Zákon č. 652/2004 Z. z.Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 276/2004
Platnosť od 10.12.2004
Účinnosť od 25.05.2018 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.
Literatúra 2
Rozhodnutia súdov 32
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené