Nariadenie vlády č. 74/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje postup pre oznámenie o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín

Čiastka 33/2004
Platnosť od 14.02.2004
Účinnosť od 15.02.2004

74

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. januára 2004,

ktorým sa ustanovuje postup pre oznámenie o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 30b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie oznámením o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín (ďalej len „oznámenie o pozastavení zásielky“) každé opatrenie, ktoré prijíma alebo prijme Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) podľa osobitného predpisu1) v súvislosti s celou zásielkou alebo časťou zásielky rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, alebo organizmu škodlivého pre rastliny alebo rastlinné produkty z tretej krajiny,2) ktorá nespĺňa ustanovenia osobitného predpisu.3)

(2) Vzor oznámenia o pozastavení zásielky je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Kontrolný ústav na základe oznámenia o pozastavení zásielky informuje formou úradného oznámenia

a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b) ústredný orgán ochrany rastlín odosielateľskej krajiny,

c) príslušné miesta vstupu, na ktorých sa vykonáva rastlinolekárska kontrola,

d) ústredné orgány ochrany rastlín ostatných členských štátov,

e) Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len „komisia“),

f) Európsku a stredozemskú organizáciu ochrany rastlín.

(2) Ministerstvo môže požiadať komisiu o rozoslanie oznámení o pozastavení zásielky ústredným orgánom ostatných členských štátov a Európskej a stredozemskej organizácie ochrany rastlín.

(3) Oznámenie o pozastavení zásielky uvedené v odseku 1 musí byť podané do dvoch pracovných dní okrem prípadov porušenia ustanovení podľa osobitného predpisu4) v súvislosti s rastlinolekárskym osvedčením. V prípadoch vrátenia zásielky musí byť oznámenie o pozastavení zásielky podané čo najrýchlejšie.

(4) Po prijatí oznámenia o pozastavení zásielky od iného členského štátu ministerstvo bezodkladne informuje kontrolný ústav, ktorý následne upovedomí príslušné miesta vstupu, na ktorých sa vykonáva rastlinolekárska kontrola.

(5) Kontrolný ústav a ministerstvo na účely tohto nariadenia prednostne využívajú sieť zriadenú komisiou.

§ 3

Týmto nariadením sa transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2004.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 74/2004 Z. z.

OZNÁMENIE O POZASTAVENÍ ZÁSIELKY ALEBO ŠKODLIVÉHO ORGANIZMU Z TRETEJ KRAJINY

Vzor 01

Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. 74/2004 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV

Týmto nariadením sa transponuje tento právny akt Európskych spoločenstiev:

Smernica Komisie 94/3/ES, ktorou sa ustanovuje postup pre oznámenie o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie zdravotného stavu rastlín.

Smernica Komisie je preložená do slovenského jazyka a preklad smernice sa nachádza v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 3 písm. a) až c) a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.

2) § 9 ods. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.

4) § 10 ods. 2 a 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.