Oznámenie č. 670/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442

Čiastka 282/2004
Platnosť od 16.12.2004 do31.12.2005
Zrušený 583/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 178/2006 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. mája 2006.

670

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovení § 36 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 8. decembra 2004 č. MF/11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 (oznámenie č. 119/2004 Z. z.) v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 (oznámenie č. 470/2004 Z. z.).

Výnos sa predkladá v nadväznosti na prijatie nového zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené