Oznámenie č. 77/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry

Čiastka 35/2004
Platnosť od 14.02.2004
Uzavretie zmluvy 12.12.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 13. februára 2004.

77

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. decembra 2003 bola v Bruseli podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry.

Dohoda nadobudla platnosť 13. februára 2004 na základe článku 8.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „strany“)

vedené snahou prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k národnostným menšinám žijúcim v Slovenskej republike a Maďarskej republike,

v súlade so Zmluvou o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísanou 19. marca 1995 v Paríži,

nadväzujúc na Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva, vedy, športu a mládeže podpísanú v Budapešti 16. januára 2003,

v zmysle Spoločného vyhlásenia ministrov zahraničných vecí Slovenskej republiky a Maďarskej republiky v Bratislave z 19. júla 2003,

pripomínajúc správu Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátskej komisie) z 22. októbra 2001,

so zreteľom na základné princípy Európskej únie, najmä na zásadu zákazu diskriminácie,

dohodli sa takto:

Článok 1

Strany súhlasia s tým, že Slovenská republika môže podporovať zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarskej republiky a že Maďarská republika môže podporovať zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na území Slovenskej republiky.

Článok 2

1. Slovenská strana môže poskytovať podporu na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v školských a vo vzdelávacích inštitúciách zabezpečujúcich výučbu slovenského jazyka alebo výučbu v slovenskom jazyku alebo v oblasti slovenskej kultúry na území Maďarskej republiky.

2. Slovenská strana môže poskytovať podporu študentom vysokých škôl študujúcim na území Maďarskej republiky, ktorá prispeje k zachovaniu a rozvoju kultúrnej alebo jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine.

3. Maďarská strana môže poskytovať podporu na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v školských a vo vzdelávacích inštitúciách zabezpečujúcich výučbu maďarského jazyka alebo výučbu v maďarskom jazyku alebo v oblasti maďarskej kultúry na území Slovenskej republiky.

4. Maďarská strana môže poskytovať podporu študentom vysokých škôl študujúcim na území Slovenskej republiky, ktorá prispeje k zachovaniu a rozvoju kultúrnej alebo jazykovej identity osôb patriacich k maďarskej národnostnej menšine.

Článok 3

1. Slovenská strana môže poskytovať pedagógom vyučujúcim na základných, stredných a vysokých školách na území Maďarskej republiky slovenský jazyk alebo v slovenskom jazyku alebo slovenskú kultúru podporu pri účasti na akreditovanom a uznanom pravidelnom ďalšom vzdelávaní organizovanom slovenskými inštitúciami na území Maďarskej republiky.

2. Maďarská strana môže poskytovať pedagógom vyučujúcim na základných, stredných a vysokých školách na území Slovenskej republiky maďarský jazyk alebo v maďarskom jazyku alebo maďarskú kultúru podporu pri účasti na akreditovanom a uznanom pravidelnom ďalšom vzdelávaní organizovanom maďarskými inštitúciami na území Slovenskej republiky.

Článok 4

1. Strany pripisujú osobitný význam podpore národnostných menšín v oblasti kultúry so špecifickým dôrazom na rozvoj kultúrnych potrieb a uchovanie kultúrnej a jazykovej identity slovenskej národnostnej menšiny v Maďarskej republike a maďarskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike.

2. Strany súhlasia s tým, aby spoločenské organizácie založené na území ich štátov, ktorých činnosť smeruje k cieľom uvedeným v odseku 1, mohli prijímať od druhej strany podporu na svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom štátu registrácie.

Článok 5

1. Podpora uvedená v článku 2 ods. 1 a 2 vo vzťahu k občanom Maďarskej republiky sa bude realizovať prostredníctvom nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku v súlade s právnym poriadkom Maďarskej republiky.

2. Podpora uvedená v článku 2 ods. 3 a 4 vo vzťahu k občanom Slovenskej republiky sa bude realizovať prostredníctvom nadácie Pázmány Péter Alapítvány v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 6

Vykonávanie tejto dohody bude posudzovať raz ročne Zmiešaná slovensko-maďarská komisia pre záležitosti menšín v súlade s vnútroštátnymi právnymi poriadkami štátov oboch strán.

Článok 7

Pri vzniku sporu o výklad alebo vykonávanie tejto dohody strany budú postupovať podľa článku 21 Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísanej 19. marca 1995 v Paríži.

Článok 8

Táto dohoda nadobudne platnosť výmenou diplomatických nót, ktorými sa potvrdí jej schválenie vládami, a to dňom vyhotovenia druhej diplomatickej nóty.

Článok 9

Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Dané v Bruseli 12. decembra 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

László Kovács v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.