Nariadenie vlády č. 778/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci

Čiastka 314/2004
Platnosť od 31.12.2004 do31.05.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do31.05.2005
Zrušený 226/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Platnosť predpisu „1. 1. 2005" bola zmenená redakčným oznámením o oprave chyby uverejnenom v čiastke 6/2005 na „31. 12. 2004".

778

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 2004

o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci

Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Výška úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci, sa ustanovuje podľa zdravotných výkonov (ďalej len „výkon“) poskytovaných v rámci všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „lekárska služba prvej pomoci pre dospelých a deti“) a v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore stomatológia (ďalej len „stomatologická lekárska služba prvej pomoci“) podľa osobitného predpisu.1)

(2) Výkony sa ohodnocujú počtom bodov uvedených v zozname výkonov; zoznam výkonov a ich bodové hodnoty sú uvedené v prílohe.

(3) Maximálna výška úhrady za jeden bod výkonu je

a) pre lekársku službu prvej pomoci pre dospelých a deti 0,50 Sk,

b) pre stomatologickú lekársku službu prvej pomoci 0,90 Sk.

(4) Ak sa lekárska služba prvej pomoci poskytla v čase mimo obvyklých ordinačných hodín poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, výška úhrady sa ustanovuje ako súčet výšky úhrady podľa odsekov 2 a 3 a maximálnej výšky úhrady 0,99 Sk mesačne na jedného poistenca za každý druh poskytovanej lekárskej služby prvej pomoci.

(5) Ak sa zdravotná starostlivosť poskytla v rámci návštevnej lekárskej služby prvej pomoci, výška úhrady sa ustanovuje ako súčet výšky úhrady podľa odsekov 2 až 4 a výšky úhrady za dopravu lekára. Maximálna výška úhrady za dopravu lekára za jeden kilometer jazdy je 15 Sk.

(6) Výška úhrady podľa odsekov 2 až 5 nezahŕňa náklady na dopravu2) a náklady na prepravu a dopravu do zdravotníckeho zariadenia, zo zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami

a) liečiv v osobitne naliehavých prípadoch pri bezprostrednom ohrození života alebo poškodení zdravia poistenca,

b) zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov na uskutočnenie špecializovaného a nevyhnutného zdravotného výkonu,

c) zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov pri haváriách a hromadných úrazoch.

(7) Výška úhrady podľa odsekov 2 a 3 nezahŕňa ani náklady na lieky zaradené do zoznamu liekov podľa osobitného predpisu,3) ktoré sa vykazujú zdravotnej poisťovni poistenca na osobitnom zúčtovacom doklade.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 778/2004 Z. z.

ZOZNAM VÝKONOV A ICH BODOVÉ HODNOTY

Tabulka 01

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov.

2) § 14 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené