Oznámenie č. 671/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 282/2004
Platnosť od 16.12.2004

671

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 1. decembra 2004 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 zo 4. októbra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 z 2. decembra 2003 uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

2. Dodatok č. 2 zo 4. októbra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 z 8. decembra 2003 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3. Dodatok č. 1 z 5. októbra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2004 z 24. februára 2004 pre odvetvie lesného hospodárstva na Slovensku uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva

a

Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

4. Dodatok č. 8 z 28. októbra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 13. marca 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 2 z 12. novembra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2004 z 24. februára 2004 pre odvetvie lesného hospodárstva na Slovensku uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva

a

Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

6. Dodatok č. 2 z 26. novembra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 z 2. decembra 2003 uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené