763

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2004,

ktorou sa ustanovujú záväzné štandardy pre zdravotnícku štatistiku

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) podľa § 44 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Záväzné štandardy pre zdravotnícku štatistiku

Záväznými štandardmi pre zdravotnícku štatistiku sú štatistické zisťovania o zdravotníctve, pri ktorých vzniká spravodajským jednotkám spravodajská povinnosť

a) podľa osobitného predpisu,1)

b) podľa § 44 ods. 7 písm. c) zákona.

§ 2

Štatistické zisťovania

(1) Štatistickými zisťovaniami podľa § 1 písm. a) sú krátkodobé, dlhodobé a neperiodické štátne štatistické zisťovania, ktoré sa vykonávajú v spravodajských jednotkách prostredníctvom štatistických formulárov na základe programu zisťovaní podľa osobitného predpisu.2) Zoznam štátnych štatistických zisťovaní o zdravotníctve je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Štátnymi štatistickými zisťovaniami podľa § 1 písm. b) sú štatistické zisťovania zabezpečované v rezorte ministerstva zdravotníctva na účely tvorby a výkonu štátnej zdravotnej politiky a na účely dozoru. Takto získané údaje tvoria administratívne zdroje údajov o zdravotníctve, ktoré sú údajmi získanými z dátových fondov, ktoré vytvorili alebo uchovali právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálne úrady verejného zdravotníctva a orgán príslušný na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu.3) Zoznam štatistických zisťovaní vykonávaných v rezorte ministerstva zdravotníctva na účely tvorby a výkonu štátnej zdravotnej politiky a na účely dozoru je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Centrálny register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

(1) Centrálny register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti preberá údaje z registrov zdravotníckych zariadení a obsahuje doplňujúce údaje, ktoré tvoria informačný systém poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v obsahu a štruktúre určenej ministerstvom zdravotníctva.

(2) Register zdravotníckych zariadení obsahuje údaje z povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti4) doplnené o údaje vyplývajúce zo štatistického zisťovania uvedeného v prvom a druhom bode prílohy č. 2.

§ 4

Centrálny register zdravotníckych pracovníkov

Centrálny register zdravotníckych pracovníkov obsahuje registre zdravotníckych pracovníkov.5)

§ 5

Predkladanie údajov

Údaje zo štatistických zisťovaní uvedených v prílohách č. 1 a 2 sa predkladajú v listinnej podobe alebo v elektronickej forme.


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 763/2004 Z. z.

ZOZNAM ŠTÁTNYCH ŠTATISTICKÝCH ZISŤOVANÍ O ZDRAVOTNÍCTVE

Krátkodobé štátne štatistické zisťovania
1. ON (MZ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových
a neziskových organizáciách
2. ZS (MZSR) 1-12 Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení
3. ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia
4. ZS (MZ SR) 3-12 Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe
5. ZS (MZ SR) 4-12 Hlásenie liečby užívateľa drog
Dlhodobé štátne štatistické zisťovania
1. A (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií
2. A (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancií pneumológie a ftizeológie
3. A (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrických ambulancií
4. A (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre deti a dorast
5. A (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky
6. A (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti gynekologických ambulancií
7. A (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti
8. A (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií
9. A (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o doraste
10. A (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia telovýchovného lekárstva
11. A (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti chirurgických odborov (ambulantných a posteľových)
12. A (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a liečbe nahrádzajúcej funkciu obličiek
13. A (MZ SR) 15-01 Ročný výkaz o činnosti oftalmologických oddelení a ambulancií
14. A (MZ SR) 16-01 Ročný výkaz o činnosti oddelení fakultnej nemocnice pre cudzokrajné choroby
15. A (MZ SR) 17-01 Ročný výkaz o činnosti kardiologických ambulancií
16. A (MZ SR) 18-01 Ročný výkaz o činnosti neurologických ambulancií
17. A (MZ SR) 19-01 Ročný výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej služby (pracovísk urgentnej
medicíny)
18. A (MZ SR) 20-01 Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
19. K (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej biochémie
20. K (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfuziologického oddelenia (úseku)
21. K (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny
22. K (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti rádiológie
23. K (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného) oddelenia
a ambulancie
24. K (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia (ambulancie) ortopedickej protetiky
a výdajne individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok
25. K (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie a laboratória klinickej imunológie
a alergológie
26. K (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia patologickej anatómie
27. K (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti súdnolekárskeho oddelenia
28. L (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia
29. L (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti
30. L (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny
31. L (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia radiačnej onkológie
32. L (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti detských sanatórií
33. L (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej
nemocnice a psychiatrickej liečebne
34. L (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach
35. L(MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií
36. L (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti neurochirurgického oddelenia
37. L (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie
38. L(MZ SR) 14-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrického stacionára
39. ODZ (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o činnosti motorového parku
40. OL (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o liekoch a zdravotníckych pomôckach
41. ON (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych
zdravotníckych zariadení
42. M (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o stave zamestnancov v zdravotníckych službách
43. R(MZ SR) 1-01 Hlásenie o vzniku a zmenách poskytovateľa
44. R (MZ SR) 8-99 Hlásenie štatistických údajov o lekárovi a farmaceutovi
45. R (MZ SR) 4-02 Register chronických ochorení pľúc vedený Národným ústavom tuberkulózy
a respiračných chorôb
46. S (MZ SR) 1-02 Ročný výkaz o sieti zdravotníckych zariadení
47. S (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o sieti neštátnych zdravotníckych zariadení
48. S (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o sieti zdravotníckych zariadení (posteľová časť)
49. S (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o sieti prírodných liečebných kúpeľov
50. ZS (MZ SR) 13-01 Hlásenie o pacientovi s genetickými chorobami vedený Centrom lekárskej
genetiky Fakultnej nemocnice Bratislava

Príloha č. 2 k vyhláške č. 763/2004 Z. z.

ZOZNAM ŠTATISTICKÝCH ZISŤOVANÍ VYKONÁVANÝCH V REZORTE MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA NA ÚČELY TVORBY A VÝKONU ŠTÁTNEJ ZDRAVOTNEJ POLITIKY A NA ÚČELY DOZORU

1. R (MZ SR) 1-99 Hlásenie pre zápis neštátneho zdravotníckeho zariadenia do registra
zdravotníckych zariadení MZ SR, predkladateľ - právnická osoba
2. R (MZ SR) 2-99 Hlásenie pre zápis neštátneho zdravotníckeho zariadenia do registra
zdravotníckych zariadení MZ SR, predkladateľ - fyzická osoba
3. R(MZ SR) 3-01 Hlásenie o zdravotníckej technike
4. Z(MZ SR) 1-12 Záznam o prijatí do ústavnej starostlivosti
5. Z(MZ SR) 4-12 Správa o rodičke
6. Z(MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi
7. Z(MZ SR) 6-12 Hlásenie vrodenej chyby
8. Z(MZ SR) 7-12 Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu
9. Z(MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby
10. Z(MZ SR) 12-12 Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
11. M (MZ SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o zložení mzdových prostriedkov a o zamestnancoch
v zdravotníctve
12. M (MZ SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o zložení mzdových prostriedkov a o zamestnancoch
v štátnozamestnaneckom pomere v zdravotníctve
13. ZR(MZ SR) 1-12 Hlásenie o pacientovi s diabetes melitus typ 1
14. ZR(MZ SR)2-12 Hlásenie o pacientovi s vrodenou chybou srdca
15. ZR(MZ SR) 3-12 Hlásenie o pacientovi s mentálnou retardáciou
16. ZR(MZ SR) 4-12 Hlásenie o pacientovi s akútnou koronárnou príhodou
17. ZR(MZ SR) 5-12 Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou
18. ZR(MZ SR)6-12 Národný register asistovanej reprodukcie Slovenskej republiky

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
§ 79 písm. q) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005 v znení neskorších predpisov.

3) § 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.

4) § 25 zákona č. 578/2004 Z. z.
§ 8 ods. 2 a 3 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

5) § 27 zákona č. 578/2004 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené