Oznámenie č. 709/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

Čiastka 295/2004
Platnosť od 22.12.2004 do30.06.2005
Zrušený 214/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

709

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 24 ods. 8 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov

výnos z 28. októbra 2004 č. 3/2004, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie č. 384/2002 Z. z.).

Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o utajení identity chemickej látky obsiahnutej v chemickom prípravku. Podnikateľ alebo osoba, ktorá je zodpovedná za uvedenie takého chemického prípravku na trh, môže označiť niektoré údaje o určitých chemických látkach za utajované. alej sa podrobnejšie ustanovuje systém, ktorý umožní podnikateľovi požadovať utajenie informácií o chemických látkach obsiahnutých v chemickom prípravku.

Týmto výnosom sa do právneho poriadku SR transponujú smernice:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 týkajúca sa aproximácie zákonov, nariadení a administratívnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov, Príloha č. VI (Ú. v. EÚ, L 200, 30. 07. 1999, s. 1 – 68).

2. Smernica Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska upravujú smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a smernice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastiach voľného pohybu tovaru, slobody poskytovania služieb, poľnohospodárstva, dopravnej politiky a daní (Ú. v. EÚ, L 168, 1. 05. 2004, s. 35 – 67).

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2004 a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.sk.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.