Nariadenie vlády č. 758/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia

Čiastka 308/2004
Platnosť od 31.12.2004 do31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2008
Zrušený 630/2008 Z. z. (nepriamo)

758

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 18 a § 7 ods. 10 písm. a) až g) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 564/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slová „obsiahnutých v“ vkladajú slová „§ 4 ods. 18 a“.

2. Nadpis nad § 2 znie:

„Určovanie normatívov podľa § 4 ods. 1 zákona pre školy okrem špeciálnych škôl“.

3. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Kategórie škôl s jednotnými normatívmi

(1) Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 4 ods. 5 zákona sú

a) základné školy,

b) gymnáziá a obchodné akadémie,

c) športové gymnáziá,

d) stredné odborné školy okrem obchodných akadémií a škôl podľa písmena e), f) a g),

e) stredné zdravotnícke školy,

f) stredné odborné školy umeleckého zamerania,

g) konzervatóriá,

h) stredné odborné učilištia a učilištia, ktoré zabezpečujú iba teoretické vyučovanie,

i) stredné odborné učilištia a učilištia, ktoré zabezpečujú teoretické aj praktické vyučovanie,

j) strediská praktického vyučovania.

(2) Kategórie škôl s jednotným normatívom na teplo podľa § 3 ods. 7 sú školy v miestach s teplotným pásmom I. až VIII.

(3) Kategórie škôl s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla podľa § 3 ods. 7 sú

a) školy so štandardnou prevádzkovou náročnosťou tvorené školami podľa odseku 1 písm. a), b), d), e), f), g), h) a j),

b) školy so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou tvorené školami podľa odseku 1 písm. i) a špeciálnymi strednými školami podľa § 9a ods. 3,

c) školy s vysokou prevádzkovou náročnosťou tvorené školami podľa odseku 1 písm. c) a špeciálnymi základnými školami podľa § 9a ods. 3.

(4) Kategórie škôl s jednotným normatívom na výchovno-vzdelávací proces a s jednotným normatívom na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov podľa § 3 ods. 7 sú zhodné s kategóriami škôl podľa odseku 1.“.

4. V § 3 ods.1 sa slová „a) a b)“ nahrádzajú slovami „a) a c)“.

5. V § 3 ods. 1 sa za slová „výdavky pre“ vkladajú slová „špeciálne materské školy, špeciálne výchovné zariadenia a zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len „špeciálne školské zariadenia"), špeciálne školy,“ a za slová „neštátne školské zariadenia,“ sa vkladajú slová „okrem špeciálnych školských zariadení,“.

6. V § 3 ods. 2 druhá veta znie:

„Finančné prostriedky na prevádzkové náklady sa rozdelia na finančné prostriedky na teplo, na finančné prostriedky na prevádzku okrem tepla, na finančné prostriedky na výchovno-vzdelávací proces a na finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.“.

7. V § 3 ods. 2 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa určia vo výške 0,5 % finančných prostriedkov na osobné náklady.“.

8. V § 3 ods. 2 posledná veta znie:

„Finančné prostriedky na prevádzku okrem tepla sa určia ako zvyšok finančných prostriedkov na prevádzkové náklady po odpočítaní finančných prostriedkov na teplo, finančných prostriedkov na výchovno-vzdelávací proces a finančných prostriedkov na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.“.

9. V § 3 sa odsek 7 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) normatívu na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.“.

10. V § 3 ods. 9 sa slová „dĺžky vykurovacieho obdobia“ nahrádzajú slovami „teplotného pásma“.

11. § 3 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

(17) Normatív na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 sa vypočíta ako súčin príslušného mzdového normatívu a čísla 0,005.“.

12. V § 4 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Normatív na žiaka základnej školy sa zvyšuje o kompenzačný príspevok (ďalej len „príspevok"), ak súčet počtu žiakov s daným vyučovacím jazykom v základných školách v pôsobnosti zriaďovateľa je menší ako 250.“.

Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.

13. V § 4 odseky 5 a 6 znejú:

(5) Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 10, 13, 16 a 17 sa žiak základnej školy podľa odseku 1 započítava so zvýšeným koeficientom určeným pre danú kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 písm. a). Hodnota zvýšeného koeficientu vychádza z počtu žiakov. Hodnoty zvýšených koeficientov sú uvedené v prílohe č. 5. Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 16 a 17 sa žiak školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským započítava s koeficientom 1,08 a žiak v bilingválnej forme štúdia s koeficientom 1,25. Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 10, 13, 16 a 17 sa žiak študujúci vo večernej forme štúdia započítava s koeficientom 0,4, žiak študujúci v diaľkovej forme štúdia s koeficientom 0,1 a integrovaný žiak s koeficientom 2,5.

(6) Normatívny príspevok podľa § 4 ods. 2 zákona pre základnú školu s dvoma vyučovacími jazykmi sa určí ako súčet normatívneho príspevku vypočítaného pre dve základné školy osobitne s príslušným počtom žiakov s daným vyučovacím jazykom. Pri združených stredných školách a v ďalších prípadoch, keď škola pozostáva zo súčastí, ktoré by ako samostatné subjekty patrili z hľadiska normatívov do rôznych kategórií škôl s jednotným normatívom, sa normatívny príspevok určí ako súčet normatívneho príspevku pre jednotlivé súčasti školy. Na výpočet normatívneho príspevku každej zo súčastí škôl sa použije príslušný normatív pre žiaka a počet jej žiakov.“.

14. § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Pri určovaní normatívu na žiaka školy pre mimoriadne nadané deti sa postupuje ako pri určovaní normatívu na žiaka v bilingválnej forme štúdia podľa odsekov 2 a 5.“.

15. § 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Hodnoty percentuálnych podielov podľa § 4 ods. 9 zákona

(1) Pre časť normatívneho príspevku zodpovedajúcu osobným nákladom pre školu podľa § 4 ods. 9 zákona sa určuje percentuálny podiel pre školy okrem špeciálnych škôl na 85 % a pre špeciálne školy na 50 %.

(2) Pre časť normatívneho príspevku zodpovedajúcu prevádzkovým nákladom pre školu podľa § 4 ods. 9 zákona sa určuje percentuálny podiel pre školy okrem špeciálnych škôl na 80 % a pre špeciálne školy na 50 %.“.

16. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 9 ods. 6 a 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „§ 8 ods. 6 a 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

17. § 6 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) príspevky zriaďovateľom na čiastočnú kompenzáciu objektívnych znevýhodnení.“.

18. § 7 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 sa vypúšťajú.

19. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Postup pri výpočte normatívov pre neštátne základné umelecké školy a školské zariadenia podľa § 5 ods. 2 zákona okrem špeciálnych školských zariadení

(1) Finančné prostriedky rozpočtované na kalendárny rok na bežné výdavky pre neštátne základné umelecké školy a štátne školské zariadenia a neštátne školské zariadenia okrem špeciálnych školských zariadení v rozpočtovej kapitole ministerstva podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona sa rozdelia na

a) finančné prostriedky pre neštátne základné umelecké školy a školské zariadenia podľa § 5 ods. 2 zákona,

b) finančné prostriedky pre ostatné školské zariadenia podľa § 5 ods. 3 zákona.

(2) Pri výpočte normatívov pre neštátne základné umelecké školy, materské školy a domovy mládeže sa postupuje ako pri výpočte normatívov pre štátne školy podľa § 3 ods. 2 až 17.

(3) Na účely výpočtu normatívov okrem normatívu na teplo sú základné umelecké školy, materské školy a domovy mládeže samostatnými kategóriami s jednotnými normatívmi. Na výpočet normatívu na teplo sú rozdelené na kategórie určené rovnako ako v § 2 ods. 2.

(4) Pre kategórie podľa odseku 3 sú hodnoty koeficientu personálnej náročnosti, koeficientu prevádzkovej náročnosti, koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu uvedené v prílohe č. 2.

(5) Normatív na žiaka základnej umeleckej školy s individuálnou formou vyučovania je 175 % normatívu na žiaka základnej umeleckej školy podľa odseku 3. Normatív na integrované dieťa materskej školy je 250 % normatívu na dieťa materskej školy bez zdravotného postihnutia. Normatív na dvojročné dieťa materskej školy je 200 % normatívu na dieťa materskej školy vo veku od troch do šiestich rokov. Tieto údaje sa zohľadnia pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 16 a 17.“.

20. V § 9 sa v nadpise za slová „školské zariadenia“ vkladajú slová „okrem špeciálnych školských zariadení“.

21. V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 9 a 10.

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).

22. V § 9 ods. 3 a 5 sa slová „b) až g)“ nahrádzajú slovami „b) až f)“.

23. V § 9 sa vypúšťa odsek 12.

24. Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Určovanie objemu finančných prostriedkov pre špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia podľa § 4 ods. 18 zákona

§ 9a

Postup pri výpočte normatívov pre špeciálne školy

(1) Finančné prostriedky rozpočtované na kalendárny rok na bežné výdavky pre špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia sa rozdelia pre špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia v pomere podľa rozpisu v predchádzajúcom roku.

(2) Pri výpočte normatívu pre špeciálne školy sa postupuje podľa § 3 ods. 2 až 17.

(3) Na účely výpočtu normatívov okrem normatívu na teplo sú špeciálne základné školy a špeciálne stredné školy samostatnými kategóriami s jednotnými normatívmi. Na výpočet normatívu na teplo sú rozdelené na kategórie určené rovnako ako v § 2 ods. 2.

(4) Pre kategórie podľa odseku 3 sú hodnoty koeficientu personálnej náročnosti, koeficientu prevádzkovej náročnosti a koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu uvedené v prílohe č. 2a.

§ 9b

Postup pri výpočte objemu finančných prostriedkov pre špeciálne školské zariadenia

(1) Na účely výpočtu objemov finančných prostriedkov pre špeciálne školské zariadenia okrem špeciálnych materských škôl sa určujú druhy špeciálnych školských zariadení takto:

a) zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva,

b) špeciálne výchovné zariadenia.

(2) Z finančných prostriedkov určených na bežné výdavky pre špeciálne školské zariadenia podľa § 9a ods. 1 sa odpočítajú finančné prostriedky na bežné výdavky pre špeciálne materské školy.

(3) Finančné prostriedky podľa odseku 2 sa rozdelia pre druhy špeciálnych školských zariadení podľa odseku 1 v pomere podľa rozpisu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(4) Pri výpočte objemu finančných prostriedkov na bežný kalendárny rok pre špeciálne školské zariadenia každej kategórie špeciálnych školských zariadení podľa odseku 1 sa postupuje podľa § 9 ods. 3, 4, 5 a 7. Kategórie špeciálnych školských zariadení daného druhu pre jednotlivé druhy špeciálnych školských zariadení sú uvedené v prílohe č. 3.

(5) Na určenie normatívneho príspevku pre špeciálne školské zariadenia podľa odseku 1 písm. a) sa započítava

a) pre kategóriu špeciálnopedagogických poradní žiak špeciálnej školy, integrovaný žiak školy, dieťa špeciálnej materskej školy a integrované dieťa materskej školy v školách a materských školách so sídlom v územnom obvode príslušného kraja,

b) pre kategóriu detských integračných centier dieťa špeciálnej materskej školy a integrované dieťa materskej školy v materských školách so sídlom v územnom obvode príslušného kraja.

(6) Normatív na dieťa špeciálnej materskej školy je 250 % normatívu na dieťa materskej školy určeného podľa § 8. Tieto údaje sa zohľadnia pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 16 a 17.“.

25. V § 10 ods. 2 sa číslovka „80“ nahrádza číslovkou „60“.

26. V § 10 odsek 4 znie:

(4) Vzdelávací poukaz obsahuje

a) identifikačné údaje o držiteľovi poukazu,

b) údaje o škole, ktorá poukaz vydala,

c) poučenie.

Vzor vzdelávacieho poukazu je uvedený v prílohe č. 4.“.

27. V § 10 ods. 7 sa slová „§ 3 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 3, 8 až 9b“.

28. V § 12 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 4“ v oboch prípadoch nahrádzajú slovami „ods. 6“.

29. V § 12 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

30. V § 13 sa v nadpise vypúšťajú slová „a prechodné“.

31. V § 13 ods. 1 sa slová „dĺžka vykurovacieho obdobia“ nahrádzajú slovami „teplotné pásma“ a za slová „v mieste školy“ sa vkladá slovo „neštátnej“.

32. V § 13 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

33. V § 13 odseky 3 až 5 znejú:

(3) Na výpočet normatívneho príspevku školského zariadenia podľa § 9 ods. 1 písm. b), e) a f) sa započítava žiak, ktorý prispieva na čiastočnú úhradu nákladov v danom školskom zariadení podľa osobitných predpisov.15)

(4) Na výpočet normatívneho príspevku školy sa započítava žiak podľa § 4 ods. 7, ak bolo experimentálne overovanie výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu pre mimoriadne nadané detí na škole ukončené.

(5) Na výpočet objemu finančných prostriedkov pre školské zariadenia podľa § 9 ods. 1 písm. c) sa započítava

a) pre kategóriu okresných pedagogicko-psychologických poradní žiak základnej školy so sídlom v územnom obvode príslušného okresu,

b) pre kategóriu krajských pedagogicko-psychologických poradní žiak strednej školy so sídlom v územnom obvode príslušného kraja.“.

34. § 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Finančné prostriedky určené štátnym školským zariadeniam podľa § 9 ods. 1 a § 9b ods. 1 na bežný kalendárny rok sa rozdelia na časť finančných prostriedkov určených na osobné náklady a časť finančných prostriedkov určených na prevádzku v pomere zodpovedajúcom priemerným výdavkom na osobné náklady a priemerným výdavkom na prevádzkové náklady za predchádzajúci rok.“.

35. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a

Prechodné ustanovenia

(1) Pri určovaní normatívov v rokoch 2005 a 2006 sa suma finančných prostriedkov určených pre štátne školy v § 3 ods. 1 a § 9a ods. 1 znižuje o objem vyčlenený na dofinancovanie zriaďovateľov štátnych škôl na garantované minimum podľa § 9 ods. 1 zákona.

(2) Na roky 2005 a 2006 určí podiel finančných prostriedkov na teplo z finančných prostriedkov na prevádzkové náklady podľa § 3 ods. 2 ministerstvo.“.

36. Prílohy č. 1 až 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia sa nahrádzajú prílohami č. 1 až 4 k tomuto nariadeniu vlády.

37. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá znie:

Príloha č. 2a k nariadeniu vlády č. 758/2004 Z. z.

Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie špeciálnych škôl
Číslo
kategórie
Kategória
špeciálnych škôl
s jednotným
mzdovým
normatívom
a s jednotným
normatívom na
vzdelávací
proces
Počet žiakov
na
pedagogického
zamestnanca
Počet
nepedagogických
zamestnancov na
pedagogického
zamestnanca
Časť platu
pedagogického
zamestnanca
pripadajúca na
jedného žiaka
Časť platu
nepedagogického
zamestnanca
pripadajúca na
jedného žiaka
Prepočet platu
nepedagogického
zamestnanca na
pedagogického
zamestnanca
Príspevok na mzdy
pripadajúci na
jedného žiaka
vyjadrený ako časť
platu pedagogického
zamestnanca
Koeficient
personálnej
náročnosti
(KPN)
Koeficient
ekonomickej
náročnosti
výchovno-
-vzdelávacie-
ho procesu
(KENVP)
Koeficient
prevádzkovej
náročnosti
(KPRN)
A B C=1/A D=B/A E=K*D F=C+E G =
normalizácia
na najmenšiu
hodnotu
v stĺpci F
H =
0,5*(G+1)
1 Špeciálne
základné školy
4 0,30 0,2500 0,0750 0,2500 0,3000 1,543 1,271 2,000
2 Špeciálne stredné
školy
6 0,25 0,1667 0,0417 0,0278 0,1944 1,000 1,000 1,500
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K)0,67
Kategória zariadení s jednotným normatívom na teplo Koeficient tepelnej náročnosti (KTN)
1 Teplotné pásmo I. 1,000
2 Teplotné pásmo II. 1,057
3 Teplotné pásmo III. 1,114
4 Teplotné pásmo IV. 1,171
5 Teplotné pásmo V. 1,229
6 Teplotné pásmo VI. 1,286
7 Teplotné pásmo VII. 1,343
8 Teplotné pásmo VIII. 1,400
Kategória zariadení s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
1 Zariadenia so štandardnou prevádzkovou náročnosťou 1,000
2 Zariadenia so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou 1,500
3 Zariadenia s vysokou prevádzkovou náročnosťou 2,000

38. Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 5, ktorá znie:

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 758/2004 Z. z.

Hodnoty zvýšených koeficientov pre školy s počtom žiakov do 250
Počet
žiakov
Koeficient Počet
žiakov
Koeficient Počet
žiakov
Koeficient
1 -150 1,495 184 1,286 218 1,132
151 1,453 185 1,282 219 1,128
152 1,447 186 1,278 220 1,123
153 1,441 187 1,274 221 1,118
154 1,435 188 1,270 222 1,114
155 1,429 189 1,266 223 1,109
156 1,424 190 1,262 224 1,105
157 1,418 191 1,258 225 1,100
158 1,412 192 1,255 226 1,096
159 1,407 193 1,251 227 1,091
160 1,401 194 1,247 228 1,087
161 1,396 195 1,243 229 1,083
162 1,390 196 1,240 230 1,078
163 1,385 197 1,236 231 1,074
164 1,380 198 1,232 232 1,070
165 1,374 199 1,229 233 1,066
166 1,369 200 1,225 234 1,062
167 1,364 201 1,220 235 1,058
168 1,359 202 1,214 236 1,053
169 1,354 203 1,209 237 1,049
170 1,349 204 1,203 238 1,045
171 1,345 205 1,198 239 1,041
172 1,340 206 1,193 240 1,038
173 1,335 207 1,187 241 1,034
174 1,330 208 1,182 242 1,030
175 1,326 209 1,177 243 1,026
176 1,321 210 1,172 244 1,022
177 1,317 211 1,167 245 1,018
178 1,312 212 1,162 246 1,015
179 1,308 213 1,157 247 1,011
180 1,303 124 1,152 248 1,007
181 1,299 215 1,147 249 1,004
182 1,295 216 1,142 250 1,000
183 1,291 217 1,137  ".
       

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 758/2004 Z. z.

Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl
Číslo
kategórie
Kategória škôl s jednotným
mzdovým normatívom
a s jednotným normatívom na
vzdelávací proces
Počet žiakov na
pedagogického
zamestnanca
Počet
nepedagogických
zamestnancov na
pedagogického
zamestnanca
Časť platu
pedagogického
zamestnanca
pripadajúca na
jedného žiaka
Časť platu
nepedagogického
zamestnanca
pripadajúca na
jedného žiaka
Prepočet platu
nepedagogického
zamestnanca na
pedagogického
zamestnanca
Príspevok na mzdy
pripadajúci na jedného
žiaka vyjadrený ako
časť platu
pedagogického
zamestnanca
Koeficient
personálnej
náročnosti (KPN)
Koeficient
ekonomickej
náročnosti
výchovno-
-vzdelávacieho
procesu (KENVP)
Koeficient
prevádzkovej
náročnosti
(KPRN)
A B C=1/A D=B/A E=K*D F=C+E G = normalizácia
na najmenšiu
hodnotu v stĺpci F
H = 0,5*(G+1)
1 Základné školy 15,5 0,25 0,0645 0,0161 0,0108 0,0753 1,323 1,161 1,000
2 Gymnáziá a obchodné akadémie 13 0,26 0,0769 0,0 0,0133 0,0903 1,586 1,293 1,000
3 Športové gymnáziá 6,5 0,20 0,1538 0,0308 0,0205 0,1744 3,064 2,032 2,000
4 Stredné odborné školy 9,5 0,29 0,1053 0,0305 0,0204 0,1256 2,207 1,604 1,000
5 Stredné zdravotnícke školy 7 0,25 0,1429 0,0357 0,0238 0,1667 2,929 1,964 1,000
6 Stredné odborné školy
umeleckého zamerania
6,2 0,29 0,1613 0,0468 0,0312 0,1925 3,382 2,191 1,000
7 7Konzervatóriá 3,5 0,15 0,2857 0,0429 0,0286 0,3143 5,522 3,261 1,000
8 Stredné odborné učilištia a
učilištia, ktoré zabezpečujú iba
teoretické vyučovanie
18 0,25 0,0556 0,0139 0,0093 0,0648 1,139 1,069 1,000
9 Stredné odborné učilištia a
učilištia, ktoré zabezpečujú
teoretické aj praktické vyučovanie
9,8 0,52 0,1020 0,0531 0,0354 0,1374 2,415 1,707 1,500
10 Strediská praktického vyučovania 20,5 0,25 0,0488 0,0122 0,0081 0,0569 1,000 1,000 1,000
Pomer priemerného platu nepedagogic gických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K) 0,67
Kategória škôl s jednotným normatívom na teplo Koeficient tepelnej náročnosti (KTN)
1 Teplotné pásmo L 1,000
2 Teplotné pásmo II. 1,057
3 Teplotné pásmo III. 1,114
4 Teplotné pásmo IV. 1,171
5 Teplotné pásmo V. 1,229
6 Teplotné pásmo VI. 1,286
7 Teplotné pásmo VII. 1,343
8 Teplotné pásmo VIII. 1,400
Kategória škôl s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
1 Školy so štandardnou prevádzkovou náročnosťou 1,000
2 Školy so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou 1,500
3 Školy s vysokou prevádzkovou náročnosťou 2,000

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 758/2004 Z. z.

Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie školských zariadení
Číslo
kategórie
Kategória základných
umeleckých škôl a školských
zariadení s jednotným mzdovým
normatívom a s jednotným
normatívom na vzdelávací
proces
Počet žiakov na
pedagogického
zamestnanca
Počet
nepedagogických
zamestnancov na
pedagogického
zamestnanca
Časť platu
pedagogického
zamestnanca
pripadajúca na
jedného žiaka
Časť platu
nepedagogického
zamestnanca
pripadajúca na
jedného žiaka
Prepočet platu
nepedagogického
zamestnanca na
pedagogického
zamestnanca
Príspevok na mzdy
pripadajúci na
jedného žiaka
vyjadrený ako časť
platu pedagogického
zamestnanca
Koeficient
personálnej
náročnosti (KPN)
Koeficient
ekonomickej
náročnosti
výchovno-
-vzdelávacieho
procesu (KENVP)
Koeficient
prevádzkovej
náročnosti
(KPRN)
A B C=1/A D=B/A E=K*D F=C+E G = normalizácia
na najmenšiu
hodnotu v stĺpci F
H = 0,5*(G+1)
1 Základné umelecké školy 25 0,11 0,0400 0,004 0,0029 0,0429 1,000 1,000 1,000
2 Materské školy 10 0,36 0,1000 0,0240 0,0240 0,1240 2,890 1,945 1,500
3 Domovy mládeže 20 2,50 0,0500 0,1250 0,0833 0,1333 3,108 2,054 2,000
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K)0,67
Kategória zariadení s jednotným normatívom na teplo Koeficient tepelnej náročnosti (KTN)
1 Teplotné pásmo I. 1,000
2 Teplotné pásmo II. 1,057
3 Teplotné pásmo III. 1,114
4 Teplotné pásmo IV. 1,171
5 Teplotné pásmo V. 1,229
6 Teplotné pásmo VI. 1,286
7 Teplotné pásmo VII. 1,343
8 Teplotné pásmo VIII. 1,400
Kategória zariadení s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
1 Zariadenia so štandardnou prevádzkovou náročnosťou 1,000
2 Zariadenia so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou 1,500
3 Zariadenia s vysokou prevádzkovou náročnosťou 2,000

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 758/2004 Z. z.

Kategórie školských zariadení
Druh školského zariadenia
§ 9ods. 1
Kategória
Školské kluby detí - školské kluby detí
Pedagogicko-psychologické poradne - okresné pedagogicko-psychologické poradne
- krajské pedagogicko-psychologické poradne
Zariadenia praktického vyučovania - stredisko odbornej praxe
- školské hospodárstvo
Centrá voľného času a školské strediská
záujmovej činnosti
- centrum voľného času
- školské stredisko záujmovej činnosti
Záujmovo-vzdelávacie zariadenia -jazykové školy
- štátne jazykové školy
Druh školského zariadenia
§ 9b ods. 1
Kategória
Zariadenia špeciálnopedagogického
poradenstva
- špeciálnopedagogické poradne
- detské integračné centrá
Špeciálne výchovné zariadenia - centrá výchovnej a psychologickej
prevencie
- liečebno-výchovné sanatória
- diagnostické centrá
- reedukačné detské domovy
- reedukačné domovy pre mládež

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 758/2004 Z. z.

Vzor 04-1


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.