Zákon č. 646/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 554/2004 Z. z.

(v znení č. 7/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 274/2004
Platnosť od 09.12.2004
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2004

646

ZÁKON

z 28. októbra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 554/2004 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 554/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony sa mení takto:

V čl. II, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa vypúšťa bod 10.

Doterajší bod 11 sa označuje ako bod 10.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2004.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené