Vyhláška č. 737/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania politickej a ekonomickej nezávislosti, štandardnosti a transparentnosti používanej metodológie a uznania trhom agentúry špecializujúcej sa na oceňovanie investičného rizika

Čiastka 300/2004
Platnosť od 29.12.2004 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2007
Zrušený 43/2004 Z. z.

737

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. decembra 2004

o spôsobe preukazovania politickej a ekonomickej nezávislosti, štandardnosti a transparentnosti používanej metodológie a uznania trhom agentúry špecializujúcej sa na oceňovanie investičného rizika

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 87 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 721/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Politická a ekonomická nezávislosť sa preukazuje predložením

a) informácií o vlastníkoch, členoch štatutárnych orgánov, členoch dozorných orgánov, o vedúcich zamestnancoch1) a hlavných analytikoch agentúry špecializujúcej sa na oceňovanie investičného rizika (ďalej len „agentúra“), najmä o ich účasti na podnikaní iných právnických osôb a fyzických osôb, a dokladov preukazujúcich prehľadnosť vlastníckej štruktúry agentúry,

b) dokladov o finančnom hospodárení agentúry, najmä účtovných závierok overených audítorom spolu s výrokom audítora, ak sa audítorom overujú, a konsolidovaných účtovných závierok za posledné tri kalendárne roky, informácie o podiele finančných inštitúcií,2) sektora verejnej správy3) a iných právnických osôb a fyzických osôb na tržbách agentúry za posledné tri kalendárne roky a informácie o finančných prostriedkoch poskytnutých agentúre za posledné tri roky vrátane objemu poskytnutých finančných prostriedkov a označenia právnických osôb a fyzických osôb, ktoré poskytli finančné prostriedky,

c) písomného vyhlásenia o tom, že agentúra nevykonáva činnosť, ktorej vykonávanie by mohlo spôsobiť konflikt záujmov; konfliktom záujmov sa rozumie pracovnoprávny pomer alebo iný obdobný pracovný vzťah, členstvo v dozornej rade alebo predstavenstve dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo pracovnoprávny pomer, alebo iný obdobný pracovný vzťah, členstvo v dozornej rade alebo predstavenstve emitenta cenného papiera, ktorého investičné riziko sa oceňuje alebo pre ktorého sa vykonáva oceňovanie investičného rizika a majetkové alebo iné prepojenie medzi agentúrou a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo medzi agentúrou a emitentom, ktorého investičné riziko sa oceňuje alebo pre ktorého sa vykonáva oceňovanie investičného rizika; konflikt záujmov sa vzťahuje na vlastníkov, členov štatutárnych orgánov, členov dozorných orgánov, vedúcich zamestnancov a zamestnancov agentúry,

d) písomného vyhlásenia o dodržiavaní princípov správy a riadenia spoločností vydaných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

e) písomného vyhlásenia o nezávislosti agentúry od akýchkoľvek politických strán a politických hnutí.

§ 2

Štandardnosť a transparentnosť používanej metodológie sa preukazuje predložením

a) informácie o používanej metodológii pre každú skupinu subjektov, ktorých investičné riziko sa oceňuje, ktorá nie je v rozpore s metodológiou agentúr už zapísaných do zoznamu podľa § 87 ods. 4 zákona,

b) podrobného opisu metód oceňovania investičného rizika vrátane zloženia orgánu agentúry, ktorý rozhoduje o ocenení investičného rizika a spôsobu jeho rozhodovania,

c) prehľadu informačných systémov a zdrojov informácií používaných pri oceňovaní investičného rizika,

d) informácie o konzistentnosti a historickom testovaní používanej metodológie pre každú skupinu subjektov, ktorých investičné riziko sa oceňuje, obsahujúcej opis kvantitatívnych faktorov a kvalitatívnych faktorov oceňovania investičného rizika,

e) opisu stupnice používanej na oceňovanie investičného rizika (ďalej len „stupnica“) vrátane informácie o nesprávnom ocenení investičného rizika spočívajúcom v nesprávnom pridelení jednotlivých stupňov stupnice v predchádzajúcich rokoch, opisu jednotlivých stupňov stupnice, návrhu prevodu jednotlivých stupňov stupnice na stupnicu agentúr podľa § 87 ods. 5 zákona a matíc prestupu medzi jednotlivými stupňami stupnice,

f) informácie o tom, či a v akom rozsahu agentúra zverejňuje používanú metodológiu a údaje podľa písmena e),

g) informácie o vnútorných pracovných predpisoch, smerniciach a pokynoch upravujúcich opatrenia na zamedzenie zneužitia dôverných informácií.

§ 3

Uznanie trhom sa preukazuje predložením

a) prehľadu vykonaných ocenení investičného rizika pre každú skupinu subjektov, ktorých investičné riziko sa oceňuje, za posledné tri roky,

b) informácie o odhadovanom podiele na trhu v jednotlivých skupinách subjektov, ktorých investičné riziko sa oceňuje, na ďalšie tri roky,

c) písomných vyhlásení aspoň troch finančných inštitúcií potvrdzujúcich uznanie agentúrou vykonaných ocenení investičného rizika.

§ 4

Doklady a informácie podľa § 1 až 3 sa predkladajú v listinnej podobe v origináli, a ak to nie je možné, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie. Ak sú doklady a informácie podľa § 1 až 3 vyhotovené v cudzom jazyku, prílohou k nim je aj ich úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Ivan Mikloš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.

2) § 48 ods. 22 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z.

3) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené