Nariadenie vlády č. 123/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom

Čiastka 55/2005
Platnosť od 07.04.2005 do31.08.2007
Účinnosť od 01.01.2006 do31.08.2007
Zrušený 409/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 9 ods. 5 písm. b) a ods. 7, § 13 ods. 4 písm. b), ods. 6 a 7, § 20 ods. 4 písm. d), § 27 a § 28 ods. 2, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2006

123

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. marca 2005,

ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12a ods. 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. nariaďuje:


Základné ustanovenia

§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, a to podmienky

a) prístupu do siete,

b) pripojenia do distribučnej siete,

c) prepravy plynu,

d) distribúcie plynu,

e) dodávky plynu a dodávky plynu domácnostiam,

f) určenia spôsobu predchádzania vzniku a riešenia preťaženia prepravnej siete a distribučnej siete,

g) uskladňovania plynu,

h) vyvažovania siete.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto nariadenia je

a) plynárenským dňom časové obdobie 24 hodín, ktoré sa začína o 8. 00 hodine stredoeurópskeho času,

b) základnou náplňou zásobníka minimálne množstvo plynu, ktoré je potrebné ako trvalá zásoba plynu v zásobníku na udržanie uskladňovacej kapacity,

c) pracovným objemom množstvo plynu v zásobníku nad úroveň základnej náplne, ktoré môže byť vyťažené alebo vtlačené,

d) súhrnným virtuálnym bodom súbor všetkých prepojovacích bodov prepravnej siete a distribučnej siete na vymedzenom území,

e) prepravnou kapacitou najväčšie množstvo plynu, ktoré možno prepraviť za časovú jednotku; prepravná kapacita sa prideľuje ako pevná prepravná kapacita alebo prerušiteľná prepravná kapacita,

f) pevnou prepravnou kapacitou prepravná kapacita, ktorú nemôže prevádzkovateľ prepravnej siete prerušiť alebo znížiť na základe zmluvy o preprave plynu,

g) prerušiteľnou prepravnou kapacitou prepravná kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ prepravnej siete prerušiť alebo znížiť na základe zmluvy o preprave plynu,

h) distribučnou kapacitou najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú jednotku,

i) technickou kapacitou zásobníka maximálny pracovný objem, maximálny vtlačný výkon a maximálny ťažobný výkon, ktoré môže prevádzkovateľ zásobníka poskytnúť účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na infraštruktúru a prevádzkové podmienky zásobníka a ktoré sú určené fyzickou charakteristikou zásobníka a plynárenským zariadením nadväzujúcim na zásobník,

j) uskladňovacou kapacitou časť technickej kapacity zásobníka, ktorú tvorí objem plynu v m3 alebo MWh, ťažobný výkon v m3/deň alebo MWh/deň a vtlačný výkon v m3/deň alebo MWh/deň,

k) pevnou uskladňovaciou kapacitou uskladňovacia kapacita, ktorú nemôže prevádzkovateľ zásobníka prerušiť alebo znížiť na základe zmluvy o uskladňovaní,

l) prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou uskladňovacia kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ zásobníka prerušiť alebo znížiť na základe zmluvy o uskladňovaní,

m) ťažobným výkonom množstvo plynu, ktoré môže byť vyťažené zo zásobníkov za časovú jednotku; ťažobný výkon sa mení najmä v závislosti od pracovného objemu plynu uskladňovaného v zásobníkoch, v závislosti od tlaku v zásobníkoch a od technických možností zásobníka a plynárenského zariadenia nadväzujúceho na zásobník,

n) voľnou uskladňovacou kapacitou rozdiel medzi technickou kapacitou zásobníka a súčtom všetkých pridelených uskladňovacích kapacít,

o) vtlačným výkonom množstvo plynu, ktoré môže byť vtlačené do zásobníkov za časovú jednotku; vtlačný výkon sa mení najmä v závislosti od množstva plynu uskladňovaného v zásobníkoch, v závislosti od tlaku v zásobníkoch a od technických možností zásobníka a plynárenského zariadenia nadväzujúceho na zásobník,

p) užívateľom distribučnej siete účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete,

r) užívateľom prepravnej siete účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o preprave plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete,

s) virtuálnym zásobníkom súbor všetkých zásobníkov plynu jedného prevádzkovateľa zásobníka charakterizovaný jednou uskladňovacou kapacitou,

t) vstupným bodom miesto siete, do ktorého účastník trhu s plynom dodáva plyn určený na dopravu a z ktorého sa začína doprava plynu sieťou prevádzkovateľa siete a ktoré sa charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou,

u) výstupným bodom miesto siete, v ktorom sa končí doprava plynu sieťou prevádzkovateľa siete a v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom a ktoré sa charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou,

v) odchýlkou rozdiel medzi množstvom plynu priradeným účastníkovi trhu s plynom na vstupnom bode do siete a množstvom plynu odobratým účastníkom trhu s plynom na výstupnom bode zo siete.

Prístup a pripojenie do siete

§ 3

Prístup do prepravnej siete

(1) Prístup do prepravnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete.1)

(2) Žiadosť o prístup do prepravnej siete obsahuje najmä

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) dátum začatia prepravy a dátum jej skončenia,

c) vstupné body do prepravnej siete,

d) výstupné body z prepravnej siete,

e) požadovanú dennú kapacitu na príslušnom vstupnom bode,

f) požadovanú dennú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,

g) očakávanú kvalitu plynu na príslušnom vstupnom bode,

h) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete,

i) doklady preukazujúce, že prevádzkovatelia nadväzujúcich prepravných sietí zabezpečia dopravu plynu do vstupného bodu a dopravu plynu z výstupného bodu prepravnej siete v súlade s podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete.

(3) Prevádzkovateľ prepravnej siete uverejní vzor žiadosti o prístup do prepravnej siete na svojej internetovej stránke.

(4) Účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do prepravnej siete prevádzkovateľovi prepravnej siete najneskôr 40 dní pred začiatkom požadovanej prepravy.

(5) Prevádzkovateľ prepravnej siete po vyhodnotení údajov uvedených v odseku 2 pridelí účastníkovi trhu s plynom do desiatich dní prepravnú kapacitu pre požadované vstupné body a výstupné body.

(6) Prevádzkovateľ prepravnej siete môže odmietnuť prístup do prepravnej siete z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.2)

(7) Prevádzkovateľ prepravnej siete pridelí prerušiteľnú prepravnú kapacitu iba v prípade, ak nie je voľná pevná prepravná kapacita.

(8) Prevádzkovateľ prepravnej siete uzatvorí s účastníkom trhu s plynom, ktorému bola pridelená prepravná kapacita, zmluvu o prístupe do prepravnej siete.

(9) Ak do 30 dní od pridelenia prepravnej kapacity neuzavrie účastník trhu s plynom zmluvu o preprave plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľ prepravnej siete ponúkne pridelenú prepravnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom, ak sa nedohodnú inak.

§ 4

Prístup k akumulácii plynu v prepravnej sieti

(1) Akumuláciou plynu v prepravnej sieti zabezpečuje prevádzkovateľ prepravnej siete plynulú a bezporuchovú prevádzku a vyvažovanie prepravnej siete.

(2) Pri poskytovaní akumulácie plynu v prepravnej sieti prevádzkovateľ prepravnej siete

a) uskladňuje plyn v prepravnej sieti najviac do dosiahnutia maximálneho prevádzkového tlaku siete, ak denné dohodnuté množstvo na vstupnom bode je väčšie ako namerané množstvo na výstupnom bode,

b) ťaží plyn z prepravnej siete najviac do dosiahnutia minimálneho prevádzkového tlaku siete, ak denné dohodnuté množstvo na vstupnom bode je menšie ako namerané množstvo na výstupnom bode.

§ 5

Prístup do distribučnej siete

(1) Prístup do distribučnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do distribučnej siete.3)

(2) Žiadosť o prístup do distribučnej siete obsahuje najmä

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) dátum začatia distribúcie a dátum jej skončenia,

c) vstupné body do distribučnej siete,

d) výstupné body z distribučnej siete,

e) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,

f) ročné množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu,

g) požadovaný tlak na príslušnom výstupe z distribučnej siete,

h) pri veľkoodbere očakávaný denný diagram odberu plynu,

i) doklady preukazujúce udelenie povolenia na dodávku plynu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete,

j) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete.

(3) Prevádzkovateľ distribučnej siete uverejní vzor žiadosti o prístup do distribučnej siete na svojej internetovej stránke.

(4) Dodávateľ plynu k žiadosti o prístup do distribučnej siete prikladá doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich predpokladaný predaj plynu koncovým odberateľom plynu v rozsahu požadovanej distribučnej kapacity v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete.

(5) Účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do distribučnej siete

a) najneskôr 30 dní pred začatím distribúcie, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,

b) najneskôr 45 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

(6) Prevádzkovateľ distribučnej siete po vyhodnotení údajov uvedených v odsekoch 2 a 4 pridelí účastníkovi trhu s plynom distribučnú kapacitu

a) do desiatich dní od dátumu prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,

b) do 20 dní od dátumu prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

(7) Distribučná kapacita sa prideľuje pre každé odberné miesto samostatne.

(8) Prevádzkovateľ distribučnej siete môže odmietnuť prístup do distribučnej siete z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.4)

(9) Ak do 20 dní od pridelenia distribučnej kapacity neuzavrie účastník trhu s plynom zmluvu o distribúcii s prevádzkovateľom distribučnej siete, je prevádzkovateľ distribučnej siete oprávnený ponúknuť pridelenú distribučnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom, ak sa nedohodnú inak.

§ 6

Prístup k akumulácii plynu v distribučnej sieti

(1) Akumuláciou plynu v distribučnej sieti zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej siete plynulú a bezporuchovú prevádzku distribučnej siete a vyvažovanie distribučnej siete.

(2) Pri poskytovaní akumulácie plynu v distribučnej sieti prevádzkovateľ distribučnej siete

a) uskladňuje plyn v sieti najviac do dosiahnutia maximálneho prevádzkového tlaku, ak denné dohodnuté množstvo na vstupnom bode je väčšie ako nameraná skutočnosť na výstupnom bode z distribučnej siete,

b) ťaží plyn z distribučnej siete najviac do dosiahnutia minimálneho prevádzkového tlaku, ak denné dohodnuté množstvo na vstupnom bode je menšie ako skutočnosť na výstupnom bode z distribučnej siete.

(3) Využívanie akumulácie plynu v distribučnej sieti účastníkom trhu s plynom je zahrnuté v povolenej dennej odchýlke podľa § 26 ods. 4 a v kumulovanej odchýlke podľa § 29 ods. 3.

§ 7

Prístup do zásobníka

(1) Prístup do zásobníka sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do zásobníka.5)

(2) Žiadosť o prístup do zásobníka obsahuje najmä

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) dátum začatia uskladňovania a jeho skončenia,

c) požadovanú uskladňovaciu kapacitu,

d) očakávanú kvalitu plynu,

e) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záruky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa zásobníka.

(3) Prevádzkovateľ zásobníka uverejní vzor žiadosti o prístup do zásobníka na svojej internetovej stránke.

(4) Účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do zásobníka prevádzkovateľovi zásobníka najneskôr 40 dní pred začiatkom požadovaného uskladňovania.

(5) Prevádzkovateľ zásobníka po vyhodnotení údajov uvedených v odseku 2 pridelí účastníkovi trhu s plynom uskladňovaciu kapacitu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa zásobníka.

(6) Prevádzkovateľ zásobníka pri prideľovaní uskladňovacej kapacity prihliada na

a) uskladňovaciu kapacitu určenú pre dodávku plynu odberateľom plynu v domácnosti,

b) uskladňovaciu kapacitu potrebnú na vyvažovanie siete a bezpečnosť dodávok plynu,

c) uskladňovaciu kapacitu potrebnú na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti zásobníka.

(7) Prevádzkovateľ zásobníka môže odmietnuť prístup do zásobníka z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.6)

(8) Uskladňovacia kapacita sa prideľuje ako pevná uskladňovacia kapacita alebo prerušiteľná uskladňovacia kapacita.

(9) Prevádzkovateľ zásobníka pridelí prerušiteľnú uskladňovaciu kapacitu iba v prípade, ak nie je voľná pevná uskladňovacia kapacita.

(10) Prevádzkovateľ zásobníka uzatvorí s účastníkom trhu s plynom do desiatich dní od pridelenia uskladňovacej kapacity zmluvu o prístupe do zásobníka v súlade s podmienkami prevádzkovateľa zásobníka.

§ 8

Pripojenie k distribučnej sieti

(1) Pripojenie k distribučnej sieti sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení k distribučnej sieti.7)

(2) Podmienky pripojenia k distribučnej sieti uverejňuje prevádzkovateľ distribučnej siete na svojej internetovej stránke, a to najmä

a) vzor žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti,

b) postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení k distribučnej sieti,

c) metodológiu stanovenia nákladov na pripojenie k distribučnej sieti,

d) príslušné lehoty na pripojenie k distribučnej sieti, ktoré sú prevádzkovateľom distribučnej siete stanovované individuálne v závislosti od technických podmienok odberu plynu požadovaných odberateľom plynu.

Preprava plynu

§ 9

Zmluva o preprave plynu

(1) Prepravu plynu uskutočňuje prevádzkovateľ prepravnej siete na základe zmluvy o preprave plynu.8)

(2) Zmluva o preprave plynu sa uzatvára po pridelení prepravnej kapacity účastníkovi trhu s plynom.

(3) Prepravná sieť prevádzkovateľa prepravnej siete má tieto vstupné body:

a) Lanžhot – vstupný bod z prepravnej siete plynárenských zariadení na území Českej republiky,

b) Baumgarten – vstupný bod z prepravnej siete plynárenských zariadení na území Rakúska,

c) Veľké Kapušany – vstupný bod z prepravnej siete plynárenských zariadení na území Ukrajiny,

d) domáci bod – vstupný súhrnný virtuálny bod z distribučnej siete a zo zásobníkov na území Slovenskej republiky.

(4) Prepravná sieť prevádzkovateľa prepravnej siete má tieto výstupné body:

a) Lanžhot – výstupný bod do prepravnej siete plynárenských zariadení na území Českej republiky,

b) Baumgarten – výstupný bod do prepravnej siete plynárenských zariadení na území Rakúska,

c) Veľké Kapušany – výstupný bod do prepravnej siete plynárenských zariadení na území Ukrajiny,

d) domáci bod – výstupný súhrnný virtuálny bod do distribučnej siete a do zásobníkov na území Slovenskej republiky.

(5) Zmluva o preprave plynu sa uzatvára s pevnou prepravnou kapacitou alebo prerušiteľnou prepravnou kapacitou ako

a) ročná zmluva,

b) krátkodobá zmluva,

c) dlhodobá zmluva.

(6) Ročná zmluva o preprave plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu mesiaca, pričom v zmluve sa dohodne len jedna výška prepravnej kapacity na príslušný vstupný bod a výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy.

(7) Krátkodobá zmluva o preprave plynu sa uzatvára na obdobie kratšie ako jeden rok.

(8) Dlhodobá zmluva o preprave plynu sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým násobkom rokov, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška kapacity na príslušný vstupný bod a výstupný bod.

(9) Zmluvou o preprave plynu s pevnou prepravnou kapacitou prevádzkovateľ prepravnej siete zabezpečí prepravu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej prepravnej kapacity.

(10) Zmluvou o preprave plynu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou prevádzkovateľ prepravnej siete zabezpečí prepravu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej prepravnej kapacity s právom prerušenia; súčasťou zmluvy sú podmienky prerušenia a spôsob oznámenia prerušenia prevádzkovateľom prepravnej siete účastníkovi trhu s plynom.

(11) Účastník trhu s plynom, ktorý má uzavretú s prevádzkovateľom prepravnej siete zmluvu o preprave plynu, môže svoju nevyužitú prepravnú kapacitu poskytnúť inému účastníkovi trhu s plynom.

(12) Zmluvu o preprave plynu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou môže prevádzkovateľ prepravnej siete uzatvoriť s účastníkom trhu s plynom len v prípade, ak bola účastníkovi trhu s plynom pridelená prerušiteľná prepravná kapacita.

(13) Ak účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou, nedostane časť zmluvne dohodnutej prepravnej kapacity z dôvodu prerušenia prepravy plynu prevádzkovateľom prepravnej siete, jeho platba za prepravu sa zníži o sumu zodpovedajúcu počtu dní prerušenia.

§ 10

Prekročenie dennej kapacity

(1) V prípade prekročenia dohodnutej dennej prepravnej kapacity na príslušnom vstupnom alebo výstupnom bode, účastníkovi trhu s plynom sa vypočíta poplatok za prekročenie dennej prepravnej kapacity podľa prílohy č. 1.

(2) Ak užívateľ prepravnej siete prekročí dohodnutú dennú prepravnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode alebo výstupnom bode v danom mesiaci opakovane, poplatok za prekročenie sa účtuje iba jedenkrát, a to za najvyššie prekročenie dohodnutej dennej prepravnej kapacity v danom mesiaci.

§ 11

Uverejňovanie voľných prepravných kapacít

(1) Voľná prepravná kapacita pre príslušný vstupný bod alebo výstupný bod je rozdiel medzi technickou kapacitou prepravnej siete v danom vstupnom bode alebo výstupnom bode a súčtom nasledujúcich kapacít v danom vstupnom bode alebo výstupnom bode

a) zmluvne pridelenej účastníkovi trhu s plynom v príslušnom časovom období pri dodržaní zmluvne dohodnutého tlaku,

b) nevyhnutnej na plnenie povinností prevádzkovateľa prepravnej siete podľa osobitného predpisu,9)

c) potrebnej na vyvažovanie prepravnej siete pre prevádzkovateľa prepravnej siete na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prepravnej siete.

(2) Prevádzkovateľ prepravnej siete uverejňuje informáciu o voľných prepravných kapacitách na vstupných a výstupných bodoch prepravnej siete na svojej internetovej stránke formou znakov (svetiel), pričom

a) červené svetlo predstavuje menej ako 5 % voľnej kapacity,

b) žlté svetlo predstavuje 5 % až 20 % voľnej kapacity,

c) zelené svetlo predstavuje 20 % a viac voľnej kapacity.

(3) Na požiadanie účastníka trhu s plynom prevádzkovateľ prepravnej siete poskytne informácie podľa odseku 2 v číselnom vyjadrení.

§ 12

Nominácia prepravy plynu

(1) Nominácia prepravy plynu predstavuje predchádzajúce hlásenie účastníka trhu s plynom prevádzkovateľovi prepravnej siete o prietoku plynu, ktorý chce dodať do prepravnej siete vo vstupnom bode a odobrať z prepravnej siete vo výstupnom bode.

(2) Účastník trhu s plynom, ktorý prepravuje plyn zo vstupného bodu, okrem domáceho bodu, do výstupného bodu, okrem domáceho bodu, nominuje prepravu plynu na každý deň na vstupnom bode a výstupnom bode v súlade s podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete.

(3) Denná nominácia prepravy plynu nesmie prekročiť výšku dohodnutej dennej prepravnej kapacity.

(4) Nominácia prepravy plynu obsahuje najmä

a) identifikačné údaje účastníka trhu s plynom,

b) obdobie, počas ktorého sa má toto množstvo plynu prepravovať,

c) množstvo plynu, ktoré sa má prepravovať,

d) vstupný bod a výstupný bod.

Distribúcia plynu

§ 13

Zmluva o distribúcii plynu

(1) Distribúciu plynu uskutočňuje prevádzkovateľ distribučnej siete na základe zmluvy o distribúcii plynu.10)

(2) Distribučná sieť na vymedzenom území má tieto vstupné body:

a) domáci bod – vstupný súhrnný bod z prepravnej siete vrátane odovzdávacej stanice Ruská,

b) zásobník prevádzkovateľa zásobníka,

c) odovzdávacie miesto z ťažobnej siete na vymedzenom území.

(3) Výstupným bodom distribučnej siete je odberné miesto koncového odberateľa plynu. Distribučná kapacita na výstupnom bode z distribučnej siete sa považuje za rovnú distribučnej kapacite na vstupnom bode do distribučnej siete. Výstupný bod distribučnej siete je charakterizovaný aj výstupným tlakom plynu.

(4) Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako

a) ročná zmluva,

b) krátkodobá zmluva,

c) dlhodobá zmluva.

(5) Ročná zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu mesiaca, pričom v zmluve sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy.

(6) U odberateľa plynu vybaveného určeným meradlom, ktoré neumožňuje automatické zaznamenávanie denného odberu, sa zmluvná hodnota kapacity určí prevádzkovateľom distribučnej siete pomocou typového diagramu dodávky (ďalej len „diagram“).

(7) Krátkodobá zmluva o distribúcii sa uzatvára na obdobie kratšie ako jeden rok, a to k prvému dňu mesiaca. Maximálna dĺžka platnosti zmluvy je 11 mesiacov a minimálna dĺžka platnosti zmluvy je jeden mesiac.

(8) Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým násobkom rokov, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušné odberné miesto.

(9) Účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu o distribúcii plynu, môže svoju nevyužitú distribučnú kapacitu poskytnúť inému účastníkovi trhu s plynom.

§ 14

Prekročenie dennej distribučnej kapacity

(1) Prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity do 5 % sa nespoplatňuje poplatkom za prekročenie tejto kapacity.

(2) Ak prekročí účastník trhu s plynom dohodnutú dennú distribučnú kapacitu o viac ako 5 %, uhradí prevádzkovateľovi distribučnej siete poplatok za prekročenie tejto kapacity.

§ 15

Nominácia distribúcie plynu

(1) Nominácia distribúcie plynu predstavuje predchádzajúce hlásenie účastníka trhu s plynom prevádzkovateľovi distribučnej siete o množstve plynu, ktorý chce odobrať vo výstupnom bode.

(2) Užívateľ distribučnej siete nominuje distribúciu plynu na každý plynárenský deň na výstupnom bode v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete a s pravidlami vyvažovania. Nominácia distribúcie plynu na vstupnom bode sa považuje za rovnú nominácii distribúcii plynu na výstupnom bode.

(3) Nominácia distribúcie plynu sa uskutočňuje v rámci dohodnutej distribučnej kapacity postupom v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete.

(4) Užívateľ distribučnej siete, ktorý je súčasne užívateľom prepravnej siete, nominuje distribúciu plynu aj prepravu plynu u prevádzkovateľa distribučnej siete. Užívateľ distribučnej siete uvedie prevádzkovateľovi distribučnej siete nomináciu distribúcie plynu aj nomináciu prepravy plynu. Prevádzkovateľ distribučnej siete odovzdá nomináciu prepravy plynu užívateľa distribučnej siete prevádzkovateľovi prepravnej siete.

(5) Nominácia sa uskutočňuje v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete a obsahuje najmä

a) množstvo plynu, ktoré sa má distribuovať,

b) obdobie, počas ktorého sa má toto množstvo plynu distribuovať,

c) výstupný bod z distribučnej siete a vstupný bod do distribučnej siete,

d) vstupný bod do prepravnej siete, ak ide o nomináciu podľa odseku 4,

e) identifikačné údaje účastníka trhu s plynom.

(6) Typy nominácie distribúcie plynu sú tieto:

a) predbežná mesačná, ktorá sa nominuje najneskôr tri pracovné dni pred začiatkom mesiaca, na ktorý sa nominuje,

b) predbežná týždenná, ktorá sa nominuje do 12:00 h posledného pracovného dňa predchádzajúceho týždňa pred začiatkom týždňa, na ktorý sa nominuje,

c) denná, ktorá sa nominuje do 15:00 h predchádzajúceho dňa, na ktorý sa nominuje; ak táto nominácia nie je predložená, platia údaje z poslednej predloženej týždennej nominácie.

(7) Ak užívateľ distribučnej siete splní podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete nomináciu potvrdí.

(8) Prevádzkovateľ distribučnej siete potvrdí účastníkovi trhu s plynom

a) predbežnú mesačnú nomináciu na dopravu plynu na príslušné obdobie v súlade s podmienkami prevádzkovateľa,

b) predbežnú týždennú nomináciu na nasledujúci týždeň v posledný pracovný deň predchádzajúceho týždňa, spravidla do 16:00 h alebo v dohodnutom čase,

c) dennú nomináciu na nasledujúci deň v predchádzajúci deň do 18:00 h po potvrdení nominácií prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom zásobníka a prevádzkovateľmi nadväzujúcich sietí.

§ 16

Renominácia distribúcie plynu

(1) Účastník trhu s plynom môže renominovať distribúciu plynu do 20:00 h dňa, ktorý predchádza dňu, na ktorý sa nominovalo. Prevádzkovateľ distribučnej siete potvrdí účastníkovi trhu s plynom renomináciu do 22:00 h.

(2) Účastník trhu s plynom môže renominovať distribúciu plynu aj v priebehu daného dňa. Renominovať sa môže iba na zostávajúcu časť dňa, najneskôr dve hodiny pred začiatkom časového úseku, na ktorý sa renominácia vzťahuje. Renominovať sa môže do 12:00 h stredoeurópskeho času daného dňa.

(3) Prevádzkovateľ distribučnej siete potvrdí renomináciu distribúcie plynu do dvoch hodín po jej prijatí.

(4) Prevádzkovateľ distribučnej siete odmietne renomináciu distribúcie plynu iba v prípade, ak renominácia nespĺňa podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete.

(5) Prevádzkovateľ distribučnej siete môže v priebehu dňa renominovať množstvo plynu nominované účastníkom trhu s plynom v prípade prijatia informácií o tom, že

a) účastník trhu s plynom nedodá plyn do vstupného bodu alebo neodoberie na výstupnom bode nominované množstvo plynu,

b) prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete nedopraví nominované množstvo plynu z dôvodu neočakávaných technických problémov.

Dodávka plynu

§ 17

Podmienky dodávky plynu

(1) Dodávka plynu sa uskutočňuje na základe zmluvy o dodávke plynu.11)

(2) Množstvo odobratého plynu sa meria a účtuje na základe údajov určeného meradla12) alebo diagramu podľa § 27 tohto nariadenia.

(3) Zmenu dodávateľa plynu prevádzkovateľ siete nespoplatňuje.

§ 18

Podmienky dodávky plynu domácnostiam a podmienky ochrany domácnosti

(1) Dodávateľ plynu dodáva odberateľovi plynu v domácnosti plyn na základe zmluvy o dodávke plynu. Zmluva o dodávke plynu obsahuje najmä náležitosti podľa osobitného predpisu.13)

(2) Dodávateľ plynu je oprávnený zmeniť výšku preddavkových platieb pri zmene výšky odberu plynu odberateľa plynu v domácnosti oproti predchádzajúcemu porovnateľnému zúčtovaciemu obdobiu a pri zmene ceny plynu. Zmenu rozpisu preddavkov vopred písomne oznámi dodávateľ plynu odberateľovi plynu v domácnosti.

(3) Pri novom odbere plynu odberateľom v domácnosti určí dodávateľ plynu výšku mesačných preddavkových platieb podľa predpokladaného odberu plynu potvrdeného odberateľom plynu v domácnosti a cenníka platného v čase vystavenia rozpisu preddavkových platieb.

(4) Pripojenie nového odberného miesta zabezpečí prevádzkovateľ distribučnej siete najneskôr do 30 dní odo dňa splnenia technických a zmluvných podmienok pripojenia.

(5) Vyúčtovanie odberu plynu vykonáva dodávateľ plynu najmenej jedenkrát ročne formou zúčtovacej faktúry. Podkladom na vyúčtovanie odberu plynu je odpočet určeného meradla vykonaný plynárenským podnikom. Ak odberateľ plynu v domácnosti nesprístupní určené meradlo alebo inak znemožní odpočet určeného meradla, vystaví dodávateľ plynu faktúru na základe pravdepodobného odberu s prihliadnutím na vývoj skutočného odberu odberateľa plynu v predchádzajúcom zúčtovacom období, počet a typ pripojených plynových spotrebičov a rozdiely zúčtuje v ďalšom zúčtovacom období.

Preťaženie siete

§ 19

Predchádzanie vzniku a riešenie preťaženia prepravnej siete

(1) Ak súčet požadovaných prepravných kapacít je vyšší ako technická kapacita pre príslušný vstupný bod alebo výstupný bod prepravnej siete, dochádza k preťaženiu prepravnej siete.

(2) Prevádzkovateľ prepravnej siete predchádza preťaženiu prepravnej siete

a) vyhodnocovaním žiadostí o prístup do prepravnej siete a následným obmedzením prístupu poskytovania prepravnej kapacity v prepravnej sieti v súlade s podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete,

b) nomináciou prepravy plynu v rámci dohodnutej a dostupnej prepravnej kapacity,

c) možnosťou účastníka trhu s plynom poskytnúť svoju nevyužitú voľnú prepravnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom.

(3) Nedostatok voľnej prepravnej kapacity v prepravnej sieti rieši prevádzkovateľ prepravnej siete uzatvorením zmluvy o preprave plynu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou s účastníkom trhu s plynom.

§ 20

Predchádzanie vzniku a riešenie preťaženia distribučnej siete

(1) Ak súčet požadovaných distribučných kapacít je vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, dochádza k preťaženiu distribučnej siete.

(2) Prevádzkovateľ distribučnej siete predchádza vzniku preťaženia distribučnej siete vyhodnocovaním žiadostí o prístup do distribučnej siete a následným obmedzením prístupu poskytovania distribučnej kapacity v distribučnej sieti v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete.

(3) V prípade, že súčet požadovaných distribučných kapacít je vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete vyzve účastníkov trhu s plynom na úpravu výšky nimi požadovanej kapacity v žiadosti o prístupe do distribučnej siete.

(4) Ak súčet požadovaných distribučných kapacít v žiadostiach o prístup do distribučnej siete bude stále vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, pridelí prevádzkovateľ distribučnej siete distribučnú kapacitu zostupne podľa priorít:

a) pri predlžovaní existujúcej zmluvy o distribúcii plynu bez zvýšenia dohodnutej distribučnej kapacity,

b) pri dlhodobej zmluve o distribúcii plynu alebo zmluve o distribúcii plynu uzatvorenej na obdobie dlhšie ako tri roky,

c) pri ročnej zmluve o distribúcii plynu,

d) pri krátkodobej zmluve o distribúcii plynu.

(5) V prípade, že súčet požadovaných distribučných kapacít uvádzaných v žiadostiach o prístup do distribučnej siete, ktoré majú rovnakú prioritu, je vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete uprednostní žiadosti o prístup do distribučnej siete pre dodávky plynu odberateľom plynu v domácnosti.

Uskladňovanie plynu

§ 21

Podmienky uskladňovania plynu

(1) Uskladňovanie plynu zabezpečuje prevádzkovateľ zásobníka na základe zmluvy o uskladňovaní plynu.14)

(2) Zmluva o uskladňovaní plynu sa uzatvára po pridelení uskladňovacej kapacity.

(3) Všetky zásobníky jedného prevádzkovateľa zásobníka sa považujú pre účastníka trhu s plynom za jeden virtuálny zásobník.

(4) Zmluva o uskladňovaní plynu sa uzatvára spravidla k prvému dňu mesiaca na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to s pevnou uskladňovacou kapacitou alebo s prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou.

(5) Zmluvou o uskladňovaní plynu s pevnou uskladňovacou kapacitou prevádzkovateľ zásobníka zabezpečí uskladňovanie plynu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej uskladňovacej kapacity.

(6) Zmluvou o uskladňovaní plynu s prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou prevádzkovateľ zásobníka zabezpečí uskladňovanie plynu počas zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej uskladňovacej kapacity s právom prerušenia; súčasťou zmluvy sú podmienky prerušenia a spôsob oznámenia prerušenia prevádzkovateľom zásobníka účastníkovi trhu s plynom.

(7) Zmluvu o uskladňovaní plynu s prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou môže prevádzkovateľ zásobníka uzatvoriť iba v prípade, ak nie je voľná pevná uskladňovacia kapacita.

(8) Účastník trhu s plynom vyťaží ku dňu skončenia platnosti zmluvy o uskladňovaní plynu celý objem plynu, ak sa nedohodne s prevádzkovateľom zásobníka inak.

(9) Prevádzkovateľ zásobníka uverejňuje na svojej internetovej stránke informácie

a) o voľnej uskladňovacej kapacite virtuálneho zásobníka,

b) o ročnom pláne odstávok zásobníkov a pláne údržby zásobníkov, ktorý môže mať vplyv na veľkosť uskladňovacích kapacít a na kvalitu poskytovaných služieb,

c) o pláne úpravy veľkosti uskladňovacích kapacít.

(10) Prevádzkovateľ zásobníka uverejňuje na internetovej stránke údaje o voľnej uskladňovacej kapacite virtuálneho zásobníka v členení na

a) maximálny vtlačný výkon v m3/deň v závislosti od vtlačnej krivky,

b) maximálny ťažobný výkon v m3/deň v závislosti od ťažobnej krivky,

c) pracovný objem zásobníka v m3.

(11) Účastník trhu s plynom, ktorý má s prevádzkovateľom zásobníka uzavretú zmluvu o uskladňovaní plynu, môže svoju nevyužitú uskladňovaciu kapacitu ponúknuť inému účastníkovi trhu s plynom.

(12) Prevádzkovateľ zásobníka poskytuje účastníkom trhu s plynom, v súlade s jeho podmienkami, služby zahŕňajúce pracovný objem, vtlačný výkon a ťažobný výkon, a to aj každú službu jednotlivo, s vopred určenými technickými podmienkami.

(13) Prevádzkovateľ zásobníka poskytuje účastníkom trhu s plynom, ak mu to umožňujú technické podmienky, služby vyrovnávania tlaku a kvality plynu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa zásobníka.

Vyvažovanie

§ 22

Vyvažovanie siete

(1) Vyvažovaním siete je

a) fyzické vyvažovanie, ktoré predstavuje súbor činností, ktorými prevádzkovateľ siete riadi prevádzku siete na vymedzenom území v reálnom čase tak, aby v každom okamihu zabezpečil dopravu plynu zo vstupných bodov siete na vymedzenom území do výstupných bodov siete a aby sa sieť na vymedzenom území prevádzkovala správne, bezpečne a nediskriminačne pre všetkých účastníkov trhu s plynom a náklady na prevádzku sa spravodlivo priraďovali jednotlivým účastníkom trhu s plynom,

b) obchodné vyvažovanie, ktoré predstavuje dodržiavanie rovnováhy medzi množstvom plynu vstupujúcim do siete pre účastníka trhu s plynom a množstvom plynu odoberaným zo siete účastníkom trhu s plynom, pričom nedodržanie rovnováhy a odchýlka sa spoplatňuje; obchodným vyvažovaním sa zabezpečuje podpora prevádzkovateľa siete pri fyzickom vyvažovaní siete.

(2) Za fyzické vyvažovanie siete zodpovedá prevádzkovateľ siete.

(3) Obchodné vyvažovanie siete a zúčtovanie odchýlok vyhodnocuje prevádzkovateľ siete.

(4) Účastník trhu s plynom zodpovedá za odchýlku.

(5) Účastník trhu s plynom môže svoju zodpovednosť za odchýlku vrátane všetkých s tým spojených finančných záväzkov zmluvne preniesť na svojho dodávateľa v súlade s podmienkami prevádzkovateľa siete. Účastník trhu s plynom a dodávateľ oznámia postúpenie zodpovednosti prevádzkovateľovi distribučnej siete najneskôr 24 hodín pred začiatkom plynárenského dňa, v ktorom je odchýlka postúpená.

(6) Výrobca plynu môže svoju zodpovednosť za odchýlku vrátane všetkých s tým spojených finančných záväzkov zmluvne preniesť na svojho odberateľa v súlade s podmienkami prevádzkovateľa siete. Výrobca a odberateľ oznámia postúpenie zodpovednosti prevádzkovateľovi distribučnej siete najneskôr 24 hodín pred začiatkom plynárenského dňa, v ktorom je odchýlka postúpená.

§ 23

Vyvažovacia zóna

(1) Vyvažovacia zóna je oblasť daná vymedzeným územím prevádzkovateľa siete.

(2) Slovenská republika je vyvažovacou zónou prepravnej siete a vyvažovacou zónou distribučnej siete z hľadiska fyzického vyvažovania.

(3) Prevádzkovateľ distribučnej siete a prevádzkovateľ prepravnej siete zabezpečia prepojiteľnosť distribučnej a prepravnej siete a odovzdávanie údajov potrebných na vyvažovanie siete.

(4) Užívateľ prepravnej siete, ktorý nie je užívateľom distribučnej siete alebo ktorého výstupný bod pri preprave zemného plynu je aj iný ako domáci výstupný bod, je povinný si dohodnúť s prevádzkovateľom prepravnej siete podmienky obchodného vyvažovania siete a spôsob vyrovnania nerovnováhy medzi jeho množstvom plynu vstupujúcim do prepravnej siete a jeho množstvom plynu odoberaným z prepravnej siete.

(5) Slovenská republika je jednou vyvažovacou zónou z hľadiska užívateľa distribučnej siete.

(6) Užívateľovi distribučnej siete vykonáva obchodné vyvažovanie a zúčtovanie odchýlok iba prevádzkovateľ distribučnej siete, aj keď má uzatvorenú zmluvu o preprave zemného plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete, kde jediným výstupným bodom z prepravnej siete je virtuálny domáci bod; v takomto prípade užívateľ distribučnej siete uhrádza iba poplatok za odchýlku na distribučnej sieti.

§ 24

Zodpovednosť prevádzkovateľa distribučnej siete pri vyvažovaní siete

(1) Prevádzkovateľ distribučnej siete zodpovedá za fyzické vyvažovanie siete a zúčtovanie odchýlok na vymedzenom území.

(2) Ak je na vymedzenom území viac prevádzkovateľov distribučnej siete, za vyvažovanie siete je zodpovedný prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území.15) Ostatní prevádzkovatelia distribučnej siete uzatvoria dohodu s prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, na ktorej základe sa zabezpečí prepojiteľnosť distribučných sietí a odovzdávanie údajov potrebných na vyvažovanie siete.

(3) Prevádzkovateľ distribučnej siete má vyhradenú časť kapacity zásobníkov najmä na krytie denných odchýlok účastníkov trhu s plynom; náklady na túto kapacitu sa zahŕňajú do ceny za distribúciu plynu.

(4) Ak vyhradená kapacita zásobníkov nie je dostatočná na fyzické vyvažovanie distribučnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete požiada účastníkov trhu s plynom, aby upravili množstvo vtláčaného alebo ťaženého plynu zo zásobníka až do výšky ich dohodnutej uskladňovacej kapacity. Ak toto opatrenie nepostačuje, prevádzkovateľ distribučnej siete vyzve prevádzkovateľa zásobníka, aby mu poskytol voľnú kapacitu zásobníkov potrebnú na vyvažovanie distribučnej siete. Ak to umožňujú technické podmienky, prevádzkovateľ zásobníka požiadavke vyhovie.

(5) Prevádzkovateľ distribučnej siete eviduje náklady na vyvažovanie siete a výnosy spojené s vyvažovaním siete oddelene od ostatných prevádzkových nákladov.

§ 25

Vyvažovací režim

(1) Vyvažovací režim je denný. Vyvažovanie sa uskutočňuje a vyhodnocuje za plynárenský deň.

(2) Pre každého užívateľa distribučnej siete sa vypočíta jedna denná odchýlka za všetky výstupné body.

(3) Pre užívateľa distribučnej siete, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku, sa denná odchýlka nevypočíta.

(4) Ak bola denná odchýlka prenesená užívateľom distribučnej siete na jeho dodávateľa, vypočíta sa denná odchýlka pre dodávateľa plynu. Ak bola denná odchýlka prenesená výrobcom plynu na svojho odberateľa plynu, vypočíta sa denná odchýlka pre odberateľa plynu.

§ 26

Denná odchýlka užívateľa distribučnej siete

(1) Ak množstvo plynu dodané užívateľom distribučnej siete do siete prevyšuje množstvo plynu odobraté užívateľom distribučnej siete z distribučnej siete, denná odchýlka je kladná. Ak množstvo plynu odobraté užívateľom distribučnej siete z distribučnej siete prevyšuje množstvo plynu dodané užívateľom distribučnej siete do siete, denná odchýlka je záporná.

(2) Výška dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete sa zaznamená na vyvažovací účet užívateľa distribučnej siete.

(3) Ak absolútna hodnota výšky dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete prevyšuje výšku povolenej dennej odchýlky podľa odseku 4 alebo odseku 5, užívateľ distribučnej siete je povinný zaplatiť poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky vo výške 1,80 Sk za každý 1 m3 plynu, o ktorý bola prekročená povolená denná odchýlka.

(4) Povolená denná odchýlka pre užívateľa distribučnej siete je stanovená vo výške 5 % zo zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity užívateľa distribučnej siete.

(5) Povolená denná odchýlka pre užívateľa distribučnej siete môže byť dohodou prevádzkovateľa distribučnej siete a užívateľa distribučnej siete stanovená na príslušný deň vo výške prevyšujúcej výšku povolenej dennej odchýlky podľa odseku 4, ak týmto spôsobom užívateľ distribučnej siete zníži absolútnu hodnotu svojej kumulovanej odchýlky.

§ 27

Použitie diagramu

(1) Diagram je náhradná metóda na stanovenie denných odberov a zúčtovanie odchýlok koncového odberateľa, ktorý nie je vybavený telemetrickým zariadením na prenos údajov, ktoré umožňuje prevádzkovateľovi distribučnej siete zaznamenať dennú výšku odberu.

(2) Diagram tvoria pomerné čísla charakterizujúce priebeh odberu plynu skupiny koncových odberateľov. Tieto priebehy sú stanovené pre jednotlivé skupiny odberateľov na každý deň v roku. Vynásobením konkrétnej hodnoty diagramu pre daný časový interval hodnotou ročnej spotreby odberateľa plynu sa získa náhradný údaj spotreby za daný časový interval. Odbery stanovené pomocou diagramov sa použijú spoločne s priebehovo meranými odbermi pri konečnom vyúčtovaní za zúčtovacie obdobie a pri výpočte dennej odchýlky.

§ 28

Výpočet dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete

(1) Denná odchýlka sa vypočíta raz denne po skončení plynárenského dňa každému užívateľovi distribučnej siete ako rozdiel medzi množstvom plynu priradeným užívateľovi distribučnej siete na vstupnom bode a množstvom plynu odobratým užívateľom na výstupnom bode distribučnej siete.

(2) Ak užívateľ distribučnej siete nie je vybavený určeným meradlom, ktoré umožňuje zaznamenať dennú výšku odberu, použije prevádzkovateľ distribučnej siete pri stanovení denných odchýlok ako náhradu za skutočný odber hodnotu vypočítanú pomocou diagramu.

(3) Prevádzkovateľ distribučnej siete stanoví predbežne na základe nameraných hodnôt denné odchýlky a priradí ich jednotlivým užívateľom distribučnej siete. Vypočítanú dennú odchýlku za predchádzajúci plynárenský deň oznámi užívateľom distribučnej siete najneskôr do 14:00 h daného dňa.

(4) Vypočítaná denná odchýlka je pre účastníka trhu s plynom záväzná.

(5) Vypočítanú dennú odchýlku prevádzkovateľ distribučnej siete predloží užívateľovi distribučnej siete za všetky plynárenské dni uplynulého mesiaca do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

(6) Užívateľ distribučnej siete môže podať prevádzkovateľovi distribučnej siete námietky voči vypočítanej dennej odchýlke do 5 dní po prijatí vyúčtovania. V takomto prípade je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný preveriť správnosť vyúčtovania a vykonať kontrolný výpočet.

(7) Výška dennej odchýlky sa vypočíta podľa prílohy č. 2 v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete.

(8) Poplatky za vyvažovanie distribučnej siete zahŕňajú poplatky za prekročenie povolenej dennej odchýlky a kumulovanej odchýlky na vyvažovacom účte užívateľa distribučnej siete.

(9) Prevádzkovateľ distribučnej siete vedie o poplatkoch za vyvažovanie distribučnej siete oddelenú evidenciu.

§ 29

Vyvažovací účet

(1) Prevádzkovateľ distribučnej siete vedie vyvažovací účet každému užívateľovi distribučnej siete, ktorý zodpovedá za odchýlku.

(2) Na vyvažovacom účte užívateľa distribučnej siete sa zaznamenáva výška dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete a kumulovanej odchýlky užívateľa distribučnej siete.

(3) Kumulovaná odchýlka užívateľa distribučnej siete predstavuje súčet všetkých denných odchýlok užívateľa distribučnej siete a úprav podľa odseku 4, za časové obdobie od začiatku trvania zmluvy o distribúcii plynu do dňa, ktorý predchádza dňu, keď sa kumulovaná odchýlka užívateľa distribučnej siete určuje.

(4) Ak absolútna hodnota kumulovanej odchýlky na vyvažovacom účte presiahne hodnotu maximálnej kumulovanej odchýlky podľa odseku 5, množstvo plynu vo výške rozdielu maximálnej kumulovanej odchýlky užívateľa distribučnej siete a absolútnej hodnoty aktuálnej kumulovanej odchýlky užívateľa distribučnej siete bude vyúčtované a odkúpené

a) prevádzkovateľom distribučnej siete od užívateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. a) v prípade kladnej hodnoty aktuálnej kumulovanej odchýlky; táto skutočnosť sa zaznamená na vyvažovací účet užívateľa distribučnej siete tak, aby sa aktuálna kumulovaná odchýlka rovnala maximálnej kladnej kumulovanej odchýlke,

b) užívateľom distribučnej siete od prevádzkovateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. b) v prípade zápornej hodnoty aktuálnej kumulovanej odchýlky; táto skutočnosť sa zaznamená na vyvažovací účet užívateľa distribučnej siete tak, aby sa aktuálna kumulovaná odchýlka rovnala maximálnej zápornej kumulovanej odchýlke.

(5) Maximálna kumulovaná odchýlka užívateľa distribučnej siete je určená na päťnásobok povolenej dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete.

(6) Na konci zmluvného obdobia sa vyvažovací účet uzatvorí a množstvo plynu vo výške absolútnej hodnoty kumulovanej odchýlky na vyvažovacom účte užívateľa distribučnej siete sa vyúčtuje a odkúpi

a) prevádzkovateľom distribučnej siete od užívateľa siete za cenu podľa odseku 8 písm. a) v prípade kladnej hodnoty kumulovanej odchýlky,

b) užívateľom siete od prevádzkovateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. b) v prípade zápornej hodnoty kumulovanej odchýlky.

(7) Ak prevádzkovateľ distribučnej siete a užívateľ distribučnej siete uzatvoria zmluvu o distribúcii plynu, ktorá bezprostredne nadväzuje na ich predchádzajúcu zmluvu o distribúcii plynu, môžu sa dohodnúť na prenose stavu vyvažovacieho účtu do ďalšieho zmluvného obdobia a vyvažovací účet sa neuzatvára podľa odseku 6.

(8) Výška ceny za odkúpenie plynu na účely obchodného vyvažovania je

a) 50 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 9 pri odkupovaní plynu prevádzkovateľom distribučnej siete,

b) 200 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 9 pri predaji plynu prevádzkovateľom distribučnej siete.

(9) Referenčná cena plynu je cena plynu na účely obchodného vyvažovania, ktorá sa vypočíta podľa prílohy č. 3.

(10) Referenčná cena plynu sa určí pre každý kalendárny mesiac a je účinná vždy od prvého dňa do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Prevádzkovateľ distribučnej siete uverejňuje referenčnú cenu plynu na svojej internetovej stránke päť dní pred začiatkom príslušného mesiaca.


Záverečné ustanovenie

§ 30

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 9 ods. 5 písm. b) a ods. 7, § 13 ods. 4 písm. b), ods. 6 a 7, § 20 ods. 4 písm. d), § 27 a § 28 ods. 2, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 123/2005 Z. z.

Výpočet poplatku za prekročenie dennej prepravnej kapacity.

Poplatok za prekročenie dennej prepravnej kapacity sa vypočíta podľa vzorca:

PCE = CE x 5 x k(m) x P0,

pričom

PCE – je výška poplatku za prekročenie dohodnutej dennej prepravnej kapacity v EUR za deň, keď došlo k prekročeniu dohodnutej dennej kapacity,

CE – je výška najvyššieho prekročenia dohodnutej dennej prepravnej kapacity v mesiaci, v ktorom k tomuto prekročeniu došlo, v m3,

k(m) – je faktor kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu dennej prepravnej kapacity, pričom hodnota k(m) je rovná 0,4 pre mesiace január, február a december a 0,2 pre mesiace marec a november a 0,1 pre mesiace apríl, máj, jún, júl, august, september a október,

P 0 – je východisková ročná sadzba na danom vstupnom bode alebo výstupnom bode za zmluvne dohodnutú dennú prepravnú kapacitu na vstupnom bode alebo výstupnom bode do prepravnej siete v m3 / deň určenú úradom pre prevádzkovateľa prepravnej siete za prepravu plynu na príslušný kalendárny rok v EUR za m3 / deň.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 123/2005 Z. z.

Výpočet výšky dennej odchýlky podľa vyvažovacej rovnice.

Denná odchýlka sa vypočíta podľa vyvažovacej rovnice:

D + S = O + Z + VS + BO + N,

kde

D – je množstvo plynu vstupujúce do siete v m3 alebo MWh,

S – je množstvo plynu predstavujúce rozdiel medzi ťažbou a vtláčaním do zásobníkov v m3 alebo MWh,

O – je odber plynu z výstupných miest distribučnej siete v m3 alebo MWh,

Z – sú straty plynu v distribučnej sieti v m3 alebo MWh,

VS – je vlastná spotreba plynu v distribučnej sieti v m3 alebo MWh,

BO – je rozdiel medzi množstvom plynu v distribučnej sieti na začiatku plynárenského dňa a na konci plynárenského dňa stanovený na základe merania množstva a tlaku (denná odchýlka) v m3 alebo MWh,

N – je neurčiteľná energia; rozdelenie neurčiteľných množstiev plynu do jednotlivých činiteľov vyvažovacej rovnice rovnakým dielom v m3 alebo MWh.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 123/2005 Z. z.

Výpočet referenčnej ceny plynu.

Referenčná cena plynu sa vypočíta podľa vzorca:

RC = [4,0686 x (9-mesačný priemer Brent) x (1-mesačný priemer FX)/1000] + 1,

kde

RC – je referenčná cena v Sk za m3,

9-mesačný priemer Brent – je vypočítaný ako priemer 1-mesačných priemerov Brent pre 9 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich mesiacu, pre ktorý sa referenčná cena plynu určuje,

1-mesačný priemer Brent – je pre akýkoľvek mesiac vypočítaný ako priemer denných trhových hodnôt ceny ropy Brent na trhu Medzinárodná ropná burza (International Petroleum Exchange, IPE) v Londýne v amerických dolároch (USD) za 1 barel ropy za obdobie od 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca do 19. dňa (vrátane) mesiaca, pre ktorý sa 1-mesačný priemer Brent určuje. Za rozhodujúce denné hodnoty ceny sa považujú údaje uverejnené v Správe Platt`s Oilgram (Platt`s Oilgram Report) v časti Dohodnuté kontrakty futures (Futures Settlements) v stĺpci denné uzatváracie ceny Uzávierka (Close). V prípade, ak by denné trhové hodnoty ceny ropy Brent na trhu Medzinárodná ropná burza (International Petroleum Exchange, IPE) v Londýne prestali byť zverejňované v Správe Platt`s Oilgram (Platt`s Oilgram Report), použijú sa ako základ pre výpočet referenčnej ceny plynu údaje zverejnené iným verejne dostupným zdrojom týchto údajov,

1-mesačný priemer FX – je vypočítaný ako priemer denných hodnôt kurzov Národnej banky Slovenska pre SKK/USD za obdobie od 20. dňa mesiaca (m-2) do 19. dňa mesiaca (m-1) zverejňovaných v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska,

m – označuje kalendárny mesiac, pre ktorý sa určuje výška referenčnej ceny plynu.

Výsledky výpočtov potrebných na určenie výšky referenčnej ceny plynu (9-mesačný priemer Brent a 1-mesačný priemer FX) sa zaokrúhlia na štyri desatinné miesta. Výsledná referenčná cena plynu sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 0 až 4, zaokrúhľovaná číslica zostáva nezmenená. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 5 až 9, zaokrúhľovaná číslica sa zvýši o 1.

Poznámky pod čiarou

1) § 41 ods. 6 písm. f) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.

2) § 41 ods. 1 písm. c), d) a e) zákona č. 656/2004 Z. z.

3) § 43 ods. 6 písm. g) zákona č. 656/2004 Z. z.

4) § 43 ods. 1 písm. c), d) a e) zákona č. 656/2004 Z. z.

5) § 46 ods. 6 písm. f) zákona č. 656/2004 Z. z.

6) § 46 ods. 1 písm. c), d) a e) zákona č. 656/2004 Z. z.

7) § 43 ods. 6 písm. g) zákona č. 656/2004 Z. z.

8) § 41 ods. 6 písm. d) zákona č. 656/2004 Z. z.

9) Napríklad § 15 ods. 1 písm. a) a ods. 3 písm. e) zákona č. 656/2004 Z. z.

10) § 43 ods. 6 písm. f) zákona č. 656/2004 Z. z.

11) § 40 ods. 2 písm. a) zákona č. 656/2004 Z. z.

12) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13) § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 656/2004 Z. z.

14) § 46 ods. 6 písm. d) zákona č. 656/2004 Z. z.

15) § 45 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.