie 88/233/EHS z 2. marca 1988 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV a VI smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 105, 26. 4. 1988).

15. Smernica Rady 88/667/EHS z 21. decembra 1988 pozmeňujúca štvrtýkrát smernicu Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 382, 31. 12. 1988).

16. Jedenásta smernica Komisie 89/174/EHS z 21. februára 1989 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV, V, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 64, 8. 3. 1989).

17. Smernica Rady 89/679/EHS z 21. decembra 1989 pozmeňujúca piatykrát smernicu Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 398, 30. 12. 1989).

18. Dvanásta smernica Komisie 90/121/EHS z 20. februára 1990 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV, V a VI smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 71, 17. 3. 1990).

19. Trinásta smernica Komisie 91/184/EHS z 12. marca 1991 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV, V, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 91, 12. 4. 1991).

20. Štrnásta smernica Komisie 92/8/EHS z 18. februára 1992 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy III, IV, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 70, 17. 3. 1992).

21. Pätnásta smernica Komisie 92/86/EHS z 21. októbra 1992 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, IV, V, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 325, 11. 11. 1992).

22. Smernica Rady 93/35/EHS zo 14. júna 1993 pozmeňujúca šiestykrát smernicu Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 151, 23. 6. 1993).

23. Šestnásta smernica Komisie 93/47/EHS z 22. júna 1993 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, V, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 203, 13. 8. 1993).

24. Sedemnásta smernica Komisie 94/32/ES z 29. júna 1994 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, V, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 181, 15. 7. 1994).

25. Smernica Komisie 95/17/ES z 19. júna 1995 o detailných pravidlách pre aplikáciu smernice Rady 76/768/EHS o neuvedení jednej alebo viacerých zložiek v označení kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 140, 23. 6. 1995).

26. Osemnásta smernica Komisie 95/34/ES z 10. júla 1995 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 167, 18. 7. 1995).

27. Devätnásta smernica Komisie 96/41/ES z 25. júna 1999 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 198, 8. 8. 1996).

28. Dvadsiata smernica Komisie 97/1/ES z 10. januára 1997 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 16, 18. 1. 1997).

29. Smernica Komisie 97/18/ES zo 17. apríla 1997, ktorou sa predlžuje termín, po ktorom sú zakázané testy na zvieratách na zložky alebo kombinácie zložiek kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 114, 1. 5. 1997).

30. Dvadsiata prvá smernica Komisie 97/45/ES zo 14. júla 1997 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 196, 24. 7. 1997).

31. Dvadsiata druhá smernica Komisie 98/16/ES z 5. marca 1998 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 77, 14. 3. 1998).

32. Dvadsiata tretia smernica Komisie 98/62/ES z 3. septembra 1998 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 253, 15. 9. 1998).

33. Dvadsiata štvrtá smernica Komisie 2000/6/ES z 29. februára 2000 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 56, 1. 3. 2000).

34. Dvadsiata piata smernica Komisie 2000/11/ES z 10. marca 2000 prispôsobujúca technickému pokroku prílohu II smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 65, 14. 3. 2000).

35. Smernica Komisie 2000/41/ES z 19. júna 2000, ktorou sa po druhýkrát predlžuje termín, po ktorom sú zakázané testy na zvieratách na zložky alebo kombinácie zložiek kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 145, 20. 6. 2000).

36. Dvadsiata šiesta smernica Komisie 2002/34/ES z 15. apríla 2002 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III a VII smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 102, 18. 4. 2002).

37. Smernica Komisie 2003/1/ES zo 6. januára 2003 prispôsobujúca technickému pokroku prílohu II smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 5, 10. 1. 2003).

38. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/15/ES z 27. februára 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 66, 11. 3. 2003).

39. Smernica Komisie 2003/16/ES z 19. februára 2003 prispôsobujúca technickému pokroku prílohu III smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 46, 20. 2. 2003).

40. Smernica Komisie 2003/80/ES z 5. septembra 2003 ustanovujúca symbol označenia trvanlivosti kozmetických výrobkov v prílohe VIIIa smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 224, 6. 9. 2003).

41. Smernica Komisie 2003/83/ES z 24. septembra 2003 prispôsobujúca technickému pokroku prílohy II, III a VI smernice Rady 76/768/EHS (Ú. v. ES L 238, 25. 9. 2003).

42. Smernica Komisie 2004/87/ES zo 7. septembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobenia jej prílohy III technickému pokroku (Ú. v. ES L 287, 8. 9. 2004).

43. Smernica Komisie 2004/88/ES zo 7. septembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobenia jej prílohy III technickému pokroku (Ú. v. ES L 287, 8. 9. 2004).

44. Smernica Komisie 2004/93/ES z 21. septembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS na účely prispôsobenia jej príloh II a III technickému pokroku (Ú. v. ES L 300, 25. 9. 2004).

45. Smernica Komisie 2004/94/ES z 15. septembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS, pokiaľ ide o prílohu IX (Ú. v. ES L 294, 17. 9. 2004).

46. Smernica Komisie 2005/9/ES z 28. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch na účely prispôsobenia jej prílohy VII technickému pokroku (Ú. v. ES L 27, 29. 1. 2005).

Poznámky pod čiarou

1) § 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 256/2003 Z. z.

2) § 2 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

3) § 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

4) § 2 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 434/2004 Z. z.

5) § 2 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

7) § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka.

8) § 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 256/2003 Z. z.

9) § 23 zákona č. 163/2001 Z. z. v znení zákona č. 128/2002 Z. z.

10) § 14 ods. 11 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 256/2003 Z. z.

11) Rozhodnutie Komisie (ES) č. 96/335/ES z 8. mája 1996, ktorým sa ustanovuje súpis a spoločná nomenklatúra zloženia kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 132 z 1. júna 1996).

12) § 11 zákona č. 163/2001 Z. z.

13) Príloha č. 5 výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 384/2002 Z. z.).

14) § 6a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1) Rádioaktívne látky, ako sú definované smernicou 96/29/Euratom stanovujúcou bezpečnostné normy na ochranu zdravia pracovníkov a verejnosti pred nebezpečenstvami vznikajúcimi z ionizujúceho žiarenia (Ú. v. ES L 159, 29. 6. 1996, s. 1).

2) Všetky látky uvedené v tabuľke č. 1 a 2 jednotného Dohovoru o omamných látkach z 30. marca 1961 v New Yourku.

1) Príloha č. 5 výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.