Nariadenie vlády č. 124/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou

Čiastka 56/2005
Platnosť od 09.04.2005 do14.07.2007
Účinnosť od 01.07.2005 do14.07.2007
Zrušený 317/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 16 ods. 17 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2005

124

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. marca 2005,

ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12a ods. 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. nariaďuje:


Základné ustanovenia

§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou, a to podmienky

a) pripojenia účastníka trhu s elektrinou do sústavy,

b) prístupu účastníka trhu s elektrinou k sústave,

c) prenosu elektriny,

d) cezhraničnej výmeny elektriny podľa osobitného predpisu,1)

e) distribúcie elektriny,

f) dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky elektriny domácnostiam,

g) poskytovania podporných služieb,

h) poskytovania systémových služieb,

i) prevzatia zodpovednosti za odchýlku; vyhodnocovania, zúčtovania a vysporiadania odchýlky účastníka trhu s elektrinou a odchýlky sústavy,

j) spôsobu predchádzania vzniku preťaženia a riešenie preťaženia sústavy.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto nariadenia

a) subjektom zúčtovania je účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzavrel so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlok,2)

b) bilančnou skupinou je skupina účastníkov trhu s elektrinou a ich odberné miesta, za ktorú prevzal zodpovednosť za odchýlku ten istý subjekt zúčtovania; označuje sa identifikačným číslom subjektu zúčtovania,

c) obchodnou hodinou je základný časový úsek, pre ktorý sa dohodne dodávka elektriny alebo odber elektriny; prvá obchodná hodina obchodného dňa začína o 00:00:00 h a končí o 01:00:00 h a označuje sa číslom 1,

d) obchodným dňom je 24 obchodných hodín okrem prechodu obchodného dňa zo stredoeurópskeho času na letný stredoeurópsky čas a späť; začína prvou obchodnou hodinou o 00:00:00 h,

e) denným diagramom je postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny v MW pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa.

Prístup a pripojenie do sústavy

§ 3

Podmienky pripojenia do sústavy

(1) Pripojenie do sústavy sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení do sústavy3) po splnení technických podmienok4) a obchodných podmienok prevádzkovateľa sústavy s účastníkom trhu s elektrinou.

(2) Elektroenergetické zariadenie vybuduje príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo podnikateľ5) po dohode a podľa požiadaviek účastníka trhu s elektrinou v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľa sústavy.

(3) Elektroenergetické zariadenie účastníka trhu s elektrinou možno pripojiť do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy po splnení technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky sústavy a po úhrade podielu účastníka trhu s elektrinou na skutočne preukázaných nákladoch spojených s vybudovaním elektroenergetického zariadenia.

(4) Prevádzkovateľ sústavy pripojí elektroenergetické zariadenie účastníka trhu s elektrinou do desiatich kalendárnych dní po splnení technických a obchodných podmienok prevádzkovateľa sústavy.

§ 4

Podmienky prístupu do sústavy

(1) Prístup do sústavy sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do sústavy1) po uzatvorení zmluvy o pripojení podľa § 3 ods. 1.

(2) Platba za prístup do sústavy zahŕňa platbu za rezervovanú kapacitu a je súčasťou platby za prenos elektriny alebo distribúciu elektriny.

(3) Účastník trhu s elektrinou má právo na prístup do sústavy pre každé odberné miesto v režime

a) vlastnej zodpovednosti za odchýlku podľa § 13 ods. 4 alebo

b) prenesenej zodpovednosti za odchýlku podľa § 13 ods. 7.

Prenos elektriny

§ 5

Podmienky prenosu elektriny

(1) Prenos elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe zmluvy o prenose elektriny6) uzatvorenej s účastníkom trhu s elektrinou.

(2) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prenose elektriny sa doručí prevádzkovateľovi prenosovej sústavy najmenej sedem pracovných dní pred začatím prenosu elektriny do odberného miesta účastníka trhu s elektrinou.

§ 6

Cezhraničná výmena elektriny

(1) Cezhraničnú výmenu elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území na základe zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia uzatvorenej so subjektom zúčtovania.

(2) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území určí a uverejní na svojej internetovej stránke dostupnú prenosovú kapacitu spojovacieho vedenia, ktorá je využiteľná účastníkmi trhu s elektrinou na dovoz elektriny alebo na vývoz elektriny (ďalej len „voľná obchodovateľná kapacita“), a to

a) ročnú hodnotu,

b) upresnenú hodnotu na nasledujúci mesiac,

c) upresnenú hodnotu na nasledujúci kalendárny týždeň,

d) upresnenú hodnotu na jednotlivé hodiny obchodného dňa.

(3) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území určí miesta v prenosovej sústave, kde hrozí nebezpečenstvo nedostatku prenosovej kapacity podľa podmienok prevádzkovateľa sústavy. Zoznam týchto miest uverejní na svojej internetovej stránke.

(4) Voľná obchodovateľná kapacita sa prideľuje účastníkom trhu s elektrinou transparentným a nediskriminačným spôsobom na základe ich požiadaviek a cenových ponúk v termínoch a podľa podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy (ďalej len „aukcia“).

(5) Aukcie organizuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území v súčinnosti s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy susediacich členských štátov Európskej únie a tretích štátov. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje pravidlá aukcie na svojej internetovej stránke.

(6) Kapacita pridelená v aukcii je rezervovaná okamihom splnenia určených pravidiel aukcie.

(7) Ak účastník trhu s elektrinou neuhradí cenu za pridelenú voľnú obchodovateľnú kapacitu v termínoch a spôsobom určeným pravidlami príslušnej aukcie, voľná obchodovateľná kapacita sa nepovažuje za rezervovanú kapacitu.

(8) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojej internetovej stránke

a) informácie o očakávaných voľných obchodovateľných prenosových kapacitách na spojovacích vedeniach v jednotlivých dňoch a hodinách ponúkaných pre účastníkov trhu s elektrinou,

b) súhrnné údaje o pridelených kapacitách spojovacích vedení po hodinách a dňoch a o ich využití; hodinové merané toky uverejňuje v najbližší nasledujúci pracovný deň,

c) podmienky a pravidlá aukcií, ktoré uverejňuje najmenej 14 pracovných dní pred dňom uzávierky na príjem ponúk do aukcie,

d) podmienky rezervácie kapacít z aukcií a prevodu kapacít,

e) cenu za rezervovanú kapacitu,

f) údaje o kapacitách cezhraničných vedení rezervovaných dlhodobými zmluvami.

(9) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia sa doručuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy najmenej desať pracovných dní pred začatím prenosu elektriny.

Distribúcia elektriny

§ 7

Podmienky distribúcie elektriny

(1) Distribúciu elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe zmluvy o distribúcii elektriny7) uzatvorenej s účastníkom trhu s elektrinou.

(2) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o distribúcii elektriny sa príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy doručí najmenej 14 pracovných dní pred začatím distribúcie elektriny do odberného miesta účastníka trhu s elektrinou.

(3) Za účastníka trhu s elektrinou, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii elektriny, uhrádza platby súvisiace s prenosom elektriny prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

(4) Cenu za distribúciu a informácie o obmedzeniach distribúcie elektriny uverejňuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na internetovej stránke.

Dodávka elektriny

§ 8

Podmienky dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky elektriny domácnostiam

(1) Dodávka elektriny odberateľovi elektriny sa uskutočňuje na základe zmluvy o dodávke elektriny;8) dodávka elektriny koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu.9)

(2) Ak koncový dodávateľ elektriny pre domácnosť poskytuje odberateľovi elektriny v domácnosti univerzálnu službu, platby súvisiace s prenosom elektriny, distribúciou elektriny, za poskytovanie systémových služieb a nákladov systému uhrádza príslušnému prevádzkovateľovi sústavy koncový dodávateľ elektriny pre domácnosť.

(3) Dodávku regulačnej elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe zmluvy o dodávke regulačnej elektriny10) uzatvorenej s dodávateľom regulačnej elektriny.

(4) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy zistí denne do 11:00 h celkové množstvo dodanej regulačnej elektriny a náklady na poskytnutú regulačnú elektrinu dodanú jednotlivými dodávateľmi regulačnej elektriny, a to pre každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa.

(5) Množstvo dodanej regulačnej elektriny sa určí ako rozdiel medzi dodávkou elektriny z registrovaného denného diagramu dodávateľa regulačnej elektriny a skutočnou dodávkou elektriny dodávateľom regulačnej elektriny na základe požiadavky elektroenergetického dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

(6) Množstvo regulačnej elektriny dodanej z prenosových sústav členských štátov Európskej únie a tretích krajín sa určí ako súčin odsúhlaseného dodaného množstva regulačnej elektriny zo zdrojov mimo vymedzeného územia v MW a doby trvania dodávky regulačnej elektriny v h.

(7) Vyúčtovanie dodávky elektriny odberateľovi obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich s dodávkou elektriny, a to samostatne vyčíslený údaj o cene za poskytnuté služby súvisiace s dodávkou elektriny, distribúciou elektriny, prenosom elektriny, o poskytovaní systémových služieb, nákladoch systému a o prevzatí zodpovednosti za odchýlku.

§ 9

Dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla a z domáceho uhlia

(1) Prevádzkovatelia sústav na pokrytie strát pri prenose elektriny a distribúcii elektriny nakupujú prednostne elektrinu vyrobenú

a) z obnoviteľných zdrojov energie,

b) z výrobných zariadení kombinovanej výroby,

c) z domáceho uhlia.

(2) Prednostný prenos, distribúcia a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, z výrobných zariadení kombinovanej výroby a elektriny z domáceho uhlia sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu.11)

§ 10

Potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny

(1) Potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny sa vydáva výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa osobitného predpisu12) na jeho žiadosť.

(2) V žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode vyrobenej elektriny výrobca uvedie

a) obdobie, na ktoré sa potvrdenie požaduje,

b) presné označenie zariadenia na výrobu elektriny a označenie odberného miesta,

c) plán výroby elektriny z tohto zariadenia na výrobu elektriny za obdobie, na ktoré sa požaduje potvrdenie,

d) časový harmonogram plánovaných odstávok zariadenia na výrobu elektriny.

(3) Potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny za uplynulé obdobie sa vydá po splnení týchto podmienok:

a) výrobca odovzdal za predchádzajúci kalendárny rok a za uvedené obdobie údaje potrebné na reguláciu cien podľa osobitného predpisu,13)

b) výroba elektriny bola zabezpečená zo zariadenia na výrobu elektriny, ktoré je obnoviteľným zdrojom energie podľa osobitného predpisu,14) a to v rozsahu skutočnej dodávky elektriny s korekciou objemu výroby zo zariadenia na výrobu elektriny, na ktoré už bolo za uvedené obdobie potvrdenie vydané,

c) výrobca mal počas celého uvedeného obdobia uzatvorenú zmluvu o pripojení do sústavy, zmluvu o prenose elektriny alebo distribúcii elektriny a zmluvu o zúčtovaní odchýlok.

(4) Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie na nasledujúce obdobie sa vydá po splnení týchto podmienok:

a) výrobca odovzdal za predchádzajúci kalendárny rok údaje potrebné na reguláciu cien podľa osobitného predpisu,13)

b) výroba sa zabezpečí zo zariadenia na výrobu elektriny, ktoré je obnoviteľným zdrojom energie podľa osobitného predpisu14) a zodpovedá očakávaným možnostiam zariadenia na výrobu elektriny uvedeného v žiadosti so zahrnutím korekcie objemu výroby, na ktorý bolo vydané potvrdenie v predchádzajúcom období a ktorý nebol uskutočnený,

c) výrobca elektriny má uzatvorenú zmluvu o pripojení k sústave.

(5) Potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny sa vydá žiadateľovi v lehote do 30 dní po splnení podmienok uvedených v odseku 3 alebo 4; ak žiadateľ nesplní podmienky podľa odseku 3 alebo 4, potvrdenie sa nevydá.

(6) O vydaných potvrdeniach o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a o skutočnej dodávke elektriny z týchto zdrojov sa vedie evidencia.

(7) Potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny, ktoré bolo vydané v členských štátoch Európskej únie, platí aj v Slovenskej republike.

Podporné služby a systémové služby

§ 11

Podmienky poskytovania podporných služieb

(1) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy nakupuje podporné služby potrebné na zabezpečenie systémových služieb od poskytovateľov podporných služieb, ktorí spĺňajú technické a obchodné podmienky, s cieľom dosiahnuť minimálne náklady na zabezpečenie podporných služieb a za transparentných a nediskriminačných podmienok, a to na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb.15)

(2) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy využíva nakúpené podporné služby prostredníctvom riadiacich systémov a pokynov dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy po zohľadnení ponukových cien poskytovateľov podporných služieb na základe ekonomicky efektívneho princípu a v súlade s technickými podmienkami.

(3) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejní na svojej internetovej stránke každoročne do 30. septembra výšku výkonov potrebnú na zabezpečenie jednotlivých druhov podporných služieb na nasledujúci rok podľa technických podmienok, a to v členení na jednotlivé týždne, pracovné dni a dni pracovného pokoja roka.

(4) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejní požiadavku na podanie ponuky pre poskytovateľov podporných služieb v súlade s technickými podmienkami.

(5) Poskytovateľ podporných služieb doručí ponuku do dvoch týždňov po uverejnení požiadavky a je viazaný ponukou počas dvoch týždňov od jej doručenia prevádzkovateľovi prenosovej sústavy.

(6) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy priebežne vyhodnocuje využitie dodávky, objem a kvalitu nakúpených podporných služieb podľa technických podmienok.

(7) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojej internetovej stránke

a) priemernú cenu nakúpených podporných služieb podľa jednotlivých druhov, a to za každú obchodnú hodinu,

b) pravidlá a podmienky nákupu podporných služieb a elektriny potrebnej na krytie strát.

§ 12

Podmienky poskytovania systémových služieb

(1) Systémové služby poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy podľa technických podmienok a pokynov elektroenergetického dispečingu využitím nakúpených podporných služieb.

(2) Ak je koncový odberateľ elektriny pripojený do prenosovej sústavy, tarifu za systémové služby a tarifu za náklady systému uhradí prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na základe zmluvy o prenose elektriny.

(3) Ak nie je koncový odberateľ elektriny pripojený do prenosovej sústavy, platbu za systémové služby a platbu za náklady systému uhradí prostredníctvom prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, na základe zmluvy o distribúcii elektriny.

(4) Ak koncový odberateľ elektriny má so svojím dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny a s tým súvisiacich služieb, tarifa za systémové služby a tarifa za náklady systému tvorí súčasť dohodnutej ceny za dodávku elektriny. V takom prípade platbu za poskytovanie systémových služieb a platbu za náklady systému uhradí dodávateľ elektriny prevádzkovateľovi sústavy, na ktorého je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny.

(5) Ak prevádzkovateľ sústavy, na ktorého je odberné miesto koncového odberateľa elektriny pripojené, nie je prevádzkovateľom prenosovej sústavy, tarifu za systémové služby a tarifu za náklady systému uhradí prevádzkovateľovi prenosovej sústavy. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorého ročná distribúcia elektriny a dodávka elektriny odberateľom elektriny je nižšia ako 1 500 GWh, uhradí platbu za poskytovanie systémových služieb a platbu za náklady systému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, na ktorého je jeho odberné miesto pripojené.

(6) Platba za systémové služby a platba za náklady systému sa neúčtuje koncovým odberateľom elektriny, ktorí odoberajú elektrinu na účely prečerpania v prečerpávacích vodných elektrárňach a na účely vývozu.

(7) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, u ktorého je ročná distribúcia elektriny a dodávka elektriny odberateľom elektriny nižšia ako 1 500 GWh, odovzdá údaje potrebné na fakturáciu za poskytovanie systémových služieb a za náklady systému na ich vymedzenom území prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, a to vždy za príslušný mesiac do siedmeho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

Odchýlka účastníka trhu s elektrinou a odchýlka sústavy

§ 13

Zodpovednosť za odchýlku

(1) Účastník trhu s elektrinou si môže zvoliť režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku alebo prenesenej zodpovednosti za odchýlku.

(2) Ak si účastník trhu s elektrinou zvolí režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku, stáva sa subjektom zúčtovania a zodpovedá za finančné vyrovnanie odchýlok na vlastných odberných miestach.

(3) Vlastná zodpovednosť za odchýlku sa uplatňuje v prípadoch,

a) ak koncový dodávateľ elektriny pre domácnosť pripojený do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy odoberá elektrinu pre odberateľov elektriny v domácnosti,

b) ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy a distribučnej sústavy odoberá elektrinu na vlastnú spotrebu a na krytie strát,

c) ak prenos elektriny sa uskutočňuje cez spojovacie vedenia,

d) ak účastník trhu s elektrinou je výrobcom elektriny.

(4) Podmienkou režimu vlastnej zodpovednosti za odchýlku je uzatvorenie

a) zmluvy o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok, ktorá obsahuje výšku finančnej zábezpeky určenej podľa prílohy č. 1,

b) zmluvy o prenose elektriny alebo zmluvy o distribúcii elektriny,

c) zmluvy o dodávke elektriny.

(5) Zmluvou o zúčtovaní odchýlok sa zúčtovateľ odchýlok zaväzuje zabezpečiť vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok subjektu zúčtovania a jeho bilančnej skupiny.

(6) Ak si účastník trhu s elektrinou zvolí režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku, za finančné vyrovnanie odchýlok na odberných miestach tohto účastníka trhu s elektrinou zodpovedá subjekt zúčtovania, ktorý prevzal túto zodpovednosť.

(7) Podmienkou režimu prenesenej zodpovednosti za odchýlku je uzatvorenie

a) zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku subjektom zúčtovania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok,

b) zmluvy o prenose elektriny alebo zmluvy o distribúcii elektriny,

c) zmluvy o dodávke elektriny.

(8) Zodpovednosť za odchýlku určitého odberného miesta účastníka trhu s elektrinou sa môže preniesť len na jedného účastníka trhu s elektrinou.

(9) Subjekt zúčtovania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok, nemôže preniesť zodpovednosť za odchýlku na iný subjekt zúčtovania.

(10) Ustanovenia odsekov 3 a 9 sa nevzťahujú na prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorého ročná distribúcia elektriny a dodávka elektriny odberateľom elektriny je nižšia ako 1 500 GWh, a to v rozsahu odberov elektriny z odberných miest pripojených do tejto distribučnej sústavy.

§ 14

Registrácia účastníkov trhu s elektrinou a odberných miest

(1) Zúčtovateľ odchýlok zaregistruje subjekt zúčtovania na základe zmluvy o zúčtovaní odchýlok a priradí mu identifikačné číslo, ktoré je určené v súlade so zásadami Združenia európskych prevádzkovateľov prenosových sústav.

(2) Zúčtovateľ odchýlok vedie evidenciu identifikačných čísiel a prideľuje ich prevádzkovateľom sústav.

(3) Subjekt zúčtovania po pridelení identifikačného čísla zúčtovateľom odchýlok podľa odseku 1 požiada prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je odberné miesto subjektu zúčtovania a odberné miesta účastníkov trhu s elektrinou, za ktorých subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku, pripojené, o registráciu príslušných odberných miest, a to najneskôr 40 kalendárnych dní pred dňom účinnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlok alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku.

(4) Prevádzkovateľ sústavy na základe žiadosti subjektu zúčtovania a po predložení zmluvy o zúčtovaní odchýlok alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku a zmluvy o prenose elektriny alebo zmluvy o distribúcii elektriny zaregistruje odberné miesta uvedené v odseku 3 a pridelí im identifikačné čísla v súlade s odsekom 2, a to najneskôr sedem kalendárnych dní pred dňom účinnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlok alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku.

(5) Identifikačné číslo registrovaného odberného miesta podľa odseku 4 prevádzkovateľ sústavy oznámi subjektu zúčtovania a účastníkovi trhu s elektrinou, za ktorého subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku.

(6) Zmena subjektu zúčtovania a dodávateľa elektriny sa uskutočňuje podľa postupu uvedeného v prílohe č. 2.

(7) Pri zmene subjektu zúčtovania alebo dodávateľa elektriny prevádzkovateľ sústavy uskutoční zmenu priradenia dotknutého odberného miesta do príslušnej bilančnej skupiny.

(8) Subjekt zúčtovania oznámi všetkým účastníkom trhu, za ktorých prevzal zodpovednosť za odchýlku, ako aj dotknutým prevádzkovateľom sústav zánik zmluvy o zúčtovaní odchýlok najneskôr 30 kalendárnych dní pred jej zánikom.

(9) Ak subjektu zúčtovania zanikne zmluva o zúčtovaní odchýlok, zodpovednosť za odchýlku v odbernom mieste účastníka trhu s elektrinou, za ktorého subjekt zúčtovania prezval zodpovednosť za odchýlku, preberá ku dňu zániku zmluvy príslušný koncový dodávateľ elektriny pre domácnosť, ku ktorému je odberné miesto pripojené, najviac počas troch kalendárnych mesiacov. Zúčtovateľ odchýlok oznámi zmenu príslušnému koncovému dodávateľovi elektriny pre domácnosť.

(10) Zúčtovateľ odchýlok priebežne uverejňuje na internetovej stránke

a) denne do 10:00 h aktualizovaný zoznam registrovaných subjektov zúčtovania s uvedením termínu platnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlok uzatvorenej so subjektom zúčtovania,

b) výšku odchýlky sústavy, zúčtovaciu cenu za odchýlku za každú obchodnú hodinu za predchádzajúci deň.

§ 15

Registrácia denných diagramov

(1) Subjekt zúčtovania odovzdá zúčtovateľovi odchýlok na každý obchodný deň

a) denné diagramy za svoju bilančnú skupinu,

b) denné diagramy, ktoré predstavujú hodnoty rozdielu z dohodnutých denných diagramov s inými bilančnými skupinami navzájom odsúhlasených subjektmi zúčtovania príslušných bilančných skupín.

(2) Zúčtovateľ odchýlok denné diagramy odovzdané podľa odseku 1 zaregistruje a zahrnie ich do systému zúčtovania.

(3) Denný diagram sa odovzdá v platnom stredoeurópskom čase alebo letnom stredoeurópskom čase do 13:30 h predchádzajúceho pracovného dňa. Pre deň, v ktorom sa prechádza na letný stredoeurópsky čas, sa odovzdá 23 hodnôt, pre deň, v ktorom sa prechádza na stredoeurópsky čas, sa odovzdá 25 hodnôt.

(4) Zúčtovateľ odchýlok po prijatí denných diagramov predložených subjektmi zúčtovania uskutoční ich vzájomné porovnanie; ak zistí rozdiel, najneskôr do 14:30 h informuje príslušné subjekty zúčtovania o rozdiele a vyzve ich na odstránenie rozdielu.

(5) Príslušné subjekty zúčtovania odovzdajú zúčtovateľovi odchýlok do 15:00 h upravené hodnoty denných diagramov, ktorý ich opätovne vzájomne porovná, a ak nezistí rozdiel, denné diagramy zaregistruje.

(6) Zúčtovateľ odchýlok nezaregistruje a nevyhodnotí ako súčasť dohodnutých hodnôt denný diagram

a) doručený po lehote určenej v odseku 3,

b) ak subjekt zúčtovania nemá uhradenú finančnú zábezpeku podľa zmluvy o zúčtovaní odchýlok,

c) ak príslušné subjekty zúčtovania neodovzdajú podľa odseku 4 zúčtovateľovi odchýlok upravené hodnoty alebo odovzdajú hodnoty, v ktorých neodstránili rozdiel.

(7) Odber elektriny bez registrácie denného diagramu sa považuje za neoprávnený odber elektriny.

§ 16

Vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok

(1) Vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok účastníkov trhu s elektrinou a odchýlky sústavy zabezpečuje zúčtovateľ odchýlok.

(2) Zúčtovateľ odchýlok na základe registrácie denných diagramov zistí bilanciu dodávok elektriny a odberov elektriny súhrnne za sústavu na vymedzenom území pre každú obchodnú hodinu nasledujúceho dňa a uverejní ju na internetovej stránke najneskôr do 17:00 h po ukončení registrácie denných diagramov.

(3) Prevádzkovateľ sústavy odovzdá do 9:00 h zúčtovateľovi odchýlok dva dni po ukončení registrácie denných diagramov skutočné množstvo odobratej elektriny a odovzdanej elektriny za každú obchodnú hodinu na základe meraných hodnôt s presnosťou na tri desatinné miesta za každý subjekt zúčtovania.

(4) Prevádzkovateľ sústavy odovzdá údaje podľa odseku 3 súhrnne podľa jednotlivých bilančných skupín. Údaje zahŕňajú hodnoty odberov elektriny odberateľov elektriny s priebehovým meraním a hodnoty z typových diagramov odberu, a to zvlášť za dodávku elektriny a zvlášť za odber elektriny.

(5) Zúčtovateľ odchýlok preverí úplnosť údajov poskytnutých podľa odsekov 3 a 4; ak zistí nedostatky, vyzve prevádzkovateľov sústav na ich odstránenie.

(6) Zúčtovateľ odchýlok zistí odchýlku subjektu zúčtovania pre každú obchodnú hodinu a odchýlku sústavy. Odchýlka je rozdiel medzi dohodnutým množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny a skutočným množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny v MWh zaokrúhlene na tri desatinné miesta.

(7) Platba subjektu zúčtovania sa vypočíta ako súčet

a) platby za odchýlku,

b) platby zodpovedajúcej podielu na nákladoch na obstaranie regulačnej elektriny,

c) platby za vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok.

(8) Platba za odchýlku sa vypočíta ako súčin odchýlky subjektu zúčtovania v MWh a ceny určenej prevádzkovateľom prenosovej sústavy (ďalej len „zúčtovacia cena“).

(9) Platba zodpovedajúca podielu na nákladoch na obstaranie regulačnej elektriny sa určí ako rozdiel medzi celkovými nákladmi na obstaranie regulačnej elektriny v danej obchodnej hodine a súčinom odchýlky sústavy a zúčtovacej ceny.

(10) Platba za vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok je regulovaná.13)

(11) Ak súčet platby vypočítaný podľa odseku 7 písm. a) a b) je záporné číslo, platbu hradí zúčtovateľ odchýlok subjektu zúčtovania; ak súčet platby je kladné číslo, platbu hradí subjekt zúčtovania zúčtovateľovi odchýlok.

(12) Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektu zúčtovania odchýlok vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok, ktoré obsahuje

a) veľkosť odchýlky subjektu zúčtovania v MWh pre každú obchodnú hodinu,

b) zúčtovaciu cenu v Sk/MWh,

c) podiel subjektu zúčtovania na nákladoch na obstaranie regulačnej elektriny v Sk/MWh,

d) platbu subjektu zúčtovania za odchýlku v Sk,

e) platbu zúčtovateľa odchýlok subjektu zúčtovania v Sk,

f) veľkosť odchýlky sústavy v MWh pre každú obchodnú hodinu.

(13) Zúčtovateľ odchýlok uverejňuje na internetovej stránke v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, za ktorý sú informácie poskytnuté,

a) objem dodanej kladnej regulačnej elektriny a zápornej regulačnej elektriny v jednotlivých hodinách,

b) veľkosť odchýlky sústavy v MWh pre každú obchodnú hodinu.

(14) Ak subjekt zúčtovania neuhradí zúčtovateľovi odchýlok platbu za odchýlku, zúčtovateľ odchýlok je oprávnený previesť neuhradenú platbu subjektu zúčtovania z finančnej zábezpeky; zároveň vyzve subjekt zúčtovania, aby do troch kalendárnych dní doplnil finančnú zábezpeku do výšky určenej v zmluve o zúčtovaní odchýlok.

(15) Ak subjekt zúčtovania nedoplní výšku finančnej zábezpeky podľa odseku 14, zúčtovateľ odchýlok pozastaví jeho registráciu a oznámi to účastníkom trhu s elektrinou v jeho bilančnej skupine a bilančným skupinám, ktoré oznámili zúčtovateľovi odchýlok v predchádzajúcom obchodnom dni dohodnuté množstvo elektriny so subjektom zúčtovania, ktorému je registrácia pozastavená. Pozastavenie registrácie subjektu zúčtovania uverejní zúčtovateľ na internetovej stránke.

(16) Spôsob určenia náhradných hodnôt odberov elektriny odberateľov elektriny s priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu sú uvedené v prílohe č. 3.

(17) Druhy typových diagramov odberu, spôsob ich priraďovania a zásady ich používania sú uvedené v prílohe č. 4.

(18) Termíny a podmienky vysporiadania odchýlok sú uvedené v prílohe č. 5.

(19) Pri riešení preťaženia sústavy odchýlka vyvolaná vývozom, dovozom alebo zmenou nasadenia elektroenergetických zariadení v príslušnej sústave členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu sa pri zúčtovaní odchýlok vyhodnotí ako odchýlka prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

§ 17

Podmienky použitia typových diagramov odberu elektriny

(1) Typový diagram odberu je postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov za rok, na základe ktorého sa určuje množstvo odberu elektriny odberateľmi elektriny bez priebehového merania a využíva sa na zúčtovanie odchýlok subjektu zúčtovania.

(2) Dodávateľ elektriny priradí odbernému miestu odberateľa elektriny typový diagram odberu podľa spôsobu merania, času, charakteru a priebehu spotreby elektriny.

(3) Typový diagram odberu určený podľa odseku 2 oznámi dodávateľ elektriny príslušnému prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je odberné miesto odberateľa elektriny pripojené.

(4) Ak prevádzkovateľ sústavy zistí, že odbernému miestu odberateľa elektriny bol priradený nesprávny typový diagram odberu, bezodkladne mu priradí typový diagram odberu zodpovedajúci charakteru a priebehu spotreby elektriny.

(5) Prevádzkovateľ sústavy vykoná na požiadanie dodávateľa elektriny kontrolné meranie. Ak sa kontrolným meraním potvrdí typový diagram odberu, ktorý odbernému miestu odberateľa elektriny priradil prevádzkovateľ sústavy podľa odseku 4, náklady na kontrolné meranie hradí dodávateľ elektriny.

(6) Podmienky na priradenie typových diagramov odberu uverejňuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na internetovej stránke.

§ 18

Spôsob predchádzania vzniku preťaženia a riešenie preťaženia sústavy

(1) Ak v priebehu prevádzky dôjde v sústave k takým zmenám, ktoré vyvolajú jej náhle preťaženie, prevádzkovateľ sústavy s cieľom odstrániť preťaženie

a) zmení zapojenie svojich elektroenergetických zariadení,

b) zmení nasadenie zariadení na výrobu elektriny,

c) vyvezie alebo dovezie regulačnú elektrinu z alebo do prenosovej sústavy.

(2) Zmenu zapojenia elektroenergetických zariadení riadi elektroenergetický dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy (ďalej len „dispečing“).

(3) Účastníci trhu s elektrinou uskutočnia zmenu zapojenia svojich elektroenergetických zariadení podľa požiadaviek dispečingu bez obmedzenia dodávky elektriny odberateľom elektriny a bez ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy, ak mu to umožnia technické a prevádzkové podmienky.

(4) Ak dôjde k preťaženiu sústavy, dispečing spolupracuje na odstránení preťaženia s príslušným prevádzkovateľom sústavy členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu. V tomto prípade dispečing zistí, v ktorom elektroenergetickom zariadení sa má vykonať zmena nasadenia.

(5) Ak na riešenie preťaženia sústavy nepostačujú opatrenia uvedené v odsekoch 3 a 4, dispečing zabezpečí vývoz alebo dovoz regulačnej elektriny z alebo do sústavy podľa technických podmienok.


Záverečné ustanovenia

§ 19

Prechodné ustanovenia

(1) Účastník trhu s elektrinou, ktorý ku dňu účinnosti tohto nariadenia nemá uzatvorenú zmluvu upravujúcu jeho zodpovednosť za odchýlku a ktorý má uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny a s tým súvisiacimi službami s iným účastníkom trhu s elektrinou, sa považuje za odberateľa s prenesenou zodpovednosťou za odchýlku na účastníka trhu s elektrinou, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny a s tým súvisiacimi službami, najdlhšie do 31. decembra 2005.

(2) Typový diagram odberu priradí doterajší dodávateľ elektriny odberateľom elektriny, ktorí ku dňu účinnosti tohto nariadenia vlády nepožiadali o zmenu dodávateľa elektriny.

(3) Podmienky vysporiadania odchýlok do 30. júna 2005 sú uvedené v prílohe č. 6.

§ 20

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskeho spoločenstva a Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

§ 21

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 16 ods. 17 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 124/2005 Z. z.

SPÔSOB URČENIA FINANČNEJ ZÁBEZPEKY SUBJEKTU ZÚČTOVANIA

A. Spôsob hodnotenia subjektu zúčtovania a zaradenie do hodnotiacich skupín

1. Zúčtovateľ odchýlok uskutočňuje hodnotenie subjektu zúčtovania a zaradenie do hodnotiacich skupín (ďalej len „hodnotenie“) a určuje výšku finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania s cieľom dosiahnuť optimálnu výšku finančnej zábezpeky, zohľadňujúc hodnotenie miery rizika subjektu zúčtovania.

2. Zúčtovateľ odchýlok uskutočňuje hodnotenie miery rizika subjektu zúčtovania podľa podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

3. Zúčtovateľ odchýlok uskutočňuje hodnotenie subjektu zúčtovania

a) pri uzatvorení zmluvy o zúčtovaní odchýlok na základe údajov uvedených v žiadosti o uzatvorenie zmluvy o zúčtovaní odchýlok,

b) pri významnej zmene vstupných údajov hodnotenia.

4. Hodnotenie subjektu zúčtovania podľa druhého a tretieho bodu oznámi zúčtovateľ odchýlok subjektu zúčtovania do piatich pracovných dní od predloženia platných údajov uvedených v treťom bode.

5. Hodnotenie subjektu zúčtovania platí

a) odo dňa účinnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlok pre subjekt zúčtovania podľa tretieho bodu písm. a),

b) od mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia subjektu zúčtovania podľa tretieho bodu písm. b).

6. Subjekt zúčtovania môže podať námietky proti postupu zúčtovateľa odchýlok pri hodnotení subjektu zúčtovania. V prípade oprávnenosti námietky upraví zúčtovateľ odchýlok hodnotenie a výšku finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania s účinnosťou do piatich pracovných dní od doručenia námietky.

7. Subjekt zúčtovania môže raz mesačne požiadať zúčtovateľa odchýlok o zmenu hodnotenia a zmenu výšky finančnej zábezpeky. Spolu so žiadosťou o zmenu predkladá subjekt zúčtovania podklady na hodnotenie podľa podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektu zúčtovania výsledok zmeny hodnotenia a zmenu výšky finančnej zábezpeky do piatich pracovných dní od prijatia platnej požiadavky.

8. Zúčtovateľ odchýlok určuje zaradenie do hodnotiacej skupiny podľa bodovej hodnoty parametra Hk podľa vzorca

Hk = K1 + K2 (v bodoch), kde

Hk = celkový počet bodov,

K1 = počet bodov kritéria 1; zohľadňuje základný majetok subjektu zúčtovania,

K2 = počet bodov kritéria 2; zohľadňuje oneskorenie úhrad subjektu zúčtovania voči zúčtovateľovi odchýlok.

9. Zúčtovateľ odchýlok určuje kritériá hodnotenia K1, K2 pre subjekt zúčtovania podľa podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

10. Zúčtovateľ odchýlok určuje zaradenie do hodnotiacej skupiny podľa bodovej hodnoty parametra Hk a priraďuje každej hodnotiacej skupine hodnotu koeficientu finančnej zábezpeky Kg podľa podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

B. Spôsob určenia finančnej zábezpeky

1. Zúčtovateľ odchýlok určuje výšku finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania podľa vzorca

FZ = OO * (Zp + 5) * Po * Kg * Co (v Sk), kde

FZ = finančná zábezpeka subjektu zúčtovania (v Sk),

OO = maximálna suma absolútnych hodnôt hodinových diagramov v rámci obchodného dňa dohodnutá subjektom zúčtovania so zúčtovateľom odchýlok v zmluve o zúčtovaní odchýlok (v MWh),

Zp = obdobie, na ktoré sa určuje finančná zábezpeka; dĺžka obdobia je desať kalendárnych dní,

Po = pomerná odchýlka subjektu zúčtovania, je určená ako podiel hodnoty priemeru absolútnych hodnôt hodinovej odchýlky subjektu zúčtovania za predchádzajúci kalendárny mesiac (v MWh) a hodnoty priemeru absolútnych hodnôt hodinového množstva elektriny z registrovaného denného diagramu (v MWh), u subjektov zúčtovania, ktorí uzatvárajú prvýkrát zmluvu o zúčtovaní odchýlok, a subjektov zúčtovania bez odberného miesta sa Po určuje v hodnote 0,5,

Kg = koeficient finančnej garancie pre danú hodnotiacu skupinu určený podľa časti A desiateho bodu v rozmedzí 0 až 1,

Co = priemerná cena kladnej odchýlky určená ako vážený priemer ceny kladnej systémovej odchýlky počas obdobia vyhodnotenia, ktoré plynie od 1. januára 2005 po obdobie určenia hodnotenia subjektu zúčtovania; túto cenu uverejňuje zúčtovateľ odchýlok na svojej internetovej stránke vždy k prvému kalendárnemu dňu mesiaca okrem januára.

2. Hodnotenie a výška finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania určené podľa častí A a B platia do ukončenia platnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlok.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 124/2005 Z. z.

POSTUP PRI ZMENE SUBJEKTU ZÚČTOVANIA A DODÁVATEĽA ELEKTRINY

A. Postup pri zmene subjektu zúčtovania pri prenesení zodpovednosti za odchýlku

1. Účastník trhu s elektrinou, ktorý preniesol zodpovednosť za odchýlku na subjekt zúčtovania, môže zmeniť subjekt zúčtovania

a) mesačne, vždy k prvému dňu v mesiaci, ak jeho odberné miesto je vybavené priebehovým meraním,

b) štvrťročne, vždy k prvému dňu štvrťroka, ak jeho odberné miesto nie je vybavené priebehovým meraním.

2. Zmena sa vykoná k požadovanému dňu k 00:00:00 h.

3. Podmienkou na zmenu subjektu zúčtovania je vypovedanie zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníkom trhu s elektrinou doterajšiemu subjektu zúčtovania a uzatvorenie zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s novým subjektom zúčtovania.

4. Subjekt zúčtovania, na ktorého účastník trhu s elektrinou preniesol zodpovednosť za odchýlku, po uzatvorení zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku podľa tretieho bodu požiada prevádzkovateľa sústavy, ku ktorému je odberné miesto účastníka trhu s elektrinou pripojené, o vykonanie zmeny priradenia odberného miesta do jeho bilančnej skupiny, a to najmenej 40 pracovných dní pred vykonaním zmeny v súlade s prvým bodom.

5. Prevádzkovateľ sústavy preverí úplnosť a správnosť údajov uvedených v požiadavke subjektu zúčtovania, a to aj u doterajšieho subjektu zúčtovania, a uskutočnenie zmeny oznámi príslušným subjektom zúčtovania. Ak zistí nedostatky, vyzve príslušné subjekty zúčtovania na ich odstránenie. Ak príslušné subjekty zúčtovania neodstránia nedostatky v lehote určenej prevádzkovateľom sústavy, prevádzkovateľ sústavy zmenu nevykoná.

6. Pri zisťovaní spotreby elektriny pre odberné miesto sa postupuje podľa časti C.

B. Postup pri zmene dodávateľa elektriny

1. Ustanovenia tejto časti sa vzťahujú na zmenu dodávateľa elektriny, ktorý patrí do inej bilančnej skupiny ako odberateľ elektriny.

2. Podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny je vypovedanie zmluvy o dodávke elektriny účastníkom trhu s elektrinou doterajšiemu dodávateľovi elektriny a uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny.

3. Na zmenu dodávateľa elektriny sa vzťahuje časť A prvý a druhý bod.

4. Dodávateľ elektriny, s ktorým účastník trhu s elektrinou uzatvoril zmluvu o dodávke elektriny, oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi sústavy, ku ktorému je odberné miesto účastníka trhu s elektrinou pripojené.

5. Prevádzkovateľ sústavy preverí úplnosť a správnosť údajov oznámených dodávateľom elektriny podľa štvrtého bodu, a to aj u doterajšieho dodávateľa, a uskutočnenie zmeny oznámi príslušným dodávateľom elektriny. Ak zistí nedostatky, vyzve príslušných dodávateľov elektriny na ich odstránenie. Ak príslušní dodávatelia elektriny neodstránia nedostatky v lehote určenej prevádzkovateľom sústavy, prevádzkovateľ sústavy zmenu nevykoná.

6. Pri zisťovaní spotreby elektriny pre odberné miesto sa postupuje podľa časti C.

C. Zisťovanie spotreby elektriny pre odberné miesto

1. Prevádzkovateľ sústavy určí ku dňu vykonania zmeny spotrebu elektriny pre odberné miesto, ktoré je vybavené priebehovým meraním a ktorého sa zmena týka, podľa skutočne nameraných hodnôt.

2. Ak odberné miesto, ktorého sa zmena týka, nie je vybavené priebehovým meraním, prevádzkovateľ sústavy požiada nového dodávateľa elektriny o priradenie typového diagramu odberu. Dodávateľ elektriny priradí tomuto odbernému miestu typový diagram odberu najneskôr do siedmich pracovných dní pred dňom zmeny.

3. Prevádzkovateľ sústavy určí spotrebu elektriny pre odberné miesto, ktoré nie je vybavené priebehovým meraním, alikvotným rozpočítaním plánovanej ročnej spotreby medzi doterajší subjekt zúčtovania a nový subjekt zúčtovania.

4. Prevádzkovateľ sústavy odovzdá subjektu zúčtovania údaje o spotrebe elektriny pre odberné miesto zistené podľa prvého až tretieho bodu ku dňu vykonania zmeny do 15 pracovných dní odo dňa jej vykonania.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 124/2005 Z. z.

URČENIE NÁHRADNÝCH HODNÔT NA DENNÉ ZÚČTOVANIE ODCHÝLOK PRI PRIEBEHOVÝCH MERANIACH BEZ DIAĽKOVÉHO ODPOČTU

1. Náhradné hodnoty meraní sa použijú pre potreby denného vyhodnocovania odchýlok pri priebehových meraniach, pri ktorých nie je zabezpečený denný zber dát.

2. Ak je odberné miesto odberateľa elektriny vybavené priebehovým meraním bez diaľkového denného odpočtu meraných hodnôt, typový priebeh meraných hodnôt sa určí ako

a) priebeh meraných hodnôt v uplynulom kalendárnom roku,

b) ak ide o nové odberné miesto, ako predpokladaný denný diagram.

3. Ak odberné miesto nie je vybavené priebehovým meraním, príslušný prevádzkovateľ sústavy zodpovedný za meranie v danej sústave denne určí náhradné hodnoty meraní podľa prílohy č. 5.

4. Prevádzkovateľ sústavy zodpovedný za meranie určí skutočné merané denné diagramy spotreby pre všetky odberné miesta s priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu odpočtom skutočných hodnôt za uplynulý kalendárny mesiac najneskoršie do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca a agreguje ich za jednotlivé evidované subjekty zúčtovania.

5. Prevádzkovateľ sústavy zodpovedný za meranie určí denné diagramy náhradných hodnôt pre všetky odberné miesta s priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu alebo bez priebehového merania, zhromažďuje ich za jednotlivé subjekty zúčtovania a odovzdáva ich zúčtovateľovi odchýlok ako sumárny diagram, ktorý je určený ako postupnosť 24 hodnôt odberov elektriny alebo dodávok elektriny a ktorý predstavuje súčet hodnôt všetkých priebežne meraných odberov elektriny s diaľkovým odpočtom a náhradných hodnôt odberných miest priradených danému subjektu zúčtovania, a to odberných miest subjektu zúčtovania a odberných miest účastníkov trhu s elektrinou, za ktorých subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku.

6. Zúčtovateľovi odchýlok sa odovzdávajú za každý subjekt zúčtovania najneskoršie do piateho kalendárneho dňa mesiaca skutočné hodnoty odberov alebo dodávok za jednotlivé hodiny uplynulého mesiaca, a to ako sumárny diagram, ktorý predstavuje súčet hodnôt všetkých meraných odberov s diaľkovým odpočtom vrátane zahrnutia prípadných korekcií a opravných hodnôt meraní a všetkých meraných hodnôt odberných miest bez diaľkového odpočtu priradených subjektu zúčtovania a náhradných hodnôt odberných miest bez priebehového merania.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 124/2005 Z. z.

DRUHY TYPOVÝCH DIAGRAMOV ODBERU, SPÔSOB ICH PRIRAĎOVANIA A ZÁSADY ICH POUŽÍVANIA

A. Priradenie typového diagramu odberu odbernému miestu

Priradenie typového diagramu odberu zahŕňa

a) priradenie druhu typového diagramu odberu zodpovedajúcemu doterajšiemu typu tarify v odbernom mieste alebo podľa charakteru nového odberu elektriny,

b) určenie odhadu ročného odberu elektriny v odbernom mieste,

c) určenie termínov odpočtu meraných hodnôt.

B. Typy meraní odberu elektriny z odberných miest

1. Typy meraní odberu elektriny z odberných miest:

a) odberné miesto s priebehovým meraním a s diaľkovým odpočtom údajov (ďalej len „typ merania A“),

b) odberné miesto s priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu údajov (ďalej len „typ merania B“),

c) odberné miesto, pri ktorom sa používa iný spôsob odpočtu údajov bez priebehového merania (ďalej len „typ merania C“),

d) odberné miesto, pri ktorom sa spotreba elektriny určí zvyškovým diagramom (ZD).

2. Zvyškový diagram (ZD) je postupnosť hodnôt hodinových dodávok (označená kladným znamienkom) a odberov (označená záporným znamienkom) elektriny všetkých odberateľov elektriny bez priebehového merania v časti vymedzeného územia a vypočíta sa podľa vzorca (pri zachovaní znamienkovej konvencie, podľa ktorej je dodávka subjektu zúčtovania označená kladným znamienkom a odber subjektu zúčtovania záporným znamienkom):

Dh + dA,h + oA,h + oB,h – Zh + dB,h + dC,h, kde

Dh = saldo skutočných dodávok a odberov na hraniciach distribučnej sústavy v hodine h,

dA,h = priebehovo meraná dodávka v hodine h (meranie typu A),

oA,h = odber koncových zákazníkov a ostatná spotreba prevádzkovateľa distribučnej sústavy v hodine h (meranie typu A),

oB,h = odber koncových zákazníkov a ostatná spotreba prevádzkovateľa distribučnej sústavy v hodine h (meranie typu B),

Zh = straty v distribučnej sústave v hodine h vypočítané ako percentuálny podiel z celkovej dodávky do distribučnej sústavy (percento strát schvaľuje úrad),

dB,h = priebehovo meraná dodávka v hodine h (meranie typu B),

dC,h = priebehovo nemeraná dodávka v hodine h vypočítaná podľa tejto prílohy (meranie typu C).

C. Spôsob priradenia typového diagramu odberu a údaje charakterizujúce typ odberu

1. Dodávateľ priradí typový diagram odberu odbernému miestu podľa

a) typov meraní odberu elektriny z odberných miest uvedených v časti B,

b) spôsobu vykurovania (akumulačný, priamovýhrevný),

c) doby a charakteru prevádzky a priebehu spotreby elektriny.

2. Výrobcovi elektriny sa typový diagram odberu nepriraďuje.

3. Na určenie charakteru očakávaného typového diagramu odberu (TDOo) alebo prepočítaného typového diagramu odberu (TDOp) sa využívajú hodnoty priemernej teploty v príslušnej časti vymedzeného územia.

4. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vypracúva a určuje

a) normalizované typové diagramy odberu (TDOn) na základe výsledkov merania vzoriek a metodiky priraďovania,

b) normalizované prepočítané typové diagramy odberu (TDOp),

ktoré uverejní na internetovej stránke.

5. Dodávateľ elektriny zabezpečí priradenie normalizovaného typového diagramu odberu (TDOn) odbernému miestu svojich koncových odberateľov elektriny bez priebehového merania a odsúhlasí priradenie s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

6. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí spotrebu koncových odberateľov elektriny bez priebehového merania podľa priradených typových diagramov odberu.

D. Určenie zmluvných diagramov za obchodný deň

1. Subjekt zúčtovania oznámi zúčtovateľovi odchýlok zmluvný diagram odberu elektriny alebo dodávky elektriny na obchodný deň.

2. Subjekt zúčtovania môže určiť veľkosť odberu elektriny v odbernom mieste s typom merania C, pri ktorom sa používa iný spôsob odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B prvom bode písm. c) v odberných miestach, za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku, na obchodný deň podľa typového diagramu odberu, ktorý odbernému miestu priradil dodávateľ elektriny.

3. Subjekt zúčtovania pri určení zmluvného diagramu pre odberné miesta s typom merania C podľa spôsobu uvedeného v časti B prvom bode písm. c), za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku, môže využiť prepočítaný typový diagram odberu na očakávanú teplotu, ktorú si určí vlastným postupom.

E. Zostavenie obchodnej bilancie z nameraných a vypočítaných hodnôt dodávok a odberov elektriny za obchodný deň

1. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdá zúčtovateľovi odchýlok skutočné namerané hodnoty spotreby elektriny súhrnne za subjekt zúčtovania vrátane odberných miest účastníkov trhu s elektrinou, za ktoré subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku a ktoré sú pripojené do príslušnej distribučnej sústavy.

2. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vypočíta hodinové hodnoty odberu elektriny pre odberné miesta s typom merania C, pri ktorých sa používa iný spôsob odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B prvom bode písm. c) súhrnne podľa jednotlivých druhov typových diagramov a podľa subjektov zúčtovania.

3. Na výpočet súhrnných hodnôt uvedených v druhom bode prevádzkovateľ distribučnej sústavy zistí zvyškový diagram distribučnej sústavy.

4. Z celkovej plánovanej ročnej súhrnnej spotreby elektriny pre príslušný druh typového diagramu odberu a subjekt zúčtovania určí prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa príslušného typového diagramu hodinovú hodnotu spotreby všetkých odberných miest s typom merania C podľa spôsobu uvedeného v časti B prvom bode písm. c), za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku rovnaký subjekt zúčtovania. Takto určenú hodinovú hodnotu vynásobí koeficientom prepočtu zaťaženia na zvyškový diagram distribučnej sústavy pre príslušnú hodinu. Koeficient prepočtu zaťaženia na zvyškový diagram distribučnej sústavy sa určuje vo výške 1.

5. Za dodávku elektriny výrobcom elektriny do odberných miest s typom merania C, so spôsobom odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B prvom bode písm. c), za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku iný subjekt zúčtovania, odovzdá prevádzkovateľ distribučnej sústavy zúčtovateľovi odchýlok náhradné hodnoty pre každú obchodnú hodinu dňa.

F. Vysporiadanie zúčtovacieho obdobia

1. Na vysporiadanie zúčtovacieho obdobia odovzdá prevádzkovateľ distribučnej sústavy zúčtovateľovi odchýlok skutočné hodnoty odberu a dodávok elektriny alebo náhradné hodnoty.

2. Hodnoty sa odovzdávajú ako súhrnné hodinové diagramy podľa subjektov zúčtovania pre tieto skupiny:

a) oprávnení odberatelia, ktorí zmenili dodávateľa,

b) výrobcovia elektriny, za ktoré prevzal zodpovednosť iný subjekt zúčtovania,

c) všetci ostatní odberatelia v rámci príslušnej distribučnej sústavy,

d) ostatní výrobcovia elektriny v rámci príslušnej distribučnej sústavy.

3. U odberateľov priradených k typovým diagramom odberu sa poskytujú súhrnné údaje podľa priradenia druhu typového diagramu odberu.

4. Hodinové hodnoty odberu elektriny odberateľov z odberných miest s typom merania C, so spôsobom odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B prvom bode písm. c) sa korigujú na hodnotu podielu na zvyškovom diagrame zaťaženia prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Korekcia sa vykonáva úmerne veľkosti príslušného odberu.

5. Ak subjekt zúčtovania nakupuje elektrinu na krytie strát v distribučnej sústave, veľkosť strát v distribučnej sústave sa odpočíta od plánovanej hodnoty odberu daného subjektu zúčtovania.

G. Zmeny v priebehu vyhodnocovaného obdobia

1. V priebehu vyhodnocovaného obdobia môžu nastať tieto zmeny:

a) priradenie odberného miesta k druhu typového diagramu odberu,

b) veľkosť odhadovanej ročnej spotreby jednotlivých odberateľov elektriny,

c) dodávateľa elektriny pre oprávneného odberateľa,

d) priradenie k jednotlivým subjektom zúčtovania a k jednotlivým registrovaným účastníkom trhu v reťazci sprostredkovaného prenesenia zodpovednosti za odchýlku.

2. Všetky zmeny musia byť evidované prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zohľadnené vo výpočte hodinových odberov koncových odberateľov elektriny pre odberné miesta s typom merania C, so spôsobom odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B prvom bode 1 písm. c) na základe metodiky typového diagramu odberu.

3. Pri zmene dodávateľa elektriny pre oprávneného odberateľa elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach s typom merania C, so spôsobom odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B prvom bode písm. c) prevádzkovateľ distribučnej sústavy uskutoční odpočtom odpočet spotreby elektriny k dátumu zmeny dodávateľa elektriny.

4. Zmenu priradenia odberného miesta koncového odberateľa s typom merania C, so spôsobom odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B prvom bode písm. c) k inému druhu typového diagramu odberu vykonáva dodávateľ elektriny po prerokovaní s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je koncový odberateľ pripojený. Zmena platí od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po potvrdení akceptácie tejto zmeny prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorý uskutoční odpočet spotreby elektriny k dátumu zmeny.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 124/2005 Z. z.

PODROBNOSTI O POSTUPE PRI VYHODNOTENÍ, ZÚČTOVANÍ A VYSPORIADANÍ ODCHÝLOK A REGULAČNEJ ELEKTRINY

1. Zúčtovateľ odchýlok vyhodnotí odchýlku subjektu zúčtovania a poskytnutú regulačnú elektrinu denne do 10:00 h za predchádzajúci deň na základe registrácie denných diagramov podľa § 15.

2. Zúčtovateľ odchýlok na internetovej stránke uverejňuje denne do 10:00 h vyhodnotenie odchýlok a poskytnutej kladnej regulačnej elektriny a zápornej regulačnej elektriny, veľkosť odchýlky sústavy, súčet kladných odchýlok a záporných odchýlok, náklady na regulačnú elektrinu, zúčtovaciu cenu odchýlky a náklady na obstaranie regulačnej elektriny.

3. Subjekt zúčtovania a dodávateľ regulačnej elektriny môžu reklamovať vyhodnotenie podľa prvého bodu najneskôr do piatich dní po skončení príslušného mesiaca.

4. Zúčtovateľ odchýlok vykoná každý mesiac do siedmeho kalendárneho dňa (ďalej len „deň vyhodnotenia“) mesačné vyhodnotenie všetkých hodnôt odchýlok a poskytnutej regulačnej elektriny za predchádzajúci mesiac, ktoré zohľadňujú:

a) opravené hodnoty z merania a vyhodnotenia regulačnej elektriny odovzdané prevádzkovateľmi sústav,

b) mesačné odpočty skutočných hodnôt odberných miest a hodnoty prepočítaných typových diagramov odberu odovzdané prevádzkovateľmi sústav,

c) opravené hodnoty o počte odberateľov pre jednotlivé druhy typových diagramov odberu,

d) korigované hodnoty, ktoré boli predmetom reklamácie.

5. Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny mesačné vyhodnotenie a sprístupní ho vo svojom informačnom systéme do 16:00 h v deň vyhodnotenia podľa štvrtého bodu.

6. Zúčtovateľ odchýlok vysporiada platby za odchýlky so subjektom zúčtovania a platby za poskytnutú regulačnú elektrinu s dodávateľmi regulačnej elektriny na základe mesačného vyhodnotenia podľa štvrtého bodu.

7. Subjekt zúčtovania a dodávateľ regulačnej elektriny môžu reklamovať mesačné vyhodnotenie podľa štvrtého bodu najneskôr do 15 kalendárnych dní od dátumu prijatia vyhodnotenia od zúčtovateľa odchýlok.

8. Zúčtovateľ odchýlok vykoná na každý kalendárny mesiac, a to do 14 mesiacov po jeho skončení, konečný prepočet a konečné vyhodnotenie odchýlok a poskytnutej regulačnej elektriny, ktoré zohľadňujú:

a) preverené a skutočné hodnoty opravené na základe reklamácií subjektov zúčtovania a poskytovateľov regulačnej elektriny,

b) opravené hodnoty z meraní odovzdaných prevádzkovateľmi sústav a vyhodnotenia regulačnej elektriny,

c) mesačné odpočty skutočných hodnôt odberných miest s priebehovým meraním bez diaľkového prenosu dát opravené o chyby v meraní,

d) typové diagramy odberov jednotlivých skupín odberateľov elektriny bez priebehového merania opravené o ich skutočnú ročnú spotrebu podľa ročných odpočtov nameraných hodnôt.

9. Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny konečné vyhodnotenie odchýlok a poskytnutej regulačnej elektriny a sprístupní ho vo svojom informačnom systéme v deň vykonania konečného vyhodnotenia podľa ôsmeho bodu.

10. Subjekt zúčtovania môže reklamovať konečné vyhodnotenie podľa šiesteho bodu do 15 dní odo dňa oznámenia konečného vyhodnotenia, ktoré zúčtovateľ odchýlok vybaví do jedného mesiaca od vykonania konečného vyhodnotenia podľa ôsmeho bodu.

11. Zúčtovateľ odchýlok uznané reklamácie zapracuje do upraveného konečného vyhodnotenia odchýlok a regulačnej elektriny a oznámi to subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny. Reklamácia upraveného konečného vyhodnotenia nie je možná.

12. Na základe upraveného konečného vyhodnotenia podľa deviateho bodu zúčtovateľ odchýlok vystaví dobropisy alebo ťarchopisy k vysporiadaným platbám podľa šiesteho bodu.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 124/2005 Z. z.

PODROBNOSTI O POSTUPE PRI VYHODNOTENÍ, ZÚČTOVANÍ A VYSPORIADANÍ ODCHÝLOK A REGULAČNEJ ELEKTRINY

1. Zúčtovateľ odchýlok vyhodnotí odchýlku subjektu zúčtovania a poskytnutú regulačnú elektrinu denne do 10:00 h za predchádzajúci deň. Vyhodnotenie poskytnutej kladnej regulačnej elektriny a zápornej regulačnej elektriny uverejňuje na internetovej stránke denne do 10:00 h.

2. Zúčtovateľ odchýlok vykoná každý mesiac do siedmeho kalendárneho dňa (ďalej len „deň vyhodnotenia“) mesačné vyhodnotenie všetkých hodnôt odchýlok a poskytnutej regulačnej elektriny za predchádzajúci mesiac, ktoré zohľadňuje:

a) opravené hodnoty z merania a vyhodnotenia regulačnej elektriny odovzdané prevádzkovateľmi sústav každý mesiac najneskôr do piateho kalendárneho dňa,

b) mesačné odpočty skutočných hodnôt odberných miest a hodnoty prepočítaných typových diagramov odberu odovzdané prevádzkovateľmi sústav každý mesiac najneskôr do piateho kalendárneho dňa.

3. Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny mesačné vyhodnotenie a sprístupní vo svojom informačnom systéme do 16:00 h v deň vyhodnotenia podľa druhého bodu.

4. Zúčtovateľ odchýlok vysporiada platby za odchýlky so subjektom zúčtovania a platby za poskytnutú regulačnú elektrinu s dodávateľmi regulačnej elektriny na základe mesačného vyhodnotenia podľa druhého bodu.

5. Subjekt zúčtovania a dodávateľ regulačnej elektriny môžu reklamovať mesačné vyhodnotenie podľa druhého bodu najneskôr do 15 pracovných dní od dátumu prijatia vyhodnotenia od zúčtovateľa odchýlok.

6. Zúčtovateľ odchýlok vykoná na každý kalendárny mesiac, a to do 14 mesiacov po jeho skončení, konečný prepočet a konečné vyhodnotenie odchýlok a poskytnutej regulačnej elektriny, ktoré zohľadňujú:

a) preverené a skutočné hodnoty opravené na základe reklamácií subjektov zúčtovania a poskytovateľov regulačnej elektriny,

b) opravené hodnoty z meraní odovzdaných prevádzkovateľmi sústav a vyhodnotenia regulačnej elektriny,

c) mesačné odpočty skutočných hodnôt odberných miest s priebehovým meraním bez diaľkového prenosu dát, opravené o chyby v meraní,

d) typové diagramy odberov jednotlivých skupín odberateľov elektriny bez priebehového merania, opravené o ich skutočnú ročnú spotrebu podľa ročných odpočtov nameraných hodnôt.

7. Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny konečné vyhodnotenie odchýlok a poskytnutej regulačnej elektriny a sprístupní ho vo svojom informačnom systéme v deň vykonania konečného vyhodnotenia podľa šiesteho bodu.

8. Subjekt zúčtovania môže reklamovať konečné vyhodnotenie podľa šiesteho bodu do 15 dní odo dňa oznámenia konečného vyhodnotenia, ktoré zúčtovateľ odchýlok vybaví do jedného mesiaca od vykonania konečného vyhodnotenia podľa šiesteho bodu.

9. Zúčtovateľ odchýlok uznané reklamácie zapracuje do upraveného konečného vyhodnotenia odchýlok a regulačnej elektriny a oznámi to subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny. Reklamácia upraveného konečného vyhodnotenia nie je možná.

10. Na základe upraveného konečného vyhodnotenia podľa deviateho bodu zúčtovateľ odchýlok vystaví dobropisy alebo ťarchopisy k vysporiadaným platbám podľa štvrtého bodu.

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 124/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. januára 2001 o podpore elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 283, 27. 10. 2001).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach na prístup do siete pre cezhraničné výmeny elektriny (Úradný vestník Európskej únie L 176, 15. 07. 2003) v znení nariadenia Rady (ES) č. 1223/2004 z 28. júna 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 233, 02. 07. 2004).

2) § 22 ods. 2 písm. k) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.

3) § 22 ods. 2 písm. o) a § 24 ods. 2 písm. h) zákona č. 656/2004 Z. z.

4) § 17 zákona č. 656/2004 Z. z.

5) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

6) § 22 ods. 2 písm. m) zákona č. 656/2004 Z. z.

7) § 24 ods. 2 písm. i) zákona č. 656/2004 Z. z.

8) § 27 ods. 2 písm. f) zákona č. 656/2004 Z. z.

9) § 20 zákona č. 656/2004 Z. z.

10) § 22 ods. 2 písm. l) zákona č. 656/2004 Z. z.

11) § 31, § 32 ods. 6 a § 33 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z.

12) § 32 ods. 5 zákona č. 656/2004 Z. z.

13) § 12 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14) § 2 písm. b) štvrtý bod zákona č. 656/2004 Z. z.

15) § 22 ods. 2 písm. n) zákona č. 656/2004 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.