Redakčné oznámenie č. r1/c229/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 193/1995 Z. z.

Čiastka 229/2004
Platnosť od 19.10.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií č. 193/1995 Z. z.

V Dodatku k Dohode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií sa text poslednej vety označuje ako bod 4. Správne má znieť:

4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody.“.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené