Oznámenie č. 684/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 285/2004
Platnosť od 18.12.2004 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2007
Zrušený 628/2007 Z. z. (nepriamo)

684

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 24. novembra 2004 č. MF/11158/2004-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 723/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 21378/2003-92 (oznámenie č. 468/2003 Z. z.) a opatrenia č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

81

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 723/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 21378/2003-92 (oznámenie č. 468/2003 Z. z.) a v znení opatrenia č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.

2. Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:

6) Napríklad zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

7) § 22 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z.“.

4. V § 5 ods. 5 sa za slovo „majetok“ vkladajú slová „podľa odseku 3 písm. b)“.

5. V § 5 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Hmotný majetok podľa odseku 3 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu7) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, možno účtovať ako zásoby.“.

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.

6. V § 5 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

(12) Opravná položka k odplatne nadobudnutému majetku sa odpisuje pravidelne počas 15 rokov od nadobudnutia dlhodobého majetku. Pri jej úplnom odpísaní sa z účtovníctva vyradí.“.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) § 22 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.“.

8. Za § 10 sa vkladajú § 10a, 10b a 10c, ktoré znejú:

㤠10a

Účtovanie finančného prenájmu

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

a) finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu14a) tohto majetku,

b) dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu majetku; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena14b), za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu majetku prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

c) istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými budúcimi výnosmi; nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery.

(2) V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v knihe pohľadávok prenajímateľa účtuje pohľadávka vo výške istiny. V účtovníctve prenajímateľa sa prenajatý majetok účtuje ako predaj majetku a vyradí sa z účtovníctva.

(3) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v knihe pohľadávok prenajímateľa účtuje pohľadávka vo výške splatného finančného výnosu, v peňažnom denníku sa účtuje príjem dohodnutej platby.

(4) V deň prevzatia majetku nájomcom sa účtuje v knihe záväzkov a v knihe dlhodobého majetku nájomcu záväzok z finančného prenájmu v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sú súčasťou ocenenia majetku.

(5) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v knihe záväzkov nájomcu účtuje záväzok vo výške splatného finančného nákladu, v peňažnom denníku sa účtuje úhrada dohodnutej platby14c).

(6) V rámci uzávierkových účtovných operácií sa v peňažnom denníku nájomcu účtuje odpis majetku obstaraného finančným prenájmom3).

(7) Majetok obstaraný finančným prenájmom sa v účtovníctve nájomcu odpisuje podľa § 14.

§ 10b

Účtovanie dotácií

(1) Poskytnutá dotácia, príspevok a podpora14d) (ďalej len “dotácia„) sa účtuje v knihe záväzkov, ak sa neúčtuje podľa odseku 2. V deň splnenia podmienok ustanovených pre poskytnutie dotácie sa účtuje zánik záväzku.

(2) Ak podmienkou poskytnutia priznanej dotácie je preukázanie obstarania majetku, v deň obstarania majetku sa účtuje v knihe pohľadávok nárok na poskytnutie dotácie. V deň prijatia dotácie sa účtuje zánik pohľadávky.

§ 10c

Účtovanie dane z pridanej hodnoty

(1) V knihe pohľadávok a v knihe záväzkov, prípadne v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty sa účtujú pohľadávky a záväzky z dôvodu uplatňovania dane z pridanej hodnoty v takom usporiadaní, aby bolo možné preukázať vzniknutú daňovú povinnosť dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie, nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, zúčtovanie pohľadávky alebo záväzku dane z pridanej hodnoty, ktorým sa za zdaňovacie obdobie vyjadrí výsledný vzťah voči správcovi dane z pridanej hodnoty.

(2) Pri prijatí služby alebo pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu14e), pri ktorých nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu14f), je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny.

(3) Daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa na tovar nadobudnutý za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskych spoločenstiev14g) sa v deň vzniku daňovej povinnosti účtuje v knihe záväzkov alebo v pomocnej knihe k dani z pridanej hodnoty.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14g znejú:

14a) § 2 písm. s) druhý bod zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

14b) § 2 písm. s) prvý bod zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

14c) § 19 ods. 3 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

14d) § 17 ods. 3 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z.

14e) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

14f) Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14g) § 11 zákona č. 222/2004 Z. z.“.

9. V § 11 ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová:

„z úverov, ak do času uvedenia tohto majetku do používania účtovná jednotka nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny“.

10. § 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ako dlhodobý majetok sa účtuje majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o majetok štátu, obce alebo vyššieho územného celku. O dlhodobom majetku sa účtuje v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá nemá k tomuto majetku vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o

a) dlhodobý hnuteľný majetok, ku ktorému vlastnícke právo alebo právo správy prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva, tento majetok kupujúci užíva,

b) dlhodobý nehnuteľný majetok obstaraný na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo alebo právo správy nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva účtovná jednotka nehnuteľnosť užíva,

c) technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého hmotného majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom odpisuje nájomca za podmienok ustanovených v osobitnom predpise,17a)

d) technickú rekultiváciu, ktorá nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku a vykonáva sa na pozemkoch vo vlastníctve inej osoby ako je účtovná jednotka,

e) dlhodobý hmotný majetok pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva17b) na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke17c) tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,

f) dlhodobý nehmotný majetok,

g) dlhodobý majetok obstaraný finančným prenájmom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17a, 17b a 17c znejú:

17a) § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.

17b) § 553 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

17c) § 659 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.“.

11. § 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny, napríklad skontá, rabaty, bonusy, pričom ocenenie zásob sa o tieto položky znižuje.“.

12. V § 13 ods. 7 prvej vete a tretej vete sa za slová „podielové cenné papiere“ vkladajú slová „okrem podielových cenných papierov, ak má účtovná jednotka podiel menej ako 20 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,“.

13. § 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Dlhodobý majetok, ktorým sú pozemky, umelecké diela6), ak nie sú súčasťou stavebných objektov, zbierky, napríklad súbor predmetov zobrazujúci historický alebo technický vývoj v podnikateľskej činnosti a hnuteľné kultúrne pamiatky, sa neodpisuje.“.

14. Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 19 znejú:

18) § 25 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

19) § 39 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.“.

15. Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý znie:

㤠19b

Ustanovenie § 10a sa použije prvýkrát pre účtovnú závierku zostavenú k 31. decembru 2004.“.

16. V prílohe č. 1 vo vysvetlivkách k výkazu o príjmoch a výdavkoch bode 2 sa za slovo „vykazuje“ vkladá slovo „aj“.

17. V prílohe č. 2 vo vysvetlivkách k výkazu o majetku a záväzkoch bode 1 sa za slovo „zostatkových“ vkladá slovo „účtovných“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.